پرسش و پاسخ دعاوی معاملات
پرسش و پاسخ دعاوی معاملاتپرسش و پاسخ دعاوی معاملات

پرسش و پاسخ های دعاوی معاملات

310,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی معاملات

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۱۴

توضیحات

فسخ معامله و قولنامه

 پرسش و پاسخ های فسخ معامله.

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

مبحث سوم: پرسش و پاسخ‌های دعوای فسخ معامله

پرسش و پاسخ های ابطال معامله.

مبحث اول : نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ

مبحث دوم: نظریه های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ. ۰

مبحث سوم: مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوای ابطال معامله

دعوای ابطال معامله در قوانین و مقررات قانونی..

از قانون مدنی. ۹

از قانون اجرای احکام مدنی.. 

از قانون تجارت.. 

منابع و مآخذ.

فهرست جزئی

مقدمه.

پرسش و پاسخ های فسخ معامله.

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ

حق فسخ مستند به خیار رؤیت و تخلف وصف.. 

قابلیت اجرای خیارات نسبت به مبیع کلی در معین..

صلاحیت دادگاه به دعوای فسخ و رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط.. 

فسخ معامله به جهت عدم تأدیه.

نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله

وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری.. 

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند

شکایت در خصوص معاملۀ ملک در تصرف شخص ثالث.. 

اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع

احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد

عدم حضور خریدار در روز موعود جهت تنظیم سند رسمی انتقال مبیع.

حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرارداد

شرط ضمن عقد برای فسخ عقد در زمان دلخواه با پرداخت مبلغ

فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله

شرط عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده

مصداق فروش مال غیر در مورد فروش مجدد مبیع توسط فروشنده آن

فروش ملک در صورتی که به‌طور موقت به شخص واگذار شود.

تصرف مازاد بر مبیع

موارد استحقاق بایع نسبت به ایام تصرفات مشتری پس از صدور حکم فسخ.

استفاده از حق فسخ برای مالک به‌منزله ممانعت از حق نیست.. 

خرید و فروش سلاح شکاری..

شرط مساحت در ماده ۳۵۵ از قانون مدنی.. 

زمان محاسبۀ اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله

نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر

مسئولیت بایع در صورت تعذر تحویل مبیع

تحقق خیار فسخ برای بیع در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مؤجل در موعد مقرر

تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله

درخواست فسخ معامله و آثار آن

دعوای مطالبه ثمن پارکینگ در صورت تحویل آپارتمان بدون پارکینگ… 

تبعات مستحق للغیر بودن مبیع و ضمان درک.. 

حکم معامله و محاسبه قیمت در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

در آثار فسخ نسبت به حق غیر

ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله

پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ

استفاده از خیار عیب در مورد ساختمان خراب شده در اثر زلزله

آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله

موارد غبن فاحش فروشنده

فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون

نحوه رسیدگی به شکایت فسخ معامله در صورتی که در خیار شرط مدت تعیین نشده

فوت ذوالخیار در زمان خیار و انتقال حق خیار به ورثه

اثر وضع خیار شرط در فروش نامه و تخلف از آن در اسقاط کافه خیارات.. 

تخلف از شروط ضمن عقد و نحوه احتساب خسارت وارده

دعوای فسخ قول‌نامه

ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد

نحوه تعیین ارش مبیع معیوب.. 

چگونگی احقاق حق در خرید اتومبیل با کارت سوخت فاقد اعتبار

مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده

امکان ترهین ملکی که سرقفلی آن متعلق به دیگری است.

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه

چگونگی اخذ به شفعه در صورت فروش ملک با چندین برابر قیمت.. 

فروش سهام کلیه اعضا از سوی مدیرعامل با شرط فسخ یک‌ساله

فسخ معامله و آثار آن در مورد حق دلالی.

اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله

محاسبه نیم عشر دولتی.. 

چگونگی اجرای حکم تخلیه عین مستأجره و انتزاع ید ثالث.. 

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

تکلیف دادگاه به صدور رأی در حدود خواسته.

وجود خیار فسخ در مدت عمر فروشنده در عقد بیع

ملازمه دعوای فسخ معامله و قولنامه با اعلام آن به طرف مقابل.. 

منظور از تلف، حدوث آن به‌وسیله عوامل طبیعی و زلزله است.. 

هزینه دادرسی در دعاوی خلع‌ید و اموال غیرمنقول

چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و مورد قبول طرفین باشد داوری از بین می‌رود.

وجود وجه‌التزام، برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه و پرداخت آن

مبحث سوم:پرسش و پاسخ‌های دعوای فسخ معامله.

لزوم پایبندی طرفین به توافق قبلی در خصوص فسخ قرارداد

اثر شرط وجه‌التزام بستگی به قصد و اراده طرفین نیز دارد.

ایجاد حق فسخ در صورت احراز شرط صفت در قرارداد و تخلف از آن در مورد معامله

شرط خرید موضوع معامله از خریدار به نرخ روز در صورت عدم ایفاء برخی تعهدات.. 

شرط بطلان معامله در صورت عدم پرداخت ثمن.. 

شرط پرداخت مبلغی توسط فسخ کننده، مصداق وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.

شرط مبنی بر این‌که تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد.

وضعیت شرط فاسخ در صورت اسقاط کافه خیارات در عقد

عدم لزوم اجبار مشروط علیه به انجام شرط، درصورتی‌که در قرارداد اثر تخلف.. 

وضعیت حقوقی شرط پرداخت ماهانه مبلغی معین به فروشنده توسط خریدار

طولی بودن ضمانت اجراهای عدم انجام شرط فعل (تخلف از شرط فعل)

امکان فسخ معامله و قولنامه که توسط خریدار بر روی ملک صورت گرفته

وضعیت حقوقی شرط انفساخ یا فسخ معامله به علت عدم پرداخت مبالغ چک‌ها

امکان ابطال تبدیل تعهد در صورت حادث شدن شرط فاسخ

صحت شرط عدم فروش مورد معامله به‌غیراز طرف قرارداد و ایجاد حق فسخ در صورت تخلف.. 

اقامه دعوای فروش مال غیر پس از تنفیذ معامله فضولی.. 

صرف سکونت در ملک مسکونی، مانع اعمال خیار غبن نیست.

امکان فسخ بدون مراجعه به دادگاه در خیار تخلف از شرط و لزوم احراز موضوع توسط دادگاه

تأثیر شرط اسقاط کافه خیارات.. 

عدم استماع تقاضای توأمان فسخ و خسارت در خیار عیب..

در خیار تبعض صفقه ملاک قیمت زمان معامله است.

لزوم تعیین مدت در خیار شرط.. 

شرط حق فسخ برای یکی از طرفین درصورتی‌که طرف دیگر معامله به تعهدات خود عمل ننماید.

اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط.. 

خیار شرط بدون تعیین مدت.. 

بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت.. 

سقوط خیار غبن در صورت اسقاط کافه خیارات ضمن عقد

عدم استماع دعوای فسخ معامله و قولنامه به جهت غبن بعد از صدور حکم به انتقال سند رسمی مورد معامله

ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع

امکان اعمال خیار تبعض صفقه در مورد خرید نانوایی همراه با امتیاز

مدت تعیین‌شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد

اطلاق تدلیس بر دروغی که به‌طور قاطع وصف موهومی را به کالا نسبت دهد.

دادخواست فسخ معامله به استناد خیار شرط بعد از انتقال قطعی سند و گذشت مدت طولانی.. 

وجود حق فسخ برای فروشنده به استناد ماده ۳۵۵ قانون مدنی.. 

وجود حق فسخ برای فروشنده حتی پس از انتقال مبیع توسط خریدار

تحقق فسخ در عقود به اراده من له الخیار و اعلامی بودن حکم دادگاه

عدم استماع دعوای ابطال بیع شرط در صورت اعلام فسخ ورثه بایع پس از مدت طولانی.. 

لزوم یا عدم لزوم اعلام فسخ به دادگاه در مواردی که در قرارداد حق فسخ

ابطال سند رسمی مالکیت در صورت فسخ معامله

امکان فسخ معامله و قولنامه به دلیل تخلف از وصف کاربری مسکونی مورد معامله

ایجاد خیار عیب در صورت در حریم جاده بودن مبیع با فرض عدم علم خریدار

پرسش و پاسخ های ابطال معامله.

مبحث اول : نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ.

ابطال سند عادی به علت جعل.. 

انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند مالکیت.. 

بطلان معامله در زمان جنون ادواری.. 

ابطال معامله به ‌قصد فرار از دین و تضییع حق طلبکار

درخواست بطلان معامله به جهت شرط عدم انتقال تا زمان فوت.. 

تکلیف فسخ معامله و قولنامه زمینی که به صورت موقت واگذار شده

مفهوم غرامات در صورت بطلان معامله

فسخ معامله و قولنامه به علت عدم رعایت شرایط چهارگانه معامله

خواسته تنفیذ یا ابطال قرارداد فروش… 

عدم قابلیت ابطال معاملات مشتری بر بیع به فرض تحقق فسخ عقد اول

فسخ معامله و قولنامه و تکلیف خسارات ناشی از تورم بر ثمن معامله

بطلان بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع

درخواست ابطال معامله به جهت صوری بودن

ابطال سند مالکیت اعیانی به جهت از بین رفتن اعیانی به صورت فورس ماژور

تکلیف دعوای ابطال سند ملک موروثی منتقل شده به نام یکی از وراث.. 

اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه

عدم قابلیت ابطال معامله پدر با فرزند صغیر بعد فوت پدر

ابطال سند مالکیت به دادخواست قیم به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهری..

تنفیذ و رد معاملات فضولی قیم از طرف مولی‌علیه

قابلیت ابطال معاملات بدون رعایت غبطه صغار قیم توسط قیم بعدی.. 

اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی.. 

تقسیم ماترک با وجود ورثه محجور و غایب غیر نافذ و قابل ابطال

بطلان معامله در صورت عدم احراز اهلیت توسط دادگاه

مبحث دوم:نظریه های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک،

حکم به فسخ معامله و قولنامه با سه شرط وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین.. 

مبحث سوم:مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوای ابطال معامله

شرط مبنی بر اینکه تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد.

شرط پرداخت ثمن در صورت دریافت وجه از شخص دیگر

امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن.. 

امکان اعمال خیار تبعیض صفقه در مورد خرید نانوایی همراه با امتیاز آن در فرضی که انتقال امتیاز غیرقانونی است.

امکان الزام به شرط فعل منفی در یک قرارداد توسط مشروط له

امکان ابطال معامله‌ای که توسط خریدار بر روی ملک صورت گرفته در صورت حادث شدن شرط فاسخ

امکان ابطال سند رسمی انتقالی که پس از وقوع معامله با مبایعه‌نامه عادی تنظیم شده است.

ابطال فروش و انتقال خط تلفن همراهی که قبلاً به نفع دولت ضبط گردیده است.

در خیار تبعض صفقه ملاک قیمت زمان معامله است.

اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط.. 

خیار شرط بدون تعیین مدت..

بطلان بیع کالای غیر موجود

بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت.. 

بطلان بیع به دلیل اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله

بطلان بیع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و امکان مطالبه خسارات در صورت جهل مشتری.. 

عدم بطلان بیع ملکی که در طرح فضای سبز شهرداری است.

عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس… 

عدم نفوذ معامله محجور بدون اطلاع قیم نسبت به خریدار و نقل و انتقالات ایادی بعدی.. 

عدم استماع دعوای ابطال بیع شرط در صورت اعلام فسخ ورثه بایع پس از مدت طولانی.. 

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به همراه درخواست ابطال سند رسمی مالکیت که به نام دیگری صادر شده است.

اثر سکوت مالک در تنفیذ معامله فضولی.. 

لزوم تعین مدت در خیار شرط.. 

مدت تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد و امکان کسریان به خیار شرط بدون مدت وجود داشته باشد.

شمول حکم غرامت مندرج در مواد ۲۷۳ و ۳۹۱ قانون مدنی بر تفاوت قیمت سابق و فعلی مال

کفایت اقامه دعوای استرداد وجه در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

مصداق شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین و بطلان معامله می‌شود.

لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، درصورتی‌که فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی نکند.

لزوم تقدیم دادخواست در ابطال سند رسمی در خصوص مال مورد معامله فضولی.. 

شرط فسخ معامله و قولنامه در صورت عدم پرداخت ثمن.. 

شرط پرداخت مبلغی توسط فسخ‌کننده، مصداق وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.

وضعیت حقوقی شرط پرداخت ثمن در هر زمانی که طلب از شخص ثالث وصول شود.

وضعیت حقوقی شرط امانت بودن خودرو تا تاریخ وصول چک بابت ثمن نزد خریدار

اعتبار قول‌نامه منوط به امضاء و تصدیق طرفین می‌باشد.

صحت معامله درصورتی‌که تعیین ثمن به‌وسیله کارشناسی مقرر شده باشد.

صحت معامله ملک فاقد کاربری مسکونی با شرط عدم مسئولیت فروشنده

چگونگی رفع تعارض مادتین ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی در مورد وضعیت حقوقی معاملۀ محجورین.. 

دعوای ابطال معامله در قوانین و مقررات قانونی.

از قانون مدنی

از قانون اجرای احکام مدنی.

از قانون تجارت.. 

منابع و مآخذ

 

 

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی معاملات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X