پرسش و پاسخ دعاوی تصرف
پرسش و پاسخ دعاوی تصرف

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

310,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعوای تصرف

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۱۶

توضیحات

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

فهرست کلی

پرسش و پاسخ های دعوای تصرف عدوانی..

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ

مبحث دوم: دعوای تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی

پرسش و پاسخ دعوای ممانعت و مزاحمت از حق..

مبحث اول: نشست‌های قضائی درقالب پرسش و پاسخ.

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

دعاوی تصرف در قوانین و مقررات

از قانون آیین دادرسی مدنی

از قانون اجرای احکام مدنی

از قانون مجازات اسلامی.

از قانون مدنی…

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن…

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫٫

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

منابع و مآخذ..

 

 

فهرست جزیی

پرسش و پاسخ های دعوای تصرف عدوانی

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ

طرح توأمان دعوای خلع‌ید و تصرف عدوانی.

ممانعت از حق عبور

پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک..

قطع آب، برق، گاز و تلفن به وسیله موجر.

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری..

عدم محدودیت زمانی دعاوی تصرف عدوانی.

نیاز به تقدیم دادخواست در فرم های مخصوص در دعوای تصرف عدوانی.

حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته.

ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف، بعد از صدور حکم.

احداث دیوار در ملک به دستور فردی غیر از مالک..

تصرف عدوانی به انضمام تخریب درختان مالک..

نحوه محاسبه اجرت ا لمثل زمین غصب شده

حضور شخص ثالث درحین اجرای حکم رفع تصرف عدوانی.

شکایت تصرف عدوانی پس از گذشت یک سال ازآن.

مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف..

مرور زمان در جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی.

ارایه دادخواست به جای تقاضای اجرای حکم قطعی.

قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب۶/۱۲/۱۳۵۲٫

مزاحمت شخص ثالث در ملک غیر.

اثبات مالکیت، شرط لازم صدور حکم رفع تصرف..

نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرایم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

حکم به رفع مزاحمت درصورت تبرئه متهم از جنبه کیفری..

تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق.

اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله.

ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی.

تصرف عدوانی در ملک شرکا بدون اذن.

تخریب و تصرف عدوانی مراتع و شکایت اداره منابع طبیعی.

تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن.

عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و لازم الاتباع بودن آن در مسایل مطروحه.

سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول.

۳۱٫ عدم جواز غیرقابل استماع اعلام نمودن دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف به اعتبار حکم کیفری سابق توسط دادگاه حقوقی

تصرف اراضی بدون اجازه مالک در طرح‌های عمرانی فورس ماژور

تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه‌ها

بررسی عدم قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی به سبب فقدان تحقق شرایط اثبات دعوا

فقدان موضوعیت مهلت در دعاوی تصرف عدوانی.

اقامه دعوا و لزوم تقدیم دادخواست در دعاوی تصرف عدوانی به شکل حقوق.

قلع و قمع بنا و اشجار در تصرف عدوانی.

جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی.

بررسی حاکمیت ق.آ.د.م. سابق بر دعاوی تصرفات عدوانی سابق.

تأثیر ادعای مالکیت بر دعاوی تصرف عدوانی.

تبیین مواد ۱۲ و ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

بررسی طرح توأمان دعوای جزائی و مدنی تصرف عدوانی.

عدم جواز طرح مجدد شکایت کیفری پس از قرار منع پیگرد در دعاوی تصرف عدوانی.

بررسی ویژگی‌های دعاوی تصرف عدوانی و تفکیک موارد خاصه در اراضی ملی.

عدم تصریح به نسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲ دلالت بر لازم الاتباع بودن

۴۶٫ رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی به تفکیک: الف. دعاوی کیفری، صرف اثبات سبق تصرف یا استفاده از حق موضوع ب. دعاوی حقوقی، اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق.

لزوم تقدیم دادخواست در فرم‌های چاپی مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی.

۴۸٫ شرایط ویژه طرح شکایت، مستفاد از م ۹ ق.آ.د.ک. و بررسی نحوه اعمال ذی نفع در تصرفات عدوانی

۴۹٫ منع دادرس در خصوص رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در دعاوی اقامه شده سابق مستفاد از بند د ذیل ماده ۹۱ ق.آ.د.م.

۵۰٫ چگونگی اقامه دعوای خریدار ملک به طرفیت ثالث متصرف..

اتخاذ تصمیم در صورت اشتباه در قید اشتراکی یا اختصاصی بودن دیوار طبق نظر کارشناس ثبت..

۵۲٫ بررسی آثار استرداد دادخواست توسط یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه.

مبحث دوم: دعوای تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی

صلاحیت مأمورین در قانون جهت جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت..

بررسی تعارض دعوای تصرف عدوانی با سند مالکیت در دادسرا

صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جلوگیری از تصرف عدوانی.

ادامه تصرف عدوانی بعد از صدور و اجرای حکم.

نحوه بررسی تصرف عدوانی شکایت و سبق تصرف غیر از طرفین دعوا

صلاحیت دادیار در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی.

صلاحیت رسیدگی دادیار به دعوای تصرف عدوانی با وجود حضور دادستان.

عدم لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان در دعوای تصرف عدوانی.

نقش کارگشا در دعوای تصرف عدوانی.

نقش کارگشا در دادگاه بخش مستقل.

دعوای تصرف عدوانی علیه مستأجر و امین.

هزینه دادرسی در مرحله پژوهشی دعاوی غیرمالی.

عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، در خصوص تبادل لایحه در دعوای تصرف عدوانی.

دعاوی غیر مالی و نحوه تقویم در دعاوی تصرف عدوانی.

طرح دعوای رفع تصرف عدوانی به طور همزمان در دادسرا و دادگاه

شیوه اجرای دستور رفع تصرف در مورد مستحدثات..

تکلیف مستحدثات در ملک مورد حکم رفع تصرف عدوانی.

بررسی انقضاء مدت عقد مزارعه نسبت به تصرف عدوانی.

خشک شدن زمین زراعی در ید متصرف عدوانی.

صلاحیت دادگاه حقوقی در صدور حکم به قلع و قمع و بنا

صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بناء

شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در املاک مشجر و احداثی توسط متصرف عدوانی.

قابلیت اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در مورد املاک استیجاری..

دعاوی املاک استیجاری در خصوص رفع تصرف مشمول بند ۱ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی با اقامه دعوای مالکیت و خلع ید غاصبانه.

اعتبار امر مختومه در خصوص رسیدگی مجدد به دعوای تصرف عدوانی.

رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیئت ۷ نفری واگذاری اراضی کشاورزی..

صلاحیت دادسرا در دعوای تصرفات خارج از حدود سازمان عمران اراضی شهری..

دستور جلوگیری از ادامه تصرف عدوانی.

صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف عدوانی.

مسئولیت ضابطین دادگستری در جلوگیری از اقدامات متصرف، بعد از صدور دستور موقت..

صلاحیت مراجع قضائی دادگستری در رسیدگی به اعتراضات وارده بر تصمیمات نماینده هیئت واگذاری اراضی

بررسی وضعیت جلوگیری از تصرف عدوانی در مستحدثات مستفاد از ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی

احداث اسکلت فلزی در ملک معین تابع دعاوی غیرمنقول.

اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی منوط به اجرای حکم خلع‌ید.

صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن

اعمال مقررات حقوقی یا کیفری تصرف عدوانی نسبت به متصرف..

موارد شمول صدور حکم به رفع تصرف عدوانی.

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲، حاکم بر اموال منقول.

موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ترک انفاق وتصرف عدوانی.

مرجع صالح رسیدگی به اجرای حکم پس از مرحله‌ی پژوهش…

تفکیک جنبه کیفری از جنبه حقوقی تصرف عدوانی.

مقایسه احکام ضررو زیان با احکام رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از نظر هزینه اجرایی

حق الناس در تصرف عدوانی ماده ۱۴۳ قانون تعزیرات..

رابطه سکونت زن در منزل شوهر بعد از وقوع طلاق با تصرف عدوانی.

مقایسه ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات با تصرف عدوانی.

صدور حکم به رفع تصرف عدوانی در صورت فوت متهم.

صدور حکم به رد دعوای تصرف عدوانی و تقاضای تعقیب کیفری..

تصرف ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء

طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی و کیفری..

شرایط تحقق بزه در تصرف عدوانی.

قطع تلفن مورد اجاره از ناحیه مالک در صورت تصرف عدوانی.

مقایسه ماده ۱۳ قانون زمین شهری با تصرف عدوانی.

تأخیر در تقاضای اجرای حکم رفع تصرف عدوانی.

اجرای حکم به رفع تصرف ازملک مشاع.

تصرف مجدد مورد حکم عدوانی.

تأثیر بخش‌نامه در حکم به رفع تصرف عدوانی.

صلاحیت هیئت هفت نفری در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و اراضی موات..

محدودۀ اجرای قانون جلوگیری از تصرف عدوانی.

مقایسه لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات در مورد دعاوی اقامه شده قبل از تصویب آن جاری نمی‌شود.

طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و دادسرا

تصرف غیر مجاز در مال شریک..

انتقال مال توسط محکوم علیه به شخص ثالث، در صورت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی.

در مورد واحدهای مسکونی مشمول قانون مدنی مقررات ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل اعمال است .

پرسش و پاسخ دعوای ممانعت و مزاحمت از حق

مبحث اول: نشست‌های قضائی درقالب پرسش و پاسخ…

مطالبه اجرت‌المثل از متصرف ملک مشاعی و ممانعت از حق تصرف..

درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت از ملک جهت اجرای طرح.

اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبور

مقایسه دعاوی حقوقی و کیفری تصرف..

عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی.

اعاده وضع به حال سابق با رفع تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق.

امکان طرح دعوای حقوقی محکومعلیه کیفری بهطرفیت محکومله همان دعوا راجع به اصل دعوا

نیاز به تقدیم دادخواست در فرم‌های مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت..

تبیین مواد ۱۲ و ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق.

طرح دعوای جزایی و مدنی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق به‌طور هم‌زمان.

دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق در اراضی ملی.

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲٫

رفع ممانعت و مزاحمت از حق در فروش ملک غیر. ۱۶۷

استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق.

تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث..

ممانعت از ورود مأمورین ثبت اسناد و املاک برای افراز ملک مشاع.

ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره

آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه.

ادعای فسخ در دعوای ممانعت از حق.

ممانعت از خروج اتومبیل پارک شده در پارکینگ بانک..

ایجاد ممانعت و مزاحمت از حق انتفاع.

تصرف نمودن اراضی بدون اجازه مالک در طرح های فوری..

رفع اثر از توقیف عملیات موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی.

چگونگی سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول.

ارائه دادخواست به‌جای تقاضای اجرای حکم قطعی.

مزاحمت شخص ثالث در ملک مورد تصرف شخصی غیر از مالک..

حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود.

تصرف آب متعلق حق دیگری..

مزاحمت و توهین از طریق تلفن یا دستگاه مخابراتی.

قابلیت اعتراض بر تحدید حدود با وجود دعوای ممانعت از حق.

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

ارجاع تحقیق در دعاوی تصرف به مأمورین انتظامی.

رسیدگی به سند مالکیت تصرف عدوانی در دادسرا

رسیدگی کارگشا و دادگاه بخش به دعوای تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت..

هزینه دادرسی دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت..

امکان طرح دعاوی تصرف به همراه خلع‌ید.

اصدار دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت..

ایجاد مزاحمت مؤجر با تخلف مستأجر از شرط ضمن‌العقد.

ممانعت زوج از اشتغال به کار زوجه.

تأسیس دفتر اسناد رسمی در محل مسکونی و ایجاد مزاحمت..

ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق.

قلع بنا با اجرای حکم رفع ممانعت یا رفع مزاحمت..

شرایط طرح رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق.

ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق.

مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف مربوط به اموال غیرمنقول.

ممنوعیت قانونی جلوگیری از خروج بدهکاران بانک‌ها

عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی تصرف..

دعاوی تصرف در قوانین و مقررات..

از قانون آیین دادرسی مدنی…

از قانون اجرای احکام مدنی…

از قانون مجازات اسلامی…

از قانون مدنی…

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن…

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک….

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک….

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶٫٫

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع..

منابع و مآخذ..

 

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X