15 % تخفیف
تصرف
تصرفتصرف

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

31,000 تومان 26,350 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعوای تصرف

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۱۶

توضیحات

فهرست کلی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای تصرف عدوانی ۱۳

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم: دعوای تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی ۹۳

پرسش و پاسخ دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۱۴۶

مبحث اول: نشست‌های قضائی درقالب پرسش و پاسخ ۱۴۸

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۹۶

دعاوی تصرف در قوانین و مقررات ۲۱۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۱۳

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۱۸

از قانون مجازات اسلامی ۲۲۰

از قانون مدنی ۲۲۶

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۲۴۰

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ۲۴۲

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ۲۴۳

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی ۲۵۱

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۵۴

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۲۵۵

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۲۶۰

منابع و مآخذ ۲۶۵

فهرست جزیی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای تصرف عدوانی ۱۳

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- طرح توأمان دعوای خلع‌ید و تصرف عدوانی ۱۵

۲- ممانعت از حق عبور ۱۶

۳- پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک ۱۸

۴- قطع آب، برق، گاز و تلفن به وسیله موجر ۱۹

۵- تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری ۲۰

۶- عدم محدودیت زمانی دعاوی تصرف عدوانی ۲۳

۷- نیاز به تقدیم دادخواست در فرم های مخصوص در دعوای تصرف عدوانی ۲۴

۸- حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته ۲۵

۹- ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف، بعد از صدور حکم ۲۶

۱۰- احداث دیوار در ملک به دستور فردی غیر از مالک ۲۹

۱۱- تصرف عدوانی به انضمام تخریب درختان مالک ۳۰

۱۲- نحوه محاسبه اجرت ا لمثل زمین غصب شده ۳۱

۱۳- حضور شخص ثالث درحین اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ۳۲

۱۴- شکایت تصرف عدوانی پس از گذشت یک سال ازآن ۳۴

۱۵- مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف ۳۵

۱۶- مرور زمان در جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی ۳۷

۱۷- ارایه دادخواست به جای تقاضای اجرای حکم قطعی ۳۸

۱۸- قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب۶/۱۲/۱۳۵۲- ۳۹

۱۹- مزاحمت شخص ثالث در ملک غیر ۴۰

۲۰- اثبات مالکیت، شرط لازم صدور حکم رفع تصرف ۴۲

۲۱- نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرایم موضوع ماده ۶۹۰  قانون مجازات اسلامی ۴۳

۲۲- حکم به رفع مزاحمت درصورت تبرئه متهم از جنبه کیفری ۴۵

۲۳- تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق ۴۶

۲۴- اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله ۴۷

۲۵- ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی ۴۸

۲۶- تصرف عدوانی در ملک شرکا بدون اذن ۵۰

۲۷- تخریب و تصرف عدوانی مراتع و شکایت اداره منابع طبیعی ۵۱

۲۸- تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن ۵۲

۲۹- عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و لازم الاتباع بودن آن در مسایل مطروحه ۵۷

۳۰- سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول ۶۰

۳۱- عدم جواز غیرقابل استماع اعلام نمودن دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف به اعتبار حکم کیفری سابق توسط دادگاه حقوقی  ۶۱

۳۲- تصرف اراضی بدون اجازه مالک در طرح‌های عمرانی فورس ماژور ۶۲

۳۳- تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه‌ها ۶۴

۳۴- بررسی عدم قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی به سبب فقدان تحقق شرایط اثبات دعوا ۶۵

۳۵- فقدان موضوعیت مهلت در  دعاوی تصرف عدوانی ۶۶

۳۶- اقامه دعوا و  لزوم تقدیم دادخواست در دعاوی تصرف عدوانی به شکل حقوق ۶۷

۳۷- قلع و قمع بنا و اشجار در تصرف عدوانی ۶۸

۳۸- جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی ۶۹

۳۹- بررسی حاکمیت قآدم سابق بر دعاوی تصرفات عدوانی سابق ۷۰

۴۰- تأثیر ادعای مالکیت بر دعاوی تصرف عدوانی ۷۱

۴۱- تبیین مواد ۱۲ و ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی  ۷۳

۴۲- بررسی طرح توأمان دعوای جزائی و مدنی تصرف عدوانی ۷۵

۴۳- عدم جواز طرح مجدد شکایت کیفری پس از قرار منع پیگرد در دعاوی تصرف عدوانی ۷۶

۴۴- بررسی ویژگی‌های دعاوی تصرف عدوانی و تفکیک موارد خاصه در اراضی ملی ۷۷

۴۵- عدم تصریح به نسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲ دلالت بر لازم الاتباع بودن  ۸۰

۴۶- رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی به تفکیک: الف دعاوی کیفری، صرف اثبات سبق تصرف یا استفاده از حق موضوع ب دعاوی حقوقی، اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق ۸۱

۴۷- لزوم تقدیم دادخواست در فرم‌های چاپی مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی ۸۳

۴۸- شرایط ویژه طرح شکایت،  مستفاد از م ۹ قآدک و بررسی نحوه اعمال ذی نفع در تصرفات عدوانی  ۸۵

۴۹- منع دادرس در خصوص رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در دعاوی اقامه شده سابق مستفاد از بند  د ذیل ماده ۹۱ قآدم ۸۶

۵۰- چگونگی اقامه دعوای خریدار ملک  به طرفیت  ثالث متصرف ۸۸

۵۱- اتخاذ تصمیم در صورت اشتباه در قید اشتراکی یا اختصاصی بودن دیوار طبق نظر کارشناس ثبت ۸۹

۵۲- بررسی آثار استرداد دادخواست توسط  یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه ۹۰

مبحث دوم: دعوای تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی ۹۳

۱- صلاحیت مأمورین در قانون جهت جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت ۹۳

۲- بررسی تعارض دعوای تصرف عدوانی با  سند مالکیت در دادسرا ۹۷

۳- صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جلوگیری از تصرف عدوانی ۱۰۰

۴- ادامه تصرف عدوانی بعد از صدور و اجرای حکم ۱۰۱

۵- نحوه بررسی تصرف عدوانی شکایت و سبق تصرف غیر از طرفین دعوا ۱۰۲

۶- صلاحیت دادیار در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ۱۰۳

۷- صلاحیت رسیدگی دادیار به دعوای تصرف عدوانی با وجود حضور دادستان ۱۰۴

۸- عدم لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان در دعوای تصرف عدوانی ۱۰۶

۹- نقش کارگشا در دعوای تصرف عدوانی ۱۰۶

۱۰- نقش کارگشا در دادگاه بخش مستقل ۱۰۷

۱۱- دعوای تصرف عدوانی علیه مستأجر و امین ۱۰۸

۱۲- هزینه دادرسی در مرحله پژوهشی دعاوی غیرمالی ۱۰۹

۱۳- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، در خصوص تبادل لایحه در دعوای تصرف عدوانی ۱۱۰

۱۴- دعاوی غیر مالی و نحوه تقویم  در دعاوی تصرف عدوانی ۱۱۰

۱۵- طرح دعوای رفع تصرف عدوانی به طور همزمان در دادسرا و دادگاه ۱۱۱

۱۶- شیوه اجرای دستور رفع تصرف در مورد مستحدثات ۱۱۲

۱۷- تکلیف مستحدثات در ملک مورد حکم رفع تصرف عدوانی ۱۱۳

۱۸- بررسی انقضاء مدت عقد مزارعه نسبت به تصرف عدوانی ۱۱۳

۱۹- خشک شدن زمین زراعی در ید متصرف عدوانی ۱۱۴

۲۰- صلاحیت دادگاه حقوقی در صدور حکم به قلع و قمع و بنا ۱۱۴

۲۱- صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بناء ۱۱۴

۲۲- شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در املاک مشجر و احداثی توسط متصرف عدوانی ۱۱۵

۲۳- قابلیت اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در مورد املاک استیجاری ۱۱۶

۲۴- دعاوی املاک استیجاری در خصوص رفع تصرف مشمول بند ۱ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی  ۱۱۷

۲۵- قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی با اقامه دعوای مالکیت و خلع ید غاصبانه ۱۱۸

۲۶- اعتبار امر مختومه در خصوص رسیدگی مجدد به دعوای تصرف عدوانی ۱۱۸

۲۷- رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیئت ۷ نفری واگذاری اراضی کشاورزی ۱۱۹

۲۸- صلاحیت دادسرا در دعوای تصرفات خارج از حدود سازمان عمران اراضی شهری ۱۲۰

۲۹- دستور جلوگیری از ادامه تصرف عدوانی ۱۲۱

۳۰- صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف عدوانی ۱۲۱

۳۱- مسئولیت ضابطین دادگستری در جلوگیری از اقدامات متصرف،  بعد از صدور دستور موقت ۱۲۲

۳۲- صلاحیت مراجع قضائی دادگستری در رسیدگی به اعتراضات وارده بر  تصمیمات نماینده هیئت واگذاری اراضی  ۱۲۳

۳۳- بررسی وضعیت جلوگیری از تصرف عدوانی در مستحدثات مستفاد از ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی  ۱۲۴

۳۴- احداث اسکلت فلزی در ملک معین تابع دعاوی غیرمنقول ۱۲۵

۳۵- اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی منوط به  اجرای حکم خلع‌ید ۱۲۶

۳۶- صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن  ۱۲۶

۳۷- اعمال مقررات حقوقی یا کیفری تصرف عدوانی نسبت به متصرف ۱۲۷

۳۸- موارد شمول صدور حکم به رفع تصرف عدوانی ۱۲۷

۳۹- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲، حاکم بر اموال منقول ۱۲۸

۴۰- موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ترک انفاق وتصرف عدوانی ۱۲۸

۴۱- مرجع صالح رسیدگی به اجرای حکم پس از مرحله‌ی پژوهش ۱۲۹

۴۲- تفکیک جنبه کیفری از جنبه حقوقی تصرف عدوانی ۱۲۹

۴۳- مقایسه احکام ضررو زیان با احکام رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از نظر هزینه اجرایی  ۱۳۰

۴۴- حق الناس در تصرف عدوانی ماده ۱۴۳ قانون تعزیرات ۱۳۱

۴۵- رابطه سکونت زن در منزل شوهر بعد از وقوع طلاق با تصرف عدوانی ۱۳۱

۴۶- مقایسه ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات با تصرف عدوانی ۱۳۲

۴۷- صدور حکم به رفع تصرف عدوانی در صورت فوت متهم ۱۳۲

۴۸- صدور حکم به رد دعوای تصرف عدوانی و تقاضای تعقیب کیفری ۱۳۳

۴۹- تصرف ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء ۱۳۳

۵۰- طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی و کیفری ۱۳۳

۵۱- شرایط تحقق بزه در تصرف عدوانی ۱۳۴

۵۲- قطع تلفن مورد اجاره از ناحیه مالک در صورت تصرف عدوانی ۱۳۴

۵۳- مقایسه ماده ۱۳ قانون زمین شهری با تصرف عدوانی ۱۳۵

۵۴- تأخیر در تقاضای اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ۱۳۶

۵۵- اجرای حکم به رفع تصرف ازملک مشاع ۱۳۶

۵۶- تصرف مجدد مورد حکم عدوانی ۱۳۷

۵۷- تأثیر بخش‌نامه در حکم به رفع تصرف عدوانی ۱۳۸

۵۸- صلاحیت هیئت هفت نفری در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و اراضی موات ۱۳۸

۵۹- محدودۀ اجرای قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۱۳۹

۶۰- مقایسه لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی  ۱۳۹

۶۱- ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات در مورد دعاوی اقامه شده قبل از تصویب آن جاری نمی‌شود ۱۴۱

۶۲- طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و دادسرا ۱۴۱

۶۳- تصرف غیر مجاز در مال شریک ۱۴۲

۶۴- انتقال مال توسط محکوم علیه به شخص ثالث، در صورت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ۱۴۴

۶۵- در مورد واحدهای مسکونی مشمول قانون مدنی مقررات ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل اعمال است  ۱۴۵

پرسش و پاسخ دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۱۴۶

مبحث اول: نشست‌های قضائی درقالب پرسش و پاسخ ۱۴۸

۱- مطالبه اجرت‌المثل از متصرف ملک مشاعی و ممانعت از حق تصرف ۱۴۸

۲- درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت از ملک جهت اجرای طرح ۱۴۹

۳- اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبور ۱۵۰

۴- مقایسه دعاوی حقوقی و کیفری تصرف ۱۵۱

۵- عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی ۱۵۶

۶- اعاده وضع به حال سابق با رفع تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق ۱۵۹

۷- امکان طرح دعوای حقوقی محکومعلیه کیفری بهطرفیت محکومله همان دعوا راجع به اصل دعوا ۱۶۰

۸- نیاز به تقدیم دادخواست در فرم‌های مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت ۱۶۲

۹- تبیین مواد ۱۲ و ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق ۱۶۳

۱۰- طرح دعوای جزایی و مدنی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق به‌طور هم‌زمان ۱۶۵

۱۱- دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق در اراضی ملی ۱۶۶

۱۲- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲- ۱۶۹

۱۳- رفع ممانعت و مزاحمت از حق در فروش ملک غیر ۱۷۰

۱۴- استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق ۱۷۲

۱۵- تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث ۱۷۴

۱۶- ممانعت از ورود مأمورین ثبت اسناد و املاک برای افراز ملک مشاع ۱۷۵

۱۷- ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره ۱۷۶

۱۸- آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه ۱۷۸

۱۹- ادعای فسخ در دعوای ممانعت از حق ۱۸۰

۲۰- ممانعت از خروج اتومبیل پارک شده در پارکینگ بانک ۱۸۲

۲۱- ایجاد ممانعت و مزاحمت از حق انتفاع ۱۸۳

۲۲- تصرف نمودن اراضی بدون اجازه مالک در طرح های فوری ۱۸۴

۲۳- رفع اثر از توقیف عملیات موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۸۷

۲۴- چگونگی سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول ۱۸۸

۲۵- ارائه دادخواست به‌جای تقاضای اجرای حکم قطعی ۱۸۹

۲۶- مزاحمت شخص ثالث در ملک مورد تصرف شخصی غیر از مالک ۱۹۰

۲۷- حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود ۱۹۲

۲۸- تصرف آب متعلق حق دیگری ۱۹۴

۲۹- مزاحمت و توهین از طریق تلفن یا دستگاه مخابراتی ۱۹۴

۳۰- قابلیت اعتراض بر تحدید حدود با وجود دعوای ممانعت از حق ۱۹۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۹۶

۱- ارجاع تحقیق در دعاوی تصرف به مأمورین انتظامی ۱۹۶

۲- رسیدگی به سند مالکیت تصرف عدوانی در دادسرا ۱۹۸

۳- رسیدگی کارگشا و دادگاه بخش به دعوای تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت ۲۰۰

۴- هزینه دادرسی دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت ۲۰۰

۵- امکان طرح دعاوی تصرف به همراه خلع‌ید ۲۰۱

۶- اصدار دستور موقت مبنی بر رفع تجاوز و مزاحمت ۲۰۲

۷- ایجاد مزاحمت مؤجر با تخلف مستأجر از شرط ضمن‌العقد ۲۰۳

۸- ممانعت زوج از اشتغال به کار زوجه ۲۰۳

۹- تأسیس دفتر اسناد رسمی در محل مسکونی و ایجاد مزاحمت ۲۰۴

۱۰- ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ۲۰۵

۱۱- قلع بنا با اجرای حکم رفع ممانعت یا رفع مزاحمت ۲۰۵

۱۲- شرایط طرح رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق ۲۰۶

۱۳- ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق ۲۰۶

۱۴- مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف مربوط به اموال غیرمنقول ۲۰۷

۱۵- ممنوعیت قانونی جلوگیری از خروج بدهکاران بانک‌ها ۲۰۸

۱۶- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی تصرف ۲۰۸

دعاوی تصرف در قوانین و مقررات ۲۱۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۱۳

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۱۸

از قانون مجازات اسلامی ۲۲۰

از قانون مدنی ۲۲۶

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۲۴۰

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ۲۴۲

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ۲۴۳

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی ۲۵۱

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۵۴

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۲۵۵

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۲۶۰

منابع و مآخذ ۲۶۵

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *