15 % تخفیف
دعاوی-ابطال
دعاوی-ابطالدعاوی-ابطال

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطـال

27,000 تومان 22,950 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی ابطــــال

مؤلف: مهدی زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۱۷

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای ابطال سند ۱۳

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۴۷

پرسش و پاسخ های ابطال اجراییه ۶۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش وپاسخ ۶۵

مبحث دوم: نظریات مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۸۵

پرسش و پاسخ های ابطال و اصلاح شناسنامه ۹۱

مبحث اول:نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۹۳

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۹۸

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال در قوانین و مقررات ۱۰۹

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی ۱۱۱

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳- ۱۳۱

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ۱۳۵

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون ثبت احوال کشور ۱۴۰

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ۱۴۴

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی ۱۴۶

از قانون مدنی ۱۵۱

منابع و مآخذ ۱۵۳

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای ابطال سند ۱۳

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت ۱۵

۲- قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان و گواهان ۱۶

۳- اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم ۱۸

۴- قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده ۳۹ قانون مذکور ۲۰

۵- استماع دعوای ابطال سند مالکیت ۲۱

۶- ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت ۲۲

۷- دعوای ابطال سند و خلع‌ید ۲۴

۸- مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی ۲۶

۹- فاقد اعتبار شدن سند مالکیت پس از ابطال رأی مالکیت قاضی کمیسیون ۲۸

۱۰- مالی یا غیر مالی بودن دعوای مالکیت ۲۹

۱۱- توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی ۳۱

۱۲- تکلیف در صورت انتقال سند مالکیت متعاقب ۳۳

۱۳- پذیرش دعوای خلع‌ید قبل از ابطال سند رسمی مؤخرالصدور ۳۵

۱۴- موارد خارج بودن مسئولیت دادگاه عمومی حقوقی در ابطال سند ۳۶

۱۵- درخواست ابطال سند رسمی نسبت به مغازه ۳۷

۱۶- ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحیه ثبت ۳۹

۱۷- مانع از رسیدگی نبودن صدور حکم خلع‌ید بر رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی ۴۱

۱۸- دعوای ابطال تقسیم‌نامه به جهت صغر سن وراث ۴۲

۱۹- استماع دعوای ابطال سند مالکیت ۴۳

۲۰- لزوم اثبات قصد تبرع و یا عدم قصد در ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول ۴۴

۲۱- اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی ۴۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۴۷

۱- ابطال سند لازم‌الاجرایی که متعهد آن صغیر است ۴۷

۲- طرز رسیدگی به ابطال سند مالکیت معارض ۴۸

۳- اجرای حکم در صورت استنکاف محکوم‌علیه از تنظیم سند انتقال ملک ۴۹

۴- بهای خواسته در دعوی ابطال سند ۴۹

۵- ابطال سند نکاح ۵۰

۶- درخواست ابطال سند مالکیت ۵۰

۷- ابطال سند اول موجب بلااثر شدن سند دوم نمی‌شود ۵۱

۸- فاقد جواز قانونی بودن دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک ۵۱

۹- طرح دعوای ابطال نقل و انتقالات مالی و سند مالکیت ۵۲

۱۰- خواسته ابطال بیع‌نامه صوری ۵۲

۱۱- فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیلۀ سند رسمی مؤخرالصدور ۵۳

۱۲- درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند به نام وی صادر شده ۵۴

۱۳- موکول بودن صدور رأی در مورد ابطال سند مالکیت به وقفیت ملک ۵۵

۱۴- ابطال سند مالکیت به علت عدم تطبیق ثبت ملک با قانون ۵۵

۱۵- رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن ۵۶

۱۶- صدور حکم فاسد بودن معامله و بی‌اعتباری سند رسمی ۵۶

۱۷- دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج ۵۷

۱۸- ابطال اسناد رسمی و ابطال عملیات ثبتی ۵۸

۱۹- مطرح شدن دعوای خریدار بر تأیید فسخ معامله ملکی که منتهی به تنظیم رسمی ۵۹

۲۰- طرح مستقل دعوای ابطال سند ۵۹

۲۱- ابطال سند اجرایی و ابطال اسناد انتقال ۶۰

۲۲- عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ابطال اسناد عملیات اجرایی ۶۰

پرسش و پاسخ های ابطال اجراییه ۶۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش وپاسخ ۶۵

۱- رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت ۶۵

۲- ادعای محکوم‌علیه بر تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت حکم به تخلیه ۶۶

۳- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادر شده ۶۷

۴- قلمرو شکایت از اجرای ثبت ۶۸

۵- صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه ۶۹

۶- ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ۷۰

۷- موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن ۷۱

۸- تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم‌الجرا ۷۳

۹- اثر صحیح نبودن ابلاغ جهت عملیات ثبتی ۸۱

۱۰- اعتراض به طریقه ابلاغ در اداره ثبت در عملیات اجرایی ۸۱

۱۱- ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیف شده از طریق اجرای ثبت با سند عادی ۸۲

۱۲- خوانده دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت ۸۲

۱۳- دادگاه صالح برای اعتراض به دستور اجرای وصول مهریه ۸۳

۱۴- اعمال ماده ۲ با توجه به متفاوت بودن دو نوع عملیات اجرایی ۸۳

مبحث دوم: نظریات مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۸۵

۱- دادخواست عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجراییه ۸۵

۲- دعوای توقیف و ابطال اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی ۸۵

۳- دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک ۸۶

۴- توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه ۸۶

۵- دعوای ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد ۸۷

۶- تقاضای وصول طلب از دو مرجع ۸۷

۷- اشتباه در صدور حکم ۸۸

۸- اعتراض به حکم غیابی ۸۹

۹- رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ۸۹

۱۰- محاسبه هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن ۹۰

پرسش و پاسخ های ابطال و اصلاح شناسنامه ۹۱

مبحث اول:نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۹۳

۱- مغایرت در اسامی شناسنامه و اثبات نسب ۹۳

۲- اصلاح سن غیرواقعی در شناسنامه ۹۴

۳- درخواست تغییر نام در دادگاه قابل پذیرش است ۹۶

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۹۸

۴- دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده ۹۸

۵- درخواست صدور شناسنامه برای طفلی که والدین و بستگانش در دسترس نیستند ۹۸

۶- مخالف صدور شناسنامه به استناد کارشناس ۹۹

۷- اعتبار حکم صادر از دادگاه صلح مستقل در اختلافات سجلی ۱۰۰

۸- هزینه دادرسی دعوی تصحیح با ابطال شناسه ۱۰۱

۹- صدور شناسنامه به تقاضای مادر صغیر ۱۰۱

۱۰- قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ۱۰۲

۱۱- سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است ۱۰۳

۱۲- قانون لغو انگشت‌نگاری مصوب سال ۱۳۶۸ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال را نسخ نکرده است ۱۰۳

۱۳- الزام به صدور شناسنامه از سوی دادگاه عمومی ۱۰۴

۱۴- کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال  ۱۰۵

۱۵- صدور شناسنامه ایرانی برای همسر و اولاد صغیر ۱۰۵

۱۶- دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه ۱۰۶

۱۷- دادگاه صالح برای تغییر نام ۱۰۷

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال در قوانین و مقررات ۱۰۹

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی ۱۱۱

‌فصل دوم- اسناد و دفاتر ثبت احوال ۱۱۴

فصل سوم- ثبت ولادت ۱۱۵

فصل چهارم- ثبت وفات ۱۱۹

فصل پنجم- ازدواج و طلاق ۱۲۲

فصل ششم- صدور شناسنامه ۱۲۳

فصل هفتم- صدور کارت شناسایی ۱۲۵

فصل هشتم- نام خانوادگی ۱۲۵

‌فصل نهم- تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع ۱۲۶

‌فصل دهم- تهیه مقدمات اجرای قانون ۱۲۸

‌فصل یازدهم- مقررات کیفری ۱۲۸

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳- ۱۳۱

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ۱۳۵

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون ۱۴۰

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ۱۴۴

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی ۱۴۶

از قانون مدنی ۱۵۱

منابع و مآخذ ۱۵۳

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی ابطـال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *