پرسش و پاسخ دعاوی ابطال
پرسش و پاسخ دعاوی ابطال

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطـال

220,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی ابطــــال

مؤلف: مهدی زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۱۷

توضیحات

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطـال

دعاوی-ابطال

دعاوی-ابطال

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطـال

فهرست کلی

مقدمه

پرسش و پاسخ های دعوای ابطال سند

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ… 

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ… 

پرسش و پاسخ های ابطال اجراییه

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش وپاسخ… 

مبحث دوم: نظریات مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ… 

پرسش و پاسخ های ابطال و اصلاح شناسنامه

مبحث اول:نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ… 

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ… 

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال در قوانین و مقررات

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی…. 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳… 

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه… 

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون ثبت احوال کشور.. 

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی….. 

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی….. 

از قانون مدنی….. 

منابع و مآخذ

 

فهرست جزئی

مقدمه

پرسش و پاسخ های دعوای ابطال سند

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ…. 

قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت…

قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان و گواهان..

اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم..

قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده ۳۹ قانون مذکور.

استماع دعوای ابطال سند مالکیت…

ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت…

دعوای ابطال سند و خلع‌ید.

مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی..

فاقد اعتبار شدن سند مالکیت پس از ابطال رأی مالکیت قاضی کمیسیون..

مالی یا غیر مالی بودن دعوای مالکیت

توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی..

تکلیف در صورت انتقال سند مالکیت متعاقب…

پذیرش دعوای خلع‌ید قبل از ابطال سند رسمی مؤخرالصدور.

 موارد خارج بودن مسئولیت دادگاه عمومی حقوقی در ابطال سند.

درخواست ابطال سند رسمی نسبت به مغازه.

ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحیه ثبت…

مانع از رسیدگی نبودن صدور حکم خلع‌ید بر رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی..

 دعوای ابطال تقسیم‌نامه به جهت صغر سن وراث..

 استماع دعوای ابطال سند مالکیت…

لزوم اثبات قصد تبرع و یا عدم قصد در ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول..

اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی..

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ….

ابطال سند لازم‌الاجرایی که متعهد آن صغیر است.

طرز رسیدگی به ابطال سند مالکیت معارض….

اجرای حکم در صورت استنکاف محکوم‌علیه از تنظیم سند انتقال ملک…

بهای خواسته در دعوی ابطال سند.

ابطال سند نکاح..

درخواست ابطال سند مالکیت…

ابطال سند اول موجب بلااثر شدن سند دوم نمی‌شود.

فاقد جواز قانونی بودن دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک…

طرح دعوای ابطال نقل و انتقالات مالی و سند مالکیت…

خواسته ابطال بیع‌نامه صوری..

فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیلۀ سند رسمی مؤخرالصدور.

درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند به نام وی صادر شده.

موکول بودن صدور رأی در مورد ابطال سند مالکیت به وقفیت ملک…

ابطال سند مالکیت به علت عدم تطبیق ثبت ملک با قانون..

رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن..

صدور حکم فاسد بودن معامله و بی‌اعتباری سند رسمی..

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج..

ابطال اسناد رسمی و ابطال عملیات ثبتی..

مطرح شدن دعوای خریدار بر تأیید فسخ معامله ملکی که منتهی به تنظیم رسمی..

طرح مستقل دعوای ابطال سند.

ابطال سند اجرایی و ابطال اسناد انتقال..

عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ابطال اسناد عملیات اجرایی..

پرسش و پاسخ های ابطال اجراییه

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش وپاسخ…. 

رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت…

 ادعای محکوم‌علیه بر تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت حکم به تخلیه.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادر شده.

قلمرو شکایت از اجرای ثبت…

صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه.

ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی..

موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن..

تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم‌الجرا

اثر صحیح نبودن ابلاغ جهت عملیات ثبتی..

اعتراض به طریقه ابلاغ در اداره ثبت در عملیات اجرایی..

ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیف شده از طریق اجرای ثبت با سند عادی..

خوانده دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت…

دادگاه صالح برای اعتراض به دستور اجرای وصول مهریه.

اعمال ماده ۲ با توجه به متفاوت بودن دو نوع عملیات اجرایی..

مبحث دوم: نظریات مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ…. 

دادخواست عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجراییه.

دعوای توقیف و ابطال اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی..

دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک…

توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه.

دعوای ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد.

تقاضای وصول طلب از دو مرجع..

اشتباه در صدور حکم..

اعتراض به حکم غیابی..

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی..

محاسبه هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن..

پرسش و پاسخ های ابطال و اصلاح شناسنامه

مبحث اول:نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ…. 

مغایرت در اسامی شناسنامه و اثبات نسب…

اصلاح سن غیرواقعی در شناسنامه.

درخواست تغییر نام در دادگاه قابل پذیرش است…

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ…. 

 1.  دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده.
 2. درخواست صدور شناسنامه برای طفلی که والدین و بستگانش در دسترس نیستند.
 3. مخالف صدور شناسنامه به استناد کارشناس…
 4. اعتبار حکم صادر از دادگاه صلح مستقل در اختلافات سجلی..
 5. هزینه دادرسی دعوی تصحیح با ابطال شناسه.
 6. صدور شناسنامه به تقاضای مادر صغیر.
 7. قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی..
 8.  سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است…
 9. قانون لغو انگشت‌نگاری مصوب سال ۱۳۶۸ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال را نسخ نکرده است.
 10. الزام به صدور شناسنامه از سوی دادگاه عمومی..
 11. کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال .
 12. صدور شناسنامه ایرانی برای همسر و اولاد صغیر.
 13. دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه.
 14. دادگاه صالح برای تغییر نام.

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال در قوانین و مقررات

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی…. 

فصل دوم- اسناد و دفاتر ثبت احوال..

فصل سوم- ثبت ولادت…

فصل چهارم- ثبت وفات…

فصل پنجم- ازدواج و طلاق..

فصل ششم- صدور شناسنامه.

فصل هفتم- صدور کارت شناسایی…

فصل هشتم- نام خانوادگی…

‌فصل نهم- تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع..

‌فصل دهم- تهیه مقدمات اجرای قانون..

‌فصل یازدهم- مقررات کیفری..

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳…. 

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه… 

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون…. 

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی….. 

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی….. 

از قانون مدنی….. 

منابع و مآخذ

فهرست کلی

مقدمه

پرسش و پاسخ های دعوای ابطال سند

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ… 

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ… 

پرسش و پاسخ های ابطال اجراییه

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش وپاسخ… 

مبحث دوم: نظریات مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ… 

پرسش و پاسخ های ابطال و اصلاح شناسنامه

مبحث اول:نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ… 

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ… 

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال در قوانین و مقررات

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی…. 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳… 

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه… 

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون ثبت احوال کشور.. 

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی….. 

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی….. 

از قانون مدنی….. 

منابع و مآخذ

 

فهرست جزئی

مقدمه

پرسش و پاسخ های دعوای ابطال سند

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ…. 

قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت…

قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان و گواهان..

اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم..

قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده ۳۹ قانون مذکور.

استماع دعوای ابطال سند مالکیت…

ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت…

دعوای ابطال سند و خلع‌ید.

مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی..

فاقد اعتبار شدن سند مالکیت پس از ابطال رأی مالکیت قاضی کمیسیون..

مالی یا غیر مالی بودن دعوای مالکیت…

توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی..

تکلیف در صورت انتقال سند مالکیت متعاقب…

پذیرش دعوای خلع‌ید قبل از ابطال سند رسمی مؤخرالصدور.

 موارد خارج بودن مسئولیت دادگاه عمومی حقوقی در ابطال سند.

درخواست ابطال سند رسمی نسبت به مغازه.

ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحیه ثبت…

مانع از رسیدگی نبودن صدور حکم خلع‌ید بر رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی..

 دعوای ابطال تقسیم‌نامه به جهت صغر سن وراث..

 استماع دعوای ابطال سند مالکیت…

لزوم اثبات قصد تبرع و یا عدم قصد در ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول..

اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی..

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ….

ابطال سند لازم‌الاجرایی که متعهد آن صغیر است.

طرز رسیدگی به ابطال سند مالکیت معارض….

اجرای حکم در صورت استنکاف محکوم‌علیه از تنظیم سند انتقال ملک…

بهای خواسته در دعوی ابطال سند.

ابطال سند نکاح..

درخواست ابطال سند مالکیت…

ابطال سند اول موجب بلااثر شدن سند دوم نمی‌شود.

فاقد جواز قانونی بودن دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک…

طرح دعوای ابطال نقل و انتقالات مالی و سند مالکیت…

خواسته ابطال بیع‌نامه صوری..

فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیلۀ سند رسمی مؤخرالصدور.

درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند به نام وی صادر شده.

موکول بودن صدور رأی در مورد ابطال سند مالکیت به وقفیت ملک…

ابطال سند مالکیت به علت عدم تطبیق ثبت ملک با قانون..

رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن..

صدور حکم فاسد بودن معامله و بی‌اعتباری سند رسمی..

دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج..

ابطال اسناد رسمی و ابطال عملیات ثبتی..

مطرح شدن دعوای خریدار بر تأیید فسخ معامله ملکی که منتهی به تنظیم رسمی..

طرح مستقل دعوای ابطال سند.

ابطال سند اجرایی و ابطال اسناد انتقال..

عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ابطال اسناد عملیات اجرایی..

پرسش و پاسخ های ابطال اجراییه

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش وپاسخ….

رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت…

 ادعای محکوم‌علیه بر تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت حکم به تخلیه.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادر شده.

قلمرو شکایت از اجرای ثبت…

صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه.

ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی..

موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن..

تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم‌الجرا

اثر صحیح نبودن ابلاغ جهت عملیات ثبتی..

اعتراض به طریقه ابلاغ در اداره ثبت در عملیات اجرایی..

ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیف شده از طریق اجرای ثبت با سند عادی..

خوانده دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت…

دادگاه صالح برای اعتراض به دستور اجرای وصول مهریه.

اعمال ماده ۲ با توجه به متفاوت بودن دو نوع عملیات اجرایی..

مبحث دوم: نظریات مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ…. 

دادخواست عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجراییه.

دعوای توقیف و ابطال اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی..

دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک…

توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه.

دعوای ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد.

تقاضای وصول طلب از دو مرجع..

اشتباه در صدور حکم..

اعتراض به حکم غیابی..

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی..

محاسبه هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن..

پرسش و پاسخ های ابطال و اصلاح شناسنامه

مبحث اول:نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ…. 

مغایرت در اسامی شناسنامه و اثبات نسب…

اصلاح سن غیرواقعی در شناسنامه.

درخواست تغییر نام در دادگاه قابل پذیرش است…

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ…. 

دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده.

درخواست صدور شناسنامه برای طفلی که والدین و بستگانش در دسترس نیستند.

مخالف صدور شناسنامه به استناد کارشناس…

اعتبار حکم صادر از دادگاه صلح مستقل در اختلافات سجلی..

هزینه دادرسی دعوی تصحیح با ابطال شناسه.

صدور شناسنامه به تقاضای مادر صغیر.

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی..

 سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است…

قانون لغو انگشت‌نگاری مصوب سال ۱۳۶۸ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال را نسخ نکرده است.

الزام به صدور شناسنامه از سوی دادگاه عمومی..

کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال .

صدور شناسنامه ایرانی برای همسر و اولاد صغیر.

دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه.

دادگاه صالح برای تغییر نام.

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال در قوانین و مقررات

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی….

‌فصل دوم- اسناد و دفاتر ثبت احوال..

فصل سوم- ثبت ولادت…

فصل چهارم- ثبت وفات…

فصل پنجم- ازدواج و طلاق..

فصل ششم- صدور شناسنامه.

فصل هفتم- صدور کارت شناسایی…

فصل هشتم- نام خانوادگی…

‌فصل نهم- تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع..

‌فصل دهم- تهیه مقدمات اجرای قانون..

‌فصل یازدهم- مقررات کیفری..

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳…. 

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه… 

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون…. 

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی….. 

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی….. 

از قانون مدنی….. 

منابع و مآخذ

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی ابطـال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X