10 % تخفیف
تنفیذ
تنفیذ

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیـذ

33,000 تومان 29,700 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب: ۳۱۳

توضیحات

فهرست کلی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ قرارداد ۷

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۹

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۵۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۵۹

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۴

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۱۲۳

از قانون مدنی ۱۲۵

از قانون امور حسبی ۱۳۱

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) ۱۳۹

از قانون مالیات‌های مستقیم (۱۳۹۴) ۱۴۱

منابع و مآخذ ۱۴۵

فهرست جزئی صفحه

پرسش و پاسخ های تنفیذ قرارداد ۷

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹

۱- تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور ۹

۲- دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی ۱۰

۳- کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر از جمله تنفیذ قرارداد ۱۲

۴- ماهیت دعاوی راجع به تنفیذ وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند ۱۴

۵- منشأ اثر بودن تنفیذ قراردادهای عادی ۱۶

۶- تحقق بیع با تنفیذ معامله از طرف مالک مبایعه فضولی ۱۹

۷- با تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک، فضول سمتی در طرح دعوا نخواهد داشت ۲۱

۸- معامله فضولی مستلزم تنفیذ از سوی مالک می‌باشد ۲۲

۹- احراز صحت و اصالت سند در تنفیذ بیع ۲۳

۱۰- زمان محاسبه اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله از زمان اعلام فسخ است یا تنفیذ اعلام فسخ؟ ۲۵

۱۱- شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد ۲۷

۱۲- دعوای اثبات وقوع عقد بیع یا تنفیذ قرارداد ۲۹

۱۳- لزوم تنفیذ فروش مال مورد رهن ۳۲

۱۴- فضولی بودن فروش مال مرهونه و لزوم تنفیذ فروش از سوی مرتهن ۳۳

۱۵- تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که مادر به‌عنوان وصی معرفی شده است ۳۴

۱۶- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه ۳۵

۱۷- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث ۳۶

۱۸- طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج کشور جاری شده ۳۸

۱۹- تنفیذ احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن ۳۹

۲۰- تنفیذ معامله صغیر توسط ولی ۴۰

۲۱- تنفیذ یا رد معاملات فضولی نسبت به سهم صغیر توسط قیم ۴۱

۲۲- نقش مدعی‌العموم در تنفیذ نظر ولی قهری ۴۴

۲۳- اثر تنفیذ قول‌نامه یا تأیید سند عادی در تقسیم ماترک ۴۵

۲۴- تأثیر میزان حصه مدیر امضاکننده قراردادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده و تأثیر تنفیذ آن توسط صاحب امضاء دوم  ۴۶

۲۵- مالی یا غیرمالی بودن تنفیذ فسخ قرارداد ۴۷

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۹

۱- وصیت‌نامه خود نوشت و تنفیذ وصیت‌نامه در صورت وجود صغیر ۴۹

۲- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۵۰

۳- قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد ۵۰

۴- حکم تنفیذ وصیت‌نامه ۵۱

۵- درخواست تنفیذ صلح‌نامه و یا تقسیم‌نامه عادی بلامانع است ۵۲

۶- وصیت در صورت تنفیذ آن نسبت به کل ماترک (بعد از پرداخت دیون و حقوق مالی متوفی) نافذ و در غیر این صورت تا یک سوم نافذ است ۵۲

۷- تنفیذ و اجرای حکم دادگاه خارجی موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و  است ۵۳

۸- عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرها انجام گرفته است ۵۴

۹- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود و اگر وصی تعیین‌شده باشد وصی نیز باید طرف قرار گیرد ۵۴

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۵۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب بپرسش و پاسخ ۵۹

۱- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت ۵۹

۲- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۹۶

۳- گواهی حصر وراثت و ارائه وصیت‌نامه ۹۷

۴- ماهیت دعاوی تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی ۹۷

۵- تعیین حد مرز بین وقف و وصیت ۹۹

۶- انتقال قسمتی از اموال مورد وصیت به شخص ثالث ۱۰۰

۷- اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت ۱۰۲

۸- درخواست تعیین وصی توسط یکی از ورثه ۱۰۳

۹- تنفیذ وصیت‌نامه انتخاب مادر به‌عنوان وصی ۱۰۴

۱۰- ایجاد حق سکنا برای زوجه بعد از حیات زوج و عدم عدول وراث از تنفیذ وصیت‌نامه ۱۰۵

۱۱- بازگرداندن مازاد وصیت به ورثه ۱۰۶

۱۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه در صورت تعدد اوصیا ۱۰۷

۱۳- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه ۱۰۸

۱۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث ۱۰۹

۱۵- ادعای بطلان وصیت‌نامه به جهت محجور بودن موصی ۱۱۱

۱۶- تنفیذ وصیت‌نامه قبل از دعوای عزل وصی ۱۱۳

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۴

۱- تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت در صورت وجود صغیر ۱۱۴

۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی خارج کشور ۱۱۵

۳- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۱۱۶

۴- تنفیذ وصیت کل ماترک به زوجه ۱۱۶

۵- قبول و تنفیذ کلیه ورثه به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد ۱۱۷

۶- صدور اجراییه به حکم تنفیذ وصیت‌نامه ۱۱۷

۷- تنفیذ وصیت نسبت به کل ماترک ۱۱۸

۸- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه به طرفیت تمامی ورثه ۱۱۹

۹- رجوع موصی از مورد وصیت بعد از قبض موصی‌له و تنفیذ آن ۱۱۹

۱۰- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی ۱۲۰

۱۱- رسیدگی به صحت یا عدم صحت وصیت‌نامه ۱۲۰

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۱۲۳

از قانون مدنی ۱۲۵

از قانون امور حسبی ۱۳۱

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۱۳۹

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۱۴۱

منابع و مآخذ ۱۴۵

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعوای تنفیـذ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *