10 % تخفیف
دعاوی-طاری
دعاوی-طاریدعاوی-طاری

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

26,000 تومان 23,400 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۲۰

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای تقابل ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۳۳

پرسش و پاسخ های دعوای جلب ثالث ۳۷

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۳۹

مبحث دوم: نظریه های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۵۳

پرسش و پاسخ های دعوای اعتراض ثالث ۶۳

مبحث اول: نشست  های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۶۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۴

دعاوی طاری در قوانین و مقررات ۱۲۳

مبحث اول:دعوای اعتراض ثالث در قوانین و مقررات ۱۲۵

مبحث دوم: دعوای تقابل در قوانین و مقررات ۱۳۰

مبحث سوم: دعوای جلب ثالث در قوانین و مقررات ۱۳۵

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۷

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۴۰

قانون تجارت ۱۴۱

منابع و مأخذ ۱۴۲

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای تقابل ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

۱- زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه ۱۳

۲- وضعیت حکم صادره در مورد دعوای اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن ۱۴

۳- درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل ۱۵

۴- دادخواست اعسار از پرداخت دین در قالب دعوای تقابل ۱۷

۵- پذیرش اعسار نسبت به تقسیط دین در ضمن دعوای اصلی ۱۸

۶- دادخواست متقابل اعسار و یا تقسیط در دعاوی مالی ۲۰

۷- مرجع صالح رسیدگی به دعوای متقابل ۲۱

۸- نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای متقابل ۲۲

۹- ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر ۲۳

۱۰- تأثیر استرداد دعوای اصلی در دعوای تقابل ۲۴

۱۱- احتساب دعوای تقابل تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن ۲۶

۱۲- طرح دعوای تقابل هم‌زمان با دادخواست اعتراض در مرحله تجدیدنظر ۲۹

۱۳- تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی ۳۰

۱۴- دعوای تقابل مبنی بر ابطال عقد در مقابل مطالبه اجرت‌المثل ۳۱

۱۵- ارائه دادخواست تقابل در جلسه اول رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی ۳۲

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۳۳

۱- عدم ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی ۳۳

۲- قابل تجدیدنظر بودن دعوای اصلی به تبع دعوای طاری ۳۴

۳- ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی ۳۵

۴- تقاضای ابطال سند جدید با تقدیم دادخواست تقابل ۳۶

پرسش و پاسخ های دعوای جلب ثالث ۳۷

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۳۹

۱- امکان جلب ثالث برای وارد ثالث بعد از جلسه اول رسیدگی به دعوا ۳۹

۲- ارتباط دعوای اصلی با دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۴۱

۳- اقدام خوانده به جلب ثالث در مهلت مقرر پس از صدور رأی ۴۲

۴- طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث ۴۳

۵- درخواست توقیف اموال مجلوب ثالث ۴۶

۶- تغییر خوانده پس از تقدیم دادخواست ۴۷

۷- خوانده دعوای جلب ثالث ۴۸

۸- عدم امکان ارائه دادخواست تقابل برخلاف دادخواست جلب و ورودثالث در مرحله تجدیدنظر ۴۹

۹- تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث ظرف سه روز پس از اعتراض ۵۰

مبحث دوم: دعوای جلب ثالث در نظریه‌های مشورتی ۵۳

۱- تبادل لوایح در جلب ثالث ۵۳

۲- درخواست تأمین خواسته در دعوای جلب ثالث ۵۳

۳- هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث ۵۴

۴- قابل تجدیدنظر بودن دعوای طاری ۵۵

۵- مقدار هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث ۵۵

۶- لزوم اطلاع طرفین اصلی پرونده از جلب ثالث ۵۶

۷- با توجه به این که شرایط دادخواست جلب ثالث، مانند دادخواست اصلی است، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود ۵۶

۸- عدم امکان طرح هر نوع خواسته در جلب ثالث ۵۷

۹- تقدیم دادخواست جداگانه برای طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی ۵۸

۱۰- عدم امکان رسیدگی توأم با دعوای اصلی به جلب ثالث خارج از مهلت قانونی ۵۸

۱۱- اقامۀ دعوای اعسار همراه جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۵۹

۱۲- عدم امکان جلب خوانده دعوا به دادرسی در مرحله تجدیدنظر ۶۰

۱۳- عدم امکان فرا خواندن خوانده به دادرسی با جلب ثالث ۶۱

دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه‌ها ۶۳

دعوای اعتراض ثالث در نشست‌های قضائی ۶۵

۱- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۶۵

۲- تصمیم دادگاه در اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است ۶۶

۳- تصمیم دادگاه در اعتراض موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است ۶۷

۴- ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث تصمیم قضائی است ۶۹

۵- موارد اعتراض ثالث به رأی دادگاه ۷۱

۶- اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی ۷۲

۷- اعتراض ثالث به تصمیمات اجرایی ۷۴

۸- عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری ۷۵

۹- دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری ۷۶

۱۰- احکام مشمول اعتراض ثالث ۷۸

۱۱- احتساب موعد و مهلت اعتراض ثالث ۷۹

۱۲- چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد باید ‌ از طریق اعتراض ثالث وارد شد ۸۰

۱۳- شیوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث ۸۱

۱۴- تفاوت اعتراض اصلی و طاری ۸۲

۱۵- شرایط تأخیر اجرای حکم در رسیدگی به اعتراض ثالث ۸۳

۱۶- بررسی اعتراض طاری در مرحله تجدیدنظر ۸۴

۱۷- مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی ۸۶

۱۸- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا ۸۷

۱۹- دادخواست ابطال عملیات اجرایی لزوماً اعتراض ثالث نیست ۸۹

۲۰- اعتراض ثالث به دادخواست ورود ثالث ۹۱

۲۱- اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده ۹۲

۲۲- نحوه توقیف عملیات اجرایی با اعتراض ثالث ۹۳

۲۳- اعتراض شخص ثالث و ابطال مزایده و عملیات اجرایی ۹۵

۲۴- ادعای ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ۹۶

۲۵- اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می‌بایست با تقدیم دادخواست باشد ۹۶

۲۶- اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی راجع به آرای شورای حل اختلاف ۹۸

۲۷- اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت دادگاه مجری نیابت قضائی خواهد بود ۱۰۰

۲۸- اعتراض ثالث در مورد مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده و ماهیت حقوقی دارد و در امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است ۱۰۱

۲۹- تأمینی که بابت تأخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می‌شود در فرض محکومیت او در صورتی به محکوم‌له سابق پرداخت می‌شود که وی با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر اجرای حکم را اثبات نماید ۱۰۲

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۴

مبحث سوم:قوانین مربوط به دعوای اعتراض ثالث ۱۲۵

از قانون آئین دادرسی مدنی ۱۲۶

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۲۸

منابع و مأخذ ۱۴۲

Additional

وزن0.45 kg