10 % تخفیف
بیع
بیعبیع

پرسش و پاسخ های دعاوی بیع

28,000 تومان 25,200 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی بیع

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۱۱

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۳

مبحث اول:نشست قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد ثمن ۸۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۹

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۵

پرسش و پاسخ های فسخ معامله ۱۰۷

دعاوی بیع در قوانین و مقرات ۱۴۹

از قانون مدنی ۱۵۱

ازقانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۸۰

منابع و مآخذ ۱۹۳

فهرست جزئی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۳

مبحث اول:نشست قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم ۱۵

۲- مسئولیت تضامنی غاصبان در ردّ عین مبیع ۱۷

۳- نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده ۱۹

۴- تسلیم مبیع و مطالبه اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته ۲۰

۵- اصل لزوم قراردادها و نفوذ و اعتبار آن نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان ۲۲

۶- استحقاق بایع به اجرت‌المثل در معاملات فسخ شده ۲۴

۷- الزام به تنظیم سند به استناد یک فقره قرارداد عادی ۲۶

۸- اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ۲۸

۹- مسئولیت بایع در صورت تعذر در تحویل مبیع ۲۹

۱۰- الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به طرفیت ید ماقبل یا ۳۱

۱۱- ادعای صوری بودن بیع پس از صدور حکم به تحویل مبیع ۳۳

۱۲- حکم به فسخ معامله و تحویل مبیع ۳۵

۱۳- وضعیت معامله در صورتی که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول ۳۶

۱۴- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۳۹

۱۵- احراز شرایط اساسی صحت عقد بیع ۴۱

۱۶- تسلیم و تحویل مبیع و ثمن معامله پس از انجام مزایده ۴۴

۱۷- بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه ۴۶

۱۸- امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن ۴۸

۱۹- عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس ۴۹

۲۰- نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله ۵۰

۲۱- ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع ۵۵

۲۲- امکان استرداد ثمن در معامله صوری بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مدنی ۵۶

۲۳- عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع ۵۶

۲۴- لزوم پرداخت خسارات وارده درصورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع با فرض جهل مشتری   ۵۷

۲۵- تأثیر انتقال عین مرهونه در صحت معامله ۵۸

۲۶- تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله ۵۹

۲۷- تبعات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ضمان درک ۶۱

۲۸- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد قرر  ۶۵

۲۹- مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن ۶۸

۳۰- فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله ۷۱

۳۱- نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله همرا با استرداد ثمن ۷۳

۳۲- وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری ۷۴

۳۳- فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله ۷۶

۳۴- مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن ۷۸

۳۵- فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی ۸۱

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

۱- رد ثمن و مبیع با فسخ بیع ۸۳

۲- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع ۸۴

۳- زمان تحویل مبیع ۸۴

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد ثمن ۸۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۹

۱- بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه ۸۹

۲- امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن ۹۱

۳- نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله ۹۲

۴- ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع ۹۶

۵- لزوم پرداخت خسارات وارده درصورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع با فرض جهل مشتری   ۹۷

۶- تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله ۹۸

۷- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد قرر  ۹۹

۸- نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله همرا با استرداد ثمن ۱۰۲

۹- وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری ۱۰۳

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۵

۱- عدم تأثیر ثمن معامله در تعیین هزینه دادرسی ۱۰۵

۲- منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز ۱۰۶

پرسش و پاسخ های فسخ معامله ۱۰۷

۱- لزوم پایبندی طرفین به توافق قبلی در خصوص فسخ قرارداد ۱۰۹

۲- اثر شرط وجه‌التزام بستگی به قصد و اراده طرفین نیز دارد ۱۱۰

۳- ایجاد حق فسخ در صورت احراز شرط صفت در قرارداد و تخلف از آن در مورد معامله  ۱۱۱

۴- شرط خرید موضوع معامله از خریدار به نرخ روز در صورت عدم ایفاء برخی تعهدات    ۱۱۲

۵- شرط بطلان معامله در صورت عدم پرداخت ثمن ۱۱۲

۶- شرط پرداخت مبلغی توسط فسخ کننده، مصداق وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است ۱۱۳

۷- شرط مبنی بر این‌که تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد ۱۱۴

۸- وضعیت شرط فاسخ در صورت اسقاط کافه خیارات در عقد ۱۱۵

۹- عدم لزوم اجبار مشروط علیه به انجام شرط، درصورتی‌که در قرارداد اثر تخلف ایجاد حق فسخ ذکرشده باشد ۱۱۶

۱۰- وضعیت حقوقی شرط پرداخت ماهانه مبلغی معین به فروشنده توسط خریدار  ۱۱۸

۱۱- طولی بودن ضمانت اجراهای عدم انجام شرط فعل (تخلف از شرط فعل) ۱۱۹

۱۲- امکان ابطال معامله‌ای که توسط خریدار بر روی ملک صورت گرفته در صورت حادث شدن شرط فاسخ   ۱۲۰

۱۳- وضعیت حقوقی شرط انفساخ یا فسخ معامله به علت عدم پرداخت مبالغ چک‌ها به‌عنوان ثمن در موعد مقرر  ۱۲۱

۱۴- امکان ابطال تبدیل تعهد در صورت حادث شدن شرط فاسخ ۱۲۲

۱۵- صحت شرط عدم فروش مورد معامله به‌غیراز طرف قرارداد و ایجاد حق فسخ در صورت تخلف    ۱۲۳

۱۶- اقامه دعوای فروش مال غیر پس از تنفیذ معامله فضولی ۱۲۴

۱۷- صرف سکونت در ملک مسکونی، مانع اعمال خیار غبن نیست ۱۲۵

۱۸- امکان فسخ بدون مراجعه به دادگاه در خیار تخلف از شرط و لزوم احراز موضوع توسط دادگاه  ۱۲۶

۱۹- تأثیر شرط اسقاط کافه خیارات ۱۲۷

۲۰- عدم استماع تقاضای توأمان فسخ و خسارت در خیار عیب ۱۲۷

۲۱- در خیار تبعض صفقه ملاک قیمت زمان معامله است ۱۲۸

۲۲- لزوم تعیین مدت در خیار شرط ۱۲۸

۲۳- شرط حق فسخ برای یکی از طرفین درصورتی‌که طرف دیگر معامله به تعهدات خود عمل ننماید ۱۲۹

۲۴- اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط ۱۳۰

۲۵- خیار شرط بدون تعیین مدت ۱۳۱

۲۶- بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت ۱۳۱

۲۷- سقوط خیار غبن در صورت اسقاط کافه خیارات ضمن عقد ۱۳۲

۲۸- عدم استماع دعوای فسخ معامله به جهت غبن بعد از صدور حکم به انتقال سند رسمی مورد معامله  ۱۳۳

۲۹- ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع ۱۳۴

۳۰- امکان اعمال خیار تبعض صفقه در مورد خرید نانوایی همراه با امتیاز آن در فرضی که انتقال امتیاز غیرقانونی می‌باشد ۱۳۵

۳۱- مدت تعیین‌شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد و امکان کسری آن به خیار شرط بدون مدت وجود داشته باشد ۱۳۷

۳۲- اطلاق تدلیس بر دروغی که به‌طور قاطع وصف موهومی را به کالا نسبت دهد ۱۳۸

۳۳- دادخواست فسخ معامله به استناد خیار شرط بعد از انتقال قطعی سند و گذشت مدت طولانی   ۱۳۹

۳۴- وجود حق فسخ برای فروشنده به استناد ماده ۳۵۵ قانون مدنی ۱۳۹

۳۵- وجود حق فسخ برای فروشنده حتی پس از انتقال مبیع توسط خریدار ۱۴۱

۳۶- تحقق فسخ در عقود به اراده من له الخیار و اعلامی بودن حکم دادگاه ۱۴۲

۳۷- عدم استماع دعوای ابطال بیع شرط در صورت اعلام فسخ ورثه بایع پس از مدت طولانی   ۱۴۴

۳۸- لزوم یا عدم لزوم اعلام فسخ به دادگاه در مواردی که در قرارداد حق فسخ برای یکی از طرفین پیش‌بینی‌ شده است ۱۴۵

۳۹- ابطال سند رسمی مالکیت در صورت فسخ معامله ۱۴۶

۴۰- امکان فسخ معامله به دلیل تخلف از وصف کاربری مسکونی مورد معامله ۱۴۷

۴۱- ایجاد خیار عیب در صورت در حریم جاده بودن مبیع با فرض عدم علم خریدار  ۱۴۸

دعاوی بیع در قوانین و مقرات ۱۴۹

از قانون مدنی ۱۵۱

ازقانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۸۰

منابع و مآخذ ۱۹۳

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی بیع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *