دعاوی-چک
دعاوی-چکدعاوی-چک

پرسش و پاسخ های دعاوی چک

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی چک

مؤلف: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۰۵

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های مطالبه طلب ۱۳

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۶۵

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه وجه چک ۸۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

مبحث دوم:  نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۳

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی ۱۵۵

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) ۱۵۷

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷- ۱۶۶

از قانون تجارت ۱۶۸

ضمانت در قانون تجارت ۱۷۲

ضمانت در قانون مدنی ۱۷۴

منابع و مآخذ ۱۷۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های مطالبه طلب ۱۳

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا ۱۵

۲- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم ۱۶

۳- پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک ۱۷

۴- اثبات جهت وجه چک ۱۹

۵- مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها ۲۰

۶- گرفتن سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد برای دین واحد ۲۱

۷- امضای شخص ثالث در ظهر سفته ۲۲

۸- قلم خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک ۲۲

۹- اعتبار رقم مندرج در سند تجاری ۲۳

۱۰- امضا سفته به وکالت از طرف متعهد ۲۴

۱۱- صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک ۲۴

۱۲- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی ۲۷

۱۳- اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک ۲۹

۱۴- مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن ۳۰

۱۵- صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۳۲

۱۶- ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است ۳۳

۱۷- تاریخ چک و سررسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است ۳۵

۱۸- نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ۳۷

۱۹- نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری ۴۰

۲۰- ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال ۴۲

۲۱- رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل ۴۴

۲۲- طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن ۴۵

۲۳- تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته ۴۶

۲۴- موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۴۷

۲۵- ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر ۴۸

۲۶- اعتراض خواهان به رأی صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تأخیر تأدیه ۵۰

۲۷- عدم تکمیل مستندات مربوط به مطالبۀ طلب ۵۱

۲۸- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت ثمن معامله ۵۲

۲۹- شرط حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت عدم پرداخت وجه چک ۵۳

۳۰- توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث ۵۵

۳۱- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۵۶

۳۲- جواز اخذ چک توسط بایع به عنوان ثمن مورد معامله ۵۸

۳۳- پرداخت چک شخص ثالث به عنوان ثمن مبیع در وجه بایع ۵۸

۳۴- پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ ۵۹

۳۵- شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل ۶۱

۳۶- مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس ۶۳

۳۷- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۶۴

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۶۵

۱- ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک ۶۵

۲- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۶۶

۳- تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است ۶۷

۴- مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث ۶۸

۵- خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات ۶۸

۶- تاریخ مطالبه سفته‌های عندالمطالبه ۶۹

۷- مطالبه سفته‌های شرکت ۶۹

۸- مسئولیت متعهدان پرداخت سفته ۷۰

۹- خسارت تأخیر تأدیه چک ۷۱

۱۰- انتقال چک از طریق ظهرنویسی ۷۱

۱۱- عدم واخواست سفته در موعد قانونی ۷۲

۱۲- ابلاغ اوراق قضائی در دعوی حقوقی چک ۷۳

۱۳- مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه با موضوع وجه نقد ۷۴

۱۴- هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۷۴

۱۵- عدم پرداخت هزینه دادرسی در حکم به پرداخت وجه چک ۷۵

۱۶- هزینه دادرسی در دعوی استرداد لاشه چک ۷۵

۱۷- عدم امکان صدور توأمان قرار تأمین خواسته کیفری و حقوقی در مطالبه وجه چک ۷۶

۱۸- دریافت گواهی عدم پرداخت بعد از ۱۵ روز و صدور قرار تأمین خواسته ۷۷

۱۹- درخواست تأمین خواسته وجه چک قبل از طرح دعوی به استناد برگه برگشت چک ۷۷

۲۰- اتیان سوگند در دعوی مطالبه وجه چک ۷۸

۲۱- احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور ۷۸

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه وجه چک ۸۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

۱- لزوم واخواست چک برای طرح دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین ۸۳

۲- ضمانت اجرای عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر ۸۴

۳- تعهد به انتقال اتومبیل، معلق بر لاوصول ماندن چک ۸۵

۴- ملاک محاسبه مواعد شش‌ماهه مقرر در ماده ۱۱ قانون چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ ۸۷

۵- تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته ۸۸

۶- صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل ۸۹

۷- شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس ۹۰

۸- مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ۹۲

۹- ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله ۹۳

۱۰- خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک ۹۵

۱۱- نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که دعوای مطالبه ۹۶

۱۲- ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند ۹۷

۱۳- ابلاغ با توجه به ماده ۲۲ قانون صدور چک ۹۸

۱۴- ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی ۱۰۰

۱۵- آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه ۱۰۲

۱۶- چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط در محاکم مختلف ۱۰۲

۱۷- اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد ۱۰۴

۱۸- تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک ۱۰۶

۱۹- ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک ۱۰۷

۲۰- تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید ۱۰۸

۲۱- دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار ۱۰۹

۲۲- صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت ۱۱۲

۲۳- درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک ۱۱۳

۲۴- مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته ۱۱۴

۲۵- اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته ۱۱۷

۲۶- دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته ۱۱۸

۲۷- آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته ۱۲۰

۲۸- طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث ۱۲۲

۲۹- احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن ۱۲۴

۳۰- اقدام به صدور چک‌های بلامحل از یک دسته چک ۱۲۷

۳۱- تقاضای رسیدگی به چند دعوا با موضوع مطالبۀ وجه چند چک ۱۲۸

۳۲- اثر خط زدن حواله‌کرد در چک‌های بانکی و حواله‌های مؤسسات اعتباری ۱۲۹

۳۳- امکان مطالبه وجه چک از چند طریق ۱۳۰

۳۴- چک ثمن معامله تلقی نمی‌شود ۱۳۱

۳۵- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۱۳۲

مبحث دوم:  نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۳

۱- دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود ۱۳۳

۲- نحوه محاسبه مواعد مقرر در دعاوی مربوط به چک ۱۳۳

۳- اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل ۱۳۴

۴- پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک ۱۳۵

۵- مسئولیت وراث در قبال دارنده چک بلامحل ۱۳۵

۶- مسئولیت متصدی آژانس درتحویل چک‌های امانی ۱۳۶

۷- دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد ۱۳۷

۸- اقامتگاه قانونی صادرکنندۀ چک ۱۳۸

۹- عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین ۱۳۹

۱۰- شمول قانون صدور چک ۱۳۹

۱۱- تکلیف دارندۀ چک مفقود شده ۱۴۰

۱۲- تکلیف دارندۀ چک‌های سیبا جهت وصول وجه آن‌ها ۱۴۲

۱۳- امکان دریافت وجه چک بدون ظهرنویسی ۱۴۳

۱۴- مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک ۱۴۳

۱۵- مطالبه وجه چک وعده‌دار قبل از سررسید ۱۴۴

۱۶- زمان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ۱۴۴

۱۷- مسئولیت ظهرنویس و ضامن ۱۴۵

۱۸- شمول قانون تجارت در مورد چک‌های صادره بر عهده صندوق‌های قرض‌الحسنه ۱۴۶

۱۹- مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس ۱۴۷

۲۰- تفاوت صدور قرار تأمین خواسته در دعوای مطالبه وجه مستند به چک یا سفته ۱۴۷

۲۱- زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۴۸

۲۲- ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته ۱۴۹

۲۳- لزوم رعایت مقررات ابلاغ در دعاوی چک ۱۵۰

۲۴- اجرایی و یا اعلامی بودن صدور حکم به استرداد لاشۀ چک ۱۵۰

۲۵- عدم شمول ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ۱۵۱

۲۶- فقدان وصف کیفری صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا ۱۵۲

۲۷- تکلیف صادرکننده چک مفقود شده ۱۵۳

۲۸- تکلیف بانک محال‌علیه در خصوص چک بدون امضا صاحب حساب ۱۵۴

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی ۱۵۵

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) ۱۵۷

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷- ۱۶۶

از قانون تجارت ۱۶۸

ضمانت در قانون تجارت ۱۷۲

ضمانت در قانون مدنی ۱۷۴

منابع و مآخذ ۱۷۹

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی چک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *