کتاب مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

188,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

کتاب مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی

  1. .تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت در این کتاب آورده شده است.
  2. برای تسلط به دعاوی سرقفلی و مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت این کتاب را به شما پیشنهاد می کنیم.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت در این کتاب گردآوری شده است.
وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه. 11

سؤالات راجع‌ به قانون روابط موجر و مستأجر 1356. 13

مبحث اول: سؤالات محدوده مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356.. 15

مبحث دوم: محدوده زمانی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356.. 20

مبحث سوم: سؤالات محدوده شمول ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362.. 30

مبحث چهارم:سؤالات مربوط به درج شرط در اجاره‌نامه‌های مشمول قانون سال 1356.. 32

مبحث پنجم: سؤالات مربوط به تجاری بودن شغل در شمول حق کسب و پیشه. 39

مبحث ششم: مسائل دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر در قانون 1358.. 52

مبحث هفتم: سؤالات دعوی تخلیه به جهت احتیاج شخصی… 79

مبحث هشتم: سؤالات دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا 84

مبحث نهم: سؤالات دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها 89

مبحث دهم: سؤالات دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل… 98

مبحث یازدهم : سؤالات تعدی و تفریط… 102

مبحث دوازدهم: سؤالات الزام به تنظیم سند رسمی… 105

مبحث سیزدهم: سؤالات دعوی تجویز انتقال منافع.. 111

مبحث چهاردهم: سؤالات مربوط به تعدیل اجاره‌بها 129

مبحث چهاردهم: سؤالات تعمیرات عین مستأجره. 134

مبحث پانزدهم: سؤالات راجع‌ به مطالبه سرقفلی علاوه بر حق کسب و پیشه. 140

مبحث شانزدهم: سؤالات راجع ‌به تقاضای افراز منافع.. 142

مبحث هفدهم: سؤالات در باب تعدد اسباب تخلیه. 144

مبحث هجدهم:سؤالات راجع ‌به مهلت‌های مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356.. 145

مبحث نوزدهم:بازداشت، توقیف و فروش سرقفلی… 153

مبحث بیستم: مسائل مربوط به مالکین و مستأجرین مشاعی… 159

مبحث بیست ویکم:مسائل مختلف… 165

سؤالات راجع‌ به قانون روابط موجر و مستأجر1376.. 195

مبحث اول:مسائل قانون حاکم بر اجاره‌نامه‌های فاقد شرایط ق.ر.م.م. 1376.. 197

مبحث دوم:در تعلق حق کسب و پیشه به روابط استیجاری مشمول قانون 1376.. 204

مبحث سوم:تخلیه در روابط استیجاری مشمول قانون روابط 1376.. 206

مبحث چهارم:امکان تجویز انتقال منافع در روابط استیجاری قانون سال 1376.. 210

مبحث پنجم:پرداخت سرقفلی در روابط استیجاری مشمول قانون سال 1376.. 213

مبحث ششم :درج شرط عدم شمول قانون حاکم در اجاره‌نامه. 221

مبحث هفتم:تعدی و تفریط در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376.. 222

قوانین و مقررات  اجاره و سرقفلی.. 223

مبحث اول:قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356.. 225

مبحث دوم:قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/8/1365.. 244

مبحث سوم: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376.. 245

منابع و مأخذ. 253

فهرست جزئیصفحه

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. 1356 در روستای زربند جزء قراء و قصبات شمیرانات.. 15

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. 1356 در اسلامشهر 15

اجرای ق.ر.م.م. 1356 در توابع شهر‌های آگهی شده 16

اجرای ق.ر.م.م. 1356 در مراکز صنعتی و کارخانجات تابع قوانین شهرک‌ها 16

قابلیت اجراء ق.ر.م.م. 1356 در روستای گلدسته. 17

قابلیت اجراء ق.رم.م. 1356 در شهر فشم و اوشان و میگون. 17

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. 1356 در شهر اهر 18

در اجرای ق.ر.م.م. 1356 در نقاطی که این قانون آگهی نشده است.. 18

در نسخ قانون روابط موجر و مستأجر 1356. 20

قانون حاکم در تمدید اجاره‌نامه قدیم در زمان حاکمیت ق.ر.م.م. 1356. 20

قانون حاکم بر رابطه استیجاری کنونی با سابقه در زمان ق.ر.م.م. 1356. 21

قانون حاکم بر رابطه استیجاری منعقده در سال 1360 با سند عادی. 21

اثر استفاده تجاری از محل مسکونی با اجاره‌نامه مشمول ق.ر.م.م. 1356. 22

در حکومت ق.رم.م. 1356 بر اجاره رسمی منعقده در زمان حکومت ق.ر.م.م.1365. 25

ق. ر.م.م. حاکم بر غرفه‌های شهرداری داخل ترمینال‌های مسافربری. 25

ق.رم.م. حاکم بر مغازه‌های استیجاری شرکت‌های تعاونی اداره دولتی. 26

قانون حاکم بر اجاره‌نامه رسمی تنظیمی برای رابطه استیجاری مسبوق به سابقه. 26

ماهیت غیر استیجاری قرارداد انتفاع. 27

در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت.. 28

اشتغال در مغازه و حق کسب و پیشه و تجارت.. 28

در حاکمیت ماده واحده مصوب سال 1365. 30

شرایط حکومت ماده واحده مصوب1356. 30

اثر شرط عدم افزایش اجاره‌بها در اجاره مشمول ق.ر.م.م 1356. 32

اثر شرط عدم حصول حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در اجاره مشمول ق.ر.م.م. 1356. 32

اثر تعدیل توافقی و تعارض آن با ماده30 ق.ر.م.م. 33

اثر شرط تخلیه در قرارداد اجاره مشمول ق.ر.م.م. 1356. 34

اثر شرط تخلیه و تعارض آن با ماده 30 ق.ر.م.م 1356. 34

اثر شرط عدم پرداخت سرقفلی در قرارداد مشمول ق.ر.م.م. 1356. 35

اثر شرط اسقاط حق کسب و پیشه اجاره مشمول ق.ر.م.م. 1356. 36

اثر شرط داوری در قرارداد اجاره مشمول ق.ر.م.م. 1356. 36

اثر شرط عدم هرگونه تغییر مگر با اذن موجر در قرارداد مشمول ق.ر.م.م. 1356. 37

اثر شرط فسخ اجاره مشمول ق.ر.م.م. 1356. 37

وکالت دادگستری. 39

دندانپزشکی. 40

سردفتری. 42

انبارداری. 44

آموزشگاه 45

ورزشگاه 47

داروخانه. 47

محل روزنامه. 47

مهدکودک.. 48

دارالترجمه. 48

مدارس غیر انتفاعی. 49

بانک‌ها 49

محل رادیولوژی. 50

دفاتر ساختمانی. 51

محل اتحادیه‌ها 51

در انتقال منافع قسمتی از عین مستأجره 53

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه. 53

انتقال سرقفلی به احدی از فرزندان و فوت صاحب سرقفلی. 55

استرداد دعوی توسط احدی از مالکین مشاعی حین رسیدگی. 56

تغییر شغل توسط منتقل‌الیه غیر قانونی. 56

اثر امضاء موجر ذیل قرارداد انتقال. 57

کاربرد تبصره 2 ماده 19 ق.ر.م.م. 1356. 57

اثر انتقال سرقفلی به شرکت.. 58

انتقال به احدی از ورثه و حق فسخ موجر 60

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی. 62

اثر انتقال با سند عادی درصورت وجود حق انتقال. 64

اثر انتقال منافع به شریک.. 65

اثر شریک کردن دیگری در منافع. 66

انتقال به غیر استحقاق حق کسب و پیشه درصورت.. 67

اختصاص محل به شغل پزشکی. 67

شیوه انتقال منافع محل کسب با عدم رضایت مالک.. 68

عدم امکان طرح دعوی تخلیه از سوی مستأجر بر منتقل‌الیه. 69

ورود منتقل‌الیه به عنوان وارد ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستأجر 69

انتقال منافع در اجاره‌های منعقده قبل از سال 1356. 70

انتقال منافع بعد از انقضاء مدت.. 70

اثر اجاره دادن ملک (انتقال منافع) توسط صاحب سرقفلی محل. 70

انتقال کلیدی. 71

درخواست تخلیه توسط احدی از ورثه موجر 71

انتقال به غیر و پرداخت حق کسب و پیشه. 72

مالک حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه محل به جهت انتقال به غیر 74

مالک حق کسب و پیشه و تجارت.. 74

اثر اجاره دادن (انتقال منافع) محل کسب توسط ورثه مستأجر 75

در اثر ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه صادره به جهت انتقال به غیر 76

انتقال بدون رضایت منافع و شهرداری. 76

شرایط شکلی طرح دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر 77

نحوه اجرای گزارش اصلاحی در دعوی احتیاج شخصی. 79

درخواست تخلیه به جهت احتیاج فرزند. 79

احتیاج شخصی متولی. 80

کیفیت احراز نیاز 80

قابلیت طرح مجدد دعوی تخلیه به علت احتیاج شخصی. 81

نحوه احراز نیاز سازمان‌های دولتی. 82

درخواست اجراییه رأی تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط منتقل‌الیه. 82

درخواست تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط مالکین مشاعی. 83

انقضای مهلت پروانه در زمان اجرای حکم تخلیه به جهت تجدید بنا 84

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی. 84

پروانه ساختمانی به متراژ کمتر از کل ملک.. 85

اثر گواهی تخریب شهرداری در تخلیه به جهت تجدید بنا 85

در چگونگی احراز لزوم تجدید بنا 86

محتوای گواهی ساختمانی. 86

اثر قدمت ساختمان در دعوی تجدید بنا 86

جریمه عدم اقدام به ساخت‌وساز بعد از شش ماه 87

تخلیه توافقی به تجدید بنا با تعهد مالک به تحویل محل کسب جدید برای مستأجر 87

شرایط صدور پروانه از شهرداری. 88

قید 5 روز به جای 10 روز در اخطاریه یا اظهارنامه. 89

در تسری ارفاق بند (9) ماده 14 به تبصره یک همان ماده ق.ر.م.م. 1356. 89

نحوه احتساب یک سال مذکور در تبصره 1 ماده 14 ق.ر.م.م. 1356. 90

ارائه چک یا سند تجاری دیگر به جای اجاره‌بها 91

درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بهای تعدیل‌ شده با ارسال اخطاریه. 93

در الزام ارسال اخطاریه یا اظهارنامه برای درخواست.. 93

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجور 93

کیفیت ارسال اظهارنامه یا اخطاریه در موارد افزایش اجاره‌بها 94

منظور از قطعیت حکم در بند (9) ماده‌ی 14 ق.رم.م. 1356. 94

مقصود از صدور حکم در بند (9) ماده‌ی 14 ق.ر.م.م. 1356. 94

جمع بین بند (9) ماده 14 ق.ر.م.م. 1356 و تبصره 1 این ماده 95

چگونگی احتساب دفعات تخلف در تبصره 1 ماده14 ق.ر.م.م. مصوب 1356. 96

حکم تغییر شغلی که از طرف شهرداری مزاحم شناخته شده 98

حکم تغییر شغل با اختیار شغل بهتر 98

حکم تغییر شغل توسط منتقل‌الیه. 98

حکم تغییر شغل در صورت قید «استفاده تجاری». 99

برگشت به شغل سابق بعد از تغییر شغل. 100

اضافه نمودن شغل دیگر به شغل سابق. 100

شغل جدید در کنار شغل سابق. 100

در امکان یا عدم امکان الزام مالک به تغییر شغل. 101

در امکان ورود ثالث منتقل‌الیه در دعوی تعدی و تفریط.. 102

اثر حکم کیفری در تعدی و تفریط.. 104

اثر بازداشت ملک در تنظیم سند اجاره 105

در امکان درخواست تنظیم اجاره‌نامه رسمی نسبت به ملک در رهن. 105

عدم قابلیت استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستأجر غیر متصرف. 107

در تقاضای تخلیه بعد از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 108

در امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به سهم. 109

ضرورت طرف دعوی قرار گرفتن مستأجر کل علاوه بر مستأجر جزء 110

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 110

عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع. 111

عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی. 112

در اعلام آمادگی تعدادی از مالکین مشاعی بر پرداخت حق کسب و پیشه. 112

در امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد 113

در امکان الزام موجر به اجرای حکم تجویز انتقال منافع. 114

اقامه دعوی تجویز انتقال منافع علیه تمام مالکین مشاعی. 114

در اعلام آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت.. 114

در نحوه صدور حکم تجویز انتقال منافع. 117

در تجدید دعوی تجویز انتقال منافع بعد از استرداد کلی و کامل دعوی. 118

تصمیم دادگاه در دو حالت آمادگی و عدم آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه. 120

صرف‌نظر نمودن مستأجر از دعوی تجویز انتقال منافع. 120

بعد از تؤدیع حق کسب و پیشه. 120

شغل عین مستأجره بعد از انتقال منافع به موجب حکم تجویز انتقال منافع. 122

شکل تنظیم سند انتقال منافع متعاقب صدور حکم به تجویز انتقال منافع. 122

تقاضای تجویز انتقال منافع قسمتی از عین مستأجره قابل تفکیک.. 123

تقاضای صدور حکم به تجویز انتقال منافع و دفاع وکیل مالک مبنی بر انتقال به غیر 124

کیفیت احتساب 6 ماه با اعلام مالک مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه. 125

درخواست تجویز انتقال منافع با عدم رضایت مالک به انتقال. 127

نحوه اعلام آمادگی برای پرداخت حق کسب و پیشه به دادگاه توسط مالک.. 127

مالک عرصه با وجود مالکیت مستأجر بر اعیانی می‌تواند درخواست تعدیل کند. 129

قابلیت تجدیدنظر حکم تعدیل. 129

عدم لزوم اجرائیه برای حکم تعدیل اجاره‌بها 129

عدم لزوم احراز مالکیت در دعوی تعدیل. 130

نحوه احتساب سه سال در ماده 4. 130

مفهوم حکم قطعی در ماده 4 ق.ر.م.م 1356. 130

احتساب سه سال از تاریخ صدور حکم است یا تقدیم دادخواست.. 131

مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها به نرخ روز 132

مفهوم عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4. 133

در مسؤولیت تعمیرات عین مستأجره 134

در قابلیت استماع دعوی الزام به تعمیر اساسی به طرفیت بعضی از مالکین. 134

در امکان صدور حکم به الزام مالک به پرداخت هزینه تعمیرات به بیش از شش ماه اجاره‌بها 135

تعمیرات جزئی. 136

در امکان دریافت هزینه‌های تعمیرات از مالک.. 136

تعمیرات قانونی بر عهده مالک.. 137

در خرابی عین مستأجره 137

خروج عین مستأجره از قابلیت انتفاع و تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت.. 138

در امکان یا عدم امکان پرداخت سرقفلی به مستأجر متخلف.. 140

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه. 141

مهلت درخواست اجرای حکم. 145

در خواست تخلیه توسط یکی از مالکین به جهت عدم پرداخت اجاره 159

شرط پذیرش دعوای تخلیه مالک مشاعی به جهت احتیاج شخصی. 159

در امکان تخلیه محل کسب به جهت احتیاج احد از مالکین. 160

عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی احدی از مالکین مشاعی که مستأجر ملک است.. 161

اثر انتقال توسط احد از مالکین مشاعی. 161

تقاضای تخلیه توسط احد از مالکین مشاعی. 161

دعاوی روابط موجر و مستأجر به لحاظ مالی و غیرمالی. 165

روابط مستأجر اول و دوم. 166

رابطه مستأجر اول و دوم در صورت رعایت تشریفات قانونی انتقال. 169

تکلیف اجاره‌بها در انتفال منافع بدون رعایت تشریفات.. 170

در امکان شرط عدم انتقال منافع از سوی مستأجر اول بر مستأجر دوم. 170

در امکان درخواست تخلیه از سوی مستأجر اول. 171

در استحقاق مستأجر نسبت به حق کسب و پیشه. 172

در صلاحیت رسیدگی به دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه. 177

در منقول و غیر منقول بودن سرقفلی. 180

مهر و موم حق کسب و پیشه. 180

استحقاق زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه به عنوان ماترک.. 181

ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت.. 182

استفاده تجاری از محل واگذار شده جهت سکونت.. 182

در اثر کاربری بر حصول حق کسب و پیشه. 185

در مشکلات اجرایی احکام صادره در باب سرقفلی. 187

حق کسب و پیشه و تجارت دستگاه‌های دولتی. 191

عدم رعایت شرایط ماده 2 ق.ر.م.م. 1376. 197

شرایط مقرر در ماده 2 ق.ر.م.م. 1376طریقیت دارد یا موضوعیت؟ 200

فصل اول- کلیات.. 225

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن. 226

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه. 227

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره 229

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت.. 233

فصل ششم- تعمیرات.. 234

قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366. 244

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت». 244

فصل اول- روابط موجر و مستأجر 245

فصل دوم- سرقفلی. 246

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1376. 247

 

09016288181 02188303398