پرسش و پاسخ جعل سرقت
پرسش و پاسخ جعل سرقتپرسش و پاسخ جعل سرقت

پرسش و پاسخ های جرایم جعل سرقت تخریب

320,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های جرائم (سرقت-جعل-تخریب-تصرف عدوانی)

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۵۷

توضیحات

پرسش و پاسخ های جرایم جعل سرقت تخریب

پرسش و پاسخ های جرایم جعل سرقت تخریب

جعل-سرقت

جعل-سرقت

ب

مقدمه ۱۳
پرسش و پاسخ های جرم سرقت ۱۵
مبحث اول: جرم سرقت ۱۷
۱٫ سرقت و استفاده از مهر بانک ۱۷
۲٫ سرقت و ربودن مال غیر ۱۸
۳٫ عدم نیاز به تقدیم دادخواست در خصوص الزام سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه ۱۹
۴٫ ربودن مال غیر در حالی که عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد. ۲۱
۶٫ تصرف یا دخالت عالمانه در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده ۲۲
۷٫ دست‌کاری کنتور آب منزل به‌منظور پرداخت آب بهای کمتر ۲۳
۸٫ عنوان جزایی فروش اموال منزل توسط عضوی از اعضای یک خانواده بدون رضایت دیگران ۲۵
۹٫ رعایت تشریفات دادرسی جهت مطالبه خسارت وارده ناشی از سرقت برق ۲۷
۱۰٫ ربودن کامیون پدر به لحاظ اختلاف خانوادگی ۲۸
۱۱٫ عنوان جرم برای راننده کامیون حامل احشام سرقت شده با علم به مسروقه بودن احشام ۲۹
۱۲٫ خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجوه سرقت شده ۳۰
۱۳٫ سرقت از موزه یا نمایشگاه ۳۱
۱۴٫ تکلیف دادگاه در خصوص رد مال مسروقه و غیر معین ۳۲
۱۵٫ بازداشت به لحاظ عدم رد عین یا مثل یا قیمت مال در جرائم کلاهبرداری و سرقت ۳۳
۱۶٫ عنوان مجرمانه ورود به عنف به منزل دیگری ۳۴
۱۷٫ شکایت نسبت به ورود به عنف در جرم سرقت ۳۵
۱۸٫ استرداد اموال مسروقه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب ۳۶
۱۹٫ عدم مقاومت نگهبان در سرقت اموال شرکت ۳۸
۲۰٫ مشارکت و همکاری در عمل سرقت ۳۹
۲۱٫ دخالت و تصرف در اموال توقیفی بدون اذن مقامات ذی‌صلاح قانونی ۴۰
۲۲٫ رد قیمت مال مسروقه ۴۱
۲۳٫ عنوان جزایی دستگیری متهم به همراه اموال مسروقه در مکان وقوع سرقت ۴۲
۲۴٫ مجازات قانونی فروش مال مسروقه به‌وسیله سارق ۴۲
۲۵٫ جمع‌آوری دانه‌های هندوانه زمین شاکی به‌وسیله طلبکار با انگیزه وصول طلب ۴۴
۲۶٫ مجازات مباشر و معاون جرم سرقت و تحصیل اموال مسروقه ۴۶
۲۷٫ عنوان جزایی سرقت مال شخص پس از بی‌هوش کردن او ۴۷
۲۸٫ مصداق جزایی ساخت و تهیه هر نوع وسیله جهت ارتکاب جرم ۴۹
۲۹٫ عنوان جزای سرقت توأم با تهدید به‌وسیله چاقو ۵۰
۳۰٫ اموال مسروقه‌ای که خود موضوع و دلیل جرم دیگری قرار می‌گیرند ۵۱
۳۱٫ مسئولیت شرکای سرقت ۵۲
۳۲٫ عدم پیگیری شاکی و آزادی محکوم‌علیه ۵۴
۳۳٫ تکلیف دادگاه در مواردی که شاکی و متهم شناسایی نشده‌اند ۵۵
۳۴٫ عنوان جزایی شروع به جرم سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶ به بعد ۵۶
۳۵٫ ربودن وجه نقد از صغیر و مستند قانونی آن ۵۷
۳۶٫ جواز آزادی متهم قبل از تحویل مال ۵۸
۳۷٫ جواز اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم سرقت با گذشت شاکی خصوصی ۵۹
۳۸٫ عدم ترادف سرقت و ربودن مال غیر ۶۱
۳۹٫ تکلیف دادگاه در مورد عدم پیگیری شاکی و عدم شناسایی سارق یا سارقین ۶۳
۴۰٫ تعیین دو مجازات در خصوص سارقی که مال مسروقه را فروخته است ۶۴
۴۱٫ مجازات شروع به سرقت مشمول مواد ۶۵۶ به بعد ۶۵
۴۲٫ رسیدگی به جرم جرح در سرقت مقرون به جرح و آزار ۶۶
۴۳٫ دستگیری سارق قبل از اقدام به سرقت ۶۷
۴۴٫ سرقت منفعت ۶۸
۴۵٫ تکلیف به تعیین قیمت یا مثل مال مسروقه درصورتی‌که رد عین ممکن نباشد ۶۹
۴۶٫ استرداد اموال مسروقه از بعضی از شرکا در سرقت ۷۰
۴۷٫ خرید اموال مسروقه توسط افراد جاهل به موضوع ۷۲
۴۸٫ تکلیف دادگاه و مال‌باخته در مورد عدم دسترسی به اموال مسروقه ۷۵
۴۹٫ تعدد مجازات در سرقت تعزیری ۷۶
۵۰٫ فروش مال مسروقه و قانون پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ۷۷
مبحث دوم: سرقت در نظریات مشورتی ۷۹
۱٫ موارد شروع به سرقت ۷۹
۲٫ مصادیق تکرار جرم سرقت ۸۰
۳٫ ارتکاب جرم سرقت در زمان تعلیق مجازات جرم دیگر ۸۱
۴٫ مجازات جرم سرقت حدی و تکرار آن ۸۳
۵٫ تخفیف مجازات سرقت در قانون لاحق ۸۴
۶٫ تعزیر منصوص شرعی نبودن جرم سرقت ۸۴
۷٫ در حکم سرقت نبودن شروع به جرم ۸۵
۸٫ حمل اسلحه قاچاق و اتهام سرقت مسلحانه ۸۶
۹٫ سرقت مقرون به آزار و تهدید ۸۶
۱۰٫ سرقت آب ۸۷
۱۱٫ اخذ سوابق کیفری متهم به سرقت ۸۷
۱۲٫ حمل و نگهداری و اخفاء اموال مسروقه وسیله سارق ۸۸
۱۳٫ سرقت اسلحه و مهمات دولتی ۸۸
۱۴٫ سرقت اوراق بهادار ۸۸
۱۵٫ سرقت وسایل نقلیه از خیابان- شکستن حرز ۸۹
۱۶٫ تعدد در شروع به جرم سرقت ۸۹
۱۷٫ سرقت مسلحانه و صلاحیت دادگاه ۸۹
۱۸٫ ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد سرقت ۹۰
۱۹٫ عدم استرداد مال مسروق ۹۰
۲۰٫ انتقال مال غیر بودن فروش مال مسروقه به وسیله سارق ۹۰
۲۱٫ گذشت شاکی در سرقت موجب حد ۹۱
۲۲٫ معاونت در سرقت ۹۱
۲۳٫ برداشت بیش از میزان موجودی در اثر اشتباه بانک ۹۲
۲۴٫ شروع به سرقت، خرید و فروش و اخفاء مال مسروق و گذشت از آن ۹۲
۲۵٫ قرار تعلیق تعقیب کیفری متهم به سرقت ۹۳
۲۶٫ سرقت چک تضمینی و وصول آن توسط غیرسارق و مال حاصل از جرم ۹۳
۲۷٫ سرقت یک برگ چک ۹۴
۲۸٫ تعدد جرم سرقت ۹۴
۲۹٫ رد قیمت اموال مسروقه ۹۵
۳۰٫ سرقت ساده ۹۵
۳۱٫ سرقت مسلحانه ۹۵
۳۲٫ صلاحیت در مورد سرقت و خریدار مال مسروق ۹۶
۳۳٫ سرقت فاقد شرایط اجرای حد ۹۶
۳۴٫ تکرار جرم و عطف به ما سبق نشدن قانون مشدد لاحق ۹۷
۳۵٫ بررسی قاعده جمع مجازات‌ها و مجازات اشد در قانون قدیم و جدید در جرم اتفاق افتاده ۹۸
۳۶٫ تصاحب اموالی شخصی در پاسگاه‌ها ۹۹
مبحث سوم: جرم سرقت در قوانین و مقررات ۱۰۱
از قانون مجازات اسلامی ۱۰۱
از قانون جرائم رایانهای ۱۰۸

پرسش و پاسخ های جرم جعل ۱۰۹
مبحث اول: جرم جعل در نشستهای قضائی ۱۱۱
۱٫ اثبات عدم احراز سوءنیت شاکی، در انتساب عمل مجرمانه به مشتکی‌عنه ۱۱۱
۲٫ دست‌کاری در مبلغ چک دریافتی از اداره مخابرات ۱۱۲
۳٫ تغییر تاریخ صدور پروانه کسب ۱۱۴
۴٫ مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و جعلی بودن امضاهای ذیل استشهادیه ۱۱۵
۵٫ شبیه‌سازی در جعل ۱۱۶
۶٫ جعل امضا با اجازه صاحب امضا ۱۱۷
۷٫ جعل مفاد اسناد غیررسمی ۱۱۸
۸٫ تغییر یا حذف یا اضافه یا الحاق کردن کلمه‌ای در فتوکپی سند و اقدام به سندسازی ۱۱۹
۹٫ جعل جرم مستقل و دارای ارکان مادی خاص خود ۱۲۱
۱۰٫ تغییر تاریخ چک ۱۲۳
۱۱٫ درج خلاف واقع محل اقامت یا شغل متعاملین از سوی سردفتر ۱۲۴
۱۲٫ نوشتن تاریخ بر روی چک بدون تاریخ ۱۲۵
۱۳٫ جعل و تکثیر بلیت اتوبوس شرکت واحد ۱۲۶
۱۴٫ عنوان واحد جرم برای جعل و استفاده از سند مجعول حسب نظر دادگاه تجدیدنظر ۱۲۸
۱۵٫ جعل و استفاده از سند مجعول ۱۲۹
۱۶٫ معرفی شخص دیگر به جای محکوم‌علیه به اجرای احکام ۱۳۱
۱۷٫ خرید و فروش چک‌های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن‌ها ۱۳۲
۱۸٫ ضرورت اثبات ضرر در تحقق بزه جعل ۱۳۴
۱۹٫ جعل سند و استفاده از آن برای دریافت وام ۱۳۵
۲۰٫ استفاده از چک مجعول ۱۳۷
۲۱٫ عنوان مجرمانۀ واگذاری چک مسروقه پس از نوشتن و امضای آن ۱۳۸
۲۲٫ جعل در اسناد سجلی ۱۳۹
۲۳٫ تحقق جعل در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی ۱۴۰
۲۴٫ تحقق جعل در صورت سوءاستفاده از بی‌سوادی امضاکننده و دگرگون ساختن واقعیت ۱۴۱
۲۵٫ تقلید یا جعل علائم تجاری ۱۴۲
۲۶٫ عنوان مجرمانه امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدم شباهت امضا ۱۴۳
۲۷٫ دخالت غیرمجاز در مشاغل غیردولتی ۱۴۴
۲۸٫ اخذ سند مالکیت با تاریخ غیرواقعی ۱۴۵
۲۹٫ مسئولیت بانک در ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه ۱۴۶
۳۰٫ مرور زمان در مجازات مقرر در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۵ قانون تعزیرات سابق) ۱۴۸
۳۱٫ استفاده از دو مهر در شرکت ۱۴۹
۳۲٫ مجازات مرتکب دو نوع جعل ۱۵۰
۳۳٫ تغییر در مندرجات شناسنامه ۱۵۱
۳۴٫ مجعول بودن امضاهای ذیل شهادت‌نامه مستند دعوا ۱۵۲
۳۵٫ استفاده از ضمانت‌نامه جعلی در مراجع دولتی ۱۵۳
۳۶٫ جعل امضا برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ۱۵۴
۳۷٫ عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او ۱۵۵
۳۸٫ دست‌کاری اسناد و مدارک بانک توسط آبدارچی ۱۵۷
۳۹٫ توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه ۱۵۸
۴۰٫ الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن ۱۵۹
۴۱٫ ساختن پلاک تقلبی و جعل علائم ادارات دولتی ۱۶۰
۴۲٫ صدور قرار مناسب درصورتی‌که متهم ادعای جعل نسبت به چک بلامحل کند ۱۶۱
۴۳٫ امضای چک متعلق به دیگری بدون اذن او و انجام معامله با آن ۱۶۳
۴۴٫ تکلیف دادگاه در صورت ادعای امانی بودن یا جعلی بودن چک ۱۶۵
۴۵٫ ادعای جعل در خصوص چک‌های بلامحل ۱۶۶
۴۶٫ ماهیت مجازات حبس در قانون چک ۱۶۷
۴۷٫ جعل امضای دارنده چک به قصد اخذ وجه یا تحصیل امتیاز ۱۷۱
۳۸٫ الصاق عکس به شناسنامه شخص دیگر ۱۷۳
۴۸٫ جعل چک و واگذاری آن به طلبکار به‌عنوان پرداخت اقساط ۱۷۴
۴۹٫ استفاده از سند مجعول جهت دریافت کالابرگ ۱۷۶
۵۰٫ چگونگی تحقق جرم جعل در وقت امضاء اوراق بدهکاری در شهرداری ۱۷۸
۵۱٫ جعل در اسناد گواهی تحصیلی ۱۷۹
۵۲٫ در خصوص چگونگی جعل دفترچه مرخصی و استفاده از آن ۱۸۰
۵۳٫ استفاده از تمبر ابطال شده در دادخواست ۱۸۱

مبحث دوم: جرم جعل در نظریات مشورتی ۱۸۲
۱٫ جعل و استفاده از سند مجعولی در مورد افراد نظامی ۱۸۲
۲٫ جعل و تزویر ساختن و نوشتن سند برخلاف واقع ۱۸۲
۳٫ ثبت واقعه فوت برخلاف واقع ۱۸۳
۴٫ ساختن پلاک تقلبی اتومبیل و استفاده ار آن ۱۸۴
۵٫ الصاق عکس بر روی مدارک بدون ممهور کردن آن ۱۸۴
۶٫ تغییر و تبدیل نمرات امتحانی ۱۸۵
۷٫ جعل در اسناد رسمی و عادی ۱۸۵
۸٫ جعل و استفاده از سند مجعول در مورد جاعل ۱۸۶
۹٫ جعل فتوکپی اسناد ۱۸۶
۱۰٫ جعل در چک ۱۸۷
۱۱٫ جعل اظهارنامه ارزی ۱۸۷
۱۲٫ تعلیق مجازات در مورد شرکا و معاونین بزه اختلاس، ارتشاء و جعل ۱۸۷
۱۳٫ جعل و شرط تحقق وقوع بزه (عدم شباهت تام و اضرار آنی) ۱۸۸
۱۴٫ صدور چک بلامحل با امضای خود از حساب جاری شخص دیگری ۱۸۹
۱۵٫ صدور چک بلامحل از حساب جاری مشترک ۱۸۹
۱۶٫ محکمه صالح در رسیدگی به چند جرم متهم از درجات مختلف ۱۹۰
۱۷٫ استرداد، ضبط، معدوم شدن سندی که جعلیت آن احراز شده ۱۹۱
۱۸٫ مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق ۱۹۲
۱۹٫ جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۹۳
مبحث سوم: جرم جعل در قوانین و مقررات ۱۹۵

از قانون مجازات اسلامی ۱۹۵
فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۱۹۵
از قانون جرائم رایانه‌ای ۲۰۰
مبحث یکم: جعل رایانه‌ای ۲۰۰
از قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۲۰۱
از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ۲۰۲

پرسش و پاسخ های جرم تخریب ۲۰۳
مبحث اول: جرم تخریب در نشستهای قضائی ۲۰۵
۱٫ قسم شاکی در تخریب ۲۰۵
۲٫ لزوم مطالبه مدعی خصوصی برای تأدیه خسارات در جرائم احراق، تخریب و… ۲۰۵
۳٫ غیر قابل گذشت بودن جرم تخریب اموال عمومی و دولتی ۲۰۶
۴٫ وصف جزایی مفقود شدن پرونده سپرده شده به کارمند ۲۰۸
۵٫ عنوان مجرمانه تخریب اموال مسروقه ۲۰۹
۶٫ درآوردن لوله آب که در زمین دفن شده ۲۰۹
۷٫ در آوردن لوله آب که در زمین دفن شده ۲۱۰
۸٫ خط انداختن روی بدنه خودرو با جسم نوک‌تیز ۲۱۱
۹٫ مزاحمت شخص ثالث در ملکی که در تصرف شخصی غیر از مالک است. ۲۱۲
۱۰٫ چرانیدن دام در مراتع ملی بدون داشتن پروانه چرا ۲۱۴
۱۱٫ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ ۲۱۵
۱۲٫ تصرف عدوانی و تصرف در ملک شرکا بدون اذن شرکا ۲۱۷
۱۳٫ شکایات اداره منابع طبیعی علیه افرادی که سال‌ها پیش به تخریب مرتع و تصرف آن. ۲۱۹
۱۴٫ تخریب محیط زیست و بر هم زدن اکوسیستم محیط زیست ناشی از برداشت شن و ماسه ۲۲۰
۱۵٫ عنوان مجرمانه خیانت در امانت برای از بین بردن اطلاعات موجود در دیسکت رایانه در اداره ۲۲۲
۱۶٫ از بین بردن اطلاعات موجود در سایت دیگران از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری ۲۲۳
۱۷٫ در انحصار داشتن چوب ۲۲۴
۱۸٫ وصف جزایی شکایت اداره منابع طبیعی علیه افراد در صورت تخریب مرتع و تصرف مرتع سال‌ها قبل از شکایت ۲۲۶
۱۹٫ تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله ۲۲۷
۲۰٫ مطالبه خسارت مادی و معنوی در جرم تخریب ۲۲۹

مبحث دوم: تخریب در نظریات مشورتی ۲۳۱
۱٫ جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی ۲۳۱
۲٫ تخریب وسایل مخابرات و برق ۲۳۲
۳٫ تخریب اموال منقول ۲۳۲
۴٫ حق‌الناس بودن تخریب اموال متقول ۲۳۳
۵٫ تخریب درختان باغ ۲۳۳
۶٫ خارج بودن جرم تخریب از بند ۲ ماده ۲ مقررات دیوان کیفر مصوب ۱۳۳۴ ۲۳۳
۷٫ تخریب و مصادیق آن ۲۳۴
۸٫ ضرر و زیان وارده به منابع ملی و مطالبه آن ۲۳۵
۹٫ مجازات تخریب غیر عمدی باغ با چراندن حیوان ۲۳۵
۱۰٫ تخریب ساختمان و ضبط مصالح به وسیله مأمورین شهرداری ۲۳۵
۱۱٫ گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب ۲۳۶
۳۹٫ تخریب ملک بدون صدور رأی کمیسیون ۱۰۰ ۲۳۷
مبحث سوم: جرم تخریب در قوانین و مقررات ۲۳۸

پرسش و پاسخ های جرم تصرف عدوانی ۲۴۹
مبحث اول: جرم تصرف عدوانی در نشست های قضایی ۲۵۱
۱٫ تصرفات ایادی اشخاص ثالث در اراضی کشت موقت ۲۵۱
۲٫ اثبات مالکیت شرط لازم صدور حکم رفع تصرف ۲۵۲
۳٫ رسیدگی خارج نوبت به جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۵۴
۴٫ نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۵۵
۵٫ حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود. ۲۵۶
۶٫ تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق ۲۵۷
۷٫ اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله ۲۵۹
۸٫ ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف بعد از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف علیه شخص ۲۶۰
۹٫ ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی ۲۶۲
۱۰٫ قید «مقام قضائی» در تبصره (۱) ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۶۴
۱۱٫ پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک ۲۶۵
۱۲٫ تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری ۲۶۶
۱۳٫ رد دادرس در جرم تصرف عدوانی که سابقاً در دادگاه حقوقی مطرح شده ۲۶۹
۱۴٫ انتقال مال غیر از مصادیق تصرف عدوانی ۲۷۰
مبحث دوم: جرم تصرف عدوانی در نظریات مشورتی ۲۷۱
۱٫ حفر چاه در ملک دیگری- جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی ۲۷۱
۲٫ تملک معبر عمومی – مقررات امور خلافی ۲۷۲
۳٫ تخلف قاضی و قطعیت حکم ۲۷۳
۴٫ قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زیان ۲۷۴
۵٫ سقوط حق شکایت کیفری ۲۷۴
۶٫ تصرف عدوانی در اراضی دولتی ۲۷۵
مبحث سوم: جرم تصرف عدوانی در قوانین و مقررات ۲۷۶

از قانون مجازات اسلامی ۲۷۶
از آیین دادرسی مدنی ۲۷۹
فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۲۷۹
از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک مزرو عی ۲۸۴
از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۲۸۷
از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۲۸۸
منابع و مآخذ ۲۹۳

Additional

وزن 0.50 kg
پرسش و پاسخ های جرایم جعل

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 شده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های جرایم جعل سرقت تخریب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X