15 % تخفیف
پرسش-و-پاسخ-فروش-مال-مشاع
پرسش-و-پاسخ-فروش-مال-مشاعپرسش-و-پاسخ-فروش-مال-مشاع

پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

27,000 تومان 22,950 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

مؤلف: مهدی زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد: ۳۰۷

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ   ۱۱

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ   ۱۰۵

پرسش و پاسخ های دعوای فروش مال مشاع در قوانین و مقررات   ۱۶۳

منابع و مآخذ ۲۱۳

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ   ۱۱

۱- خلع‌ید نسبت به مالک مشاع ۱۳

۲- تخلیه ملک مشاعی ۱۳

۳- بررسی روند علل اختلال در مزایده عملیات اجرای فروش مال مشاع ۱۵

۴- تقسیم ترکه غیرمنقول ۱۶

۵- رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه ۱۷

۶- رسیدگی ماهوی به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز ۱۸

۷- درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه ۱۸

۸- تقاضای تقسیم هم‌زمان اموال منقول و غیرمنقول از دادگاه ۱۹

۹- لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع ۲۰

۱۰- اجرای حکم مزایده مال مشاع ۲۲

۱۱- فروش مال مشاعی ۲۴

۱۲- جواز توقیف مال مشاع ۲۵

۱۳- تقاضای تجویز انتقال قسمتی از مورد اجاره به غیر ۲۷

۱۴- امکان تقاضای خلع‌ید مالک شش‌دانگ منافع نسبت به مالک قسمتی از اعیان ۲۸

۱۵- دعوای تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی ۲۹

۱۶- رفع اثر از دستور موقت ملک مشاعی ۳۳

۱۷- عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش دادگاه عمومی ۳۶

۱۸- لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع ۳۷

۱۹- آثار سند رسمی تنظیمی در اجرای قانون اصلاحات اراضی ۳۹

۲۰- ضمانت اجرای حکم به افراز ۴۰

۲۱- فرعیت خلع‌ید بر افراز در ملک مشاع ۴۱

۲۲- طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع ۴۳

۲۳- صدور اجرای حکم خلع‌ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد ۴۴

۲۴- دعوای خلع‌یداز ملک مشاع ۴۷

۲۵- ترتیب اجرای حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر ۴۹

۲۶- بررسی نحوه اجرای توقیف مازاد در ملک عیر منقول توسط دایره اجرای حکم ۵۰

۲۷- نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا ۵۲

۲۸- صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال ۵۴

۲۹- صدور حکم خلع‌ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک ۵۶

۳۰- مرجع صالح به تقسیم ماترک غیرمنقول ۵۹

۳۱- طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع ۶۰

۳۲- تغییر خواسته «خلع‌ید از شش‌دانگ یک قطع زمین» به «خلع‌ید نسبت به یک‌دانگ از زمین» بعد از چندین جلسه دادرسی   ۶۱

۳۳- توجیه قانونی توقیف مال مشاع ۶۳

۳۴- اموالی که مالک خاص ندارند ۶۵

۳۵- تصرف مازاد بر مبیع ۶۶

۳۶- شرایط اسقاط حق افراز ۶۸

۳۷- احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک ۷۱

۳۸- تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث ۷۲

۳۹- انتقال کل مال مشاع توسط یکی از مالکیت مشاع بدون اذن و خارج از حدود متعارف ۷۳

۴۰- چگونگی استیفای حق زوجه از اعیانی بنای جدیدالاحداث ۷۵

۴۱- ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه ۷۷

۴۲- مطالبه اجرت‌المثل ملک مشاع به میزان مالکیت زوجه ۷۹

۴۳- ضرورت معرفی مأمور انتظامی در افراز ملک مشاعی ۸۰

۴۴- تأثیر استرداد دادخواست یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه ۸۱

۴۵- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا ۸۴

۴۶- ضرورت شناسایی مالکان برای فروش مال مشاعی ۸۷

۴۷- نحوه اجرای حکم مربوط به تقسیم اموال مشترک ۸۹

۴۸- تقسیم اموال غیرمنقول ماترک که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته ۹۲

۴۹- اختلاف‌نظر دادگاه عمومی و اداره ثبت در خصوص قابل افراز بودن ملک ۹۴

۵۰- تقاضای صدور حکم افراز و تقسیم سهم‌الارث از زمین کشاورزی ۹۵

۵۱- درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه برای فروش مال مشاع ۹۷

۵۲- رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول ۹۹

۵۳- اجرای ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۰۲

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ   ۱۰۵

۱- بررسی دعوا علیه متصرفین ملک مشاع ۱۰۷

۲- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط مالک مشاعی نسبت به سهم خود ۱۰۹

۳- بررسی افراز در خصوص مجهول‌المالک بودن قسمتی از ملک ۱۱۰

۴- دلیل مالکیت در دعوای افراز ۱۱۱

۵- افراز اراضی واقع در شهرها ۱۱۲

۶- تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز ۱۱۳

۷- صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی جهت افراز املاک مشاعی در خصوص عدم خاتمه جریان ثبتی ۱۱۳

۸- حضور تمام شرکا در موقع افراز ۱۱۴

۹- افراز ملک مشاع، به حکم دادگاه انقلاب ۱۱۴

۱۰- درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع ۱۱۵

۱۱- تخلیه مورد اجاره به تقاضای احد از موجرین ملک مشاعی ۱۱۶

۱۲- تصرف سازمان عمران اراضی شهری در سم شرکا ۱۱۷

۱۳- درخواست افراز ملک مشاعی از دادگاه ۱۱۸

۱۴- تسلیط، وضع ید محکوم‌له مشاعی ۱۲۰

۱۵- تخلیه مورد اجاره مشاعی ۱۲۰

۱۶- دادخواست تقسیم و افراز طرفیت تمام مالکین مشاع ۱۲۱

۱۷- حق مطالبه خسارت در ملک مشاعی ۱۲۲

۱۸- فروش سهم مشاعی یک باب مغازه نانوایی در کشور «دبی» ۱۲۲

۱۹- تعدد خواندگان در دعوا علیه متصرفین نیافروزی ۱۲۳

۲۰- حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع زراعی ۱۲۴

۲۱- تصرف محکوم‌له مشاعی در اموال مشترک با رضایت سایر شرکا ۱۲۵

۲۲- اجرای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۲۶

۲۳- تخلیه مورد اجاره مشاعی با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۲۷

۲۴- عدم نیاز به صدور اجراییه جهت اجرای دستور فروش ملک مشاع ۱۲۸

۲۵- اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به‌عنوان تنها ملک بدهکار ۱۲۹

۲۶- اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع‌ید ۱۳۰

۲۷- قاعده تسلیط و بررسی آراء در خصوص افراز املاک مشاعی ۱۳۰

۲۸- بررسی شرط خیار به مدت عمر بایع ۱۳۱

۲۹- استیفای عین توسط زوج در صورت عدم تأدیه ثمن اعیانی ۱۳۲

۳۰- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی درخواست وراث به تقسیم اموال غیرمنقول به حصه ۱۳۳

۳۱- وجاهت قانونی فروش سهم مشاع از ناحیه مالک ملک مشاعی ۱۳۴

۳۲- تغییر نمای خارجی ساختمان با موافقت کلیه مالکان مشاع ۱۳۶

۳۳- استفاده از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین ۱۳۷

۳۴- ابلاغ تصمیمات واحدهای ثبتی تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ۱۳۹

۳۵- خروج موضوعی رسیدگی به اسناد رسمی مشاعی در هیئت حل اختلاف ۱۴۰

۳۶- صدور سند مالکیت نیافروزی برای مالکین مشاعی ۱۴۱

۳۷- دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده ۱۴۳

۳۸- نداشتن سند مالکیت مانع از افراز املاک مشاع نیست ۱۴۴

۳۹- صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در اعتراض به غیر قابل افراز بودن ملک ۱۴۵

۴۰- بررسی تشخیص عرف بلد در خصوص نحوه تعیین و تشخیص تصرفات متصرف ۱۴۶

۴۱- تأدیه ثمن معامله نسبت به حصه شرکا از سوی خریدار ملک مشاعی ۱۴۸

۴۲- بررسی استحقاق مطالبه منافع ملک استیجاری به وسیله شریک مشاعی از سوی سایر شرکا ۱۴۹

۴۳- خروج موضوعی مصداق بارز انتقال به غیر در خصوص واگذاری سهم مشاعی مستأجر ۱۵۰

۴۴- پذیرش دعوای تخلیه در خصوص انتقال مورد اجاره به غیر از سوی مالک ملک مشاعی ۱۵۱

۴۵- تقاضای تخلیه ملک مشاع مالک نسبت به حصه خود ۱۵۲

۴۶- خاتمه جریان ثبت و بررسی صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک مشاع ۱۵۳

۴۷- تعیین وصی از سوی حاکم در خصوص فوت موصی ۱۵۴

۴۸- طرح دعوای تقسیم ترکه به طرفیت کلیه مالکان ملک مشاع ۱۵۵

۴۹- پذیرش دعوای خلع‌ید از سوی احد شرکا علیه شریک متصرف ملک مشاع ۱۵۵

۵۰- جواز صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین ۱۵۶

۵۱- تأیید مقنن در خصوص اجرای حکم قلع ید متصرف ملک مشاع به قمع مالک قسمتی از ملک مشاع  ۱۵۶

۵۲- مزایده درخواست هریک از مالکین به جهت عدم امکان افراز ملک مشاع ۱۵۸

۵۳- اجرای حکم تقسیم اموال مشاع ۱۵۸

۵۴- در فرضی که میزان محکوم‌به کمتر از ارزش یک‌دانگ مشاع از ملک ثبت شده محکوم‌علیه باشد ۱۵۹

۵۵- اجرای حکم محکوم‌له از ملک مشاع محکوم‌علیه بدون افراز ۱۵۹

۵۶- فروش یا مزایده ماترک یا اموال مشاع مورد حکم ۱۶۰

۵۷- ورود شخص ثالث به خواسته ابطال مزایده و سند انتقال ملک ۱۶۱

۵۸- تصرف محکوم‌له مال مشاعی با رضایت سایر شرکا ۱۶۱

۵۹- تلازم اجرای حکم رفع تصرف از ملک مشاعی با خلع‌ید ۱۶۲

پرسش و پاسخ های دعوای فروش مال مشاع در قوانین و مقررات   ۱۶۳

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۶۵

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷- ۱۶۷

مال مشاعی در قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۷۰

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۷۸

بخش اول- قسمت‌های مختلف ساختمان ۱۷۸

فصل اول- قسمت‌های اختصاصی ۱۷۸

فصل دوم- قسمت‌های مشترک ۱۷۸

بخش دوم- اداره امور ساختمان ۱۸۰

فصل اول- مجمع عمومی ۱۸۰

طرز انتخاب و وظایف و تعهدات مدیر ۱۸۰

فصل دوم- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران ۱۸۲

فصل سوم- هزینه‌های مشترک ۱۸۴

فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا ۱۸۵

مال مشاعی در قانون مدنی ۱۸۷

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۱۸۷

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۱۹۰

مبحث سوم- در حَریم املاک ۱۹۴

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی ۱۹۷

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک ۱۹۹

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۲۰۴

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۲۰۵

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۲۱۲

منابع و مآخذ ۲۱۳

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *