پرسش و پاسخ دعاوی فروش مال مشاع
پرسش و پاسخ دعاوی فروش مال مشاع

پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

270,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

مؤلف: مهدی زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد: ۳۰۷

توضیحات

پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

فهرست کلی

مقدمه

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

دعوای فروش مال مشاع در قوانین و مقررات قانونی

قانون افراز و فروش املاک مشاع

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷

مال مشاعی در قانون تملک آپارتمان‌ها

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها

مال مشاعی در قانون مدنی.. 

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی.. 

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک.. 

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک.. 

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک.. 

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

منابع و مآخذ

فهرست جزئی

مقدمه

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ

خلع‌ید نسبت به مالک مشاع.

تخلیه ملک مشاعی..

بررسی روند علل اختلال در مزایده عملیات اجرای فروش مال مشاع.

تقسیم ترکه غیرمنقول.

رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه

رسیدگی ماهوی به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز

درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه.

تقاضای تقسیم هم‌زمان اموال منقول و غیرمنقول از دادگاه

لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع.

اجرای حکم مزایده مال مشاع.

فروش مال مشاعی..

جواز توقیف مال مشاع.

تقاضای تجویز انتقال قسمتی از مورد اجاره به غیر.

امکان تقاضای خلع‌ید مالک شش‌دانگ منافع نسبت به مالک قسمتی از اعیان.

دعوای تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی..

رفع اثر از دستور موقت ملک مشاعی..

 عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش دادگاه عمومی..

لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع.

آثار سند رسمی تنظیمی در اجرای قانون اصلاحات اراضی..

ضمانت اجرای حکم به افراز

فرعیت خلع‌ید بر افراز در ملک مشاع.

طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع.

صدور اجرای حکم خلع‌ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد.

دعوای خلع‌یداز ملک مشاع.

ترتیب اجرای حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر.

بررسی نحوه اجرای توقیف مازاد در ملک عیر منقول توسط دایره اجرای حکم.

نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا

صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال.

صدور حکم خلع‌ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک..

مرجع صالح به تقسیم ماترک غیرمنقول.

طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع.

تغییر خواسته «خلع‌ید از شش‌دانگ یک قطع زمین» به «خلع‌ید نسبت به یک‌دانگ از زمین.

توجیه قانونی توقیف مال مشاع.

اموالی که مالک خاص ندارند.

تصرف مازاد بر مبیع.

شرایط اسقاط حق افراز

احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک..

تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث..

انتقال کل مال مشاع توسط یکی از مالکیت مشاع بدون اذن و خارج از حدود متعارف..

چگونگی استیفای حق زوجه از اعیانی بنای جدیدالاحداث..

ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه.

مطالبه اجرت‌المثل ملک مشاع به میزان مالکیت زوجه.

ضرورت معرفی مأمور انتظامی در افراز ملک مشاعی..

تأثیر استرداد دادخواست یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه.

تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا

ضرورت شناسایی مالکان برای فروش مال مشاعی..

نحوه اجرای حکم مربوط به تقسیم اموال مشترک..

تقسیم اموال غیرمنقول ماترک که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته.

اختلاف‌نظر دادگاه عمومی و اداره ثبت در خصوص قابل افراز بودن ملک..

تقاضای صدور حکم افراز و تقسیم سهم‌الارث از زمین کشاورزی..

درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه برای فروش مال مشاع.

رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول.

اجرای ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع.

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

 بررسی دعوا علیه متصرفین ملک مشاع.

تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط مالک مشاعی نسبت به سهم خود.

بررسی افراز در خصوص مجهول‌المالک بودن قسمتی از ملک..

دلیل مالکیت در دعوای افراز

افراز اراضی واقع در شهرها

تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی جهت افراز املاک مشاعی در خصوص عدم خاتمه جریان ثبتی..

حضور تمام شرکا در موقع افراز

افراز ملک مشاع، به حکم دادگاه انقلاب..

درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع.

تخلیه مورد اجاره به تقاضای احد از موجرین ملک مشاعی..

تصرف سازمان عمران اراضی شهری در سم شرکا

درخواست افراز ملک مشاعی از دادگاه

تسلیط، وضع ید محکوم‌له مشاعی..

تخلیه مورد اجاره مشاعی..

دادخواست تقسیم و افراز طرفیت تمام مالکین مشاع.

حق مطالبه خسارت در ملک مشاعی..

فروش سهم مشاعی یک باب مغازه نانوایی در کشور «دبی».

تعدد خواندگان در دعوا علیه متصرفین نیافروزی..

حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع زراعی..

تصرف محکوم‌له مشاعی در اموال مشترک با رضایت سایر شرکا

اجرای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی..

تخلیه مورد اجاره مشاعی با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی..

عدم نیاز به صدور اجراییه جهت اجرای دستور فروش ملک مشاع.

اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به‌عنوان تنها ملک بدهکار

اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع‌ید.

قاعده تسلیط و بررسی آراء در خصوص افراز املاک مشاعی..

بررسی شرط خیار به مدت عمر بایع.

استیفای عین توسط زوج در صورت عدم تأدیه ثمن اعیانی..

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی درخواست وراث به تقسیم اموال غیرمنقول به حصه معین.

وجاهت قانونی فروش سهم مشاع از ناحیه مالک ملک مشاعی..

تغییر نمای خارجی ساختمان با موافقت کلیه مالکان مشاع.

استفاده از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین.

ابلاغ تصمیمات واحدهای ثبتی تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی..

۳۵٫ خروج موضوعی رسیدگی به اسناد رسمی مشاعی در هیئت حل اختلاف..

صدور سند مالکیت نیافروزی برای مالکین مشاعی..

دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده

نداشتن سند مالکیت مانع از افراز املاک مشاع نیست..

صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در اعتراض به غیر قابل افراز بودن ملک..

بررسی تشخیص عرف بلد در خصوص نحوه تعیین و تشخیص تصرفات متصرف..

تأدیه ثمن معامله نسبت به حصه شرکا از سوی خریدار ملک مشاعی..

بررسی استحقاق مطالبه منافع ملک استیجاری به وسیله شریک مشاعی از سوی سایر شرکا

خروج موضوعی مصداق بارز انتقال به غیر در خصوص واگذاری سهم مشاعی مستأجر.

پذیرش دعوای تخلیه در خصوص انتقال مورد اجاره به غیر از سوی مالک ملک مشاعی..

تقاضای تخلیه ملک مشاع مالک نسبت به حصه خود.

خاتمه جریان ثبت و بررسی صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک مشاع.

تعیین وصی از سوی حاکم در خصوص فوت موصی..

طرح دعوای تقسیم ترکه به طرفیت کلیه مالکان ملک مشاع.

پذیرش دعوای خلع‌ید از سوی احد شرکا علیه شریک متصرف ملک مشاع.

جواز صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین.

تأیید مقنن در خصوص اجرای حکم قلع ید متصرف ملک مشاع به قمع مالک قسمتی از

مزایده درخواست هریک از مالکین به جهت عدم امکان افراز ملک مشاع.

اجرای حکم تقسیم اموال مشاع.

در فرضی که میزان محکوم‌به کمتر از ارزش یک‌دانگ مشاع از ملک ثبت شده محکوم‌علیه باشد.

اجرای حکم محکوم‌له از ملک مشاع محکوم‌علیه بدون افراز

فروش یا مزایده ماترک یا اموال مشاع مورد حکم.

ورود شخص ثالث به خواسته ابطال مزایده و سند انتقال ملک..

تصرف محکوم‌له مال مشاعی با رضایت سایر شرکا

تلازم اجرای حکم رفع تصرف از ملک مشاعی با خلع‌ید.

دعوای فروش مال مشاع در قوانین و مقررات قانونی

قانون افراز و فروش املاک مشاع

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷

مال مشاعی در قانون تملک آپارتمان‌ها

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها

بخش اول- قسمت‌های مختلف ساختمان.

فصل اول- قسمت‌های اختصاصی..

فصل دوم- قسمت‌های مشترک..

بخش دوم- اداره امور ساختمان.

فصل اول- مجمع عمومی..

طرز انتخاب و وظایف و تعهدات مدیر.

فصل دوم- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران.

فصل سوم- هزینه‌های مشترک..

فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا

مال مشاعی در قانون مدنی.. 

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر.

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث سوم- در حَریم املاک..

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی.. 

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک.. 

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک.. 

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک.. 

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز

منابع و مآخذ

 

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X