پرسش وپاسخ دعاوی چک
پرسش وپاسخ دعاوی چک

پرسش و پاسخ های دعاوی چک

240,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی چک

مؤلف: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۰۵

توضیحات

پرسش و پاسخ های دعاوی چک

فهرست کلی

مقدمه..

پرسش و پاسخ های مطالبه طلب….

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ…. 

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه وجه چک…..

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 

مبحث دوم:  نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ…. 

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی…

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲).. 

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷…. 

از قانون تجارت…… 

ضمانت در قانون تجارت…… 

ضمانت در قانون مدنی….. 

منابع و مآخذ..

 

فهرست جزیی

مقدمه..

پرسش و پاسخ های مطالبه طلب….

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 

تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم..

پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک….

اثبات جهت وجه چک….

مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها

گرفتن سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد برای دین واحد..

امضای شخص ثالث در ظهر سفته.

قلم خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک….

اعتبار رقم مندرج در سند تجاری..

امضا سفته به وکالت از طرف متعهد..

صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک….

ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی..

اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک….

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن..

صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است.

تاریخ چک و سررسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است…

نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت…

نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری..

ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی

رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل..

طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن..

تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوی متوجه وی نباشد.

موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک….

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر.

اعتراض خواهان به رأی صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تأخیر تأدیه.

عدم تکمیل مستندات مربوط به مطالبۀ طلب…

تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت ثمن معامله.

شرط حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت عدم پرداخت وجه چک….

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث…

صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی..

جواز اخذ چک توسط بایع به عنوان ثمن مورد معامله.

پرداخت چک شخص ثالث به عنوان ثمن مبیع در وجه بایع..

پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ..

شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل..

مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس….

اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک….

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ…. 

ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک….

تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه.

تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است.

مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث…

خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات…

تاریخ مطالبه سفته‌های عندالمطالبه.

مطالبه سفته‌های شرکت…

مسئولیت متعهدان پرداخت سفته.

خسارت تأخیر تأدیه چک….

انتقال چک از طریق ظهرنویسی..

عدم واخواست سفته در موعد قانونی..

ابلاغ اوراق قضائی در دعوی حقوقی چک….

مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه با موضوع وجه نقد..

هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه.

عدم پرداخت هزینه دادرسی در حکم به پرداخت وجه چک….

هزینه دادرسی در دعوی استرداد لاشه چک….

عدم امکان صدور توأمان قرار تأمین خواسته کیفری و حقوقی در مطالبه وجه چک….

دریافت گواهی عدم پرداخت بعد از ۱۵ روز و صدور قرار تأمین خواسته.

درخواست تأمین خواسته وجه چک قبل از طرح دعوی به استناد برگه برگشت چک….

اتیان سوگند در دعوی مطالبه وجه چک….

احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور.

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه وجه چک…..

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 

لزوم واخواست چک برای طرح دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی

ضمانت اجرای عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر.

تعهد به انتقال اتومبیل، معلق بر لاوصول ماندن چک….

ملاک محاسبه مواعد شش‌ماهه مقرر در ماده ۱۱ قانون چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵٫٫

تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته.

صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس….

مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک….

ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله.

خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک….

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که دعوای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت اقامه شود

ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار

ابلاغ با توجه به ماده ۲۲ قانون صدور چک….

ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد.

آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه.

چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط در محاکم مختلف…

اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد..

تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک….

ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک….

تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید..

دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار.

صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت…

درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک….

مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته.

۲۵٫ اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته.

دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته.

آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته.

طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث…

احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن..

اقدام به صدور چک‌های بلامحل از یک دسته چک….

 تقاضای رسیدگی به چند دعوا با موضوع مطالبۀ وجه چند چک….

اثر خط زدن حواله‌کرد در چک‌های بانکی و حواله‌های مؤسسات اعتباری..

امکان مطالبه وجه چک از چند طریق..

 چک ثمن معامله تلقی نمی‌شود.

اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک….

مبحث دوم:  نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ…. 

دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود.

نحوه محاسبه مواعد مقرر در دعاوی مربوط به چک….

اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل..

پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک….

مسئولیت وراث در قبال دارنده چک بلامحل..

مسئولیت متصدی آژانس درتحویل چک‌های امانی..

دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد.

اقامتگاه قانونی صادرکنندۀ چک….

عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک

شمول قانون صدور چک….

تکلیف دارندۀ چک مفقود شده.

تکلیف دارندۀ چک‌های سیبا جهت وصول وجه آن‌ها

امکان دریافت وجه چک بدون ظهرنویسی..

مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک….

مطالبه وجه چک وعده‌دار قبل از سررسید..

زمان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک….

مسئولیت ظهرنویس و ضامن..

شمول قانون تجارت در مورد چک‌های صادره بر عهده صندوق‌های قرض‌الحسنه.

مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس….

تفاوت صدور قرار تأمین خواسته در دعوای مطالبه وجه مستند به چک یا سفته.

زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه.

ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته.

لزوم رعایت مقررات ابلاغ در دعاوی چک….

اجرایی و یا اعلامی بودن صدور حکم به استرداد لاشۀ چک….

عدم شمول ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به ممنوع‌الخروجی متعهد

فقدان وصف کیفری صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا

تکلیف صادرکننده چک مفقود شده.

 تکلیف بانک محال‌علیه در خصوص چک بدون امضا صاحب حساب…

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی…

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲).. 

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷…. 

از قانون تجارت…… 

ضمانت در قانون تجارت…… 

ضمانت در قانون مدنی….. 

منابع و مآخذ..

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی چک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X