پرسش و پاسخ دعاوی خانواده
پرسش و پاسخ دعاوی خانوادهپرسش و پاسخ دعاوی خانواده

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)

290,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد۲)

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:۳۰۲

توضیحات

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه نفقه

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی..

تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش..

اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد

دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب..

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه معوقه کمتر از ده میلیون ریال.

چگونگی دریافت نفقه فرزند بالغ غیر رشید از پدر یا جد پدری.

احراز رشد برای اقامۀ دعوای مطالبۀ مهریه و نفقه

مرجع رسیدگی به واخواهی زوج در دعوای مطالبه نفقه

مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط.

امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن.

آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه

هیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه

مطالبه نفقه ایام گذشته پس از صدور حکم طلاق.

طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه

مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله)

حضانت و نفقه اطفال رشید.

امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو

الزام پدر به پرداخت نفقه اعم از وجه نقد و غیره به فرزندی که در غیر از محلی که پدر تعیین کرده مسکن گزیند.

شرایط مطالبه نفقه توسط اقارب.

الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه

توافق زوجین مبنی بر سقوط حق نفقه فرزندان برعهدۀ پدر

عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه

درخواست نفقه جنین و مخارج دارو و درمان آن از زوج.

درخواست نفقه از طرف زوجه با وجود عدم تمکین وی به علت عدم پرداخت مهر

استحقاق نفقه از طرف زن با وجود عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت..

تعهد زوج به پرداخت نفقه فرزندان و عدم ایفای تعهد.

نفقه پدر و مادر سالمند در صورت تعدد فرزندان.

اثبات تمکین و تمکن برای اخذ نفقه

پرداخت نفقه از سوی شخص دیگر درصورتی‌که پدر نفقه را نپردازد

افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم

نفقه فرزند متولد از زنا

نفقه ایام گذشته اقارب.

تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان.

مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر

مدت زمان و موعد انفاق به فرزندان.

مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه

توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه

نحوه تعیین نفقه زوجه

مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طفل نامشروع.

تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده

شرط پرداخت نفقه در عقد موقت..

نفقه دختر رشیدی که از زندگی با پدر امتناع کرده

کیفیت حکم پرداخت نفقه فرزند.

نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا زفاف.

تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع.

مبحث دوم:پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی..

هزینه زایمان.

صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی.

عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع.

لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر

استحقاق نفقه و کسوه با اجرای حکم تمکین.

حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان نفقه زوجه در مواعد معین.

پرداخت مهریه و نفقه زوجه قبل از ثبت طلاق.

ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است..

میزان تقلیل حقوق کارمند برای پرداخت نفقه زن و فرزند.

استحقاق نفقه با وجود عدم تمکین زوجه برای دریافت مهریه

هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه

رسیدگی به دعوا اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه

ملزم نبودن فرزند به پرداخت نفقه نامادری و محارم سببی.

اشخاص واجد شرایط استحقاق نفقه

استحقاق نفقه اقارب از روز تقدیم دادخواست..

استنکاف یا غیبت پدر از پرداخت نفقه

تقویم بهای خواسته هنگام مطالبه نفقه ایام گذشته

قطعی بودن حکم دادگاه‌ها

اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت..

تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد

چگونگی برخورد با موارد مصلحتی عدم اجرای احکام

عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ..

اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است..

تقاضای صدور اجراییه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت پس از ثبت طلاق.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نفقه اقامه شده از طرف فرزند رشید به طرفیت پدر

عدم مسئولیت کیفری زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقه زوجه

عدم تمکین و تأثیر آن بر سقوط نفقه

نمایندگی قانونی مادر و بررسی صلاحیت او در مورد حضانت و نفقه

صلاحیت خاص دادگاه خانواده در دعاوی خانوادگی.

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه مهریه

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی..

چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است.

موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر

مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش و مطالبه نفقه، مهریه

تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج و مهر توسط زوجه قبل از طلاق.

مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به‌طور هم‌زمان.

پرداخت مهریه به وراث زن بر مبنای نرخ روز

شرایط مهریه‌ای که ملک مسکونی است..

قرار دادن آپارتمان به‌عنوان مهر زوجه

محاسبه قیمت روز سکه برای پرداخت مهریه

شرایط اخذ مهریه زوجه‌ای که مال مشاع است.

تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مهریه بعد از انصراف زوج از طلاق.

درخواست اجراییه برای مطالبه مهریه در دعوای گواهی عدم امکان سازش..

الزام به تنظیم سند ملک توقیف‌شده برای مطالبه مهریه

وصول مهریه از دیه

اخذ نیم عشر دولتی از محکوم‌علیه، برای پرداخت نصف مهریه

مسئول پرداخت هزینه اجراییه در خصوص حق و حقوق زوجه از جمله مهریه

حق تقدم بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نفقه و مهریه

چگونگی وصول نیم عشر اجرایی در مطالبه مهریه

اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه

مطالبه نصف مهرالمسمی از ماترک زوج شهید.

قانون حاکم بر محاسبه مَهر به نرخ روز

پرداخت وجوه به زن و ادعای هبه از سوی زوجه

محاسبه مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی.

وقوع طلاق، شرط انحلال ملکیت نصف از مهر برای زوجه

مطالبه مَهر توسط قیم.

تقسیم ارث و مطالبه مهر از ماترک متوفی.

اخذ مهر پس از بدل تمکین.

تعیین مَهر برحسب تعداد سکه بهار آزادی مقوم شده در عقدنامه

شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل نکاح موقت به دائم.

ملاک تنصیف مَهر

مطالبه باقی‌مانده مَهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی.

اعمال تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نسبت به مهریه

اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد

امکان تقسیط مَهر قبل از مطالبه زوجه

مطالبه مَهر پس از بذل آن.

اثر فوت زوجه در محاسبه مَهر به نرخ روز

تبدیل مَهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز

لزوم تفهیم موضوع مطالبه مَهر به نرخ روز به زوج.

مطالبه مَهر از شخص ثالث..

تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز و عدم توجه به آن در حکم صادره

منظور کردن اعضا و جوارح به‌عنوان مَهر

استحقاق زن به تمام مَهر در صورت فوت یکی از زوجین قبل از زفاف.

افزایش میزان مَهر پس از عقد با تراضی.

شمولیت مطالبه مَهر به نرخ روز نسبت به مَهرهای قبل از تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی.

امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد.

مطالبه مَهر درصورتی که زوج مدعی عدم دخول باشد.

تقاضای مطالبه مَهر زوجه متوفا توسط فرزندان.

مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی.

طرف دعوا در صورت مطالبه مَهر از زوج متوفا

تقاضای وصول توأم مَهر از طریق اداره ثبت و دادگاه

تعیین نوع سکه در مَهری که به‌صورت تعدد معین سکه طلا است.

قابلیت مطالبه قسمتی از مهر یا وصول آن به‌ دفعات.

پرداخت مَهر به نحو اقساط.

هبه قسمتی از مَهر

عدم قابلیت مطالبه مَهر از ورثه پدر متوفا و ماترک وی.

اعسار از پرداخت مَهر

محاسبه مَهر با توجه به زمان فوت زوجه

تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مَهر

مطالبه مَهر اتباع غیر ایرانی به نرخ روز

مَهر زوجه غیر دائم.

نحوه محاسبه مَهر در صورت مطالبه آن توسط وراث زوجه

شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن.

مطالبه مهر توسط ورثه

تعیین ارزش نیم دانگ از منزل شخصی پدر زوج به‌عنوان مهر

تعیین مهر در صورت تعلیق آن به‌شرط.

امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن.

دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی.

اعسار از پرداخت حقوق زوجه از جمله مهریه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش..

بذل مَهر در قبال اخذ حق حضانت فرزند مشترک..

مداخله در امور مالی درصورتی‌که زوجه کمتر از هجده سال سن دارد.

احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر

تقدم حق استیفای مَهر نسبت به سایر دیون.

مطالبه مَهر پس از فوت همسر

مبحث دوم:  پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی..

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه

احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی.

در مواردی که مهریه خواهان سکه طلای بهار آزادی است..

دعوای مطالبه مهریه در صورتی که مهریه وجه نقد رایج روز باشد.

افزایش میزان مهریه در جلسه اول دادرسی.

مطالبه مهریه به نرخ رسمی یا قیمت بازار

محاسبه و اخذ هزینه دادرسی در صورتی که مهریه تعدادی سکه طلای بهار آزادی باشد.

تقاضای استعلام از بانک‌ها و اداره ثبت اسناد و املاک برای اجرای قرار تأمین خواسته (مبلغ مهریه)

تقاضای مختومه شدن پرونده مهریه در مرحله عملیات اجرایی.

امکان توقیف مهریه زوجه قبل از پرداخت به او

اخذ محکوم به از حقوق ماهیانه بعد از فوت زوج.

نحوه پرداخت مهریه زوجه از حقوق توقیفی زوج.

تبدیل اموال توقیفی با پول نقد.

اعتراض ثالث به توقیف مال در قبال مهریه

حق تقدم طلب زوجه بابت مهریه نسبت به سایر طلبکاران.

ترتیب اجرای حکم مهریه و نفقه و دیه و جهیزیه

هزینه حق اجرا پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه

معافیت زوج از پرداخت هزینه اجرای در صورت انصراف زوجه از وصول مهریه

شرایط اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف‌ها برای وصول مهریه

چنانچه خواسته دعوای مطالبه تعداد سکه به عنوان مهریه باشد.

اعتراض به تقویم مطالبه تعدادی سکه به عنوان مهریه

انصراف از ادامه عملیات اجرایی وصول مهریه، زوجه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد کرد.

ثبت طلاق پس از پرداخت مهریه و نفقه زوجه

ممنوع‌الخروج کردن زوج با مطالبه مهریه

تأثیر فوت زوج بر مالکیت زن بر مهر

امتناع از انجام تکالیف زناشویی تا تسلیم مهریه

ثبت واقعه ازدواج بدون ذکر و تعیین مهر

محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه

عدم تعارض ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۷ آن در خصوص مهریه

نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج.

ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز

تقاضای پرداخت مهریه از طرف زن افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند.

اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه

محاسبه مهریه به نرخ روز به شرط در قید حیات بودن زوجین در زمان تصویب قانون.

امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج به عنوان حقوق قانونی زوجه

رسیدگی به دعوای اعسار زوج قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه

مطالبه مهریه‌ای که تعدادی سکه است از طریق اجرای ثبت..

دستور بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت اقساط.

استحقاق دریافت کل مهریه در صورت فوت زوج.

مطالبه مهریه که سکه طلای بهار آزادی است..

عدم تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه

قرار دادن یک جلد کلام‌الله مجید به عنوان مهریه

پرداخت مهریه زوجه از دیه متوفی.

تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد مهریه

حق تقدم محکوم‌له در اجرا

محاسبه مهریه به نرخ شاخص بانک مرکزی.

مهریه و جهیزیه زوجه یهودی و گواهی عدم امکان سازش..

نحوه اجبار به پرداخت مهریه تقسیط شده

عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ در قبال پرداخت مهریه و نفقه زوجه

اعتبار امر مختوم در خصوص مهریه

استرداد قسمتی از مهریه پرداخت شده

قوانین و مقررا ت دعاوی خانواده.

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫

فصل اول – دادگاه خانواده.

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی..

فصل سوم ـ ازدواج.

فصل چهارم – طلاق.

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه.

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری..

فصل هفتم – مقررات کیفری..

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱٫

فصل اول- دادگاه خانواده

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X