تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
15%

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد۲)

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:۳۰۲

43,000 تومان 36,550 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.65 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه نفقه   ۱۵

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۱۷

مبحث دوم: پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی ۸۳

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه مهریه   ۱۰۳

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۱۰۵

مبحث دوم: پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی ۱۹۹

قوانین و مقررا ت دعاوی خانواده ۲۳۱

منابع و مآخذ ۲۸۵

فهرست جزئی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه نفقه ۱۵

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۱۷

۱- تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده ۱۷

۲- تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۹

۳- اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد ۲۱

۴- دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب ۲۲

۵- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه معوقه کمتر از ده میلیون ریال ۲۴

۶- چگونگی دریافت نفقه فرزند بالغ غیر رشید از پدر یا جد پدری ۲۵

۷- احراز رشد برای اقامۀ دعوای مطالبۀ مهریه و نفقه ۲۶

۸- مرجع رسیدگی به واخواهی زوج در دعوای مطالبه نفقه ۲۷

۹- مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط ۲۸

۱۰- امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن ۳۱

۱۱- آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه ۳۳

۱۲- محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه ۳۵

۱۳- مطالبه نفقه ایام گذشته پس از صدور حکم طلاق ۳۶

۱۴- طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه ۳۷

۱۵- مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله) ۳۹

۱۶- حضانت و نفقه اطفال رشید ۴۰

۱۷- امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو ۴۱

۱۸- الزام پدر به پرداخت نفقه اعم از وجه نقد و غیره به فرزندی که در غیر از محلی که پدر تعیین کرده مسکن گزیند  ۴۲

۱۹- شرایط مطالبه نفقه توسط اقارب ۴۴

۲۰- الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه ۴۵

۲۱- توافق زوجین مبنی بر سقوط حق نفقه فرزندان برعهدۀ پدر ۴۷

۲۲- عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه ۴۸

۲۳- درخواست نفقه جنین و مخارج دارو و درمان آن از زوج ۴۹

۲۴- درخواست نفقه از طرف زوجه با وجود عدم تمکین وی به علت عدم پرداخت مهر ۵۰

۲۵- استحقاق نفقه از طرف زن با وجود عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت ۵۲

۲۶- تعهد زوج به پرداخت نفقه فرزندان و عدم ایفای تعهد ۵۳

۲۷- نفقه پدر و مادر سالمند در صورت تعدد فرزندان ۵۴

۲۸- اثبات تمکین و تمکن برای اخذ نفقه ۵۵

۲۹- پرداخت نفقه از سوی شخص دیگر درصورتی‌که پدر نفقه را نپردازد ۵۶

۳۰- افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم ۵۷

۳۱- نفقه فرزند متولد از زنا ۵۸

۳۲- نفقه ایام گذشته اقارب ۶۰

۳۳- تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان ۶۱

۳۴- مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر ۶۳

۳۵- مدت زمان و موعد انفاق به فرزندان ۶۴

۳۶- مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه ۶۶

۳۷- توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه ۶۷

۳۸- نحوه تعیین نفقه زوجه ۷۰

۳۹- مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه ۷۲

۴۰- ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طفل نامشروع ۷۴

۴۱- تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده ۷۵

۴۲- شرط پرداخت نفقه در عقد موقت ۷۶

۴۳- نفقه دختر رشیدی که از زندگی با پدر امتناع کرده ۷۷

۴۴- کیفیت حکم پرداخت نفقه فرزند ۷۸

۴۵- نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا زفاف ۷۹

۴۶- تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع ۸۱

مبحث دوم:پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی ۸۳

۱- هزینه زایمان ۸۳

۲- صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی ۸۴

۳- عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع ۸۵

۴- لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر ۸۶

۵- استحقاق نفقه و کسوه با اجرای حکم تمکین ۸۶

۶- حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان نفقه زوجه در مواعد معین ۸۷

۷- پرداخت مهریه و نفقه زوجه قبل از ثبت طلاق ۸۷

۸- ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است ۸۸

۹- میزان تقلیل حقوق کارمند برای پرداخت نفقه زن و فرزند ۸۹

۱۰- استحقاق نفقه با وجود عدم تمکین زوجه برای دریافت مهریه ۸۹

۱۱- هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه ۹۰

۱۲- رسیدگی به دعوا اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه ۹۱

۱۳- ملزم نبودن فرزند به پرداخت نفقه نامادری و محارم سببی ۹۱

۱۴- اشخاص واجد شرایط استحقاق نفقه ۹۲

۱۵- استحقاق نفقه اقارب از روز تقدیم دادخواست ۹۲

۱۶- استنکاف یا غیبت پدر از پرداخت نفقه ۹۳

۱۷- تقویم بهای خواسته هنگام مطالبه نفقه ایام گذشته ۹۳

۱۸- قطعی بودن حکم دادگاه‌ها ۹۴

۱۹- اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت ۹۴

۲۰- تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد ۹۵

۲۱- چگونگی برخورد با موارد مصلحتی عدم اجرای احکام ۹۶

۲۲- عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ ۹۷

۲۳- اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است ۹۷

۲۴- تقاضای صدور اجراییه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت پس از ثبت طلاق ۹۸

۲۵- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نفقه اقامه شده از طرف فرزند رشید به طرفیت پدر ۹۸

۲۶- عدم مسئولیت کیفری زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقه زوجه ۹۹

۲۷- عدم تمکین و تأثیر آن بر سقوط نفقه ۱۰۰

۲۸- نمایندگی قانونی مادر و بررسی صلاحیت او در مورد حضانت و نفقه ۱۰۰

۲۹- صلاحیت خاص دادگاه خانواده در دعاوی خانوادگی ۱۰۱

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه مهریه ۱۰۳

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۱۰۵

۱- چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است ۱۰۵

۲- موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر ۱۰۵

۳- مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش و مطالبه نفقه، مهریه ۱۰۷

۴- تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج و مهر توسط زوجه قبل از طلاق ۱۰۸

۵- مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به‌طور هم‌زمان ۱۱۰

۶- پرداخت مهریه به وراث زن بر مبنای نرخ روز ۱۱۲

۷- شرایط مهریه‌ای که ملک مسکونی است ۱۱۳

۸- قرار دادن آپارتمان به‌عنوان مهر زوجه ۱۱۵

۹- محاسبه قیمت روز سکه برای پرداخت مهریه ۱۱۶

۱۰- شرایط اخذ مهریه زوجه‌ای که مال مشاع است ۱۱۷

۱۱- تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مهریه بعد از انصراف زوج از طلاق ۱۱۹

۱۲- درخواست اجراییه برای مطالبه مهریه در دعوای گواهی عدم امکان سازش ۱۲۰

۱۳- الزام به تنظیم سند ملک توقیف‌شده برای مطالبه مهریه ۱۲۱

۱۴- وصول مهریه از دیه ۱۲۲

۱۵- اخذ نیم عشر دولتی از محکوم‌علیه، برای پرداخت نصف مهریه ۱۲۲

۱۶- مسئول پرداخت هزینه اجراییه در خصوص حق و حقوق زوجه از جمله مهریه ۱۲۳

۱۷- حق تقدم بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نفقه و مهریه ۱۲۳

۱۸- چگونگی وصول نیم عشر اجرایی در مطالبه مهریه ۱۲۴

۱۹- اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه ۱۲۵

۲۰- مطالبه نصف مهرالمسمی از ماترک زوج شهید ۱۲۸

۲۱- قانون حاکم بر محاسبه مَهر به نرخ روز ۱۲۸

۲۲- پرداخت وجوه به زن و ادعای هبه از سوی زوجه ۱۳۰

۲۳- محاسبه مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۱۳۰

۲۴- وقوع طلاق، شرط انحلال ملکیت نصف از مهر برای زوجه ۱۳۱

۲۵- مطالبه مَهر توسط قیم ۱۳۲

۲۶- تقسیم ارث و مطالبه مهر از ماترک متوفی ۱۳۴

۲۷- اخذ مهر پس از بدل تمکین ۱۳۴

۲۸- تعیین مَهر برحسب تعداد سکه بهار آزادی مقوم شده در عقدنامه ۱۳۵

۲۹- شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل نکاح موقت به دائم ۱۳۶

۳۰- ملاک تنصیف مَهر ۱۳۶

۳۱- مطالبه باقی‌مانده مَهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۱۳۷

۳۲- اعمال تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نسبت به مهریه ۱۳۸

۳۳- اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد ۱۴۰

۳۴- امکان تقسیط مَهر قبل از مطالبه زوجه ۱۴۱

۳۵- مطالبه مَهر پس از بذل آن ۱۴۲

۳۶- اثر فوت زوجه در محاسبه مَهر به نرخ روز ۱۴۳

۳۷- تبدیل مَهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز ۱۴۵

۳۸- لزوم تفهیم موضوع مطالبه مَهر به نرخ روز به زوج ۱۴۸

۳۹- مطالبه مَهر از شخص ثالث ۱۴۹

۴۰- تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز و عدم توجه به آن در حکم صادره ۱۵۱

۴۱- منظور کردن اعضا و جوارح به‌عنوان مَهر ۱۵۲

۴۲- استحقاق زن به تمام مَهر در صورت فوت یکی از زوجین قبل از زفاف ۱۵۳

۴۳- افزایش میزان مَهر پس از عقد با تراضی ۱۵۴

۴۴- شمولیت مطالبه مَهر به نرخ روز نسبت به مَهرهای قبل از تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی   ۱۵۵

۴۵- امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد ۱۵۷

۴۶- مطالبه مَهر درصورتی که زوج مدعی عدم دخول باشد ۱۵۹

۴۷- تقاضای مطالبه مَهر زوجه متوفا توسط فرزندان ۱۶۱

۴۸- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی ۱۶۲

۴۹- طرف دعوا در صورت مطالبه مَهر از زوج متوفا ۱۶۳

۵۰- تقاضای وصول توأم مَهر از طریق اداره ثبت و دادگاه ۱۶۴

۵۱- تعیین نوع سکه در مَهری که به‌صورت تعدد معین سکه طلا است ۱۶۵

۵۲- قابلیت مطالبه قسمتی از مهر یا وصول آن به‌ دفعات ۱۶۷

۵۳- پرداخت مَهر به نحو اقساط ۱۶۸

۵۴- هبه قسمتی از مَهر ۱۷۰

۵۵- عدم قابلیت مطالبه مَهر از ورثه پدر متوفا و ماترک وی ۱۷۱

۵۶- اعسار از پرداخت مَهر ۱۷۲

۵۷- محاسبه مَهر با توجه به زمان فوت زوجه ۱۷۳

۵۸- تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مَهر ۱۷۴

۵۹- مطالبه مَهر اتباع غیر ایرانی به نرخ روز ۱۷۶

۶۰- مَهر زوجه غیر دائم ۱۷۷

۶۱- نحوه محاسبه مَهر در صورت مطالبه آن توسط وراث زوجه ۱۷۹

۶۲- شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۱۸۱

۶۳- مطالبه مهر توسط ورثه ۱۸۳

۶۴- تعیین ارزش نیم دانگ از منزل شخصی پدر زوج به‌عنوان مهر ۱۸۵

۶۵- تعیین مهر در صورت تعلیق آن به‌شرط ۱۸۵

۶۶- امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن ۱۸۶

۶۷- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۱۸۸

۶۸- اعسار از پرداخت حقوق زوجه از جمله مهریه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۸۹

۶۹- بذل مَهر در قبال اخذ حق حضانت فرزند مشترک ۱۹۱

۷۰- مداخله در امور مالی درصورتی‌که زوجه کمتر از هجده سال سن دارد ۱۹۳

۷۱- احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر ۱۹۴

۷۲- تقدم حق استیفای مَهر نسبت به سایر دیون ۱۹۶

۷۳- مطالبه مَهر پس از فوت همسر ۱۹۷

مبحث دوم:  پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی ۱۹۹

۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه ۱۹۹

۲- احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی ۱۹۹

۳- در مواردی که مهریه خواهان سکه طلای بهار آزادی است ۲۰۰

۴- دعوای مطالبه مهریه در صورتی که مهریه وجه نقد رایج روز باشد ۲۰۰

۵- افزایش میزان مهریه در جلسه اول دادرسی ۲۰۱

۶- مطالبه مهریه به نرخ رسمی یا قیمت بازار ۲۰۱

۷- محاسبه و اخذ هزینه دادرسی در صورتی که مهریه تعدادی سکه طلای بهار آزادی باشد ۲۰۲

۸- تقاضای استعلام از بانک‌ها و اداره ثبت اسناد و املاک برای اجرای قرار تأمین خواسته (مبلغ مهریه) ۲۰۳

۹- تقاضای مختومه شدن پرونده مهریه در مرحله عملیات اجرایی ۲۰۳

۱۰- امکان توقیف مهریه زوجه قبل از پرداخت به او ۲۰۴

۱۱- اخذ محکوم به از حقوق ماهیانه بعد از فوت زوج ۲۰۴

۱۲- نحوه پرداخت مهریه زوجه از حقوق توقیفی زوج ۲۰۵

۱۳- تبدیل اموال توقیفی با پول نقد ۲۰۵

۱۴- اعتراض ثالث به توقیف مال در قبال مهریه ۲۰۶

۱۵- حق تقدم طلب زوجه بابت مهریه نسبت به سایر طلبکاران ۲۰۶

۱۶- ترتیب اجرای حکم مهریه و نفقه و دیه و جهیزیه ۲۰۷

۱۷- هزینه حق اجرا پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه ۲۰۷

۱۸- معافیت زوج از پرداخت هزینه اجرای در صورت انصراف زوجه از وصول مهریه ۲۰۹

۱۹- شرایط اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف‌ها برای وصول مهریه ۲۱۰

۲۰- چنانچه خواسته دعوای مطالبه تعداد سکه به عنوان مهریه باشد ۲۱۱

۲۱- اعتراض به تقویم مطالبه تعدادی سکه به عنوان مهریه ۲۱۱

۲۲- انصراف از ادامه عملیات اجرایی وصول مهریه، زوجه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد کرد ۲۱۲

۲۳- ثبت طلاق پس از پرداخت مهریه و نفقه زوجه ۲۱۳

۲۴- ممنوع‌الخروج کردن زوج با مطالبه مهریه ۲۱۳

۲۵- تأثیر فوت زوج بر مالکیت زن بر مهر ۲۱۴

۲۶- امتناع از انجام تکالیف زناشویی تا تسلیم مهریه ۲۱۴

۲۷- ثبت واقعه ازدواج بدون ذکر و تعیین مهر ۲۱۵

۲۸- محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه ۲۱۵

۲۹- عدم تعارض ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۷ آن در خصوص مهریه  ۲۱۶

۳۰- نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج ۲۱۶

۳۱- ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز ۲۱۷

۳۲- تقاضای پرداخت مهریه از طرف زن افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند ۲۱۸

۳۳- اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه ۲۱۸

۳۴- محاسبه مهریه به نرخ روز به شرط در قید حیات بودن زوجین در زمان تصویب قانون ۲۱۹

۳۵- امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج به عنوان حقوق قانونی زوجه ۲۲۰

۳۶- رسیدگی به دعوای اعسار زوج قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه ۲۲۰

۳۷- مطالبه مهریه‌ای که تعدادی سکه است از طریق اجرای ثبت ۲۲۱

۳۸- دستور بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت اقساط ۲۲۲

۳۹- استحقاق دریافت کل مهریه در صورت فوت زوج ۲۲۲

۴۰- مطالبه مهریه که سکه طلای بهار آزادی است ۲۲۳

۴۱- عدم تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه ۲۲۳

۴۲- قرار دادن یک جلد کلام‌الله مجید به عنوان مهریه ۲۲۴

۴۳- پرداخت مهریه زوجه از دیه متوفی ۲۲۴

۴۴- تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد مهریه ۲۲۵

۴۵- حق تقدم محکوم‌له در اجرا ۲۲۶

۴۶- محاسبه مهریه به نرخ شاخص بانک مرکزی ۲۲۶

۴۷- مهریه و جهیزیه زوجه یهودی و گواهی عدم امکان سازش ۲۲۶

۴۸- نحوه اجبار به پرداخت مهریه تقسیط شده ۲۲۸

۴۹- عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ در قبال پرداخت مهریه و نفقه زوجه ۲۲۸

۵۰- اعتبار امر مختوم در خصوص مهریه ۲۲۹

۵۱- استرداد قسمتی از مهریه پرداخت شده ۲۲۹

قوانین و مقررا ت دعاوی خانواده ۲۳۱

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۲۳۳

فصل اول – دادگاه خانواده ۲۳۳

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۲۳۸

فصل سوم ـ ازدواج ۲۳۹

فصل چهارم – طلاق ۲۴۰

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۲۴۴

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۲۴۶

فصل هفتم – مقررات کیفری ۲۴۷

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۲۵۱

فصل اول- دادگاه خانواده ۲۵۱

مبحث اول- کلیات ۲۵۱

مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۲۵۲

مبحث سوم- طلاق توافقی ۲۵۳

مبحث چهارم- داوری ۲۵۴

مبحث پنجم- حقوق زوجه ۲۵۵

مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۲۵۶

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال ۲۵۶

مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری ۲۵۷

مبحث نهم- مقررات کیفری ۲۵۸

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۲۵۹

مبحث اول- اهداف و تشکیلات ۲۵۹

مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۲۶۰

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۲۶۱

مبحث چهارم- اتیان سوگند ۲۶۳

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۲۶۴

مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۲۶۴

مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۲۶۴

مبحث هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۲۶۵

مبحث نهم- سایر موارد ۲۶۵

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۲۶۷

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۲۶۹

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۲۷۱

از قانون مدنی ۲۸۱

منابع و مآخذ ۲۸۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.