پرسش و پاسخ خانواده جلد اول
پرسش و پاسخ خانواده جلد اولپرسش و پاسخ خانواده جلد اول

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)

390,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد۱)

پدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد: ۳۰۱

توضیحات

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده

مقدمه.

پرسش و پاسخ های دعاوی طلاق..

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ..

واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق..

اصلاح رأی طلاق خلعی…

تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده.

تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش…..

اعتراض به رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مالی…

مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر.

اجرای گواهی عدم امکان سازش…..

اعتبار گواهی عدم امکان سازش…..

قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش…..

طرح مجدد دعوای طلاق به علت سوء رفتار و معاشرت بعد از صدور قرار رد واجد اعتبار امر مختومه نیست.

اعتبار امر مختوم در خصوص طلاق..

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم امکان اجرای آن در خارج از مهلت مقرر قانونی…

تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مَهر پس از انصراف زوج از طلاق زوجه.

نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج از اجرای آن..

الزام به اجرای صیغه طلاق با تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش…..

تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از دفتر دادگاه.

دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب….

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مَهر و صدور گواهی عدم امکان سازش…..

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق..

مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین

طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف…

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از تبعات طلاق صوری…

امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف…

جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق..

تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج توسط زوجه قبل از طلاق..

تکلیف دادگاه در صورت توافق زوجین و انصراف از طلاق در مرحله تجدیدنظر.

چگونگی اجرای حکم غیابی…

تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش…..

دادگاه در طلاق‌های توافقی اجازه طلاق صادر می‌کند..

اثر امتناع زوج از حضور در دفترخانه جهت طلاق..

تقاضای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت….

سلب حضانت از زوجه توسط زوج با وجود توافق قبل از طلاق..

رسیدگی به دعاوی خانوادگی زوجین که مقیم خارج از کشور هستند..

گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی…

درخواست ابطال صیغه طلاق اجرا شده به‌صورت وکالتی از سوی زوج..

اصلاح دادخواست طلاق بائن به خلع و تشریفات اجرای آن..

درخواست صدور حکم طلاق با استناد به شروط مندرج در عقدنامه با منشأ خلاف واقع..

تقاضای صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه.

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست….

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش احدی از آنان از طلاق پشیمان شود.

جزای شرط مصرح در عقد ازدواج..

مجنون دائمی قابلیت صحی برای ازدواج ندارد.

وضعیت حقوقی نکاح دوم زنی که پس از عده طلاق ازدواج کرده و حکم طلاق نقض شود.

عدم مراجعه به دفترخانه جهت اجرای طلاق..

جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق..

جنبه اعلامی یا اجرایی داشتن حکم طلاق..

رجعی یا بائن بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج..

تعیین داور درصورتی‌که زوج مجهول‌المکان باشد.

دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی…

عدم حضور زوجه برای معرفی به پزشکی قانونی جهت انجام تشریفات قبل از صدور حکم طلاق

حق رجوع برای مرد در طلاق خلع در صورت رجوع زن به عوض…..

راهکار قانونی برای حل معضل عدم ثبت طلاق رجعی از سوی دفترخانه‌ها

رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی…

محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه.

توافق در طلاق به استناد جنون زوج..

طلاق زوجه به جهت عسر و حرج..

درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی…

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه.

ماهیت طلاق حاکم یا طلاق قضائی…

طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج از کشور جاری شده.

امکان واگذاری داوری در امر طلاق به مؤسسات دولتی و خصوصی…

الزام به حضور داوران در همه انواع طلاق..

اثبات ادعای رجوع در طلاق رجعی…

ایجاد مزاحمت زوج برای زوجه بعد از طلاق رجعی و سپری شدن سه طهر.

تحلیلی در انواع طلاق..

ماهیت طلاقی که دادگاه با احراز عسر و حرج یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد صادر کرده

طلاق قضائی غیر رجعی در حکم بائن است.

جواز احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن..

اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین…

قانون حاکم بر احوال شخصیه زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است….

تکلیف طلاق ثبت شده در دفترخانه پس از رجوع به عوض در طلاق خلع..

تحقق وکالت در طلاق زوجه به استناد شرایط ضمن عقدنامه.

ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق..

تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج..

تعیین داور در طلاق به درخواست زوجه.

ابقای حق وکالت در طلاق برای زوجه پس از رجوع زوج در طلاق رجعی…

اعطای وکالت مطلق در طلاق..

بار اثبات دعوا در مورد مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه.

قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طلاق غیابی…

تأثیر بذل کلی یا جزئی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق..

امتناع زوج از حضور در دفترخانه.

تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه.

تکلیف دادگاه نسبت به وقوع طلاق‌های غیررسمی…

انصراف یکی از زوجین پس از صدور حکم طلاق توافقی…

طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه.

اجرای صیغه طلاق و تأدیه حقوق شرعی و قانونی…

قابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مورد طلاق..

حکم طلاق غیابی…

اجرای حکم طلاق غیابی با اخذ تأمین…

وجه تمایز طلاق در صورت مجهول‌المکان و غایب مفقودالاثر بودن زوج..

اقامه دعوای الزام به ثبت واقعه طلاق با توجه به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم..

ضرورت وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت در طلاق خلع..

صدور حکم قبلی به رد یا بطلان دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج مانع از طرح دعوای طلاق خلع نیست

آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی…

طلاق معلق به‌شرط…

. اجرای صیغه طلاق به‌صرف گواهی…

سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی.

ازدواج در ایام عده وفات…

محل سکونت زوجه در ایام عده.

نگه داشتن عده همسر غایب مفقودالاثر بدون تقاضای طلاق..

صدور قرار ارجاع امر به داوری در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش…..

ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش…..

عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش

تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج..

ضرورت اخذ نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زوجه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش

معرفی زوجه به پزشکی قانونی و عدم ارائه گواهی عدم حمل…

وضعیت گواهی عدم امکان سازش پس از رجوع زن به مَهر.

ارجاع دعاوی خانواده به اداره بهزیستی…

منظور از جهات شرعی در قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش…..

اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش…..

اعلامی بودن گواهی عدم امکان سازش…..

عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش…..

صدور گواهی عدم امکان سازش بدون ارجاع امر به داوری…

عدم انتفای شروط ضمن عقد در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت مقرر

تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش توسط همسر اول و دوم در صورت ازدواج زوج در زمان عده

اجرای بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق

مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش…..

ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص امور مالی زوجین در صدور گواهی عدم امکان سازش…..

اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت….

اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی…

ماهیت حقوقی نحله.

استحقاق زوجه به اجرت‌المثل در غیر موارد طلاق..

مدعی و منکر در اثبات شرایط بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده مربوط به طلاق..

سلب حق حضانت در صورت ازدواج زن..

توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت فرزندان و صلح مَهر.

نفقه ایام گذشته اقارب…

توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه.

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ..

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی…

میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی…

موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست

حکم حضوری و غیابی…

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق..

عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره‌های «الف» و «ب» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مقدور است.

حکم غیابی طلاق مشمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.ا.د.م. مشمول حکم مزبور است.

همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید..

زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند.

اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است….

در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد.

تعیین داوران در امر طلاق الزامی است….

شرط تنصیف دارایی در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد.

در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند.

مادام که مهریه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست.

در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است.

گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.

در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.

دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حاکم به وقوع آن خواهد داد.

کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست.

تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.

ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی است.

حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است.

نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند.

حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است.

طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است.

در مورد طلاق بهاییان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد.

در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.

مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است.

در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید..

طلاق به علت عسر و حرج بائن است.

در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست

چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید.

اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود.

صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود.

اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است

مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.

اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند.

در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند،

زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد..

تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق..

رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی از جانب زوجین به‌وسیله وکیل…

در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است….

حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست.

صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانونی نیست.

در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است….

زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه کند.

وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد.

در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه الزامی است….

تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع..

انقضای ۴ سال از تاریخ مودالاثرفق شدن زوج کافی برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه است.

وکالت ضمن عقد نکاح تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده معتبر است.

زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد.

در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است.

گواهی عدم امکان سازش در مورد زن و شوهر یهودی…

رسیدگی به اصل طلاق..

اجازه طلاق..

مراد از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق است.

حکم دادگاه مدنی خاص مبنی بر اجازه ثبت طلاق قابل تجدیدنظر است.

ترک خانواده.

ازدواج ثبت نشده و تقاضای طلاق آن..

حکم به اجبار زوج به طلاق..

توافق زوجین در طلاق..

حکم به اجبار زوج به طلاق..

در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج، پس از رسیدگی اجازه طلاق داده می‌شود.

گواهی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طلاق برای کلیه اتباع ایران..

اختلاف در اصل نکاح و طلاق و صلاحیت دادگاه.

گواهی عدم امکان سازش

در مورد غائب مفقودالاثر، دادگاه حکم طلاق می‌دهد نه گواهی عدم امکان سازش

حکم طلاقی که در غیاب یکی از زوجین

ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه.

ثبت طلاق در دفاتر کنسولی در صورت تراضی زوجین

در صورتی که نسبت به حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق

در صورت امتناع زوج از اجرا حکم طلاق نماینده دادگاه با امضاء دفاتر مربوطه آن را به‌موقع اجرا می‌گذارد.

اثر طلاق واقع شده در ایران در کشور متبوع زن..

ارائه دادخواست اعسار یا تقسیط در حین دادخواست طلاق..

حق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت جنون زوج..

صلاحیت دادگاه در دعوای طلاق..

تعیین داور در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج..

جمع تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه.

عدم حضور زوج در دفترخانه برای طلاق توافقی پس از صدور رأی…

ارجاع گواهی‌های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش به داوری و یا مراکز مشاوره.

خوداری زوج از انجام تعهدات در گواهی عدم امکان سازش…..

امتناع زوجه از حضور در پزشکی قانونی جهت احراز وجود جنین یا عدم وجود جنین در پرونده طلاق

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دادخواست طلاق..

درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد..

مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق..

شمول ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده در خصوص طلاق به درخواست زوج یا طلاق‌ توافقی…

منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱٫٫

رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خصوص طلاق..

پرسش و پاسخ های دعوای تمکین..

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ..

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد.

قابلیت اجرایی گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی…

ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی…

شرط نفوذ نکاح صغیر توسط ولی…

استفاده زوجین از حق حبس در مقابل درخواست تمکین…

اجرایی بودن حکم تمکین…

تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت….

اخذ کل مَهر و عدم تمکین زوجه.

استفاده از حق حبس در تمکین مجدد.

مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی…

الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه.

نفقه زوجه در صورت عدم تمکین او به لحاظ عدم پرداخت مهر.

نفقه زن در صورت عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت….

شروط لازم برای پرداخت نفقه.

مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه.

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ..

پرداخت هزینه زایمان با وجود تمکین یا نشوز زن..

نتیجه و اثر عدم اجرای حکم تمکین…

اجرای حکم الزام به تمکین در خارج از کشور.

اثبات عدم تمکین برای عدم پرداخت نفقه.

نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم..

عدم رد درخواست تمکین به علت سکونت نکردن زوجه در منزل پدر و مادر.

قابل تجدیدنظر بودن دعاوی مالی…

نشوز زوج و عدم ایفای وظایف و تکالیف….

شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم.

عدم تمکین و نشوز زن به علت سکونت در محلی غیر از منزل شوهر.

کیفیت اجرای حکم تمکین در داخل کشور.

مسئولیت کیفری زوج به دلیل امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است

قوانین و مقررات دعاوی خانواده.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱٫٫

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱٫٫

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫٫

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

از قانون مدنی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان..

منابع و مآخذ..

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X