پرسش و پاسخ دعاوی انجام تعهدات
پرسش و پاسخ دعاوی انجام تعهدات

پرسش و پاسخ‌های دعاوی انجام تعهدات

240,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی انجام تعهدات

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۳۱۵

توضیحات

پرسش و پاسخ‌های دعاوی انجام تعهدات

انجام-تعهدات

انجام-تعهدات

پرسش و پاسخ‌های دعاوی انجام تعهدات

 

فهرست کلی

مقدمه

پرسش و پاسخ های دعوای الزام به تنظیم سند

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ های دعوای الزام به انجام تعهد

مبحث اول: نشست های قضائی در قالب پرسش و پاسخ

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ

دعاوی انجام تعهدات در قوانین و مقررات قانونی

از قانون آیین دادرسی مدنی..

از قانون مجازات اسلامی..

منابع و مآخذ..

 فهرست جزیی

مقدمه..

پرسش و پاسخ های دعوای الزام به تنظیم سند..

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ..

چگونگی اجرای محکومیت تنظیم سند رسمی.. 

اجرای حکم تنظیم سند مال انتقال داده شده

لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند

حکم الزام به تنظیم سند منزل توقیف شده

تکلیف دادگاه برای تنظیم سند رسمی در استنکاف اصحاب دعوی.. 

اشکال در مرحله اجرای حکم تنظیم سند رسمی.. 

توقیف ملک بعد صدور حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند موجه نیست.

الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی محل تقدیم کند

الزام به تنظیم آپارتمان پیش‌فروش… 

خریدار اول نمی‌تواند الزام فروشنده را به انتقال سند به خریدار دوم بخواهد.

شرط عدم انتقال تا وصول چک ثمن معامله شرط صحیحی است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فردی که سند به نام او نیست موجه نمی‌باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از این جهت باید به طرفیت.

عدم حضور خریدار در دفترخانه به جهت عدم توانایی در حرکت.. 

دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند

تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده وصول وجه چک بابت بخشی از ثمن.. 

در مواردی که سند به نام فروشنده نباشد و معاملات انجام‌شده روی ملک… 

 در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است.

 در صورت جعل خیار و عدم انجام تعهد اگر خریدار بخواهد، دادگاه فروشنده

 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نیست.

خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی.. 

حکم الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجراییه دارد.

نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی.. 

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی علی‌رغم توقیف ملک بابت مهریه همسر

دادگاه با احراز تقدم تحقق بیع و نیز تأخیر تاریخ توقیف ملک، ضمن صدور حکم

تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم

دعوی تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند

الزام فروشنده به تنظیم سند بیع نسبت به خریدار دوم امکان‌پذیر نیست.

الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ید ماقبل یا ایادی ماقبل.. 

حکم الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجراییه دارد.

الزام به تنظیم سند رسمی با تحقق شرط از وصول ثمن معامله صحیح است.

دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت صاحب سند بایستی تقدیم شود.

فضول برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی اهلیت ندارد.

احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ضروری است.

عدم انجام تعهد تنظیم سند و شرط استرداد ثمن و پرداخت خسارت.. 

شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد

تحقق خیار فسخ در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مؤجل در موعد مقرر

الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن هست امکان‌پذیر نیست.

هزینه‌های اجرایی حکم الزام به تنظیم سند رسمی.. 

دعوای تصدیق و تنفیذ اعتبار مبایعه‌نامه

چگونگی اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی منزلی که از بابت مهر توقیف شده

نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً.. 

تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار)

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ..

دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اتومبیل مالی است.

در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد یا فروش مال.. 

عدم ارائه اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌‌علیه برای تنظیم سند رسمی.. 

املاکی که امکان تنظیم سند و انتقال ملک با استفاده از مدارکی که در اختیار.

 با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام به تنظیم سند

حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال که مستلزم احراز تحقق عقد.

الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی ابطال معامله ارتباط کامل دارند.

عدم لزوم اصل سند مالکیت در اجرای حکم تنظیم سند

عدم تنافی تنظیم سند اجاره با توقیف بودن ملک… 

پرسش و پاسخ های دعوای الزام به انجام تعهد..

مبحث اول: نشست های قضائی در قالب پرسش و پاسخ..

ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا

قبول دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه و ایفای تعهد

مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی..

شرایط پذیرش دعوای تأخیر تأدیه

پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک… 

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی.. 

مطالبه جبران خسارت و اجرت‌المثل به‌واسطه عدم تسلیم خواسته

خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم انجام تعهد اشخاص در حق بانک‌ها

تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم‌به

ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص… 

تسری ماده ۴۷ قانون اجرای احکام به امور غیرمالی.. 

استمهال محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به بدون موافقت محکوم‌له

ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی.. 

اقدامات قانونی مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده با ادعای عدم امکان.. 

صلاحیت شورای حل اختلاف در الزام به تحویل زمین.. 

صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی

طرح دعوای مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن

چگونگی اقامه دعوا علیه ایادی مختلف در تنظیم سند رسمی

خودداری از انجام تعهد مندرج در گزارش اصلاحی.. 

عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به‌صورت عادی.. 

احتساب بیمه در عقود معین یا غیر معین.. 

استرداد وجوه پرداختی به لحاظ عدم انجام تعهد

آثار قرارداد فروش اقساطی و عدول از انجام تعهد

اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع

در صورتی که مالک قبلی نسبت به مستأجر از باب ودیعه یا مسائل دیگر

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ..

۱. اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم‌علیه

ابطال سند لازم‌الاجرا به طرفیت متعهد صغیر

داوری و استعفا از داوری.. 

تعیین مبلغی در سازش‌نامه برای تأخیر اجرای تعهد

گواهی در خصوص ارزش اموال بیش از پنج هزار ریال.

انتخاب داور از ساکنین حوزه‌های قضائی دیگر

اثر تعهد مستأجر بر تخلیه ملک نزد بازپرس… 

رأی داور بر اساس اختیار حاصل از سند رسمی.. 

تخلف از انجام الزامات و تعهدات.. 

منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام الزامات و تعهدات مالی در قبال.. 

منع توقیف اشخاص در قبال انجام تعهدات مالی.. 

جریمه انکار و تکذیب مدنی است یا کیفری.. 

مسئولیت ورثه نسبت به سهام

الزام به انجام تعهد در خصوص اجرای مفاد توافق‌نامه دائر به پرداخت قیمت.. 

۱۵. انتقال ملک مورد وثیقه به بانک ملازمه

صرف وجود وجه‌التزام کافی، برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه

صرف پرداخت وجه‌التزام برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه کافی نیست.

الزام قانونی یا قراردادی جهت مسئولیت اشخاص

انقضاء مهلت انجام تعهد مقدم

عدم امکان الزام متعهد به تحویل غیر موضوع تعهد

تبدیل تعهد یکی از طرق سقوط تعهدات.. 

شرط مباشرت متعهد در انجام تعهد.

نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد

خسارت تأخیر تأدیه حواله‌های صادره از ناحیه صندوق‌های قرض‌الحسنه

دیون مشمول خسارت تاخیر تادیه ماده ۵۲۲ ق.ا.د.م.

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.

خسارات موضوع ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹.

عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به بدهی های ورشکسته.

پرداخت وجه برات بسته به نوع تعهد مندرج در قرارداد

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

شرط تمکن در قراردادهای بانکی.. 

قابلیت استماع دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه شخص حقوقی.. 

ملاک محاسبه خسارت دین بر اساس شاخص بانک مرکزی.. 

طریقه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور رأی.. 

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک… 

دعاوی انجام تعهدات در قوانین و مقررات قانونی…

از قانون مدنی..

از قانون آیین دادرسی مدنی..

از قانون مجازات اسلامی..

منابع و مآخذ

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی انجام تعهدات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X