تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

پرسش و پاسخ‌های دعاوی انجام تعهدات

در این کتاب به نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد انجام تعهدات دسترسی خواهید داشت و با مطالعه آنها می توانید درمورد انجام تعهدات موفق شوید.

152,000 تومان

مقایسه

کتاب پرسش و پاسخ‌های دعاوی انجام تعهدات

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد انجام تعهدات در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث انجام تعهدات این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به انجام تعهدات در این کتاب قید شده است.

در باب خودداری از انجام تعهد در گزارش اصلاحی در این کتاب می خوانیم: با توجه به مفهوم مخالف ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه سازش در دادگاه محقق شود تعهدات طرفین و گذشته‌ای آنان لازم‌الرعایه است.

مطابق ماده ۱۸۴ قانون مزبور مفاد سازش‌نامه که طبق مواد ۱۷۸ به بعد همان قانون تنظیم می‌شود نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به‌موقع اجرا گذشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد؛

بنابراین، با توجه به‌صراحت مواد مرقوم، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی سازش به عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه و لازم‌الاجراست. در فرض پرسش تعهد به استرداد کلیه دعاوی علیه همدیگر مطروحه در سایر شعب عمومی که در جریان رسیدگی است، لازم‌الرعایه بوده و با به‌موقع اجرا گذاشتن اصلاحی، دعاوی مورد گذشت و توافق مسترد شده محسوب و مختومه تلقی می‌شود.

درمورد استرداد وجوه پرداختی به لحاظ عدم انجام تعهد نیز می خوانیم: اولاً: در خصوص ماهیت قرارداد منعقده با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی که قرارداد خصوصی را در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ دانسته است و نظر به اینکه خروج غیرمجاز از مرز خلاف قانون و جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین، قرارداد منعقده نافذ نیست؛

ثانیاً: در خصوص اینکه وجوه پرداختی قابلیت استرداد دارد یا خیر نظر به مراتب فوق و لحاظ مفاد ماده ۳۰۳ قانون مدنی به این مضمون که کسی که مالی را من‌غیر حق دریافت کرد ضامن عین و منافع آن می‌باشد اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم یا جاهل باشد به نظر می‌رسد که خوانده باید وجوه دریافتی را به استناد ماده اخیرالذکر به خواهان مسترد کند.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای الزام به تنظیم سند ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۷۹

پرسش و پاسخ های دعوای الزام به انجام تعهد ۸۵

مبحث اول: نشست های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۷

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۱

دعاوی انجام تعهدات در قوانین و مقررات قانونی ۱۵۳

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۷۴

از قانون مجازات اسلامی ۱۷۷

منابع و مآخذ ۱۸۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای الزام به تنظیم سند ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

۱- چگونگی اجرای محکومیت تنظیم سند رسمی ۱۳

۲- اجرای حکم تنظیم سند مال انتقال داده شده ۱۴

۳- لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند ۱۴

۴- حکم الزام به تنظیم سند منزل توقیف شده ۱۵

۵- تکلیف دادگاه برای تنظیم سند رسمی در استنکاف اصحاب دعوی ۱۶

۶- اشکال در مرحله اجرای حکم تنظیم سند رسمی ۱۷

۷- توقیف ملک بعد صدور حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند موجه نیست ۱۹

۸- الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی محل تقدیم کند البته مشروط به این‌که فروشنده در ملک مورد معامله، سند رسمی مالکیت داشته باشد و الا الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال وجهه قانونی ندارد ۲۱

۹- الزام به تنظیم آپارتمان پیش‌فروش ۲۲

۱۰- خریدار اول نمی‌تواند الزام فروشنده را به انتقال سند به خریدار دوم بخواهد ۲۴

۱۱- شرط عدم انتقال تا وصول چک ثمن معامله شرط صحیحی است ۲۵

۱۲- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فردی که سند به نام او نیست موجه نمی‌باشد ۲۶

۱۳- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از این جهت باید به طرفیت ایادی سابق طرح و اقامه شود ۲۷

۱۴- عدم حضور خریدار در دفترخانه به جهت عدم توانایی در حرکت ۲۹

۱۵- دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند ۳۱

۱۶- تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده وصول وجه چک بابت بخشی از ثمن معامله مفهومی ندارد و متقابلاً مادام که بخش باقی‌مانده از ثمن معامله پرداخت نشود تنظیم سند ممکن نخواهد بود ۳۲

۱۷- در مواردی که سند به نام فروشنده نباشد و معاملات انجام‌شده روی ملک نیز قانونی باشد خریدار باید ایادی ماقبل را تا شخصی که سند به نام اوست طرف دعوا قرار دهد ۳۴

۱۸- در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است ۳۵

۱۹- در صورت جعل خیار و عدم انجام تعهد اگر خریدار بخواهد، دادگاه فروشنده را منحصراً به پرداخت وجه التزام، محکوم خواهد کرد ۳۸

۲۰- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نیست ۴۰

۲۱- خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۴۲

۲۲- حکم الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجراییه دارد ۴۳

۲۳- نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده ۴۴

۲۴- اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی علی‌رغم توقیف ملک بابت مهریه همسر ۴۵

۲۵- دادگاه با احراز تقدم تحقق بیع و نیز تأخیر تاریخ توقیف ملک، ضمن صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک، خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال محکوم می‌نماید ۴۶

۲۶- تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم ۴۸

۲۷- دعوی تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند ۴۹

۲۸- الزام فروشنده به تنظیم سند بیع نسبت به خریدار دوم امکان‌پذیر نیست ۵۳

۲۹- الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ید ماقبل یا ایادی ماقبل ۵۴

۳۰- حکم الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجراییه دارد ۵۵

۳۱- الزام به تنظیم سند رسمی با تحقق شرط از وصول ثمن معامله صحیح است ۵۷

۳۲- دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت صاحب سند بایستی تقدیم شود ۵۸

۳۳- فضول برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی اهلیت ندارد ۵۹

۳۴- احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ضروری است ۶۰

۳۵- عدم انجام تعهد تنظیم سند و شرط استرداد ثمن و پرداخت خسارت ۶۳

۳۶- شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد ۶۶

۳۷- تحقق خیار فسخ در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مؤجل در موعد مقرر ۶۸

۳۸- الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن هست امکان‌پذیر نیست ۶۹

۳۹- هزینه‌های اجرایی حکم الزام به تنظیم سند رسمی ۷۱

۴۰- دعوای تصدیق و تنفیذ اعتبار مبایعه‌نامه ۷۲

۴۱- چگونگی اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی منزلی که از بابت مهر توقیف شده ۷۵

۴۲- نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده ۷۶

۴۳- تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم ۷۷

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۷۹

۱- دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اتومبیل مالی است ۷۹

۲- در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است ۷۹

۳- عدم ارائه اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال به نفع محکوم‌له مانع اجرای رأی دادگاه نیست ۸۰

۴- املاکی که امکان تنظیم سند و انتقال ملک با استفاده از مدارکی که در اختیار خریدار است در مورد آن‌ها فراهم باشد مشمول قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت نخواهد بود ۸۱

۵- با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ۸۱

۶- حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال که مستلزم احراز تحقق عقد بیع است ایجاد حق خلع‌ید برای محکوم‌له می‌کند؛ ولی صدور حکم بر الزام به فروش بر مبنای تعهد مندرج در قرارداد حق درخواست خلع‌ید نمی‌کند ۸۲

۷- الزام به تنظیم سند رسمی و دعوی ابطال معامله ارتباط کامل دارند ۸۳

۸- عدم لزوم اصل سند مالکیت در اجرای حکم تنظیم سند ۸۳

۹- عدم تنافی تنظیم سند اجاره با توقیف بودن ملک ۸۴

پرسش و پاسخ های دعوای الزام به انجام تعهد ۸۵

مبحث اول: نشست های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۷

۱- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا ۸۷

۲- قبول دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه و ایفای تعهد شرکت بیمه بعد از قطعیت حکم   ۸۹

۳- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۹۱

۴- مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی ۹۳

۵- شرایط پذیرش دعوای تأخیر تأدیه ۹۵

۶- پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک ۹۸

۷- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ۹۹

۸-مطالبه جبران خسارت و اجرت‌المثل به‌واسطه عدم تسلیم خواسته ۱۰۱

۹- خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم انجام تعهد اشخاص در حق بانک‌ها ۱۰۲

۱۰- تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم‌به ۱۰۳

۱۱- ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص ۱۰۵

۱۲- تسری ماده ۴۷ قانون اجرای احکام به امور غیرمالی ۱۰۷

۱۳- استمهال محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به بدون موافقت محکوم‌له ۱۰۹

۱۴- ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی   ۱۱۰

۱۵- اقدامات قانونی مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده با ادعای عدم امکان تخلیه ملک موضوع مزایده  ۱۱۲

۱۶- صلاحیت شورای حل اختلاف در الزام به تحویل زمین ۱۱۴

۱۷- صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی ۱۱۵

۱۸- طرح دعوای مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن ۱۱۶

۱۹- چگونگی اقامه دعوا علیه ایادی مختلف در تنظیم سند رسمی ۱۱۷

۲۰- خودداری از انجام تعهد مندرج در گزارش اصلاحی ۱۱۹

۲۱- عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به‌صورت عادی ۱۲۱

۲۲- احتساب بیمه در عقود معین یا غیر معین ۱۲۳

۲۳- استرداد وجوه پرداختی به لحاظ عدم انجام تعهد ۱۲۵

۲۴- آثار قرارداد فروش اقساطی و عدول از انجام تعهد ۱۲۶

۲۵- اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۱۲۷

۲۶- در صورتی که مالک قبلی نسبت به مستأجر از باب ودیعه یا مسائل دیگر تعهداتی داشته باشد ۱۳۰

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۱

۱- اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم‌علیه ۱۳۱

۲- ابطال سند لازم‌الاجرا به طرفیت متعهد صغیر ۱۳۱

۳- داوری و استعفا از داوری ۱۳۲

۴- تعیین مبلغی در سازش‌نامه برای تأخیر اجرای تعهد ۱۳۳

۵- گواهی در خصوص ارزش اموال بیش از پنج هزار ریال ۱۳۴

۶- انتخاب داور از ساکنین حوزه‌های قضائی دیگر ۱۳۴

۷- اثر تعهد مستأجر بر تخلیه ملک نزد بازپرس ۱۳۵

۸- رأی داور بر اساس اختیار حاصل از سند رسمی ۱۳۶

۹- تخلف از انجام الزامات و تعهدات ۱۳۶

۱۰- منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام الزامات و تعهدات مالی در قبال ضرر و زیان ۱۳۷

۱۱- منع توقیف اشخاص در قبال انجام تعهدات مالی ۱۳۷

۱۲- جریمه انکار و تکذیب مدنی است یا کیفری ۱۳۸

۱۳- مسئولیت ورثه نسبت به سهام خو ۱۳۹

۱۴- الزام به انجام تعهد در خصوص اجرای مفاد توافق‌نامه دائر به پرداخت قیمت منطقه‌ای یک منطقه زمین   ۱۴۰

۱۵- انتقال ملک مورد وثیقه به بانک ملازمه ۱۴۰

۱۶- صرف وجود وجه‌التزام کافی، برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه و پرداخت آن نیست ۱۴۱

۱۷- صرف پرداخت وجه‌التزام برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه کافی نیست ۱۴۲

۱۸- الزام قانونی یا قراردادی جهت مسئولیت اشخاص ۱۴۲

۱۹- انقضاء مهلت انجام تعهد مقدم ۱۴۳

۲۰- عدم امکان الزام متعهد به تحویل غیر موضوع تعهد ۱۴۳

۲۱- تبدیل تعهد یکی از طرق سقوط تعهدات ۱۴۴

۲۲- شرط مباشرت متعهد در انجام تعهد ۱۴۵

۲۳- نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد ۱۴۵

۲۴- خسارت تأخیر تأدیه حواله‌های صادره از ناحیه صندوق‌های قرض‌الحسنه ۱۴۶

۲۵- دیون مشمول خسارت تاخیر تادیه ماده ۵۲۲ قادم ۱۴۶

۲۶- شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قآدم ۱۴۷

۲۷- خسارات موضوع ماده ۵۱۹ قآدم ۱۳۷۹- ۱۴۷

۲۸- عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به بدهی های ورشکسته ۱۴۸

۲۹- پرداخت وجه برات بسته به نوع تعهد مندرج در قرارداد ۱۴۸

۳۰- نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۴۹

۳۱- شرط تمکن در قراردادهای بانکی ۱۵۰

۳۲- قابلیت استماع دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه شخص حقوقی ۱۵۰

۳۳- ملاک محاسبه خسارت دین بر اساس شاخص بانک مرکزی ۱۵۰

۳۴- طریقه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور رأی ۱۵۱

۳۵- نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۵۲

دعاوی انجام تعهدات در قوانین و مقررات قانونی ۱۵۳

از قانون مدنی ۱۵۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۷۴

از قانون مجازات اسلامی ۱۷۷

منابع و مآخذ ۱۸۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی انجام تعهدات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.