15 % تخفیف
دعاوی-املاک
دعاوی-املاکدعاوی-املاک

پرسش و پاسخ‌های دعاوی امـلاک

31,000 تومان 26,350 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی املاک

مؤلف: مهدی زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌ پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۳۱۰

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای فک رهن ۱۳

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۷

پرسش وپاسخ های اثبات مالکیت ۴۱

مبحث  اول : نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۲

دعاوی املاک در قوانین و مقررات ۱۲۳

مبحث  اول: دعوای فک رهن در قوانین و مقررات قانونی ۱۲۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۹

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۰

از قانون مجازات اسلامی ۱۳۲

از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۳

از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۵

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۴۱

از   قانون تملک آپارتمان ها ۱۵۶

مبحث دوم: دعوای اثبات مالکیت در قوانین و مقررات ۱۵۷

از قانون مدنی ۱۷۶

منابع و مأخذ ۱۷۸

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای فک رهن ۱۳

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع ۱۵

۲- الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله ۱۷

۳- معامله ملک مرهونه ۱۹

۴- مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب ۲۱

۵- صدور احکام برخلاف قانون ۲۲

۶- تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن ۲۳

۷- جواز انتقال عین مرهونه توسط راهن بدون رضایت مرتهن ۲۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۷

۱- بهای خواسته در دعوا فک رهن ۲۷

۲- تأدیه طلب بستانکار مقدم از سوی یکی از محکوم‌لهم ۲۸

۳- اجرای حکم ابطال سند و فک رهن در صورت خودداری محکوم‌علیه از امضای سند ۲۹

۴- پرداخت حق‌الرهانه و توقیف در قبال اجراییه ۳۰

۵- بررسی عملیات اجرایی حکم صادره در خصوص مال مرهونه ۳۱

۶- وام بانکی مربوط به شش‌دانگ یک باب ساختمان ۳۲

۷- تقدم مرتهن نسبت به سایر بستانکاران در خصوص مال مرهونه ۳۳

۸- مطالبه هزینه فک رهن و هزینه‌های دارایی و شهرداری و غیره ضمن صدور حکم ۳۳

۹- تعهد به فک رهن مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۳۴

۱۰- مباشرت راهن جهت تأدیه دین و تقاضای فک رهن ۳۴

۱۱- الزام به تنظیم سند رسمی در صورت موافقت مرتهن با فروش مال ۳۵

۱۲- صحت توقیف مازاد بر رهن ۳۶

۱۳- هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن ۳۶

۱۴- تقاضای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به میزان مبلغ رهن ۳۷

۱۵- بررسی توقیف مازاد بر ارزش مال در ید دیگر مرتهنین ۳۷

۱۶- تأدیه هزینه‌های فک رهن و مفاصا‌حساب و سایر هزینه‌های لازم برای تنظیم سند ۳۸

پرسش وپاسخ های اثبات مالکیت ۴۱

مبحث  اول : نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

۱- طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به قسمتی از ملک مشاع ۴۳

۲- موکول بودن استماع دعوی خلعید بر ارائه سند رسمی مالکیت ۴۴

۳- اعتبار امر مختومه داشتن اثبات مالکیت ۴۵

۴- لزوم وجود سند سرقفلی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ۴۷

۵- کیفیت رسیدگی در تقسیم ترکه‌ای که نسبت به جزئی از آن بین وراث در مالکیت ۴۹

۶- تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رأی هیئت تشخیص اداره ۵۰

۷- توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت ۵۲

۸- فروش ملک بدون تنظیم و تقاضای خلع‌ید مالک اولیه ملک ۵۵

۹- نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه‌نامه‌های عادی بدون بررسی و احراز مالکیت ۵۷

۱۰- دعوای اثبات مالکیت سهام شرکت ۵۹

۱۱- تعریف تصرف عدوانی و ملازمه آن با مالکیت ۶۱

۱۲- ابزار سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف ۶۵

۱۳- اثبات مالکیت با توسل بر اسناد عادی ۶۷

۱۴- طرح دعوای اثبات مالکیت در شورای حل اختلاف ۶۸

۱۵- طرح دعوای انتقال مال غیر در دادگاه جزائی و دعوای اثبات مالکیت در دادگاههای ۷۰

۱۶- دعوای اثبات مالکیت سرقفلی ۷۱

۱۷- تنظیم سند مال غیرمنقول در صورت توقیف بودن ملک ۷۲

۱۸- فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند ۷۴

۱۹- دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند به استناد یک فقره قرارداد عادی ۷۷

۲۰- اثبات مالکیت خواهان بهعنوان رکنی از دعوای تخلیه ۷۸

۲۱- وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود ۷۹

۲۲- دعوای ابطال سند مالکیت صادره به‌موجب رأی کمیسیون ثبت ۸۱

۲۳- اعتراض به نظر هیئت حل اختلاف کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت ۸۳

۲۴- صدور حکم مالکیت بر اساس اتخاذ تصمیم هیئت نظارت اداره ثبت ۸۴

۲۵- عدم امکان طرح دعوای تقسیم ماترک قبل از اثبات مالکیت ۸۶

۲۶- طرح توأمان دعوای خلعید واثبات مالکیت ۸۷

۲۷- اثبات مالکیت ملک به ارث رسیده توسط وراث ۸۸

۲۸- طرح دعوای خلعید با استناد بر اسناد عادی ۹۰

۲۹- اثبات مالکیت متصرف عدوانی ۹۲

۳۰- جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی ۹۲

۳۱- ادعای متصرف بر مالکیت و وجود ید سابقه غاصبانه ۹۴

۳۲- طرح دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله به همراه دعوای الزام به تنظیم سند ۹۶

۳۳- تحلیل مبانی دعوی اثبات مالکیت ۱۰۰

۳۴- دعوای اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت به همراه دعوای الزام به تنظیم سند ۱۰۳

۳۵- لزوم ملاحظه ادله مالکیت ۱۰۶

۳۶- چگونگی تملیک ملک به محکوم‌له ۱۰۶

۳۷- ادعای شخص ثالث بر مالکیت محکوم به ۱۰۷

۳۸- توقیف ملک محکوم‌علیه ۱۰۸

۳۹- ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ۱۰۸

۴۰- رسیدگی به اعتراض ثالث توقیف مال توسط بازپرس ۱۰۹

۴۱- مفهوم شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۱۰

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۲

۱- مالی بودن دعوای اثبات مالکیت ۱۱۲

۲- از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نبودن دعاوی اثبات مالکیت ۱۱۳

۳- عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت برخلاف اسناد رسمی ۱۱۳

۴- افتراق دعوای خلعید با دعوای اثبات مالکیت ۱۱۴

۵- اقرار بر مالکیت جهت اثبات مالکیت ۱۱۵

۶- استماع دعوای خلعید بدون داشتن سند مالکیت ۱۱۶

۷- عدم پذیرش اظهارنامه ثبتی بدون وجود دلایل دیگر برای اثبات خلعید ۱۱۶

۸- رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی ۱۱۷

۹- رسیدگی توأمان دعاوی اثبات مالکیت و ابطال وقفنامه و مطالبه اجرتالمثل ۱۱۸

۱۰- طرح دعوی خلعید و اثبات مالکیت ۱۱۹

۱۱- طرح دعوی علیه متصرف پس از اثبات مالکیت ۱۱۹

۱۲- اثبات مالکیت معترض ۱۲۰

۱۳- عدم تملک ملک دیگر محکوم‌علیه با انتقاد محکوم‌به معین ۱۲۱

۱۴- محاکم صالح در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول واقع در خارج ۱۲۲

دعاوی املاک در قوانین و مقررات ۱۲۳

مبحث  اول: دعوای فک رهن در قوانین و مقررات قانونی ۱۲۵

از قانون مدنی ۱۲۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۹

از قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۳

از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۵

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۴۱

ازقانون تملک آپارتمان ها ۱۵۶

مبحث دوم: دعوای اثبات مالکیت در قوانین و مقررات ۱۵۷

قانون ثبت اسناد املاک ۱۵۷

از قانون مدنی ۱۷۶

منابع و مأخذ ۱۷۸

Additional

وزن0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ
1. فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع
پرسش: طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرارگرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأی به الزام تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محکوم‌علیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان‌عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خریدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع‌ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند. خواسته تنفیذ ابطال فروش‌نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی امـلاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *