ارث-و-میراث
ارث و میراثارث-و-میراث

پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث

270,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی ارث و میراث

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب :۳۰۰

توضیحات

 پرسش و پاسخ انحصار وراثت 

 

مقدمه.

پرسش و پاسخ های دعوای انحصار وراثت..

مبحث اول: نشست ها ی قضایی در قالب پرسش و پاسخ.

عدم ذکر ورثه‌‌ای یا ذی‌نفعی در گواهی انحصار وراثت..

تصمیم قضائی بودن گواهی انحصار وراثت..

عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت..

عدم رفع نقض گواهی انحصار وراثت..

امتناع دادگاه از صدور گواهی انحصار وراثت در صورت بهایی بودن متوفی و ورثه.

انتقال سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان.

عدم ضرورت رعایت تقسیم سهم‌الارث مطابق گواهی حصر وراثت..

واخواهی از حکم صادره اعتراض به گواهی حصر وراثت..

هزینه دادرسی درخواست گواهی حصر وراثت..

دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت..

عدم تناقض مواد ۱۵۵، ۳۶۱، ۳۶۴ قانون امور حسبی..

عدم اجبار ذی‌نفع به ارائه گواهی حصر وراثت در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا

صدور قرار توقیف دادرسی به دلیل فوت یا محجور شدن یکی از اصحاب دعوا

احراز رابطه وراثت به‌وسیله استشهادیه محلی به‌جای گواهی حصر وراثت..

تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه.

صدور دو گواهی حصر وراثت معارض از یک شعبه.

صدور گواهی حصر وراثت جدید بعد از اعلام وراث واقعی متوفا

مرجع رسیدگی برای اصلاح گواهی حصر وراثت..

میزان اعتبار شهادت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جهت درخواست گواهی انحصار وراثت..

اثر حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت..

حدود اعتبار ارزش گواهی حصر وراثت بنا به میزان معین..

صدور گواهی‌نامه حصر وراثت بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی..

تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت..

اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه.

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.

انحصار وراثت و تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی..

هزینه اعتراض بر درخواست تصدیق انحصار وراثت..

اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر

انحصار وراثت و گواهی‌نامه مالیات بر ارث..

اصلاح گواهی انحصار وراثت..

ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در مورد تصدیق انحصار وراثت..

مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت در مورد اتباع خارجی..

ترتیب اثر دادن به وصیت‌نامۀ ابراز شده بعد از صدور گواهی انحصار وراثت..

درج اشتباه تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت..

تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر اموال شخصیه فرقه بهائیه.

قانون حاکم به گواهی انحصار وراثت بهائیت..

صلاحیت محاکم تهران برای رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت متوفی مقیم خارج.

تعیین جانشین برای متوفی بدون نیاز به گواهی حصر وراثت..

نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر برای تأدیه دیه قتل..

نحوه صدور گواهی حصر وراثت در تقسیم مال‌الارث بهائی..

صدور گواهی انحصار وراثت متوفی اتباع خارجه با ارائه استشهادیه.

عدم تکمیل پرونده حصر وراثت..

استناد به گواهی حصر وراثت برای تنظیم سند انتقال.

توقف دادرسی با فوت یکی از اصحاب دعوا

احراز وراثت با گواهی حصر وراثت و سایر دلایل قانونی..

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت..

متفاوت بودن آخرین اقامتگاه متوفی در دعوای تقسیم ترکه با گواهی انحصار وراثت..

ضمیمه نکردن گواهی حصر وراثت..

ضرورت گواهی حصر وراثت برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم‌الارث..

شرط وراثت و صدور گواهی حصر وراثت..

مرجع رسیدگی اعتراض به گواهی حصر وراثت..

تأثیر گواهی حصر وراثت صادره از خارج در دادگاه‌های ایران.

احوال شخصیه و میزان سهم‌الارث اتباع خارجه.

صدور گواهی حصر وراثت بدون ملاحظه شناسنامه.

مجهول بودن اقامتگاه برای صدور گواهی حصر وراثت..

تقاضای صدور گواهی حصر وراثت از طرف طلبکار متوفی..

تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی مسیحی..

تغییر شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه عمومی جزائی..

ثبت درخواست انحصار وراثت..

اختیارات دادستان در اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهی انحصار

مرور زمان تسلیم ترکه به خزانه طبق گواهی انحصار وراثت..

تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت..

حصر وراثت اهل تسنن..

رسیدگی در ماهیت تقاضای حصر وراثت..

عدم تأدیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت..

مرجع صدور گواهی انحصار وراثت..

ضرورت انتشار آگهی..

لزوم گواهی مالیات بر ارث..

صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه.

اعتبار قانون تصدیقی انحصار وراثت..

اصلاح و اعتراضی ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت..

فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت..

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه سهم الارث..

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ.

تعقیب کیفری ورثه به نسبت سهمالارث..

عدم قابلیت تقسیم ملک موقوفه بین وراث..

تقسیم ترکه در صورت تعدد زوجات..

تقسیم ترکه و ادعای مالکیت..

تقسیم ترکه و ادعای مدیون بودن مورث..

مسئولیت وارث نسبت به دیون متوفی..

سهم‌الارث و تقسیم ترکه.

تقسیم ترکه و ادعای مالکیت..

تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی..

تعیین امین بر غایب جهت تقسیم ترکه.

تقدیم دادخواست جداگانه در دعوای تقسیم ترکه.

دادخواست تقسیم ترکه.

رد ماترک توسط یکی از ورثه.

دادگاه صالح برای تحریر ترکه و رفع مهر و موم.

جایز بودن درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه.

امکان رسیدگی به امور مهر و موم ترکه و رفع آن در یک شعبه دادگاه

مجهول‌المکان بودن بعضی از ورثه در تحریر ترکه. .

پرداخت حق الزحمه مدیر ترکه از ترکه.

اجرای قرار رفع مهر و موم و تحریر ترکه با مراجعه متقاضی..

نحوه تقسیم ترکه مابین بستانکاران متوفی..

تحریر ترکه قبل از تقسیم آن.

ایفای تعهد مبنی بر پرداخت ودیعه از ماترک متوفی..

تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید.

ابطال تمبر هزینه دادرسی درصورتی‌که در مالکیت قسمتی از ماترک بین وراث..

هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دعوای مطالبۀ سهم‌الارث..

تقاضای اجرای حکم از سوی ورثه که حکم به نفع متوفا صادر شده

پرداخت خسارت از طرف ورثه در صورت قبول ماترک..

عدم امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد ورثه محکوم‌علیه.

تکلیف ترکه متوفای بلاوارث..

نحوه تقسیم ارث بین همسر و نوه‌های خواهر متوفی..

وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود.

نحوه مطالبه سهم‌الارث از ماترک تصرف شده توسط احد از ورثه.

وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک..

مطالبه سهم از اجرت‌المثل ایام تصرف..

ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه.

تعیین سهم‌الارث زوجۀ بدون فرزند از ماترک..

مطالبه مَهر توسط قیم از ماترک زوج.

مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود.

آماده نشدن وسیله اجرای قرار مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه توسط متقاضی..

تکلیف دادرس در خصوص وصیت‌نامه ابرازی در دعوای تقسیم ترکه.

حکم تقسیم ترکه و تعیین سهم هریک از وراث..

نوع دعوای تقسیم ترکه و شرایط آن.

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ.

محسوب شدن مطالبات کارمند متوفی جزو ماترک..

مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث..

ارث محسوب شدن خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی..

وصیت کل ماترک به زوجه.

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه.

تقسیم اموال مشترک محجور و غیرمحجور

اثبات وراثت برای افراز حصه از ترکه.

تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی..

حق‌الزحمه مدیر ترکه.

درخواست تصفیه ترکه.

ترکه متوفای بلاوارث..

عدم لزوم تحریر ترکه و مهر و موم درخواست تقسیم ترکه.

تقسیم ترکه در صورت وجود غایب یا محجور بین ورثه.

اخذ مهر از ماترک زوج و نحوه مطالبه آن.

ماترک بودن حق کسب و پیشه.

اداره مغازه فرزند توسط پدر ایجاد حق کسب و پیشه برای وراث نخواهد کرد.

استحقاق سهم‌الارث توسط زوجه از ماترک محل کسب و پیشه.

ماترک بودن دیه قتل..

هزینه دادرسی تقسیم ترکه.

لزوم تقویم دعوی مطالبه سهم‌الارث..

دعوای اثبات فقدان دارایی مورث مالی است..

مطالبه سهم‌الارث زن از ترکه شوهر.

سهم‌الارث زوجه و برادر و خواهر امی..

درخواست تصفیه ترکه.

تقسیم ترکه بازداشت شده

مهروموم ترکه توسط دادرس…

دادگاه صالح در تقسیم ترکه.

ارث بردن زوجه از ماترک زوجه.

درخواست تقسیم ترکه در مورد اموال غیرمنقول به نسبت سهم‌الارث..

قوانین و مقررات دعاوی ارث و میراث..

از قانون مدنی..

باب دوم- در ارث..

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث..

فصل دوم- در تحقق ارث..

فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث..

فصل چهارم- در حجب…

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض…

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث..

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی..

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم.

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم.

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه.

از قانون امور حسبی..

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه.

فصل اول- در صلاحیت…

فصل دوم- در مهر و موم.

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم.

فصل چهارم- در تحریر ترکه.

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی..

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه.

طبقه اول..

طبقه دوم.

طبقه سوم.

طبقه چهارم.

طبقه پنجم.

مبحث دوم- قبول ترکه.

مبحث سوم- رد ترکه.

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه.

مبحث پنجم- تصفیه.

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث..

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه.

از قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴.

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴)

منابع و مآخذ

دعاوی ارث و میراث در رویه دادگاه‌ها

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X