پرسش و پاسخ جرایم ادم ربایی
پرسش و پاسخ جرایم ادم ربایی

پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح

290,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های جرائم (آدم ربایی قتل- ضرب و جرح عمدی)

مؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۵۴

توضیحات

قتل آدم ربایی ضرب و جرح

 

پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح

مبحث اول: جرم آدم ربایی در نشست های قضائی
قتل و عدم تحقق بزه آدم‌ربایی
سرقت مسلحانه و ربودن راننده
ربودن و مخفی کردن شخص
ممانعت از ملاقات طفل
تحت شمول جرائم خاص قرار گرفتن آدم‌ربایی
آدم‌ربایی و شروع به قاچاق انسان
مرجع صالح در رسیدگی به جرم آدم‌ربایی
مبحث دوم: جرم آدم ربایی در نظریات مشورتی
تکرار جرم در زمان حاکمیت قانون جدید
شروع به جرم آدم‌ربایی
ربودن دختر کمتر از ۱۸ سال به وسیله اتومبیل و برای عمل منافی عفت)- ربودن
ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت
ماده ۴ قانون مجازات ربایندگان اشخاص
نسخ ماده ۲۰۹ ق.م.ا و ابقاء بندهای آن
سرقت حین آدم‌ربایی
نسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۸/۱۲/۱۳۵۳
مبحث سوم: جرم آدم ربایی در قوانین و مقررات
از قانون مجازات اسلامی
از قانون مبارزه با قاچاق انسان
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳
طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف‌
پرسش و پاسخ های جرم قتل
مبحث اول: جرم قتل در نشست های قضائی
قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی- اشتغال به مامایی بدون پروانه
جواز اعمال مجازات تعزیری درباره پزشک مقصر
سقط جنین ناقص‌الخلقه
وضعیت مجنی علیه در نتیجه حادثه منجر به قتل
منظور از مهلت مناسب در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی
عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به‌وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی
قتل غیرعمدی فرزند توسط پدر و مطالبه دیه
تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی
چگونگی حفظ حقوق جنین در صورت کشته شدن پدر در تصادفات رانندگی
مسئولیت کیفری مرتکب قتل خطایی غیر از دیه
مجازات ممسک در قتل عمد در صورت نبود شاکی
مبتلا ساختن دیگری به بیماری منجر به فوت
تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر
جرم قتل در نزاع عمدی با فرض سابقه بیماری قلبی مقتول
تعیین نوع قتل در صورت اشتباه در هویت
بررسی استیذان جرم قصاص قاتل فراری
اعلام رضایت مقتول نسبت به جراحات قبل از فوت
اقدام به تلف شخص به تقاضای خود او
تعیین نوع قتل در اثر آتش‌سوزی منجر به درگیری
نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم
معاونت در قتل عمد وفق بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی
عنوان جزایی قتل عمدی و اشتباه در هدف‌گیری
عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ
عنوان مجرمانه ایراد ضرب منجر به فوت
ایراد ضرب منتهی به قتل بر اثر بیماری مقتول
اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل
استیذان در قتل غیر عمد
  تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی
  تأثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی
  تأثیر گذشت شاکی در حکم قصاص نفس
  قتل جنین
مبحث دوم: جرم قتل در نظریه‌های مشورتی
  محرومیت از حق رانندگی در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی
  تشدید مجازات رانندگان- محرومیت از حق رانندگی
  تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی
  تشدید مجازات رانندگان، مسئولیت کیفری تعلیم‌دهنده مربی رانندگی
  قتل غیر عمد و سقط جنین دختر
  سقط جنین عمدی و غیرعمدی
  مجازات سقط جنین نامشروع
  مقررات قصاص راجع به اهل سنت در صورت گذشت برخی از اولیاء دم
  ارتکاب به قتل همسر
  عدم توارث زن و شوهر در قصاص و عفو و اجرا
  اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت
  حق شکایت همسر مقتول
  حق قصاص زوج و زوجه
  عناوین شبه عمد و خطاء محض در تسبیب جاری نیست.
  قتل زانی و زانیه به‌وسیله شوهر
  عنوان قتل خطای در تشخیص مقتول
قتل عمد فرزند به وسیله والدین
  قتل غیرعمد ناشی از ترک فعل
  رعایت موضوع ماده ۵ قانون دیات در ارتکاب قتل توسط صغیر
  جرم قتل غیرعمدی ولی قهری
  قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در جرائم قتل و جرح
  لزوم رعایت غبطه صغیر یا مجنون در حدود و قصاص
  دفن اموات بدون رعایت تشریفات در قتل غیرعمد
  قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در امر پزشکی
  عدم تقصیر راننده در قتل غیرعمدی
  عدم مسئولیت ممتحن در قتل و جرح غیرعمدی ناشی از رانندگی
  غیرقابل گذشت بودن بزه رانندگی بدون پروانه
  قتل غیرعمد و تخلف از مقررات رانندگی
  قتل غیرعمد و نداشتن پروانه
  محرومیت از رانندگی در مورد قتل غیر عمد
  مسئولیت مالک اتومبیل و صلاحیت دادگاه در ارتکاب به قتل غیر عمد
  معاونت در قتل غیرعمدی
  قتل در حین انجام وظیفه
  فرار راننده مقصر از محل حادثه موجب قتل
  امر بدون اکراه در مورد قتل
  فوت قاتل
  قتل زن توسط همسر دیوانه وارث از ماترک و دیه
  قتل غیرعمد بر اثر برق‌گرفتگی
  قتلی که اولیاءدم آن را عمد بدانند و دادگاه آن را غیرعمد تشخیص دهد
  قسم و تکرار آن توسط پدر مقتول
  گذشت ولی دم بعد از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات حبس برای قاتل
  محاکمه غیابی قاتل
  تغلیظ دیه در مورد قتل و نوع آن
  اثبات قتل خطایی به‌وسیله اقامه قسامه
  عدم شناسایی قاتل، مقتول و اولیاءدم
  قتل در اثناء منازعه
قتل و جرح ناشی از حوادث کار و مرجع رسیدگی آن
  قتل ناشی از حوادث کار
  قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است.
  تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی‌کنند.
  جرائم قتل و جرح حین مانور و نگهبانی و رشاء و ارتشاء
  قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست، صلاحیت
  عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
  فوت قاتل محکوم به قصاص
  تفویض اختیارات به دادستان توسط رهبر در پرونده‌های قتل
  صغر حالفین در زمان وقوع قتل عمد
تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل
تقاضای قصاص از ناحیه محجور
  منظور از تعزیز در ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی
  قتل عمد زن مسلمان
  انکار جرم قبل از اجرای حکم
عدم شناسایی قاتل
  تکلیف پرونده‌های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  جرم غیرعمدی ولی قهری
مبحث سوم: جرم قتل در قوانین و مقررات
فصل دوم- تداخل جنایات
فصل هفتم- اکراه در جنایت
بخش دوم- قصاص نفس
فصل سوم- راه‌های اثبات دیه
بخش دوم- مقادیر دیه
فصل اول- دیه نفس
فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال
فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
پرسش و پاسخ های جرم ضرب و جرح عمدی
مبحث اول: جرم ضرب و جرح در نشستهای قضائی
  عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی
  جواز اعمال مجازات تعزیری دربارۀ پزشک مقصر
  شرکت در نزاع دسته‌جمعی و مجروح نمودن دیگری با چاقو
  تکلیف جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی ثابت شده با قسامه
  حکم ضرب و جرح صغیر
  عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در مورد ایراد ضرب و جرح به کمتر از خمس دیه
  تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی و صدور رأی در صورت نقض رأی
مبحث دوم: جرم ضرب و جرح در نظریات مشورتی
  انطباق ایراد ضرب و جرح با موارد قانونی
ضرب و جرح پدر نسبت به فرزند صغیر خود
  ورود صدمه موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی
مجازات جرح با چاقو
  چگونگی قصاص ضارب در ضرب عمدی
مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است.
  صدور گواهی فوت وسیله پزشک معالج
  اهانت به مأمور دولت و مضروب نمودن وی
  اهانت و ایراد ضرب نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه
  ایجاد ضرب منجر به خونریزی داخلی
ضرب و جرح توسط مجنون
  لوث در ایراد ضرب
  ایراد ضرب موجب جرح و شکستگی استخوان
مصدوم شدن چند عضو با یک ضربه
  پرداخت دیه ضرب و جرح
اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء صادره از مراجع قضائی
  دیه حارصه و موضحه
  پاسخ به چند پرسش
  تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص
  شمول ماده ۴۰۱ و ارجاع آن به ماده ۶۱۴ ق.م.آ.
ایراد جرح با ضربات چاقو
شرکت در نزاع دسته‌جمعی
  ایراد ضرب و جرح با چاقو
  جرح شاهدان در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی
  جرح با چاقو و قرار بازداشت موقت
قابل گذشت بودن بزه ایراد ضرب و جرح عمدی
مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است.
مبحث سوم: جرم ضرب و جرح در قوانین و مقررات
از قانون مجازات اسلامی
منابع و مآخذ

Additional

وزن 0.45 kg
پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح

با توجه به ماده 206 قانون مجازات اسلامی که در موارد قتل عمد را مشخص نموده است و اشخاص به قتل رسیده، نه شخص معین می¬باشند و نه فرد غیر معین از یک جمع معین و با التفات به اینکه آنچه واقع شده مورد نظر قاتلین نبوده و آنچه مد نظر بوده محقق نشده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» جرم نسبت به افراد مورد نظر عقیم مانده نسبت به مقتولین مدنظر نبوده¬اند واقع شده است

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X