15 % تخفیف
جرایم-منافی-عفت-،رابطه-نامشروع،جرایم-خانوادگی
جرایم-منافی-عفت-،رابطه-نامشروع،جرایم-خانوادگیجرایم-منافی-عفت-،رابطه-نامشروع،جرایم-خانوادگی

جرائــم منافی عفت-رابطه نامشروع-جرائم خانوادگی

22,000 تومان 18,700 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های جرائم )منافی عفت، رابطه نامشروع، جرائم خانوادگی)

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۵۵

توضیحات

فهرست کلی صفحه

 مقدمه ۷

 پرسش و پاسخ های جرائم منافی عفت ۹

 پرسش و پاسخهای جرائم خانوادگی ۷۳

 پرسش و پاسخ های جرم رابطه نامشروع ۱۲۷

 منابع و مآخذ ۱۴۵

 صفحه فهرست جزئی

 مقدمه ۷

 پرسش و پاسخ های جرائم منافی عفت ۹

 مبحث اول: جرائم منافی عفت در نشستهای قضئی ۱۱

 ۱- کیفر حمل و نگهداری نوار و دیسکت‌های مستهجن و مستند قانونی آن ۱۱

۲- مستند مجازات نگهداری نوارهای غیرمجاز سمعی و بصری ۱۳

۳- عنوان جزایی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۴

پخش صدای نوار ۱۵

کشف مشروبات الکلی در خودرویی که راکبان آن یک زن و مرد هستند ۱۶

ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت ۱۷

ازاله بکارت دختر و مطالبه ارش البکاره ۱۹

عنوان جزایی خلوت با نامحرم ۲۰

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA 22

چگونگی تحقیق در جرائم منافی عفت ۲۴

نمایش ماکت اندام زنان برای جلب مشتری ۲۸

عنوان مجرمانه نوشتن نامه عاشقانه توسط خانم به مرد بیگانه ۲۹

کپی نوارهای سی‌دی مبتذل و مستهجن ۳۱

فعالیت تجاری غیرمجاز در عرصه نوارهای صوتی و تصویری ۳۲

مصداق قانونی برخوردار با زنان بدحجاب ۳۴

مصادیق جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت ۳۶

ملاک تشخیص بزه روابط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۳۷

وصف جزایی عقد نکاح قبل از بلوغ ۴۰

اعلام گذشت شاکی در جرائم منافی عفت ۴۴

رسیدگی غیابی به جرم رابطه نامشروع ۴۶

تکلیف اشیای غیرمجاز مبتذل منتسب به متهم در صورت صدور حکم برائت وی ۴۸

شاکی محسوب شدن شوهر در جرم رابطه نامشروع همسرش ۵۰

عدم ابطال سند رسمی ازدواج به صرف صدور حکم کیفری ۵۱

ازدواج مجدد زوجه با وجود علقه زوجیت ۵۲

عدم تکلیف دادگاه کیفری استان به صدور حکم در مورد جرائم دیگر واقع شده توسط شاکی

مبحث دوم: جرائم منافی عفت در نظریات مشورتی ۵۵

گذشت مدعی خصوصی در جرایم منافی عفت ۵۵

گذشت شاکی یا قیم او در جرایم منافی عفت ۵۶

تخفیف تعزیر در زنا ۵۷

نسخ ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی توسط ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲- ۵۷

ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت ۵۸

نگاهداری اشیاء مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات ۵۸

نگهداری فیلم و نوار ویدئو ۵۹

نگهداری و استفاده از ویدئو ۶۰

ربودن افراد برای عمل منافی عفت (ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی) ۶۰

عمل منافی عفت مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی ۶۱

فعل حرام و تظاهر به آن ۶۱

نگهداری آلات قمار و ضبط آن‌ها ۶۲

عدم تعلیق مجازات رابطه نامشروع ۶۳

سقوط حد در جرائم منافی عفت به علت اجبار و اکراه ۶۴

خلوت با نامحرم ۶۵

دایر کردن مرکز فساد و فحشا منجر به جرائم منافی عفت ۶۷

خروج جرم موضوع ماده ۲۳۵ قما از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قتدعا مصوب ۱۳۷۳- ۶۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۶۹

۱۹– نگهداری فیلم و نوار ویدیو ۷۰

۲۰– نگهداری و استفاده از ویدیو ۷۱

۲۱– همراه داشتن نوار کاست یا ویدیو ۷۱

پرسش و پاسخهای جرائم خانوادگی ۷۳

مبحث اول: جرائم خانوادگی در نشستهای قضائی ۷۵

افترا به زوجه از طریق انتساب عدم بکارت به زوجه و ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۷۵

سؤالاتی دربارۀ ماده ۶۴۲ از قانون مجازات اسلامی ۷۶

امتناع از تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه ۷۷

منظور از اشخاص واجب‌النفقه موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی و نحوه رسیدگی  ۸۰

عدم جواز تعقیب کیفری زوج به لحاظ ترک انفاق در صورت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق ۸۴

تبعات عدم پرداخت مهری که حال است در ایفای وظایف زناشویی ۸۶

عدم تعقیب کیفری زن به دلیل عدم پرداخت نفقه معوقه ۸۷

تأثیر عدم مراجعه زوجه شاکی در توقیف تعقیب کیفری زوج مستنکف از پرداخت نفقه ۸۹

چگونگی رسیدگی به شکایت زوجه علیه زوج به اتهام ترک نفقه ۹۰

قابل مجازات بودن ولی قهری مستطیع در صورت ترک انفاق ۹۱

عدم تعقیب کیفری عاقد به لحاظ اجرای صیغه عقد در ازدواج‌های غیر رسمی ۹۲

عدم تعقیب کیفری زوج به اتهام ترک نفقه در عقد منقطع در صورت اشتراط ۹۳

شرط انفاق در نکاح موقت ۹۵

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ترک انفاق ۹۸

تعقیب کیفری زانی بر اساس شکایت ترک انفاق ۹۹

ترک انفاق همسر و فرزندان ۱۰۱

توقف اجرای مجازات حبس در دعوای ترک انفاق ۱۰۳

پرداخت قسمتی از نفقه زوجه توسط ولی زوج پس از اقامه دعوای ترک انفاق ۱۰۵

تأثیر عدم استطاعت شوهر در تحقق بزه ترک انفاق ۱۰۷

توضیح در خصوص عبارات در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۰۸

ممانعت از حق ملاقات فرزند ۱۱۰

مبحث دوم: جرائم خانوادگی در نظریات مشورتی ۱۱۱

تعدد جرم ترک انفاق ۱۱۱

مدعی خصوصی صغیر ۱۱۲

ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده ۱۱۲

ترک انفاق عیال و اولاد ۱۱۳

جرم ترک انفاق با وجود عدم تمکین ۱۱۳

جرم ترک انفاق در مورد منکوحه غیرمدخوله ۱۱۴

طلاق و ترک انفاق قبل از آن ۱۱۴

عدم اجرای احکام تمکین ۱۱۵

عدم ثبت واقعه ازدواج و ترک انفاق ۱۱۶

مخفی نمودن ازدواج قبلی ۱۱۷

ترک انفاق طفل متولد از زنا ۱۱۷

عدم تمکین زن و عدم استطاعت مرد و عدم جواز صدور قرار اناطه ۱۱۸

مطالبه نفقه پس از وقوع نکاح ۱۱۹

ممنوعیت خروج فرزندان متقاضی طلاق ۱۱۹

در رابطه با عدم تمکین ۱۲۰

میزان ارش البکاره در ازاله بکارت ۱۲۱

پرداخت ارش بکارت به زانیه ۱۲۲

تجاوز به عنف ۱۲۳

چگونگی و ترتیب پرداخت نفقه توسط دادگاه ۱۲۳

عدم اسقاط حق حبس زوجه در صورت تمکین عام ۱۲۴

لزوم اخذ اجازه از دادگاه جهت ازدواج دوم اعم از دائم و موقت ۱۲۵

پرسش و پاسخ های جرم رابطه نامشروع ۱۲۷

مبحث اول: جرم رابطه نامشروع در نشستهای قضائی ۱۲۹

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار زنا ۱۲۹

۲- صلاحیت رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان ۱۳۱

مبحث دوم: جرم رابطه نامشروع در نظریه‌های مشورتی ۱۳۲

عدم شمول ماده ۶۴۵ قما نسبت به ازدواج موقت ۱۳۲

تأثیر طلاق در موقوفی تعقیب جرم رابطه نا مشروع ۱۳۲

تعزیر منصوص شرعی محسوب شدن جرم موضوع ماده ۶۳۷- ۱۳۳

اجرت‌المثل زوجه محکوم شده به جرم رابطه نامشروع ۱۳۴

اعمال ماده ۲۷ قما در پرونده‌های رابطه نامشروع ۱۳۴

جرائم منافی عفت، رابطه نامشروع و جرائم خانوادگی در قوانین و مقررات ۱۳۶

منابع و مآخذ ۱۴۵

Additional

وزن0.35 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائــم منافی عفت-رابطه نامشروع-جرائم خانوادگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *