امور-حسبی
امور-حسبیامور-حسبی

پرسش و پاسخ های امور حسبی

33,000 تومان 28,050 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های امور حسبی

مؤلف:گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۲۲

توضیحات

 

پرسش و پاسخ های امور حسبی

امور حسبی

فهرست کلی
مقدمه.. ۳

فصل اول: پرسش و پاسخ های اثبات نسب… ۱۳

فصل دوم: پرسش و پاسخ های حجر. ۳۱

فصل سوم: پرسش و پاسخ های وقف… ۸۹

فصل چهارم:پرسش و پاسخ های تقسیم ترکه.. ۱۴۱

فصل پنجم: قوانین و مقررات امور حسبی… ۲۲۱

فهرست جزئی
مقدمه. ۳

فصل اول: پرسش و پاسخ های اثبات نسب… ۱۳

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. ۱۵

۱٫ اثبات نسب به وسیله شهادت شهود و یا اقرار. ۱۵

۲٫ مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر. ۱۶

۳٫ عدم امکان وکالت کارآموزان وکالت در دعوای اثبات نسب…. ۱۷

۴٫ تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه. ۱۸

۵٫ اثبات نسب با توسل بر اسناد رسمی… ۲۰

۶٫ تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده. ۲۲

۷٫ صدور گواهی حصر وراثت جدید بعد از اعلام وراث واقعی متوفی… ۲۴

۸٫ طرح دعوای نفی نسب فرزندخوانده و اعتراض بر گواهی حصر وراثت…. ۲۵

امور حسبی

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. ۲۷

۱٫ طرح دعوای اثبات نسب از جانب مادر. ۲۷

۲٫ طرح دعوای اثبات نسب خواهان با ادعای وارث بودن فرد مجهول‌الوارث یا ۲۷

۳٫ مالی یا غیرمالی بودن دعوای اثبات نسب…. ۲۸

۴٫ اختلاف در مندرجات شناسنامه و اختلاف در نسب و مرجع صالح به رسیدگی… ۲۹

۵٫ رسیدگی به ادعای نفی ولد (اثبات نسب) ۳۰

امور حسبی

فصل دوم: پرسش و پاسخ های حجر. ۳۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. ۳۳

۱٫ تعیین قیم برای محجور دارای ولی قهری… ۳۳

۲٫ تقاضای رفع حجر از شخصی که محجور نیست. ۳۴

۳٫ دادگاه صالح برای صدور حکم حجر. ۳۵

۴٫ مرجع تجدیدنظر از آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر. ۳۵

۵٫ ممنوعیت دخالت کارآموزان وکالت در دعاوی حجر، نسب و طلاق قبل از اخذ.. ۳۷

۶٫ تکلیف دادگاه در صورت محجور بودن خوانده دعوا ۳۸

۷٫ طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت…. ۳۹

۸٫ تأثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در معامله. ۴۱

۹٫ اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت…. ۴۲

۱۰٫ فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر. ۴۳

۱۱٫ حجر ولی و سقوط حق حضانت…. ۴۵

۱۲٫ رفع حکم حجر محجور با نظر قطعی و بدون قید و شرط پزشکی قانونی… ۴۷

۱۳٫ محجوریت مجنون ادواری… ۴۸

۱۴٫ اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم محجور و حدود آن.. ۴۹

۱۵٫ مطالبه اجرت زمان قیمومت محجور. ۵۱

۱۶٫ اختیار قیم محجور در توافق با محکوم‌علیه در خصوص تأخیر در دریافت دیه. ۵۳

۱۷٫ حدود اختیار قیم در قصاص، دیه و عفو درصورتی‌که قیم همسر مقتول باشد. ۵۵

۱۸٫ فروش مال غیرمنقول محجور. ۵۷

۱۹٫ دعوای رشد به طرفیت مدعی‌العموم. ۶۰

۲۰٫ اعلام حکم حجر اشخاص به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ۶۱

۲۱٫ تأثیر اثبات اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین قبل از صدور حکم حجر یا بعد از رفع حجر  ۶۲

۲۲٫ تجدیدنظرخواهی از حکم حجر. ۶۳

۲۳٫ حق درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تاریخ قبل از فوت… ۶۴

۲۴٫ حکم به فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر. ۶۶

۲۵٫ آثار مترتب بر حجر و توقف ورشکسته. ۶۷

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. ۶۹

امور حسبی

۱٫ خارج شدن از تحت قیمومت با رسیدن به سن ۱۸ سال.. ۶۹

۲٫ فوت یا حجر خواهان پیش از ابلاغ اخطاریه رفع نقص….. ۷۰

۳٫ عدم تعلق مستمری به وراث محجور. ۷۱

۴٫ دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و رفع حجر، تعیین قیم و لغو قیم.. ۷۲

۵٫ مرجع رسیدگی به دعوای حجر و تعیین امین موقت…. ۷۳

۶٫ رشید بودن شخص قبل از قطعی شدن حکم حجر. ۷۴

۷٫ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم فجر. ۷۵

۸٫ تعیین امین بر مریض عاجز از اداره امور خود. ۷۵

۹٫ توقف دادرسی با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا ۷۷

۱۰٫ صدور حکم حجر شخص جنون یا سفه. ۷۹

۱۱٫ غیر نافذ بودن معامله با محجورین… ۷۹

۱۲٫ محجوریت یکی از امضا‌کننده سازش نامه و احقاق حق از وی… ۸۱

۱۳٫ دعوای رشد یا رفع حجر از امور حسبی است. ۸۱

۱۴٫ رعایت قانون امور حسبی در دعاوی رشد یا رفع حجر. ۸۲

۱۵٫ صدور حکم حجر. ۸۲

۱۶٫ ابطال معاملات پس از صدور حکم حجر. ۸۲

۱۷٫ معامله محجور در ملک غیر منقول بدون اطلاع قیم.. ۸۳

۱۸٫ مرجع رسیدگی به درخواست حجر. ۸۴

۱۹٫ دادگاه صلاح در تعیین و عزل قیم.. ۸۴

۲۰٫ ترتیب نصب قیم برای ایرانیان محجور مقیم خارج از کشور. ۸۵

۲۱٫ دخالت قیم در خصوص اسناد سجلی مولی‌علیه. ۸۵

۲۲٫ عدم نصب امین به درخواست کسان و بستگان.. ۸۷

۲۳٫ اقدام در خصوص مجانین بی‌آزار. ۸۷

فصل سوم: پرسش و پاسخ های وقف… ۸۹

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. ۹۱

۱٫ اجاره مال وقف شده. ۹۱

۲٫ وقف تلفن… ۹۲

۳٫ تقسیم ملک وقف شده. ۹۳

۴٫ استماع دعوای ابطال سند مالکیت…. ۹۴

۵٫ مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی وقف…. ۹۵

۶٫ مصادیق دعاوی حقوقی که کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه، ممنوع از دخالت در آن‌ها هستند. ۹۷

۷٫ بحث و بررسی درخصوص بند (۷) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی… ۹۸

۸٫ طرح دعاوی فاقد اثر قانونی… ۹۹

۹٫ تعیین تکلیف در صورت رد دعوای اداره اوقاف در وقف خاص به لحاظ نداشتن سمت…. ۱۰۱

۱۰٫ تعیین متولی در وقف عام. ۱۰۲

۱۱٫ خرابی عین موقوفه. ۱۰۳

۱۲٫ وقف مراتع و جنگل‌ها ۱۰۵

۱۳٫ اخطار به مستأجرین موقوفه. ۱۰۷

۱۴٫ موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به‌عنوان منابع طبیعی و ملی… ۱۱۰

۱۵٫ انتقال اموال موقوفه. ۱۱۲

۱۶٫ داخل بودن اعیانی احداثی در وقف به لحاظ تجدید بنا و جلوگیری از خرابی آن.. ۱۱۳

۱۷٫ تعیین حد مرز بین وقف و وصیت…. ۱۱۵

۱۸٫ احداث بنا در ملک موقوفه. ۱۱۶

۱۹٫ فروش یا واگذاری مال موقوفه به صورت اجاره. ۱۱۷

۲۰٫ اجازه تقدیم دادخواست تخلیه از سوی مالک عرصه. ۱۱۹

۲۱٫ دادخواست تخلیه ملک موقوفه. ۱۲۱

۲۲٫ اجازه متولی وقف به ساخت در زمین موقوفه توسط مستأجر. ۱۲۳

۲۳٫ اعلام موقوفه بودن قسمتی از ملک در جریان اجرای حکم.. ۱۲۵

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. ۱۲۸

۱٫ هزینه دادرسی در دعاوی ادارات دولتی و دعاوی اوقافی… ۱۲۸

۲٫ هزینه دادرسی در دعاوی اداره اوقاف… ۱۳۰

۳٫ تأثیر حکم مصادره اموال در موقوفه و تولیت واقف…. ۱۳۲

۴٫ اثبات وقف بودن.. ۱۳۳

۵٫ رفع تجاوز و جبران خسارات در املاک وقفی… ۱۳۴

۶٫ طرح دعوای خلعید مستأجر مال وقفی… ۱۳۵

۷٫ دعوای وقفیت ملک ثبت شده که مالکش فوت شده. ۱۳۵

۸٫ غیر قابل فرجام بودن دعاوی اماکن موقوفه. ۱۳۶

۹٫ توقیف ملک موقوفه. ۱۳۷

۱۰٫ صلاحیت رسیدگی به دعاوی وقف…. ۱۳۸

۱۱٫ تقاضای ابطال وقفنامه. ۱۳۹

فصل چهارم:پرسش و پاسخ های تقسیم ترکه. ۱۴۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. ۱۴۳

۱٫ مسائلی در رابطه با رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه. ۱۴۳

۲٫ قابلیت استماع دعوایی که اموال بیشتر از گواهی حصر وراثت تقویم شود. ۱۶۴

۳٫ اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم.. ۱۶۵

۴٫ امکان تلقی استشهادیه محلی به جای گواهی حصر وراثت…. ۱۶۷

۵٫ اعتراض به گزارش اصلاحی مبنی بر تقسیم ترکه. ۱۶۸

۶٫ تقسیم و تحریر ترکه. ۱۷۰

۷٫ صدور گزارش اصلاحی در تقسیم ترکه. ۱۷۱

۸٫ مرجع صالح به رسیدگی به تقسیم ترکه. ۱۷۳

۹٫ کیفیت رسیدگی در تقسیم ترکه‌ای که نسبت به جزئی از آن بین وراث در مالکیت اختلاف حادث شود. ۱۷۵

۱۰٫ تعیین خوانده در دادخواست تقسیم ترکه. ۱۷۶

۱۱٫ دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه. ۱۷۸

۱۲٫ انتقال قسمتی از اموال مورد وصیت به شخص ثالث…. ۱۷۹

۱۳٫ تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت… ۱۸۱

۱۴٫ وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود. ۱۸۳

۱۵٫ اثر حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت…. ۱۸۶

۱۶٫ تقسیم اموال غیرمنقول ماترک که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته. ۱۸۷

۱۷٫ رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول.. ۱۸۸

۱۸٫ ادعای مالکیت نسبت به ماترک در جریان تقسیم ترکه. ۱۹۱

۱۹٫ تکلیف دادرس در خصوص وصیت‌نامه ابرازی در دعوای تقسیم ترکه. ۱۹۲

۲۰٫ حکم تقسیم ترکه و تعیین سهم هریک از وراث… ۱۹۴

۲۱٫ جنبه اعلامی تقسیم ترکه. ۱۹۵

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. ۱۹۷

۱٫ هزینه دادرسی تقسیم ترکه. ۱۹۷

۲٫ دعوی تقسیم ترکه غیرمالی است…. ۱۹۷

۳٫ تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی… ۱۹۷

۴٫ دادگاه صالح در تقسیم تر‌که. ۱۹۸

۵٫ تعیین امین بر غایب جهت تقسیم ترکه. ۱۹۹

۶٫ دادخواست تقسیم تر‌که. ۲۰۰

۷٫ رسیدگی به دعوای متقابل… ۲۰۱

۸٫ تقدیم دادخواست جداگانه در دعوای تقسیم تر‌که. ۲۰۲

۹٫ عدم قابلیت تقسیم ملکت موقوفه بین وراث… ۲۰۳

۱۰٫ تقسیم تر‌که در صورت تعدد زوجات… ۲۰۳

۱۱٫ تقسیم ترکه و ادعای مدیون بودن مورث… ۲۰۴

۱۲٫ سهم‌الارث و تقسیم تر‌که. ۲۰۴

۱۳٫ تقسیم ترکه و ادعای مالکیت…. ۲۰۵

۱۴٫ هزینه دادرسی در تقسیم ترکه. ۲۰۶

۱۵٫ دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی افراز املاک مشاع. ۲۰۶

۱۶٫ دادگاه صالح به رسیدگی به تقسیم ترکه در فرض تغییر اقامتگاه. ۲۰۷

۱۷٫ گواهی حصر وراثت…. ۲۰۸

۱۸٫ تقسیم ترکه و ادعای مالکیت…. ۲۰۹

۱۹٫ دعوی تقسیم ترکه. ۲۰۹

۲۰٫ تقسیم ترکه غیرمنقول.. ۲۱۰

۲۱٫ مسائلی در باب هزینه دادرسی در تقسیم ترکه. ۲۱۱

۲۲٫ مطالبه سهم‌الارث… ۲۱۴

۲۳٫ خوانده دعوای تقسیم ترکه. ۲۱۴

۲۴٫ مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ترکه منقول و غیرمنقول.. ۲۱۵

۲۵٫ درخواست تقسیم ترکه. ۲۱۶

۲۶٫ درخواست تقسیم اموال غیرمنقول.. ۲۱۶

۲۷٫ تقسیم ترکه اهل سنت…. ۲۱۷

۲۸٫ تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی… ۲۱۸

۲۹٫ تقسیم ترکه بازداشت شده. ۲۱۹

۳۰٫ فروش اموال صغیر قبل از تقسیم ترکه. ۲۲۰

فصل پنجم: قوانین و مقررات امور حسبی… ۲۲۱

قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹٫ ۲۲۳

1 دیدگاه برای پرسش و پاسخ های امور حسبی

 1. admin

  admin

  کتاب خیلی خوبی بود تشکر

  • admin

   admin

   تشکر از خرید شما

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *