تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
20%

مجموعه قوانین کاربردی سنا

عنوان کتاب: مجموعه قوانین کاربردی سنا

پدیدآورنده: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: پالتویی، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب :۶۰۵

129,000 تومان 103,200 تومان

مقایسه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

فهرست صفحه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۷

فصل اول ـ اصول کلی ۲۷

فصل دوم- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ۳۰

فصل سوم- حقوق ملت ۳۰

فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی ۳۳

فصل پنجم – حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ۳۵

فصل ششم- قوه مقننه ۳۶

مبحث اول- مجلس شورای اسلامی ۳۶

مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی ۳۷

فصل هفتم- شوراها ۴۱

فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری ۴۲

فصل نهم- قوه مجریه ۴۴

مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء ۴۴

مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب ۴۸

فصل دهم- سیاست خارجی ۴۹

فصل یازدهم- قوه قضاییه ۵۰

فصل دوازدهم- صدا و سیما ۵۲

فصل سیزدهم- شورای‌عالی امنیت ملی ۵۲

فصل چهاردهم- بازنگری درقانون اساسی ۵۳

قانون مدنی ۵۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۵۵

جلد اوّل- در اموال ۵۶

کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۵۶

باب اوّل- در بیان انواع اموال ۵۶

فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۵۶

فصل دوم- در اموال منقوله ۵۷

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد ۵۷

باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۵۸

فصل اوّل- در مالکیت ۵۸

فصل دوم- در حق اِنتفاع ۵۹

مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۵۹

مبحث دوم- در وقف ۶۰

مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۶۳

فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و ۶۳

آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۶۳

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۶۳

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۶۵

مبحث سوم- در حَریم املاک ۶۷

کتاب دوم- در اسباب تملک ۶۸

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۶۸

باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۶۸

باب دوم- در حِیازت مباحات ۶۸

باب سوم- در معادن ۷۰

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۷۰

فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۷۰

فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۷۱

باب پنجم- در دفینه ۷۱

باب ششم- در شکار ۷۲

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۷۲

باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۷۲

فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۷۲

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۷۳

مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۷۳

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۷۴

مبحث سوم- در مورد معامله ۷۴

مبحث چهارم- در جهت معامله ۷۵

فصل سوم- در اثر معاملات ۷۵

مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۷۵

مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۷۶

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۷۶

فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۷۶

مبحث اوّل- در اقسام شرط ۷۶

مبحث دوم- در احکام شرط ۷۷

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۷۸

فصل ششم- در سقوط تعهدات ۷۹

مبحث اول- در وفای به عهد ۸۰

مبحث دوم- در اقاله ۸۱

مبحث سوم- در اِبراء ۸۱

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۸۲

مبحث پنجم- در تَهاتُر ۸۲

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۸۳

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۸۳

فصل اوّل- در کلیات ۸۳

فصل دوم- در ضَمان قهری ۸۳

مبحث اوّل- در غصب ۸۴

مبحث دوم- در اِتلاف ۸۶

مبحث سوم- در تسبیب ۸۶

مبحث چهارم- در استیفاء ۸۶

باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۸۷

فصل اوّل- در بیع ۸۷

مبحث اوّل- در احکام بیع ۸۷

مبحث دوم- در طرفین معامله ۸۷

مبحث سوم- در مبیع ۸۸

مبحث چهارم- در آثار بیع ۸۹

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۸۹

فقره دوم- در تسلیم ۸۹

فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۹۱

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۹۲

مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۹۲

فقره اول- در خیارات ۹۲

اول- در خیار مجلس ۹۲

دوم- در خیار حیوان ۹۲

سوم- در خیار شرط ۹۲

چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۹۳

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۹۳

ششم- در خیار غَبن ۹۴

هفتم- در خیار عیب ۹۴

هشتم- در خیار تَدلیس ۹۶

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۹۶

دهم- در خیار تخلف شرط ۹۶

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۹۷

فصل دوم- در بیع شرط ۹۷

فصل سوم- در مُعاوضه ۹۸

فصل چهارم- در اجاره ۹۸

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۹۸

مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۱۰۲

مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۱۰۲

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۱۰۳

فقره‌ی دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۱۰۳

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۱۰۳

مبحث اوّل- در مُزارعه ۱۰۳

مبحث دوم- در مُساقات ۱۰۵

فصل ششم- در مُضاربه ۱۰۵

فصل هفتم- در جُعاله ۱۰۷

فصل هشتم- در شرکت ۱۰۷

مبحث اوّل- در احکام شرکت ۱۰۷

مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۱۰۹

فصل نهم- در ودیعه ۱۱۰

مبحث اول- در کلیات ۱۱۱

مبحث دوم- در تعهدات امین ۱۱۱

مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار ۱۱۳

فصل دهم- در عاریه ۱۱۳

فصل یازدهم- در قَرض ۱۱۴

فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۱۴

فصل سیزدهم- در وکالت ۱۱۴

مبحث اول- در کلیات ۱۱۴

مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۱۵

مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۱۶

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۱۶

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۱۷

مبحث اول- در کلیات ۱۱۷

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۱۸

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۱۸

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۱۹

فصل پانزدهم- در حواله ۱۲۰

فصل شانزدهم- در کفالت ۱۲۱

فصل هفدهم- در صُلح ۱۲۲

فصل هجدهم- در رهن ۱۲۳

فصل نوزدهم- در هبه ۱۲۵

قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۲۶

قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۲۷

باب اوّل- در وصایا ۱۲۸

فصل اوّل- در کلیات ۱۲۸

فصل دوم- در مّوصی ۱۲۸

فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۲۹

فصل چهارم- در موصی‌له ۱۳۰

فصل پنجم- در وصیّ ۱۳۰

باب دوم- در ارث ۱۳۰

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۳۱

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۳۱

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث ۱۳۲

فصل چهارم- در حجب ۱۳۳

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۳۴

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۳۵

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۳۵

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۳۶

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۳۸

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۳۹

کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۱۴۰

جلد دوم- در اشخاص ۱۴۰

کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ۱۴۱

کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در تابعیت از قانون مدنی ۱۴۳

کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال ۱۴۷

کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اقامتگاه ۱۴۸

کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در غایب مفقودالاثر ۱۴۹

کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در قرابت ۱۵۱

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۱۵۲

باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در نکاح ۱۵۲

فصل اوّل- در خواستگاری ۱۵۲

فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳)- قابلیت صحّی برای ازدواج ۱۵۲

فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در موانع نکاح ۱۵۳

فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴)- شرایط صحّت نکاح ۱۵۵

فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- وکالت در نکاح ۱۵۵

فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در نکاح منقطع ۱۵۶

فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در مهر ۱۵۶

فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۱۵۸

باب دوم (مصوب۲۰/۱/۱۳۱۴)- در انحلال عقد نکاح ۱۵۹

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۱۵۹

فصل دوم- در طلاق ۱۶۱

مبحث اوّل- در کلیات ۱۶۱

مبحث دوم- در اقسام طلاق ۱۶۲

مبحث سوم- در عدّه ۱۶۲

کتاب هشتم (۱۹/۱/۱۳۱۴)- در اولاد ۱۶۳

باب اوّل- در نَسَب ۱۶۳

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۱۶۴

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۱۶۶

کتاب نهم- در خانواده ۱۶۷

فصل اوّل- در الزام به انفاق ۱۶۷

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۱۶۸

فصل اوّل- در کلیات ۱۶۸

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۱۶۹

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۱۷۱

نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۱۷۱

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۱۷۳

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۱۷۳

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادله‌ی اثبات دعوی ۱۷۴

کتاب اول- در اقرار ۱۷۴

باب اوّل- در شرایط اقرار ۱۷۴

باب دوم- در آثار اقرار ۱۷۵

کتاب دوم- در اسناد ۱۷۶

کتاب سوم- در شهادت ۱۷۸

باب اوّل- در موارد شهادت ۱۷۸

باب دوم- در شرایط شهادت ۱۷۹

کتاب چهارم- در اَمارات ۱۷۹

کتاب پنجم- در قَسَم ۱۸۰

قانون مسئولیت مدنی ۱۸۳

قانون حمایت از خانواده ۱۸۷

فصل اول- دادگاه خانواده ۱۸۷

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۱۹۰

فصل سوم- ازدواج ۱۹۱

فصل چهارم- طلاق ۱۹۲

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۹۵

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۱۹۶

فصل هفتم- مقررات کیفری ۱۹۷

قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۱

کتاب اول- در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹٫ ۲۰۱

کلیات ۲۰۱

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۲۰۲

فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۲۰۲

فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۲۰۴

باب دوم- وکالت در دعاوی ۲۰۵

باب سوم- دادرسی نخستین ۲۰۸

فصل اول- دادخواست ۲۰۸

مبحث اول- تقدیم دادخواست ۲۰۹

مبحث دوم- شرایط دادخواست ۲۰۹

مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست ۲۱۰

مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست ۲۱۰

فصل دوم- بهای خواسته ۲۱۱

فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۲۱۲

مبحث اول- جریان دادخواست ۲۱۲

مبحث دوم- ابلاغ ۲۱۲

مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی ۲۱۵

فصل چهارم- جلسه دادرسی ۲۱۷

فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۲۱۹

فصل ششم- امور اتفاقی ۲۱۹

مبحث اول- تأمین خواسته ۲۱۹

۱- درخواست تأمین ۲۲۰

۲- اقسام تأمین ۲۲۱

مبحث دوم- ورود شخص ثالث ۲۲۲

مبحث سوم- جلب شخص ثالث ۲۲۳

مبحث چهارم- دعوای متقابل ۲۲۴

مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی ۲۲۴

فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۲۲۵

مبحث اول- تأمین دلیل ۲۲۵

مبحث دوم- اظهارنامه ۲۲۶

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۲۲۶

فصل نهم- سازش و درخواست آن ۲۲۹

مبحث اول- سازش ۲۲۹

مبحث دوم- درخواست سازش ۲۳۰

فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۲۳۱

مبحث اول- کلیات ۲۳۱

مبحث دوم- اقرار ۲۳۲

مبحث سوم- اسناد ۲۳۲

الف- مواد عمومی ۲۳۲

ب- انکار و تردید ۲۳۴

ج- ادعای جعلیت ۲۳۴

د- رسیدگی به صحت و اصالت سند ۲۳۵

مبحث چهارم- گواهی ۲۳۶

مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی ۲۳۹

مبحث ششم- رجوع به کارشناس ۲۴۰

مبحث هفتم- سوگند ۲۴۲

مبحث هشتم- نیابت قضایی ۲۴۴

فصل یازدهم- رأی ۲۴۵

مبحث اول- صدور و انشای رأی ۲۴۵

مبحث دوم- ابلاغ رأی ۲۴۶

مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی ۲۴۶

مبحث چهارم- واخواهی ۲۴۷

مبحث پنجم- تصحیح رأی ۲۴۸

مبحث ششم- دادرسی فوری ۲۴۸

باب چهارم- تجدیدنظر ۲۵۰

فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ۲۵۰

فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۲۵۰

فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۲۵۱

فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۲۵۲

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۲۵۴

باب پنجم- فرجام‌خواهی ۲۵۶

فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۲۵۶

مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ۲۵۶

مبحث دوم- موارد نقض ۲۵۷

مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی ۲۵۸

مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی ۲۵۹

مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی ۲۶۰

مبحث ششم- اقدامات پس از نقض ۲۶۱

مبحث هفتم- فرجام تبعی ۲۶۳

فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۲۶۳

فصل سوم- اعاده دادرسی ۲۶۴

مبحث اول- جهات اعاده دادرسی ۲۶۴

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۶۵

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۲۶۵

باب ششم- مواعد ۲۶۷

فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۲۶۷

فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۲۶۸

باب هفتم- داوری ۲۶۸

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۲۷۵

فصل اول- هزینه دادرسی ۲۷۵

فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۲۷۶

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۲۷۷

فصل اول- کلیات ۲۷۷

فصل دوم- خسارات ۲۷۸

فصل سوم- مستثنیات دین ۲۷۸

سایر مقررات ۲۷۹

قانون اجرای احکام مدنی ۲۸۱

فصل اول- قواعد عمومی ۲۸۱

مبحث اول- مقدمات اجرا ۲۸۱

مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۲۸۲

مبحث سوم- ترتیب اجرا ۲۸۳

فصل دوم- توقیف اموال ۲۸۷

مبحث اول- مقررات عمومی ۲۸۷

مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۲۸۹

مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۲۹۰

مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۲۹۰

مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۲۹۱

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۲۹۲

مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۲۹۳

مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۲۹۴

مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۲۹۴

مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۲۹۵

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۲۹۵

مبحث اول- فروش اموال منقول ۲۹۵

مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۲۹۸

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۲۹۹

فصل ششم- حق تقدم ۳۰۰

فصل هفتم- تأدیه طلب ۳۰۰

فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۳۰۱

فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۳۰۲

قانون مجازات اسلامی ۳۰۵

کتاب اول- کلیات ۳۰۵

بخش اول- مواد عمومی ۳۰۵

فصل اول- تعاریف ۳۰۵

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۳۰۵

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۳۰۷

فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری ۳۰۸

بخش دوم- مجازات‌ها ۳۰۸

فصل اول- مجازات‌های اصلی ۳۰۸

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۳۱۱

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۳۱۴

فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۳۱۵

فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۳۱۶

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۳۱۸

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۳۲۰

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۳۲۰

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۳۲۱

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۳۲۵

فصل یازدهم- سقوط مجازات ۳۲۷

مبحث اول- عفو ۳۲۷

مبحث دوم- نسخ قانون ۳۲۸

مبحث سوم- گذشت شاکی ۳۲۸

مبحث چهارم- مرور زمان ۳۲۹

مبحث پنجم- توبه مجرم ۳۳۱

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۳۳۲

بخش سوم- جرائم ۳۳۲

فصل اول- شروع به جرم ۳۳۲

فصل دوم- شرکت در جرم ۳۳۲

فصل سوم- معاونت در جرم ۳۳۳

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۳۳۴

فصل پنجم- تعدّد جرم ۳۳۴

فصل ششم- تکرار جرم ۳۳۶

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۳۳۶

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۳۳۶

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری ۳۳۷

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۳۴۰

فصل اول- مواد عمومی ۳۴۰

فصل دوم- اقرار ۳۴۱

فصل سوم- شهادت ۳۴۲

فصل چهارم- سوگند ۳۴۴

فصل پنجم- علم قاضی ۳۴۵

کتاب دوم- حدود ۳۴۷

بخش اول- مواد عمومی ۳۴۷

بخش دوم- جرائم موجب حد ۳۴۷

فصل اول- زنا ۳۴۷

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۳۴۹

فصل سوم- قوّادی ۳۵۰

فصل چهارم- قذف ۳۵۰

فصل پنجم- سبّ نبی ۳۵۲

فصل ششم- مصرف مسکر ۳۵۳

فصل هفتم- سرقت ۳۵۳

فصل هشتم- محاربه ۳۵۵

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض ۳۵۵

کتاب سوم- قصاص ۳۵۶

بخش اول- مواد عمومی ۳۵۶

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۳۵۶

فصل دوم- تداخل جنایات ۳۵۸

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۳۵۹

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۳۶۱

فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۳۶۶

فصل ششم- شرکت در جنایت ۳۶۸

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۳۶۹

بخش دوم- قصاص نفس ۳۷۰

بخش سوم- قصاص عضو ۳۷۱

فصل اول- موجب قصاص عضو ۳۷۱

فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۳۷۲

بخش چهارم- اجرای قصاص ۳۷۵

فصل اول- مواد عمومی ۳۷۵

فصل دوم- اجرای قصاص نفس ۳۷۸

فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۳۷۸

کتاب چهارم- دیات ۳۷۹

بخش اول- مواد عمومی ۳۷۹

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۳۷۹

فصل دوم- ضمان دیه ۳۸۰

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۳۸۰

فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه ۳۸۱

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۳۸۴

فصل ششم- موجبات ضمان ۳۸۵

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۳۹۲

بخش دوم- مقادیر دیه ۳۹۴

فصل اول- دیه نفس ۳۹۴

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۳۹۵

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۳۹۷

مبحث اول- دیه مو ۳۹۷

مبحث دوم- دیه چشم ۳۹۸

مبحث سوم- دیه بینی ۳۹۹

مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۴۰۰

مبحث پنجم- دیه لب ۴۰۱

مبحث ششم- دیه زبان ۴۰۱

مبحث هفتم- دیه دندان ۴۰۲

مبحث هشتم- دیه گردن ۴۰۳

مبحث نهم- دیه فک ۴۰۴

مبحث دهم- دیه دست و پا ۴۰۴

مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۴۰۵

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۴۰۶

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۴۰۷

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۴۰۸

مبحث پانزدهم- دیه پستان ۴۰۹

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۴۰۹

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۴۱۰

مبحث اول- دیه عقل ۴۱۰

مبحث دوم- دیه شنوایی ۴۱۰

مبحث سوم- دیه بینایی ۴۱۱

مبحث چهارم- دیه بویایی ۴۱۱

مبحث پنجم- دیه چشایی ۴۱۲

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۴۱۲

مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۴۱۳

فصل ششم- دیه جراحات ۴۱۳

فصل هفتم- دیه جنین ۴۱۵

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۴۱۶

کتاب پنجم- تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۴۱۷

فصل اول- جرائم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۴۱۷

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی ۴۱۹

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۴۱۹

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۴۲۰

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۴۲۰

فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی ۴۲۴

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۴۲۴

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۴۲۶

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۴۲۷

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۴۲۹

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۴۳۲

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۴۳۴

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۴۳۴

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۴۳۶

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۴۳۶

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ۴۳۷

فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال ۴۳۷

فصل هجدهم- جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی ۴۴۰

فصل نوزدهم- جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۴۴۱

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۴۴۲

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۴۴۲

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۴۴۵

فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۴۴۵

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۴۴۶

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۴۴۶

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۴۴۸

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۴۵۰

فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی ۴۵۰

فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ۴۵۲

قانون جرایم رایانه ای ۴۵۷

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۴۵۷

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴۵۷

مبحث یکم- دسترسی غیر مجاز ۴۵۷

مبحث دوم- شنود غیرمجاز ۴۵۷

مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای ۴۵۷

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴۵۸

مبحث یکم- جعل رایانه‌ای ۴۵۸

مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴۵۹

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۴۵۹

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۴۶۰

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۴۶۱

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص ۴۶۲

فصل هفتم- سایر جرایم ۴۶۴

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۴۶۵

بخش سوم- سایر مقررات ۴۶۵

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۴۶۷

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۴۷۳

قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۵

بخش اول- کلیات ۴۷۵

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ۴۷۵

فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی ۴۷۶

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۴۷۸

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ۴۷۸

فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ۴۷۹

فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان ۴۸۵

فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس ۴۹۱

مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن ۴۹۱

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس ۴۹۶

فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ۴۹۷

فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان ۵۰۵

مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم ۵۰۵

مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ۵۱۱

فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی ۵۱۴

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ۵۲۳

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ۵۲۶

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۵۲۷

بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی ۵۲۸

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۵۲۸

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ۵۳۴

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۵۳۵

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ۵۳۵

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۵۴۰

مبحث سوم- صدور رأی ۵۴۲

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک ۵۴۳

مبحث اول- مقدمات رسیدگی ۵۴۳

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۵۴۶

مبحث سوم- صدور رأی ۵۴۷

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی ۵۴۷

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ۵۴۸

مبحث اول- تشکیلات ۵۴۸

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۵۴۹

فصل هفتم- احاله ۵۵۰

فصل هشتم- رد دادرس ۵۵۰

بخش چهارم- اعتراض به آراء ۵۵۲

فصل اول- کلیات ۵۵۲

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ۵۵۵

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۵۵۸

فصل چهارم- اعاده دادرسی ۵۶۱

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۵۶۴

فصل اول- کلیات ۵۶۴

فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۵۶۹

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۵۷۳

فصل چهارم-اجرای سایراحکام کیفری ۵۷۵

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط ۵۷۶

بخش ششم- هزینه دادرسی ۵۷۸

بخش هفتم- سایر مقررات ۵۷۹

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ۵۸۱

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح ۵۸۱

فصل اول ـ کلیات ۵۸۱

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی ۵۸۲

فصل سوم ـ صلاحیت ۵۸۵

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۵۸۶

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان ۵۸۶

مبحث دوم ـ کارشناسی ۵۸۸

مبحث سوم ـ احضار ۵۸۹

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت ۵۸۹

مبحث پنجم ـ مرور زمان ۵۹۰

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی ۵۹۱

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی ۵۹۱

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی ۵۹۲

فصل هشتم ـ اجرای احکام ۵۹۳

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی ۵۹۴

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ۵۹۵

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ۵۹۹

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی ۶۰۳

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات ۶۰۵

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳٫ ۶۰۷

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۶۱۳

قانون تجارت ۶۱۷

باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی ۶۱۷

باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ۶۱۸

فصل اول- دفاتر تجارتی ۶۱۸

فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی ۶۱۹

باب سوم- ‌شرکت‌های تجارتی ۶۲۰

فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ۶۲۰

مبحث اول- ‌شرکت‌های سهامی ۶۲۰

بخش ۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی ۶۲۰

بخش ۲- سهام ۶۲۶

‌بخش ۳- تبدیل سهام ۶۲۸

بخش ۴- اوراق قرضه ۶۳۰

‌بخش ۵- مجامع عمومی ۶۳۴

بخش ۶- هیأت مدیره ۶۳۹

بخش ۷- بازرسان ۶۴۵

بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت ۶۴۷

بخش ۹- انحلال و تصفیه ۶۵۴

بخش ۱۰- حساب‌های شرکت ۶۵۹

بخش ۱۱- مقررات جزایی ۶۶۱

بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی ۶۶۷

مبحث دوم- شرکت با مسئولیت محدود ۶۷۴

مبحث سوم- شرکت تضامنی ۶۷۶

مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیر سهامی ۶۷۹

مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی ۶۸۲

مبحث ششم- شرکت نسبی ۶۸۴

مبحث هفتم- ‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف ۶۸۵

فصل دوم- ‌در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها ۶۸۵

فصل سوم- ‌در تصفیه امور شرکت‌ها ۶۸۶

فصل چهارم- مقررات مختلفه ۶۸۸

باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چک ۶۸۹

فصل اول- برات ۶۸۹

مبحث اول- صورت برات ۶۸۹

مبحث دوم- در قبول و نکول ۶۹۰

مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث ۶۹۰

مبحث چهارم- در وعده برات ۶۹۱

مبحث پنجم- ظهرنویسی ۶۹۱

مبحث ششم- مسئولیت ۶۹۱

مبحث هفتم- در پرداخت ۶۹۲

مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث ۶۹۴

مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات ۶۹۴

مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست) ۶۹۶

مبحث یازدهم- برات رجوعی ۶۹۷

مبحث دوازدهم- قوانین خارجی ۶۹۸

فصل دوم- در فته ‌طلب ۶۹۹

فصل سوم- چک ۶۹۹

فصل چهارم- در مرور زمان ۷۰۰

باب پنجم- اسناد در وجه حامل ۷۰۰

باب ششم- دلالی ۷۰۲

فصل اول- کلیات ۷۰۲

فصل دوم- اجرت دلال و مخارج ۷۰۳

‌فصل سوم – دفتر ۷۰۴

باب هفتم- ‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) ۷۰۴

باب هشتم- قرارداد حمل و نقل ۷۰۶

باب نهم – قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی ۷۰۹

باب دهم- ضمانت ۷۰۹

باب یازدهم- در ورشکستگی ۷۱۰

فصل اول- در کلیات ۷۱۰

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن ۷۱۰

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر ۷۱۲

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته ۷۱۳

فصل پنجم- در مدیر تصفیه ۷۱۳

فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه ۷۱۴

مبحث اول- در کلیات ۷۱۴

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی ۷۱۵

مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات ۷۱۵

مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه ۷۱۶

مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکارها ۷۱۶

فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته ۷۱۸

مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها ۷۱۸

مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی ۷۱۸

فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی ۷۱۸

فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی ۷۲۰

فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی ۷۲۱

مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی ۷۲۲

فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها ۷۲۳

مبحث اول- ‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند ۷۲۳

مبحث دوم- طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند ۷۲۴

فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول ۷۲۴

فصل دهم- در دعوی استرداد ۷۲۵

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی ۷۲۶

باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ۷۲۷

فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر ۷۲۷

فصل دوم- در ورشکستگی به تقلب ۷۲۹

فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته ۷۲۹

فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب   ۷۳۰

باب سیزدهم- در اعاده اعتبار ۷۳۰

باب چهاردهم- اسم تجارتی ۷۳۲

باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ۷۳۲

فصل اول- اشخاص حقوقی ۷۳۲

فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی ۷۳۳

باب شانزدهم- مقررات نهایی ۷۳۳

قانون ثبت اسناد و املاک ‌ ۷۳۵

باب اول- تشکیلات اداری ثبت ۷۳۵

باب دوم- ثبت عمومی ۷۳۵

فصل اول – اعلان ثبت و تحدید حدود ۷۳۵

فصل دوم- اعتراض ۷۳۷

فصل سوم- در آثار ثبت ۷۴۰

باب سوم- ثبت اسناد ۷۴۸

فصل اول- مواد عمومی ۷۴۸

فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد ۷۵۰

فصل سوم‌- در امانت اسناد ۷۵۱

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی ۷۵۲

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی ۷۵۲

باب ششم- جرائم و مجازات ۷۵۳

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک ۷۵۶

باب هشتم- مواد مخصوصه ۷۵۹

از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ۷۷۱

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۷۷۳

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۷۷۵

قانون تملک آپارتمانها ۷۷۷

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

برچسب:
وزن0.88 kg
قطع

سخت (گالینگور), شومیز

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه قوانین کاربردی سنا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.