تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مجموعه قوانین کاربردی سنا

250,000 تومان

مقایسه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

فهرست صفحه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۷

فصل اول ـ اصول کلی ۲۷

فصل دوم- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ۳۰

فصل سوم- حقوق ملت ۳۰

فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی ۳۳

فصل پنجم – حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ۳۵

فصل ششم- قوه مقننه ۳۶

مبحث اول- مجلس شورای اسلامی ۳۶

مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی ۳۷

فصل هفتم- شوراها ۴۱

فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری ۴۲

فصل نهم- قوه مجریه ۴۴

مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء ۴۴

مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب ۴۸

فصل دهم- سیاست خارجی ۴۹

فصل یازدهم- قوه قضاییه ۵۰

فصل دوازدهم- صدا و سیما ۵۲

فصل سیزدهم- شورای‌عالی امنیت ملی ۵۲

فصل چهاردهم- بازنگری درقانون اساسی ۵۳

قانون مدنی ۵۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۵۵

جلد اوّل- در اموال ۵۶

کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۵۶

باب اوّل- در بیان انواع اموال ۵۶

فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۵۶

فصل دوم- در اموال منقوله ۵۷

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد ۵۷

باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۵۸

فصل اوّل- در مالکیت ۵۸

فصل دوم- در حق اِنتفاع ۵۹

مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۵۹

مبحث دوم- در وقف ۶۰

مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۶۳

فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و ۶۳

آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۶۳

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۶۳

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۶۵

مبحث سوم- در حَریم املاک ۶۷

کتاب دوم- در اسباب تملک ۶۸

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۶۸

باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۶۸

باب دوم- در حِیازت مباحات ۶۸

باب سوم- در معادن ۷۰

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۷۰

فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۷۰

فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۷۱

باب پنجم- در دفینه ۷۱

باب ششم- در شکار ۷۲

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۷۲

باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۷۲

فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۷۲

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۷۳

مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۷۳

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۷۴

مبحث سوم- در مورد معامله ۷۴

مبحث چهارم- در جهت معامله ۷۵

فصل سوم- در اثر معاملات ۷۵

مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۷۵

مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۷۶

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۷۶

فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۷۶

مبحث اوّل- در اقسام شرط ۷۶

مبحث دوم- در احکام شرط ۷۷

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۷۸

فصل ششم- در سقوط تعهدات ۷۹

مبحث اول- در وفای به عهد ۸۰

مبحث دوم- در اقاله ۸۱

مبحث سوم- در اِبراء ۸۱

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۸۲

مبحث پنجم- در تَهاتُر ۸۲

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۸۳

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۸۳

فصل اوّل- در کلیات ۸۳

فصل دوم- در ضَمان قهری ۸۳

مبحث اوّل- در غصب ۸۴

مبحث دوم- در اِتلاف ۸۶

مبحث سوم- در تسبیب ۸۶

مبحث چهارم- در استیفاء ۸۶

باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۸۷

فصل اوّل- در بیع ۸۷

مبحث اوّل- در احکام بیع ۸۷

مبحث دوم- در طرفین معامله ۸۷

مبحث سوم- در مبیع ۸۸

مبحث چهارم- در آثار بیع ۸۹

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۸۹

فقره دوم- در تسلیم ۸۹

فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۹۱

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۹۲

مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۹۲

فقره اول- در خیارات ۹۲

اول- در خیار مجلس ۹۲

دوم- در خیار حیوان ۹۲

سوم- در خیار شرط ۹۲

چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۹۳

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۹۳

ششم- در خیار غَبن ۹۴

هفتم- در خیار عیب ۹۴

هشتم- در خیار تَدلیس ۹۶

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۹۶

دهم- در خیار تخلف شرط ۹۶

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۹۷

فصل دوم- در بیع شرط ۹۷

فصل سوم- در مُعاوضه ۹۸

فصل چهارم- در اجاره ۹۸

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۹۸

مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۱۰۲

مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۱۰۲

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۱۰۳

فقره‌ی دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۱۰۳

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۱۰۳

مبحث اوّل- در مُزارعه ۱۰۳

مبحث دوم- در مُساقات ۱۰۵

فصل ششم- در مُضاربه ۱۰۵

فصل هفتم- در جُعاله ۱۰۷

فصل هشتم- در شرکت ۱۰۷

مبحث اوّل- در احکام شرکت ۱۰۷

مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۱۰۹

فصل نهم- در ودیعه ۱۱۰

مبحث اول- در کلیات ۱۱۱

مبحث دوم- در تعهدات امین ۱۱۱

مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار ۱۱۳

فصل دهم- در عاریه ۱۱۳

فصل یازدهم- در قَرض ۱۱۴

فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۱۴

فصل سیزدهم- در وکالت ۱۱۴

مبحث اول- در کلیات ۱۱۴

مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۱۵

مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۱۶

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۱۶

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۱۷

مبحث اول- در کلیات ۱۱۷

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۱۸

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۱۸

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۱۹

فصل پانزدهم- در حواله ۱۲۰

فصل شانزدهم- در کفالت ۱۲۱

فصل هفدهم- در صُلح ۱۲۲

فصل هجدهم- در رهن ۱۲۳

فصل نوزدهم- در هبه ۱۲۵

قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۲۶

قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۲۷

باب اوّل- در وصایا ۱۲۸

فصل اوّل- در کلیات ۱۲۸

فصل دوم- در مّوصی ۱۲۸

فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۲۹

فصل چهارم- در موصی‌له ۱۳۰

فصل پنجم- در وصیّ ۱۳۰

باب دوم- در ارث ۱۳۰

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۳۱

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۳۱

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث ۱۳۲

فصل چهارم- در حجب ۱۳۳

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۳۴

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۳۵

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۳۵

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۳۶

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۳۸

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۳۹

کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۱۴۰

جلد دوم- در اشخاص ۱۴۰

کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ۱۴۱

کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در تابعیت از قانون مدنی ۱۴۳

کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال ۱۴۷

کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اقامتگاه ۱۴۸

کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در غایب مفقودالاثر ۱۴۹

کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در قرابت ۱۵۱

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۱۵۲

باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در نکاح ۱۵۲

فصل اوّل- در خواستگاری ۱۵۲

فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳)- قابلیت صحّی برای ازدواج ۱۵۲

فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در موانع نکاح ۱۵۳

فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴)- شرایط صحّت نکاح ۱۵۵

فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- وکالت در نکاح ۱۵۵

فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در نکاح منقطع ۱۵۶

فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در مهر ۱۵۶

فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۱۵۸

باب دوم (مصوب۲۰/۱/۱۳۱۴)- در انحلال عقد نکاح ۱۵۹

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۱۵۹

فصل دوم- در طلاق ۱۶۱

مبحث اوّل- در کلیات ۱۶۱

مبحث دوم- در اقسام طلاق ۱۶۲

مبحث سوم- در عدّه ۱۶۲

کتاب هشتم (۱۹/۱/۱۳۱۴)- در اولاد ۱۶۳

باب اوّل- در نَسَب ۱۶۳

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۱۶۴

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۱۶۶

کتاب نهم- در خانواده ۱۶۷

فصل اوّل- در الزام به انفاق ۱۶۷

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۱۶۸

فصل اوّل- در کلیات ۱۶۸

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۱۶۹

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۱۷۱

نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۱۷۱

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۱۷۳

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۱۷۳

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادله‌ی اثبات دعوی ۱۷۴

کتاب اول- در اقرار ۱۷۴

باب اوّل- در شرایط اقرار ۱۷۴

باب دوم- در آثار اقرار ۱۷۵

کتاب دوم- در اسناد ۱۷۶

کتاب سوم- در شهادت ۱۷۸

باب اوّل- در موارد شهادت ۱۷۸

باب دوم- در شرایط شهادت ۱۷۹

کتاب چهارم- در اَمارات ۱۷۹

کتاب پنجم- در قَسَم ۱۸۰

قانون مسئولیت مدنی ۱۸۳

قانون حمایت از خانواده ۱۸۷

فصل اول- دادگاه خانواده ۱۸۷

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۱۹۰

فصل سوم- ازدواج ۱۹۱

فصل چهارم- طلاق ۱۹۲

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۹۵

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۱۹۶

فصل هفتم- مقررات کیفری ۱۹۷

قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۱

کتاب اول- در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹٫ ۲۰۱

کلیات ۲۰۱

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۲۰۲

فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۲۰۲

فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۲۰۴

باب دوم- وکالت در دعاوی ۲۰۵

باب سوم- دادرسی نخستین ۲۰۸

فصل اول- دادخواست ۲۰۸

مبحث اول- تقدیم دادخواست ۲۰۹

مبحث دوم- شرایط دادخواست ۲۰۹

مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست ۲۱۰

مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست ۲۱۰

فصل دوم- بهای خواسته ۲۱۱

فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۲۱۲

مبحث اول- جریان دادخواست ۲۱۲

مبحث دوم- ابلاغ ۲۱۲

مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی ۲۱۵

فصل چهارم- جلسه دادرسی ۲۱۷

فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۲۱۹

فصل ششم- امور اتفاقی ۲۱۹

مبحث اول- تأمین خواسته ۲۱۹

۱- درخواست تأمین ۲۲۰

۲- اقسام تأمین ۲۲۱

مبحث دوم- ورود شخص ثالث ۲۲۲

مبحث سوم- جلب شخص ثالث ۲۲۳

مبحث چهارم- دعوای متقابل ۲۲۴

مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی ۲۲۴

فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۲۲۵

مبحث اول- تأمین دلیل ۲۲۵

مبحث دوم- اظهارنامه ۲۲۶

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۲۲۶

فصل نهم- سازش و درخواست آن ۲۲۹

مبحث اول- سازش ۲۲۹

مبحث دوم- درخواست سازش ۲۳۰

فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۲۳۱

مبحث اول- کلیات ۲۳۱

مبحث دوم- اقرار ۲۳۲

مبحث سوم- اسناد ۲۳۲

الف- مواد عمومی ۲۳۲

ب- انکار و تردید ۲۳۴

ج- ادعای جعلیت ۲۳۴

د- رسیدگی به صحت و اصالت سند ۲۳۵

مبحث چهارم- گواهی ۲۳۶

مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی ۲۳۹

مبحث ششم- رجوع به کارشناس ۲۴۰

مبحث هفتم- سوگند ۲۴۲

مبحث هشتم- نیابت قضایی ۲۴۴

فصل یازدهم- رأی ۲۴۵

مبحث اول- صدور و انشای رأی ۲۴۵

مبحث دوم- ابلاغ رأی ۲۴۶

مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی ۲۴۶

مبحث چهارم- واخواهی ۲۴۷

مبحث پنجم- تصحیح رأی ۲۴۸

مبحث ششم- دادرسی فوری ۲۴۸

باب چهارم- تجدیدنظر ۲۵۰

فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ۲۵۰

فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۲۵۰

فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۲۵۱

فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۲۵۲

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۲۵۴

باب پنجم- فرجام‌خواهی ۲۵۶

فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۲۵۶

مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ۲۵۶

مبحث دوم- موارد نقض ۲۵۷

مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی ۲۵۸

مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی ۲۵۹

مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی ۲۶۰

مبحث ششم- اقدامات پس از نقض ۲۶۱

مبحث هفتم- فرجام تبعی ۲۶۳

فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۲۶۳

فصل سوم- اعاده دادرسی ۲۶۴

مبحث اول- جهات اعاده دادرسی ۲۶۴

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۶۵

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۲۶۵

باب ششم- مواعد ۲۶۷

فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۲۶۷

فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۲۶۸

باب هفتم- داوری ۲۶۸

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۲۷۵

فصل اول- هزینه دادرسی ۲۷۵

فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۲۷۶

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۲۷۷

فصل اول- کلیات ۲۷۷

فصل دوم- خسارات ۲۷۸

فصل سوم- مستثنیات دین ۲۷۸

سایر مقررات ۲۷۹

قانون اجرای احکام مدنی ۲۸۱

فصل اول- قواعد عمومی ۲۸۱

مبحث اول- مقدمات اجرا ۲۸۱

مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۲۸۲

مبحث سوم- ترتیب اجرا ۲۸۳

فصل دوم- توقیف اموال ۲۸۷

مبحث اول- مقررات عمومی ۲۸۷

مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۲۸۹

مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۲۹۰

مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۲۹۰

مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۲۹۱

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۲۹۲

مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۲۹۳

مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۲۹۴

مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۲۹۴

مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۲۹۵

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۲۹۵

مبحث اول- فروش اموال منقول ۲۹۵

مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۲۹۸

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۲۹۹

فصل ششم- حق تقدم ۳۰۰

فصل هفتم- تأدیه طلب ۳۰۰

فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۳۰۱

فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۳۰۲

قانون مجازات اسلامی ۳۰۵

کتاب اول- کلیات ۳۰۵

بخش اول- مواد عمومی ۳۰۵

فصل اول- تعاریف ۳۰۵

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۳۰۵

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۳۰۷

فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری ۳۰۸

بخش دوم- مجازات‌ها ۳۰۸

فصل اول- مجازات‌های اصلی ۳۰۸

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۳۱۱

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۳۱۴

فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۳۱۵

فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۳۱۶

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۳۱۸

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۳۲۰

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۳۲۰

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۳۲۱

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۳۲۵

فصل یازدهم- سقوط مجازات ۳۲۷

مبحث اول- عفو ۳۲۷

مبحث دوم- نسخ قانون ۳۲۸

مبحث سوم- گذشت شاکی ۳۲۸

مبحث چهارم- مرور زمان ۳۲۹

مبحث پنجم- توبه مجرم ۳۳۱

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۳۳۲

بخش سوم- جرائم ۳۳۲

فصل اول- شروع به جرم ۳۳۲

فصل دوم- شرکت در جرم ۳۳۲

فصل سوم- معاونت در جرم ۳۳۳

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۳۳۴

فصل پنجم- تعدّد جرم ۳۳۴

فصل ششم- تکرار جرم ۳۳۶

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۳۳۶

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۳۳۶

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری ۳۳۷

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۳۴۰

فصل اول- مواد عمومی ۳۴۰

فصل دوم- اقرار ۳۴۱

فصل سوم- شهادت ۳۴۲

فصل چهارم- سوگند ۳۴۴

فصل پنجم- علم قاضی ۳۴۵

کتاب دوم- حدود ۳۴۷

بخش اول- مواد عمومی ۳۴۷

بخش دوم- جرائم موجب حد ۳۴۷

فصل اول- زنا ۳۴۷

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۳۴۹

فصل سوم- قوّادی ۳۵۰

فصل چهارم- قذف ۳۵۰

فصل پنجم- سبّ نبی ۳۵۲

فصل ششم- مصرف مسکر ۳۵۳

فصل هفتم- سرقت ۳۵۳

فصل هشتم- محاربه ۳۵۵

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض ۳۵۵

کتاب سوم- قصاص ۳۵۶

بخش اول- مواد عمومی ۳۵۶

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۳۵۶

فصل دوم- تداخل جنایات ۳۵۸

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۳۵۹

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۳۶۱

فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۳۶۶

فصل ششم- شرکت در جنایت ۳۶۸

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۳۶۹

بخش دوم- قصاص نفس ۳۷۰

بخش سوم- قصاص عضو ۳۷۱

فصل اول- موجب قصاص عضو ۳۷۱

فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۳۷۲

بخش چهارم- اجرای قصاص ۳۷۵

فصل اول- مواد عمومی ۳۷۵

فصل دوم- اجرای قصاص نفس ۳۷۸

فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۳۷۸

کتاب چهارم- دیات ۳۷۹

بخش اول- مواد عمومی ۳۷۹

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۳۷۹

فصل دوم- ضمان دیه ۳۸۰

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۳۸۰

فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه ۳۸۱

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۳۸۴

فصل ششم- موجبات ضمان ۳۸۵

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۳۹۲

بخش دوم- مقادیر دیه ۳۹۴

فصل اول- دیه نفس ۳۹۴

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۳۹۵

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۳۹۷

مبحث اول- دیه مو ۳۹۷

مبحث دوم- دیه چشم ۳۹۸

مبحث سوم- دیه بینی ۳۹۹

مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۴۰۰

مبحث پنجم- دیه لب ۴۰۱

مبحث ششم- دیه زبان ۴۰۱

مبحث هفتم- دیه دندان ۴۰۲

مبحث هشتم- دیه گردن ۴۰۳

مبحث نهم- دیه فک ۴۰۴

مبحث دهم- دیه دست و پا ۴۰۴

مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۴۰۵

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۴۰۶

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۴۰۷

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۴۰۸

مبحث پانزدهم- دیه پستان ۴۰۹

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۴۰۹

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۴۱۰

مبحث اول- دیه عقل ۴۱۰

مبحث دوم- دیه شنوایی ۴۱۰

مبحث سوم- دیه بینایی ۴۱۱

مبحث چهارم- دیه بویایی ۴۱۱

مبحث پنجم- دیه چشایی ۴۱۲

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۴۱۲

مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۴۱۳

فصل ششم- دیه جراحات ۴۱۳

فصل هفتم- دیه جنین ۴۱۵

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۴۱۶

کتاب پنجم- تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۴۱۷

فصل اول- جرائم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۴۱۷

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی ۴۱۹

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۴۱۹

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۴۲۰

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۴۲۰

فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی ۴۲۴

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۴۲۴

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۴۲۶

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۴۲۷

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۴۲۹

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۴۳۲

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۴۳۴

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۴۳۴

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۴۳۶

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۴۳۶

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ۴۳۷

فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال ۴۳۷

فصل هجدهم- جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی ۴۴۰

فصل نوزدهم- جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۴۴۱

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۴۴۲

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۴۴۲

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۴۴۵

فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۴۴۵

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۴۴۶

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۴۴۶

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۴۴۸

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۴۵۰

فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی ۴۵۰

فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ۴۵۲

قانون جرایم رایانه ای ۴۵۷

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۴۵۷

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴۵۷

مبحث یکم- دسترسی غیر مجاز ۴۵۷

مبحث دوم- شنود غیرمجاز ۴۵۷

مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای ۴۵۷

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴۵۸

مبحث یکم- جعل رایانه‌ای ۴۵۸

مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴۵۹

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۴۵۹

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۴۶۰

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۴۶۱

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص ۴۶۲

فصل هفتم- سایر جرایم ۴۶۴

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۴۶۵

بخش سوم- سایر مقررات ۴۶۵

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۴۶۷

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۴۷۳

قانون آیین دادرسی کیفری ۴۷۵

بخش اول- کلیات ۴۷۵

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ۴۷۵

فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی ۴۷۶

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۴۷۸

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ۴۷۸

فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ۴۷۹

فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان ۴۸۵

فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس ۴۹۱

مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن ۴۹۱

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس ۴۹۶

فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ۴۹۷

فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان ۵۰۵

مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم ۵۰۵

مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ۵۱۱

فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی ۵۱۴

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ۵۲۳

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ۵۲۶

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۵۲۷

بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی ۵۲۸

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۵۲۸

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ۵۳۴

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۵۳۵

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ۵۳۵

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۵۴۰

مبحث سوم- صدور رأی ۵۴۲

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک ۵۴۳

مبحث اول- مقدمات رسیدگی ۵۴۳

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۵۴۶

مبحث سوم- صدور رأی ۵۴۷

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی ۵۴۷

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ۵۴۸

مبحث اول- تشکیلات ۵۴۸

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۵۴۹

فصل هفتم- احاله ۵۵۰

فصل هشتم- رد دادرس ۵۵۰

بخش چهارم- اعتراض به آراء ۵۵۲

فصل اول- کلیات ۵۵۲

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ۵۵۵

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۵۵۸

فصل چهارم- اعاده دادرسی ۵۶۱

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۵۶۴

فصل اول- کلیات ۵۶۴

فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۵۶۹

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۵۷۳

فصل چهارم-اجرای سایراحکام کیفری ۵۷۵

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط ۵۷۶

بخش ششم- هزینه دادرسی ۵۷۸

بخش هفتم- سایر مقررات ۵۷۹

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ۵۸۱

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح ۵۸۱

فصل اول ـ کلیات ۵۸۱

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی ۵۸۲

فصل سوم ـ صلاحیت ۵۸۵

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۵۸۶

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان ۵۸۶

مبحث دوم ـ کارشناسی ۵۸۸

مبحث سوم ـ احضار ۵۸۹

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت ۵۸۹

مبحث پنجم ـ مرور زمان ۵۹۰

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی ۵۹۱

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی ۵۹۱

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی ۵۹۲

فصل هشتم ـ اجرای احکام ۵۹۳

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی ۵۹۴

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی ۵۹۵

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای ۵۹۹

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی ۶۰۳

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات ۶۰۵

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳٫ ۶۰۷

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۶۱۳

قانون تجارت ۶۱۷

باب اول- ‌تجار و معاملات تجارتی ۶۱۷

باب دوم- ‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ۶۱۸

فصل اول- دفاتر تجارتی ۶۱۸

فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی ۶۱۹

باب سوم- ‌شرکت‌های تجارتی ۶۲۰

فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ۶۲۰

مبحث اول- ‌شرکت‌های سهامی ۶۲۰

بخش ۱- تعریف و تشکیل شرکت سهامی ۶۲۰

بخش ۲- سهام ۶۲۶

‌بخش ۳- تبدیل سهام ۶۲۸

بخش ۴- اوراق قرضه ۶۳۰

‌بخش ۵- مجامع عمومی ۶۳۴

بخش ۶- هیأت مدیره ۶۳۹

بخش ۷- بازرسان ۶۴۵

بخش ۸- تغییرات در سرمایه شرکت ۶۴۷

بخش ۹- انحلال و تصفیه ۶۵۴

بخش ۱۰- حساب‌های شرکت ۶۵۹

بخش ۱۱- مقررات جزایی ۶۶۱

بخش ۱۲- مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی ۶۶۷

مبحث دوم- شرکت با مسئولیت محدود ۶۷۴

مبحث سوم- شرکت تضامنی ۶۷۶

مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیر سهامی ۶۷۹

مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی ۶۸۲

مبحث ششم- شرکت نسبی ۶۸۴

مبحث هفتم- ‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف ۶۸۵

فصل دوم- ‌در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها ۶۸۵

فصل سوم- ‌در تصفیه امور شرکت‌ها ۶۸۶

فصل چهارم- مقررات مختلفه ۶۸۸

باب چهارم- ‌برات- فته‌طلب- چک ۶۸۹

فصل اول- برات ۶۸۹

مبحث اول- صورت برات ۶۸۹

مبحث دوم- در قبول و نکول ۶۹۰

مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث ۶۹۰

مبحث چهارم- در وعده برات ۶۹۱

مبحث پنجم- ظهرنویسی ۶۹۱

مبحث ششم- مسئولیت ۶۹۱

مبحث هفتم- در پرداخت ۶۹۲

مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث ۶۹۴

مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات ۶۹۴

مبحث دهم- در اعتراض (‌پروتست) ۶۹۶

مبحث یازدهم- برات رجوعی ۶۹۷

مبحث دوازدهم- قوانین خارجی ۶۹۸

فصل دوم- در فته ‌طلب ۶۹۹

فصل سوم- چک ۶۹۹

فصل چهارم- در مرور زمان ۷۰۰

باب پنجم- اسناد در وجه حامل ۷۰۰

باب ششم- دلالی ۷۰۲

فصل اول- کلیات ۷۰۲

فصل دوم- اجرت دلال و مخارج ۷۰۳

‌فصل سوم – دفتر ۷۰۴

باب هفتم- ‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) ۷۰۴

باب هشتم- قرارداد حمل و نقل ۷۰۶

باب نهم – قائم ‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی ۷۰۹

باب دهم- ضمانت ۷۰۹

باب یازدهم- در ورشکستگی ۷۱۰

فصل اول- در کلیات ۷۱۰

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن ۷۱۰

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر ۷۱۲

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته ۷۱۳

فصل پنجم- در مدیر تصفیه ۷۱۳

فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه ۷۱۴

مبحث اول- در کلیات ۷۱۴

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی ۷۱۵

مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات ۷۱۵

مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه ۷۱۶

مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکارها ۷۱۶

فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته ۷۱۸

مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها ۷۱۸

مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی ۷۱۸

فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی ۷۱۸

فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی ۷۲۰

فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی ۷۲۱

مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی ۷۲۲

فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها ۷۲۳

مبحث اول- ‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند ۷۲۳

مبحث دوم- طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند ۷۲۴

فصل نهم- ‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول ۷۲۴

فصل دهم- در دعوی استرداد ۷۲۵

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی ۷۲۶

باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ۷۲۷

فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر ۷۲۷

فصل دوم- در ورشکستگی به تقلب ۷۲۹

فصل سوم- جنایات اشخاص غیر از تاجر ورشکسته ۷۲۹

فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب   ۷۳۰

باب سیزدهم- در اعاده اعتبار ۷۳۰

باب چهاردهم- اسم تجارتی ۷۳۲

باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ۷۳۲

فصل اول- اشخاص حقوقی ۷۳۲

فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی ۷۳۳

باب شانزدهم- مقررات نهایی ۷۳۳

قانون ثبت اسناد و املاک ‌ ۷۳۵

باب اول- تشکیلات اداری ثبت ۷۳۵

باب دوم- ثبت عمومی ۷۳۵

فصل اول – اعلان ثبت و تحدید حدود ۷۳۵

فصل دوم- اعتراض ۷۳۷

فصل سوم- در آثار ثبت ۷۴۰

باب سوم- ثبت اسناد ۷۴۸

فصل اول- مواد عمومی ۷۴۸

فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد ۷۵۰

فصل سوم‌- در امانت اسناد ۷۵۱

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی ۷۵۲

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی ۷۵۲

باب ششم- جرائم و مجازات ۷۵۳

باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک ۷۵۶

باب هشتم- مواد مخصوصه ۷۵۹

از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ۷۷۱

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۷۷۳

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۷۷۵

قانون تملک آپارتمانها ۷۷۷

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

برچسب:
وزن0.88 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

پالتویی

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین کاربردی سنا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.