تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

مجموعه قوانین مدنی سنا

عنوان کتاب: مجموعه قوانین مدنی سنا

پدیدآورنده: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: جیبی، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۶۰۴

62,100 تومان

مقایسه

مجموعه قوانین مدنی

مجموعه قوانین مدنی
مجموعه قوانین مدنی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۹
فصل اول ـ اصول کلی ۱۹
فصل دوم- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ۲۳
فصل سوم- حقوق ملت ۲۴
فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی ۲۷
فصل پنجم – حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ۳۱
فصل ششم- قوه مقننه ۳۲
مبحث اول- مجلس شورای اسلامی ۳۲
فصل هفتم- شوراها ۳۹
فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری ۴۰
فصل نهم- قوه مجریه ۴۳
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء ۴۳
مبحث دوم- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب ۴۹
فصل دهم- سیاست خارجی ۵۰
فصل یازدهم- قوه قضاییه ۵۱
فصل دوازدهم- صدا و سیما ۵۴
فصل سیزدهم- شورای عالی امنیت ملی ۵۵
فصل چهاردهم- بازنگری درقانون اساسی ۵۶
قانون مدنی ۵۷
در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۵۷
جلد اوّل- در اموال ۵۸
کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۵۸
باب اوّل- در بیان انواع اموال ۵۸
فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۵۸
فصل دوم- در اموال منقوله ۵۹
فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد. ۶۰
باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۶۱
فصل اوّل- در مالکیت ۶۱
فصل دوم- در حق اِنتفاع ۶۲
مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۶۳
مبحث دوم- در وقف ۶۴
مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۶۸
فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و ۶۹
آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۶۹
مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۶۹
مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۷۱
مبحث سوم- در حَریم املاک ۷۴
کتاب دوم- در اسباب تملک ۷۵
قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۷۵
باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۷۵
باب دوم- در حِیازت مباحات ۷۶
باب سوم- در معادن ۷۸
باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۷۸
فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۷۸
فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۷۹
باب پنجم- در دفینه ۸۰
باب ششم- در شکار ۸۰
قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۸۱
باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۸۱
فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۸۱
فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۸۱
مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۸۲
مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۸۴
مبحث سوم- در مورد معامله ۸۴
مبحث چهارم- در جهت معامله ۸۴
فصل سوم- در اثر معاملات ۸۵
مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۸۵
مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۸۶
مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۸۶
فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۸۷
مبحث اوّل- در اقسام شرط ۸۷
مبحث دوم- در احکام شرط ۸۷
فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۸۹
فصل ششم- در سقوط تعهدات ۹۱
مبحث اول- در وفای به عهد ۹۱
مبحث دوم- در اقاله ۹۳
مبحث سوم- در اِبراء ۹۴
مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۹۴
مبحث پنجم- در تَهاتُر ۹۴
مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۹۵
باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۹۵
فصل اوّل- در کلیات ۹۵
فصل دوم- در ضَمان قهری ۹۶
مبحث اوّل- در غصب ۹۶
مبحث دوم- در اِتلاف ۹۹
مبحث سوم- در تسبیب ۱۰۰
مبحث چهارم- در استیفاء ۱۰۰
باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۱۰۱
فصل اوّل- در بیع ۱۰۱
مبحث اوّل- در احکام بیع ۱۰۱
مبحث دوم- در طرفین معامله ۱۰۲
مبحث سوم- در مبیع ۱۰۲
مبحث چهارم- در آثار بیع ۱۰۴
فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۱۰۴
فقره دوم- در تسلیم ۱۰۴
فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۱۰۷
فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۱۰۷
مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۱۰۸
فقره اول- در خیارات ۱۰۸
اول- در خیار مجلس ۱۰۸
دوم- در خیار حیوان ۱۰۸
سوم- در خیار شرط ۱۰۸
چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۱۰۹
پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۱۱۰
ششم- در خیار غَبن ۱۱۰
هفتم- در خیار عیب ۱۱۱
هشتم- در خیار تَدلیس ۱۱۳
نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۱۱۳
دهم- در خیار تخلف شرط ۱۱۴
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۱۱۴
فصل دوم- در بیع شرط ۱۱۵
فصل سوم- در مُعاوضه ۱۱۶
فصل چهارم- در اجاره ۱۱۶
مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۱۱۶
مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۱۲۱
مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۱۲۲
فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۱۲۲
فقره‌ی دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۱۲۳
فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۱۲۳
مبحث اوّل- در مُزارعه ۱۲۳
مبحث دوم- در مُساقات ۱۲۶
فصل ششم- در مُضاربه ۱۲۶
فصل هفتم- در جُعاله ۱۲۸
فصل هشتم- در شرکت ۱۲۹
مبحث اوّل- در احکام شرکت ۱۲۹
مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۱۳۱
فصل نهم- در ودیعه ۱۳۳
مبحث اول- در کلیات ۱۳۳
مبحث دوم- در تعهدات امین ۱۳۴
مبحث سوم- در تعهدات امانتگذار ۱۳۶
فصل دهم- در عاریه ۱۳۷
فصل یازدهم- در قَرض ۱۳۸
فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۳۹
فصل سیزدهم- در وکالت ۱۳۹
مبحث اول- در کلیات ۱۳۹
مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۴۰
مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۴۱
مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۴۱
فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۴۲
مبحث اول- در کلیات ۱۴۲
مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۴۳
مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۴۴
مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۴۶
فصل پانزدهم- در حواله ۱۴۶
فصل شانزدهم- در کفالت ۱۴۷
فصل هفدهم- در صُلح ۱۴۹
فصل هجدهم- در رهن ۱۵۱
فصل نوزدهم- در هبه ۱۵۳
قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۵۵
قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۵۶
باب اوّل- در وصایا ۱۵۶
فصل اوّل- در کلیات ۱۵۶
فصل دوم- در مّوصی ۱۵۸
فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۵۸
فصل چهارم- در موصی‌له ۱۵۹
فصل پنجم- در وصیّ ۱۶۰
باب دوم- در ارث ۱۶۱
فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۶۱
فصل دوم- در تحقق ارث ۱۶۱
فصل سوم- در شرایط و جملهای از موانع ارث ۱۶۲
فصل چهارم- در حجب ۱۶۴
فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۶۵
فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۶۷
مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۶۷
مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۶۹
مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۷۱
مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۷۳
کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۱۷۴
جلد دوم- در اشخاص ۱۷۵
کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ۱۷۵
کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در تابعیت از قانون مدنی ۱۷۸
کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال ۱۸۴
کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اقامتگاه ۱۸۵
کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در غایب مفقودالاثر ۱۸۶
کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در قرابت ۱۹۰
کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۱۹۰
باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در نکاح ۱۹۰
فصل اوّل- در خواستگاری ۱۹۰
فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳)- قابلیت صحّی برای ازدواج ۱۹۱
فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در موانع نکاح ۱۹۲
فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴)- شرایط صحّت نکاح ۱۹۴
فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- وکالت در نکاح ۱۹۵
فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در نکاح منقطع ۱۹۶
فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در مهر ۱۹۶
فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۱۹۹
باب دوم (مصوب۲۰/۱/۱۳۱۴)- در انحلال عقد نکاح ۲۰۱
فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۲۰۱
فصل دوم- در طلاق ۲۰۳
مبحث اوّل- در کلیات ۲۰۳
مبحث دوم- در اقسام طلاق ۲۰۴
مبحث سوم- در عدّه ۲۰۵
کتاب هشتم (۱۹/۱/۱۳۱۴)- در اولاد ۲۰۶
باب اوّل- در نَسَب ۲۰۶
باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۲۰۷
باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۲۰۹
کتاب نهم- در خانواده ۲۱۱
فصل اوّل- در الزام به انفاق ۲۱۱
کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۲۱۳
فصل اوّل- در کلیات ۲۱۳
فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۲۱۴
فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۲۱۷
نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۲۱۷
فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۲۱۹
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۲۲۰
جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادله‌ی اثبات دعوی ۲۲۱
کتاب اول- در اقرار ۲۲۱
باب اوّل- در شرایط اقرار ۲۲۱
باب دوم- در آثار اقرار ۲۲۳
کتاب سوم- در شهادت ۲۲۷
باب اوّل- در موارد شهادت ۲۲۷
کتاب چهارم- در اَمارات ۲۲۹
کتاب پنجم- در قَسَم ۲۲۹
قانون مسئولیت مدنی ۲۳۱
قانون حمایت از خانواده ۲۳۵
فصل اول- دادگاه خانواده ۲۳۵
فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۲۳۹
فصل سوم- ازدواج ۲۴۰
فصل چهارم- طلاق ۲۴۲
فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۲۴۶
فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۲۴۷
فصل هفتم- مقررات کیفری ۲۴۸
‌قانون مسئولیت مدنی ‌ ۲۵۳
قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵۷
کتاب اول- در امور مدنی مصوب۲۱/۱/۱۳۷۹ ۲۵۷
کلیات ۲۵۷
باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۲۵۸
فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۲۵۸
فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۲۶۱
باب دوم- وکالت در دعاوی ۲۶۲
باب سوم- دادرسی نخستین ۲۶۷
فصل اول- دادخواست ۲۶۷
مبحث اول- تقدیم دادخواست ۲۶۷
مبحث دوم- شرایط دادخواست ۲۶۸
مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست ۲۶۹
مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست ۲۷۰
فصل دوم- بهای خواسته ۲۷۱
فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۲۷۲
مبحث اول- جریان دادخواست ۲۷۲
مبحث دوم- ابلاغ ۲۷۳
مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی ۲۷۷
فصل چهارم- جلسه دادرسی ۲۷۹
فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۲۸۲
فصل ششم- امور اتفاقی ۲۸۳
مبحث اول- تأمین خواسته ۲۸۳
۱- درخواست تأمین ۲۸۳
۲- اقسام تأمین ۲۸۵
مبحث دوم- ورود شخص ثالث ۲۸۷
مبحث سوم- جلب شخص ثالث ۲۸۸
مبحث چهارم- دعوای متقابل ۲۸۹
مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی ۲۹۰
فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۲۹۱
مبحث اول- تأمین دلیل ۲۹۱
مبحث دوم- اظهارنامه ۲۹۲
فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۲۹۲
فصل نهم- سازش و درخواست آن ۲۹۷
مبحث اول- سازش ۲۹۷
مبحث دوم- درخواست سازش ۲۹۸
فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۲۹۹
مبحث اول- کلیات ۲۹۹
مبحث دوم- اقرار ۳۰۰
مبحث سوم- اسناد ۳۰۱
الف- مواد عمومی ۳۰۱
ب- انکار و تردید ۳۰۳
ج- ادعای جعلیت ۳۰۴
د- رسیدگی به صحت و اصالت سند ۳۰۵
مبحث چهارم- گواهی ۳۰۷
مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی ۳۱۰
مبحث ششم- رجوع به کارشناس ۳۱۱
مبحث هفتم- سوگند ۳۱۴
مبحث هشتم- نیابت قضایی ۳۱۸
فصل یازدهم- رأی ۳۱۹
مبحث اول- صدور و انشای رأی ۳۱۹
مبحث دوم- ابلاغ رأی ۳۲۰
مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی ۳۲۱
مبحث چهارم- واخواهی ۳۲۱
مبحث پنجم- تصحیح رأی ۳۲۳
مبحث ششم- دادرسی فوری ۳۲۳
باب چهارم- تجدیدنظر ۳۲۵
فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ۳۲۵
فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۳۲۶
فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۳۲۷
فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۳۲۸
فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۳۳۰
باب پنجم- فرجام‌خواهی ۳۳۳
فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۳۳۳
مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام ۳۳۳
مبحث دوم- موارد نقض ۳۳۵
مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی ۳۳۶
مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی ۳۳۹
مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی ۳۴۰
مبحث ششم- اقدامات پس از نقض ۳۴۱
مبحث هفتم- فرجام تبعی ۳۴۳
فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۳۴۴
فصل سوم- اعاده دادرسی ۳۴۶
مبحث اول- جهات اعاده دادرسی ۳۴۶
مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۳۴۶
مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۳۴۷
باب ششم- مواعد ۳۵۰
فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۳۵۰
فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۳۵۱
باب هفتم- داوری ۳۵۱
باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۳۶۱
فصل اول- هزینه دادرسی ۳۶۱
فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۳۶۱
باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۳۶۳
فصل اول- کلیات ۳۶۳
فصل دوم- خسارات ۳۶۴
فصل سوم- مستثنیات دین ۳۶۵
قانون اجرای احکام مدنی ۳۶۷
فصل اول- قواعد عمومی ۳۶۷
مبحث اول- مقدمات اجرا ۳۶۷
مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۳۶۹
مبحث سوم- ترتیب اجرا ۳۷۰
فصل دوم- توقیف اموال ۳۷۶
مبحث اول- مقررات عمومی ۳۷۶
مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۳۷۸
مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۳۷۹
مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۳۸۰
مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۳۸۱
مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۳۸۳
مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۳۸۴
مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۳۸۵
مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۳۸۶
مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۳۸۷
فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۳۸۷
مبحث اول- فروش اموال منقول ۳۸۷
مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۳۹۱
فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۳۹۲
فصل ششم- حق تقدم ۳۹۳
فصل هفتم- تأدیه طلب ۳۹۴
فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۳۹۵
فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۳۹۷
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ ۴۰۱
آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۴۰۳
بخش اول- جزای نقدی ۴۰۳
بخش دوم- سایر محکومیتهای مالی ۴۰۶
قانون حمایت از خانواده ۴۰۹
فصل اول- دادگاه خانواده ۴۰۹
فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی ۴۱۳
فصل سوم- ازدواج ۴۱۴
فصل چهارم- طلاق ۴۱۶
فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۴۲۰
فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۴۲۱
فصل هفتم- مقررات کیفری ۴۲۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۴۲۷
بخش اول- تشکیلات ۴۲۷
بخش دوم- آیین دادرسی ۴۲۹
فصل اول- صلاحیت ۴۲۹
فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی ۴۳۲
مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی ۴۳۲
اول– دادخواست ۴۳۲
دوم- دستور موقت ۴۳۷
سوم- رسیدگی و صدور رأی ۴۳۸
مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۴۴۴
مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی ۴۴۷
بخش سوم- اعاده دادرسی ۴۵۲
بخش چهارم- اجرای احکام ۴۵۴
بخش پنجم- سایر مقررات ۴۵۷
قانون شورای حل اختلاف ۴۵۹
مبحث اول- مقررات عمومی ۴۵۹
مبحث دوم- ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب ۴۵۹
مبحث سوم- شرایط عضویت ۴۶۰
مبحث چهارم- صلاحیت شورا ۴۶۱
مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا ۴۶۳
مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی ۴۶۵
مبحث هفتم- سایر مقررات ۴۶۶
قانون تملک آپارتمانها ۴۶۹
آیین نامه قانون تملک آپارتمانها ۴۷۵
بخش اول- قسمت های مختلف ساختمان ۴۷۵
فصل اول‌- قسمت های اختصاصی‌ ۴۷۵
فصل دوم- قسمت های مشترک ۴۷۵
بخش دوم- اداره امور ساختمان ۴۷۷
فصل اول‌- مجمع عمومی‌ ۴۷۷
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر ۴۷۷
فصل دوم‌- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌ ۴۷۸
فصل سوم‌- هزینه‌های مشترک‌ ۴۸۰
فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا ۴۸۱

مجموعه قوانین مدنی سنا – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

برچسب:
وزن0.25 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

جیبی

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه قوانین مدنی سنا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.