تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مجموعه قوانین جزایی سنا

103,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

فهرست صفحه

قانون مجازات اسلامی ۱۱

کتاب اول- کلیات ۱۳

بخش اول- مواد عمومی ۱۳

فصل اول- تعاریف ۱۳

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۱۳

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۱۵

فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری ۱۶

بخش دوم- مجازات‌ها ۱۶

فصل اول- مجازات‌های اصلی ۱۶

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۲۰

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۲۳

فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۲۵

فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۲۶

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۲۸

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۳۰

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۳۱

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۳۲

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۳۷

فصل یازدهم- سقوط مجازات ۴۰

مبحث اول- عفو ۴۰

مبحث دوم- نسخ قانون ۴۰

مبحث سوم- گذشت شاکی ۴۰

مبحث چهارم- مرور زمان ۴۲

مبحث پنجم- توبه مجرم ۴۴

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۴۵

بخش سوم- جرایم ۴۵

فصل اول- شروع به جرم ۴۵

فصل دوم- شرکت در جرم ۴۶

فصل سوم- معاونت در جرم ۴۶

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۴۷

فصل پنجم- تعدّد جرم ۴۸

فصل ششم- تکرار جرم ۵۰

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۵۰

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۵۰

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری ۵۱

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۵۵

فصل اول- مواد عمومی ۵۵

فصل دوم- اقرار ۵۵

فصل سوم- شهادت ۵۶

فصل چهارم- سوگند ۶۰

فصل پنجم- علم قاضی ۶۱

بخش ششم- مسائل متفرقه ۶۱

کتاب دوم – حدود ۶۳

بخش اول- مواد عمومی ۶۳

بخش دوم- جرایم موجب حد ۶۳

فصل اول- زنا ۶۳

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۶۵

فصل سوم- قوّادی ۶۶

فصل چهارم- قذف ۶۷

فصل پنجم- سبّ نبی ۶۹

فصل ششم- مصرف مسکر ۷۰

فصل هفتم- سرقت ۷۰

فصل هشتم- محاربه ۷۲

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض ۷۳

کتاب سوم- قصاص ۷۳

بخش اول- مواد عمومی ۷۳

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۷۳

فصل دوم- تداخل جنایات ۷۶

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۷۷

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۸۰

فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۸۵

فصل ششم- شرکت در جنایت ۸۸

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۸۹

بخش دوم- قصاص نفس ۹۰

بخش سوم- قصاص عضو ۹۱

فصل اول- موجب قصاص عضو ۹۱

فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۹۲

بخش چهارم- اجرای قصاص ۹۶

فصل اول- مواد عمومی ۹۶

فصل دوم – اجرای قصاص نفس ۹۹

فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۱۰۰

کتاب چهارم- دیات ۱۰۱

بخش اول- مواد عمومی ۱۰۱

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۱۰۱

فصل دوم- ضمان دیه ۱۰۲

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۰۲

فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه ۱۰۳

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۱۰۷

فصل ششم- موجبات ضمان ۱۰۸

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۱۱۶

بخش دوم- مقادیر دیه ۱۱۹

فصل اول- دیه نفس ۱۱۹

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۱۲۰

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۱۲۲

مبحث اول- دیه مو ۱۲۲

مبحث دوم- دیه چشم ۱۲۴

مبحث سوم- دیه بینی ۱۲۵

مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۱۲۶

مبحث پنجم- دیه لب ۱۲۶

مبحث ششم- دیه زبان ۱۲۷

مبحث هفتم- دیه دندان ۱۲۸

مبحث هشتم- دیه گردن ۱۳۰

مبحث نهم- دیه فک ۱۳۰

مبحث دهم- دیه دست و پا ۱۳۱

مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۱۳۲

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۱۳۳

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۱۳۴

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۱۳۵

مبحث پانزدهم- دیه پستان ۱۳۶

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۱۳۶

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۱۳۷

مبحث اول- دیه عقل ۱۳۷

مبحث دوم- دیه شنوایی ۱۳۸

مبحث سوم- دیه بینایی ۱۳۸

مبحث چهارم- دیه بویایی ۱۳۹

مبحث پنجم- دیه چشایی ۱۳۹

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۱۴۰

مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۱۴۰

فصل ششم- دیه جراحات ۱۴۱

فصل هفتم- دیه جنین ۱۴۳

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۱۴۴

کتاب پنجم- تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۴۶

فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۱۴۶

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی ۱۴۸

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۱۴۸

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۱۴۹

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۱۵۰

فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی ۱۵۴

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۱۵۴

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۱۵۷

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۱۵۸

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۱۶۱

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۱۶۴

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۱۶۶

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۱۶۶

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۱۶۹

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۱۶۹

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ۱۶۹

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال ۱۷۰

فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی ۱۷۳

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۱۷۵

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۱۷۶

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۱۷۶

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۱۸۰

فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۱۸۰

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۱۸۰

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۱۸۱

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۱۸۳

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۱۸۵

فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی ۱۸۶

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ۱۸۸

قانون جرایم رایانه‌ای ۱۹۲

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۲۰۷

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ ۲۱۲

قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۵

بخش اول- کلیات ۲۱۷

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ۲۱۷

فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی ۲۱۸

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ۲۲۱

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن ۲۲۱

فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان ۲۲۲

فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان ۲۲۹

فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس ۲۳۷

مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن ۲۳۷

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس ۲۴۲

فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی ۲۴۴

فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان ۲۵۴

مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم ۲۵۴

مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان ۲۶۲

فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی ۲۶۴

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات ۲۷۶

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان ۲۸۰

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور ۲۸۱

بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی ۲۸۳

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۲۸۳

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات ۲۸۹

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری ۲۹۱

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی ۲۹۱

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۲۹۷

مبحث سوم- صدور رأی ۲۹۹

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک ۳۰۱

مبحث اول- مقدمات رسیدگی ۳۰۱

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۳۰۴

مبحث سوم- صدور رأی ۳۰۵

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی ۳۰۶

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ۳۰۷

مبحث اول- تشکیلات ۳۰۷

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی ۳۰۸

فصل هفتم- احاله ۳۰۹

فصل هشتم- رد دادرس ۳۱۰

بخش چهارم- اعتراض به آراء ۳۱۱

فصل اول- کلیات ۳۱۱

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان ۳۱۵

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان‌عالی کشور ۳۱۹

فصل چهارم- اعاده دادرسی ۳۲۳

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ۳۲۶

فصل اول- کلیات ۳۲۶

فصل دوم- اجرای مجازات حبس ۳۳۲

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی ۳۳۶

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری ۳۳۹

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم ۳۴۱

بخش ششم- هزینه دادرسی ۳۴۳

بخش هفتم- سایر مقررات ۳۴۴

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ۳۴۷

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

برچسب:
وزن0.18 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

جیبی

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه قوانین جزایی سنا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.