کتاب قانون مدنی

وزن 0.5 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

تعداد موجود :

110,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

فهرست کلی صفحه

قانون مدنی ۱۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۵

جلد اوّل- در اموال ۱۶

جلد دوم- در اشخاص ۱۳۹

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادلۀ اثبات دعوی ۱۸۹

قانون مسئولیت مدنی ۲۰۱

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ ۲۰۵

فهرست جزئی صفحه

قانون مدنی ۱۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۵

جلد اوّل- در اموال ۱۶

کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۱۶

باب اوّل- در بیان انواع اموال ۱۶

فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۱۶

فصل دوم- در اموال منقوله ۱۷

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد ۱۸

باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۱۹

فصل اوّل- در مالکیت ۱۹

فصل دوم- در حق اِنتفاع ۲۰

مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۲۰

مبحث دوم- در وقف ۲۲

مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۲۷

فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۲۷

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۲۷

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۲۹

مبحث سوم- در حَریم املاک ۳۳

کتاب دوم- در اسباب تملک ۳۳

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۳۳

باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۳۳

باب دوم- در حِیازت مباحات ۳۴

باب سوم- در معادن ۳۶

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۳۶

فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۳۶

فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۳۸

باب پنجم- در دفینه ۳۸

باب ششم- در شکار ۳۹

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۳۹

باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۳۹

فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۳۹

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۴۰

مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۴۰

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۴۲

مبحث سوم- در مورد معامله ۴۳

مبحث چهارم- در جهت معامله ۴۳

فصل سوم- در اثر معاملات ۴۴

مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۴۴

مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۴۴

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۴۵

فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۴۵

مبحث اوّل- در اقسام شرط ۴۵

مبحث دوم- در احکام شرط ۴۶

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۴۸

فصل ششم- در سقوط تعهدات ۵۰

مبحث اول- در وفای به عهد ۵۰

مبحث دوم- در اقاله ۵۲

مبحث سوم- در اِبراء ۵۳

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۵۳

مبحث پنجم- در تَهاتُر ۵۴

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۵۵

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۵۵

فصل اوّل- در کلیات ۵۵

فصل دوم- در ضَمان قهری ۵۶

مبحث اوّل- در غصب ۵۶

مبحث دوم- در اِتلاف ۵۹

مبحث سوم- در تسبیب ۵۹

مبحث چهارم- در استیفاء ۶۰

باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۶۰

فصل اوّل- در بیع ۶۰

مبحث اوّل- در احکام بیع ۶۰

مبحث دوم- در طرفین معامله ۶۱

مبحث سوم- در مبیع ۶۲

مبحث چهارم- در آثار بیع ۶۳

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۶۴

فقره دوم- در تسلیم ۶۴

فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۶۷

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۶۷

مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۶۸

فقره اول- در خیارات ۶۸

اول- در خیار مجلس ۶۸

دوم- در خیار حیوان ۶۸

سوم- در خیار شرط ۶۸

چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۶۹

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۷۰

ششم- در خیار غَبن ۷۰

هفتم- در خیار عیب ۷۱

هشتم- در خیار تَدلیس ۷۳

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۷۳

دهم- در خیار تخلف شرط ۷۴

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۷۴

فصل دوم- در بیع شرط ۷۵

فصل سوم- در مُعاوضه ۷۶

فصل چهارم- در اجاره ۷۶

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۷۷

مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۸۲

مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۸۳

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۸۳

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۸۳

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۸۴

مبحث اوّل- در مُزارعه ۸۴

مبحث دوم- در مُساقات ۸۷

فصل ششم- در مُضاربه ۸۷

فصل هفتم- در جُعاله ۸۹

فصل هشتم- در شرکت ۹۰

مبحث اوّل- در احکام شرکت ۹۰

مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۹۲

فصل نهم- در ودیعه ۹۵

مبحث اول- در کلیات ۹۵

مبحث دوم- در تعهدات امین ۹۵

مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار ۹۸

فصل دهم- در عاریه ۹۸

فصل یازدهم- در قَرض ۹۹

فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۰۰

فصل سیزدهم- در وکالت ۱۰۰

مبحث اول- در کلیات ۱۰۰

مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۰۱

مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۰۲

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۰۳

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۰۴

مبحث اول- در کلیات ۱۰۴

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۰۵

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۰۶

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۰۷

فصل پانزدهم- در حواله ۱۰۸

فصل شانزدهم- در کفالت ۱۰۹

فصل هفدهم- در صُلح ۱۱۱

فصل هجدهم- در رهن ۱۱۳

فصل نوزدهم- در هبه ۱۱۶

قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۱۷

قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۱۹

باب اوّل- در وصایا ۱۱۹

فصل اوّل- در کلیات ۱۱۹

فصل دوم- در مّوصی ۱۲۱

فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۲۱

فصل چهارم- در موصی‌له ۱۲۲

فصل پنجم- در وصیّ ۱۲۳

باب دوم- در ارث ۱۲۳

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۲۳

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۲۴

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث ۱۲۵

فصل چهارم- در حجب ۱۲۷

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۲۸

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۳۰

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۳۰

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۳۲

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۳۴

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۳۶

کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۱۳۸

جلد دوم- در اشخاص ۱۳۹

کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ۱۳۹

کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در تابعیت از قانون مدنی ۱۴۲

کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال ۱۴۸

کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اقامتگاه ۱۵۰

کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در غایب مفقودالاثر ۱۵۱

کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در قرابت ۱۵۵

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۱۵۶

باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در نکاح ۱۵۶

فصل اوّل- در خواستگاری ۱۵۶

فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳)- قابلیت صحّی برای ازدواج ۱۵۷

فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در موانع نکاح ۱۵۷

فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴)- شرایط صحّت نکاح ۱۶۰

فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- وکالت در نکاح ۱۶۱

فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در نکاح منقطع ۱۶۲

فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در مهر ۱۶۲

فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۱۶۵

باب دوم (مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴)- در انحلال عقد نکاح ۱۶۷

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۱۶۷

فصل دوم- در طلاق ۱۷۰

مبحث اوّل- در کلیات ۱۷۰

مبحث دوم- در اقسام طلاق ۱۷۱

مبحث سوم- در عدّه ۱۷۱

کتاب هشتم (۱۹/۱/۱۳۱۴)- در اولاد ۱۷۲

باب اوّل- در نَسَب ۱۷۲

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۱۷۴

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۱۷۶

کتاب نهم- در خانواده ۱۷۸

فصل اوّل- در الزام به انفاق ۱۷۸

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۱۸۰

فصل اوّل- در کلیات ۱۸۰

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۱۸۱

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۱۸۴

نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۱۸۴

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۱۸۷

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۱۸۸

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادلۀ اثبات دعوی ۱۸۹

کتاب اول- در اقرار ۱۸۹

باب اوّل- در شرایط اقرار ۱۸۹

باب دوم- در آثار اقرار ۱۹۰

کتاب دوم- در اسناد ۱۹۲

کتاب سوم- در شهادت ۱۹۵

باب اوّل- در موارد شهادت ۱۹۵

باب دوم- در شرایط شهادت ۱۹۷

کتاب چهارم- در اَمارات ۱۹۷

کتاب پنجم- در قَسَم ۱۹۸

قانون مسئولیت مدنی ۲۰۱

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ ۲۰۵

وزن 0.5 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

قانون مدنی ۱۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۵

جلد اوّل- در اموال ۱۶

جلد دوم- در اشخاص ۱۳۹

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادلۀ اثبات دعوی ۱۸۹

قانون مسئولیت مدنی ۲۰۱

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ ۲۰۵

فهرست جزئی صفحه

قانون مدنی ۱۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۵

جلد اوّل- در اموال ۱۶

کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۱۶

باب اوّل- در بیان انواع اموال ۱۶

فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۱۶

فصل دوم- در اموال منقوله ۱۷

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد ۱۸

باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۱۹

فصل اوّل- در مالکیت ۱۹

فصل دوم- در حق اِنتفاع ۲۰

مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۲۰

مبحث دوم- در وقف ۲۲

مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۲۷

فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۲۷

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۲۷

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۲۹

مبحث سوم- در حَریم املاک ۳۳

کتاب دوم- در اسباب تملک ۳۳

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۳۳

باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۳۳

باب دوم- در حِیازت مباحات ۳۴

باب سوم- در معادن ۳۶

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۳۶

فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۳۶

فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۳۸

باب پنجم- در دفینه ۳۸

باب ششم- در شکار ۳۹

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۳۹

باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۳۹

فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۳۹

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۴۰

مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۴۰

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۴۲

مبحث سوم- در مورد معامله ۴۳

مبحث چهارم- در جهت معامله ۴۳

فصل سوم- در اثر معاملات ۴۴

مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۴۴

مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۴۴

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۴۵

فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۴۵

مبحث اوّل- در اقسام شرط ۴۵

مبحث دوم- در احکام شرط ۴۶

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۴۸

فصل ششم- در سقوط تعهدات ۵۰

مبحث اول- در وفای به عهد ۵۰

مبحث دوم- در اقاله ۵۲

مبحث سوم- در اِبراء ۵۳

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۵۳

مبحث پنجم- در تَهاتُر ۵۴

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۵۵

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۵۵

فصل اوّل- در کلیات ۵۵

فصل دوم- در ضَمان قهری ۵۶

مبحث اوّل- در غصب ۵۶

مبحث دوم- در اِتلاف ۵۹

مبحث سوم- در تسبیب ۵۹

مبحث چهارم- در استیفاء ۶۰

باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۶۰

فصل اوّل- در بیع ۶۰

مبحث اوّل- در احکام بیع ۶۰

مبحث دوم- در طرفین معامله ۶۱

مبحث سوم- در مبیع ۶۲

مبحث چهارم- در آثار بیع ۶۳

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۶۴

فقره دوم- در تسلیم ۶۴

فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۶۷

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۶۷

مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۶۸

فقره اول- در خیارات ۶۸

اول- در خیار مجلس ۶۸

دوم- در خیار حیوان ۶۸

سوم- در خیار شرط ۶۸

چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۶۹

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۷۰

ششم- در خیار غَبن ۷۰

هفتم- در خیار عیب ۷۱

هشتم- در خیار تَدلیس ۷۳

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۷۳

دهم- در خیار تخلف شرط ۷۴

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۷۴

فصل دوم- در بیع شرط ۷۵

فصل سوم- در مُعاوضه ۷۶

فصل چهارم- در اجاره ۷۶

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۷۷

مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۸۲

مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۸۳

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۸۳

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۸۳

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۸۴

مبحث اوّل- در مُزارعه ۸۴

مبحث دوم- در مُساقات ۸۷

فصل ششم- در مُضاربه ۸۷

فصل هفتم- در جُعاله ۸۹

فصل هشتم- در شرکت ۹۰

مبحث اوّل- در احکام شرکت ۹۰

مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۹۲

فصل نهم- در ودیعه ۹۵

مبحث اول- در کلیات ۹۵

مبحث دوم- در تعهدات امین ۹۵

مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار ۹۸

فصل دهم- در عاریه ۹۸

فصل یازدهم- در قَرض ۹۹

فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۰۰

فصل سیزدهم- در وکالت ۱۰۰

مبحث اول- در کلیات ۱۰۰

مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۰۱

مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۰۲

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۰۳

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۰۴

مبحث اول- در کلیات ۱۰۴

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۰۵

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۰۶

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۰۷

فصل پانزدهم- در حواله ۱۰۸

فصل شانزدهم- در کفالت ۱۰۹

فصل هفدهم- در صُلح ۱۱۱

فصل هجدهم- در رهن ۱۱۳

فصل نوزدهم- در هبه ۱۱۶

قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۱۷

قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۱۹

باب اوّل- در وصایا ۱۱۹

فصل اوّل- در کلیات ۱۱۹

فصل دوم- در مّوصی ۱۲۱

فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۲۱

فصل چهارم- در موصی‌له ۱۲۲

فصل پنجم- در وصیّ ۱۲۳

باب دوم- در ارث ۱۲۳

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۲۳

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۲۴

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث ۱۲۵

فصل چهارم- در حجب ۱۲۷

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۲۸

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۳۰

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۳۰

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۳۲

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۳۴

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۳۶

کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۱۳۸

جلد دوم- در اشخاص ۱۳۹

کتاب اوّل (مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳)- در کلیات ۱۳۹

کتاب دوم (تا ششم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در تابعیت از قانون مدنی ۱۴۲

کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال ۱۴۸

کتاب چهارم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اقامتگاه ۱۵۰

کتاب پنجم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در غایب مفقودالاثر ۱۵۱

کتاب ششم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در قرابت ۱۵۵

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۱۵۶

باب اوّل (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در نکاح ۱۵۶

فصل اوّل- در خواستگاری ۱۵۶

فصل دوم (مصوب ۳۱/۱۲/۱۳۱۳)- قابلیت صحّی برای ازدواج ۱۵۷

فصل سوم (مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳)- در موانع نکاح ۱۵۷

فصل چهارم (۱۷/۱/۱۳۱۴)- شرایط صحّت نکاح ۱۶۰

فصل پنجم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- وکالت در نکاح ۱۶۱

فصل ششم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در نکاح منقطع ۱۶۲

فصل هفتم (مصوب ۱۷/۱/۱۳۱۴)- در مهر ۱۶۲

فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۱۶۵

باب دوم (مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴)- در انحلال عقد نکاح ۱۶۷

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۱۶۷

فصل دوم- در طلاق ۱۷۰

مبحث اوّل- در کلیات ۱۷۰

مبحث دوم- در اقسام طلاق ۱۷۱

مبحث سوم- در عدّه ۱۷۱

کتاب هشتم (۱۹/۱/۱۳۱۴)- در اولاد ۱۷۲

باب اوّل- در نَسَب ۱۷۲

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۱۷۴

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۱۷۶

کتاب نهم- در خانواده ۱۷۸

فصل اوّل- در الزام به انفاق ۱۷۸

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۱۸۰

فصل اوّل- در کلیات ۱۸۰

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۱۸۱

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۱۸۴

نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۱۸۴

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۱۸۷

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۱۸۸

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادلۀ اثبات دعوی ۱۸۹

کتاب اول- در اقرار ۱۸۹

باب اوّل- در شرایط اقرار ۱۸۹

باب دوم- در آثار اقرار ۱۹۰

کتاب دوم- در اسناد ۱۹۲

کتاب سوم- در شهادت ۱۹۵

باب اوّل- در موارد شهادت ۱۹۵

باب دوم- در شرایط شهادت ۱۹۷

کتاب چهارم- در اَمارات ۱۹۷

کتاب پنجم- در قَسَم ۱۹۸

قانون مسئولیت مدنی ۲۰۱

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ ۲۰۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب قانون مدنی”

09016288181 02188303398