25 % تخفیف
قانون-مجازات-اسلامی
قانون-مجازات-اسلامیقانون-مجازات-اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۴

25,000 تومان 18,750 تومان

عنوان کتاب: قانون مجازات اسلامی

پدیدآورنده: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم / ۱۳۹۴

قطع و تیراژ: جیبی، ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۶۵۵

توضیحات

فهرست صفحه

مقدمه مولفین ۹

بخش اول- مواد عمومی ۱۱

فصل اول- تعاریف ۱۱

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۱۲

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۱۶

فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری ۱۹

بخش دوم- مجازات‌ها ۲۰

فصل اول- مجازات‌های اصلی ۲۰

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۲۴

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۲۹

فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۳۲

فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۳۶

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۳۸

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۴۲

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۴۳

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۴۷

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۵۱

فصل یازدهم- سقوط مجازات ۵۴

مبحث اول- عفو ۵۴

مبحث دوم- نسخ قانون ۵۵

مبحث سوم- گذشت شاکی ۵۵

مبحث چهارم- مرور زمان ۵۷

مبحث پنجم- توبه مجرم ۵۹

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۶۲

بخش سوم- جرایم ۶۲

فصل اول- شروع به جرم ۶۲

فصل دوم- شرکت در جرم ۶۳

فصل سوم- معاونت در جرم ۶۴

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۶۶

فصل پنجم- تعدّد جرم ۶۷

فصل ششم- تکرار جرم ۷۱

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۷۲

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۷۲

فصل دوم- موانع مسؤولیت کیفری ۷۴

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۸۶

فصل اول- مواد عمومی ۸۶

فصل دوم- اقرار ۸۶

فصل سوم- شهادت ۸۹

فصل چهارم- سوگند ۹۲

فصل پنجم- علم قاضی ۹۳

بخش اول- مواد عمومی ۱۰۱

بخش دوم- جرایم موجب حد ۱۰۲

فصل اول- زنا ۱۰۲

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۱۱۰

فصل سوم- قوّادی ۱۱۱

فصل چهارم- قذف ۱۱۱

فصل پنجم- سبّ نبی ۱۱۴

فصل ششم- مصرف مسکر ۱۱۴

فصل هفتم- سرقت ۱۱۵

فصل هشتم- محاربه ۱۱۸

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض ۱۲۱

بخش اول- مواد عمومی ۱۲۵

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۱۲۵

فصل دوم- تداخل جنایات ۱۴۶

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۱۴۸

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۱۵۴

فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۱۶۴

فصل ششم- شرکت در جنایت ۱۶۸

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۱۷۲

بخش دوم- قصاص نفس ۱۷۲

بخش سوم- قصاص عضو ۱۷۴

فصل اول- موجب قصاص عضو ۱۷۴

فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۱۷۶

بخش چهارم- اجرای قصاص ۱۷۹

فصل اول- مواد عمومی ۱۷۹

فصل دوم: اجرای قصاص نفس ۱۸۴

فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۱۸۵

بخش اول- مواد عمومی ۱۸۹

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۱۸۹

فصل دوم- ضمان دیه ۱۹۱

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۹۱

فصل چهارم- مسؤول پرداخت دیه ۱۹۳

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۱۹۸

فصل ششم- موجبات ضمان ۲۰۰

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۲۱۰

بخش دوم- مقادیر دیه ۲۱۲

فصل اول- دیه نفس ۲۱۲

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۲۱۴

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۲۱۸

مبحث اول- دیه مو ۲۱۸

مبحث دوم- دیه چشم ۲۱۹

مبحث سوم- دیه بینی ۲۲۰

مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۲۲۱

مبحث پنجم- دیه لب ۲۲۲

مبحث ششم- دیه زبان ۲۲۳

مبحث هفتم- دیه دندان ۲۲۴

مبحث هشتم- دیه گردن ۲۲۵

مبحث نهم- دیه فک ۲۲۶

مبحث دهم- دیه دست و پا ۲۲۶

مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۲۲۸

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۲۳۰

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۲۳۱

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۲۳۲

مبحث پانزدهم- دیه پستان ۲۳۳

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۲۳۳

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۲۳۴

مبحث اول- دیه عقل ۲۳۴

مبحث دوم- دیه شنوایی ۲۳۴

مبحث سوم- دیه بینایی ۲۳۵

مبحث چهارم- دیه بویایی ۲۳۶

مبحث پنجم- دیه چشایی ۲۳۶

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۲۳۶

مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۲۳۷

فصل ششم- دیه جراحات ۲۳۷

فصل هفتم- دیه جنین ۲۴۰

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۲۴۲

فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۲۴۷

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی ۲۵۰

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۲۵۱

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۲۵۱

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۲۵۲

فصل ششم-محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی ۲۶۱

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۲۶۲

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۲۶۵

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۲۶۶

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۲۶۹

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۲۷۵

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۲۸۱

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۲۸۲

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۲۸۶

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۲۸۷

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ۲۸۹

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال ۲۸۹

فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی ۳۰۰

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۳۰۳

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۳۰۴

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۳۰۵

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۳۱۱

فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۳۱۱

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۳۱۱

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۳۱۳

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۳۱۸

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۳۲۷

فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی ۳۲۸

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ۳۳۲

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۳۴۵

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۳۴۵

مبحث دوم- شنود غیرمجاز ۳۴۵

مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای ۳۴۵

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۳۴۶

مبحث یکم- جعل رایانه‌ای ۳۴۶

مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۳۴۷

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۳۴۷

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۳۴۸

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۳۵۰

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص ۳۵۰

فصل هفتم- سایر جرایم ۳۵۳

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۳۵۴

بخش دوم- آیین دادرسی ۳۵۵

فصل یکم- صلاحیت ۳۵۵

فصل دوم- جمع‌آوری ادله الکترونیکی ۳۵۶

مبحث اول- نگهداری داده‌ها ۳۵۶

مبحث دوم- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده ۳۵۷

مبحث سوم- ارائه داده‌ها ۳۵۷

مبحث چهارم- تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۳۵۸

مبحث پنجم- شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای ۳۵۹

فصل سوم- استنادپذیری ادله الکترونیکی ۳۶۰

بخش سوم- سایر مقررات ۳۶۰

Additional

وزن0.18 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۴”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *