کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۴

وزن 0.18 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

تعداد موجود :

143,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.18 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

سرفصل ها

فهرست صفحه

مقدمه مولفین ۹

بخش اول- مواد عمومی ۱۱

فصل اول- تعاریف ۱۱

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان ۱۲

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان ۱۶

فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری ۱۹

بخش دوم- مجازات‌ها ۲۰

فصل اول- مجازات‌های اصلی ۲۰

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی ۲۴

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها ۲۹

فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن ۳۲

فصل پنجم- تعویق صدور حکم ۳۶

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات ۳۸

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی ۴۲

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط ۴۳

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس ۴۷

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ۵۱

فصل یازدهم- سقوط مجازات ۵۴

مبحث اول- عفو ۵۴

مبحث دوم- نسخ قانون ۵۵

مبحث سوم- گذشت شاکی ۵۵

مبحث چهارم- مرور زمان ۵۷

مبحث پنجم- توبه مجرم ۵۹

مبحث ششم- اعمال قاعده درأ ۶۲

بخش سوم- جرایم ۶۲

فصل اول- شروع به جرم ۶۲

فصل دوم- شرکت در جرم ۶۳

فصل سوم- معاونت در جرم ۶۴

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته ۶۶

فصل پنجم- تعدّد جرم ۶۷

فصل ششم- تکرار جرم ۷۱

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۷۲

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری ۷۲

فصل دوم- موانع مسؤولیت کیفری ۷۴

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۸۶

فصل اول- مواد عمومی ۸۶

فصل دوم- اقرار ۸۶

فصل سوم- شهادت ۸۹

فصل چهارم- سوگند ۹۲

فصل پنجم- علم قاضی ۹۳

بخش اول- مواد عمومی ۱۰۱

بخش دوم- جرایم موجب حد ۱۰۲

فصل اول- زنا ۱۰۲

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه ۱۱۰

فصل سوم- قوّادی ۱۱۱

فصل چهارم- قذف ۱۱۱

فصل پنجم- سبّ نبی ۱۱۴

فصل ششم- مصرف مسکر ۱۱۴

فصل هفتم- سرقت ۱۱۵

فصل هشتم- محاربه ۱۱۸

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض ۱۲۱

بخش اول- مواد عمومی ۱۲۵

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ۱۲۵

فصل دوم- تداخل جنایات ۱۴۶

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص ۱۴۸

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت ۱۵۴

فصل پنجم- صاحب حق قصاص ۱۶۴

فصل ششم- شرکت در جنایت ۱۶۸

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۱۷۲

بخش دوم- قصاص نفس ۱۷۲

بخش سوم- قصاص عضو ۱۷۴

فصل اول- موجب قصاص عضو ۱۷۴

فصل دوم- شرایط قصاص عضو ۱۷۶

بخش چهارم- اجرای قصاص ۱۷۹

فصل اول- مواد عمومی ۱۷۹

فصل دوم: اجرای قصاص نفس ۱۸۴

فصل سوم- اجرای قصاص عضو ۱۸۵

بخش اول- مواد عمومی ۱۸۹

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن ۱۸۹

فصل دوم- ضمان دیه ۱۹۱

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۹۱

فصل چهارم- مسؤول پرداخت دیه ۱۹۳

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه ۱۹۸

فصل ششم- موجبات ضمان ۲۰۰

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات ۲۱۰

بخش دوم- مقادیر دیه ۲۱۲

فصل اول- دیه نفس ۲۱۲

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء ۲۱۴

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء ۲۱۸

مبحث اول- دیه مو ۲۱۸

مبحث دوم- دیه چشم ۲۱۹

مبحث سوم- دیه بینی ۲۲۰

مبحث چهارم- دیه لاله گوش ۲۲۱

مبحث پنجم- دیه لب ۲۲۲

مبحث ششم- دیه زبان ۲۲۳

مبحث هفتم- دیه دندان ۲۲۴

مبحث هشتم- دیه گردن ۲۲۵

مبحث نهم- دیه فک ۲۲۶

مبحث دهم- دیه دست و پا ۲۲۶

مبحث یازدهم- دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه ۲۲۸

مبحث دوازدهم- دیه دنده و ترقوه ۲۳۰

مبحث سیزدهم- دیه ازاله بکارت و افضاء ۲۳۱

مبحث چهاردهم- دیه اندام تناسلی و بیضه ۲۳۲

مبحث پانزدهم- دیه پستان ۲۳۳

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع ۲۳۳

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع ۲۳۴

مبحث اول- دیه عقل ۲۳۴

مبحث دوم- دیه شنوایی ۲۳۴

مبحث سوم- دیه بینایی ۲۳۵

مبحث چهارم- دیه بویایی ۲۳۶

مبحث پنجم- دیه چشایی ۲۳۶

مبحث ششم- دیه صوت و گویایی ۲۳۶

مبحث هفتم- دیه سایر منافع ۲۳۷

فصل ششم- دیه جراحات ۲۳۷

فصل هفتم- دیه جنین ۲۴۰

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت ۲۴۲

فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ۲۴۷

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی ۲۵۰

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی ۲۵۱

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب ۲۵۱

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۲۵۲

فصل ششم-محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی ۲۶۱

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین ۲۶۲

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل ۲۶۵

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۲۶۶

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی ۲۶۹

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری ۲۷۵

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی ۲۸۱

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ۲۸۲

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت ۲۸۶

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص ۲۸۷

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم ۲۸۹

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال ۲۸۹

فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی ۳۰۰

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۳۰۳

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ ۳۰۴

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر ۳۰۵

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه ۳۱۱

فصل بیست و سوم- ورشکستگی ۳۱۱

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت ۳۱۱

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات ۳۱۳

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر ۳۱۸

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت ۳۲۷

فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی و قماربازی و ولگردی ۳۲۸

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ۳۳۲

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها ۳۴۵

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۳۴۵

مبحث دوم- شنود غیرمجاز ۳۴۵

مبحث سوم- جاسوسی رایانه‌ای ۳۴۵

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۳۴۶

مبحث یکم- جعل رایانه‌ای ۳۴۶

مبحث دوم- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۳۴۷

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ۳۴۷

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ۳۴۸

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۳۵۰

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص ۳۵۰

فصل هفتم- سایر جرایم ۳۵۳

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها ۳۵۴

بخش دوم- آیین دادرسی ۳۵۵

فصل یکم- صلاحیت ۳۵۵

فصل دوم- جمع‌آوری ادله الکترونیکی ۳۵۶

مبحث اول- نگهداری داده‌ها ۳۵۶

مبحث دوم- حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده ۳۵۷

مبحث سوم- ارائه داده‌ها ۳۵۷

مبحث چهارم- تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۳۵۸

مبحث پنجم- شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای ۳۵۹

فصل سوم- استنادپذیری ادله الکترونیکی ۳۶۰

بخش سوم- سایر مقررات ۳۶۰

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۴”

09016288181 02188303398