کتاب قانون ثبت اسناد و املاک

وزن 0.18 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

قطع

جیبی

سال چاپ

1401

تعداد موجود :

117,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

فهرست کلی صفحه

قانون ثبت اسناد و املاک ‌ ۷

از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ۶۵

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۶۹

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ۷۳

قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۷۷

قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ۸۳

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ۸۷

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۷

آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ۱۳۹

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷ ۱۵۱

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه ۱۵۵

آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک ۱۸۱

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۸۷

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۲۵۱

فهرست جزیی صفحه

قانون ثبت اسناد و املاک ‌ ۷

باب اول-  تشکیلات اداری ثبت ۷

باب دوم- ثبت عمومی ۸

فصل اول – اعلان ثبت و تحدید حدود ۸

فصل دوم- اعتراض ۱۱

فصل سوم- در آثار ثبت ۱۶

باب سوم- ثبت اسناد ۲۹

فصل اول- مواد عمومی ۲۹

فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد ۳۴

فصل سوم‌- در امانت اسناد ۳۵

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی ۳۶

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی ۳۷

باب ششم- جرائم و مجازات ۳۷

باب هشتم- مواد مخصوصه ۴۹

از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ۶۵

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۶۹

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ۷۳

قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۷۷

قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ۸۳

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ۸۷

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۹۷

فصل‌ اول‌ – دفاتر ثبت‌ اسناد و املاک‌ ۹۷

فصل‌ دوم‌ – در شماره‌گذاری‌ املاک‌ و توزیع‌ اظهارنامه‌ ۹۸

فصل‌ سوم‌ – در درخواست‌ ثبت‌ ۱۰۳

فصل چهارم – در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک ۱۱۱

فصل‌ پنجم‌ – در اعتراض‌ ۱۱۸

فصل‌ ششم‌ – در ثبت‌ املاک‌ در دفتر املاک‌ و ثبت‌ انتقالات‌ ملک‌ ۱۲۲

فصل‌ هفتم‌ – محققین‌ ثبت‌ ۱۳۵

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۷

آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ۱۳۹

فصل اول- اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای‌عالی ۱۳۹

فصل دوم- مواد متفرقه ۱۴۸

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷ ۱۵۱

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه ۱۵۵

آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک ۱۸۱

فصل اول – تعاریف ۱۸۱

فصل دوم- تشکیلات ۱۸۳

فصل سوم – آموزش و تجهیزات ۱۸۳

فصل چهارم – اجرای کاداستر ۱۸۴

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۸۷

فصل اول- تعاریف ۱۸۷

فصل دوم – صدور اجراییه ۱۹۱

فصل سوم – ابلاغ ۱۹۶

فصل چهارم – ترتیب اجرا ۲۰۰

فصل پنجم – بازداشت اموال منقول ۲۰۵

فصل ششم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۲۱۳

فصل هفتم – بازداشت اموال غیرمنقول ۲۱۶

فصل هشتم – ارزیابی ۲۲۱

فصل نهم – در وثیقه ۲۲۲

فصل دهم – در مزایده ۲۲۸

فصل یازدهم – تخلیه و ختم عملیات اجرایی ۲۳۶

فصل دوازدهم – هزینه‌های اجرایی ۲۳۸

فصل سیزدهم – شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات ۲۴۱

فصل چهاردهم – امور متفرقه ۲۴۳

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۲۵۱

فصل اول – اختراعات ۲۵۱

فصل دوم – طرح‌های صنعتی ۲۶۴

فصل سوم – علائم‌، علائم جمعی و نام‌های تجاری ۲۶۷

فصل چهارم – مقررات عمومی ۲۷۳

وزن 0.18 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

قطع

جیبی

سال چاپ

1401

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

قانون ثبت اسناد و املاک ‌ ۷

از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ۶۵

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۶۹

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ۷۳

قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۷۷

قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ۸۳

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ۸۷

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۷

آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ۱۳۹

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷ ۱۵۱

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه ۱۵۵

آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک ۱۸۱

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۸۷

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۲۵۱

فهرست جزیی صفحه

قانون ثبت اسناد و املاک ‌ ۷

باب اول-  تشکیلات اداری ثبت ۷

باب دوم- ثبت عمومی ۸

فصل اول – اعلان ثبت و تحدید حدود ۸

فصل دوم- اعتراض ۱۱

فصل سوم- در آثار ثبت ۱۶

باب سوم- ثبت اسناد ۲۹

فصل اول- مواد عمومی ۲۹

فصل دوم‌- آثار ثبت اسناد ۳۴

فصل سوم‌- در امانت اسناد ۳۵

باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی ۳۶

باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی ۳۷

باب ششم- جرائم و مجازات ۳۷

باب هشتم- مواد مخصوصه ۴۹

از قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک ۶۵

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۶۹

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ۷۳

قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۷۷

قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ۸۳

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ۸۷

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۹۷

فصل‌ اول‌ – دفاتر ثبت‌ اسناد و املاک‌ ۹۷

فصل‌ دوم‌ – در شماره‌گذاری‌ املاک‌ و توزیع‌ اظهارنامه‌ ۹۸

فصل‌ سوم‌ – در درخواست‌ ثبت‌ ۱۰۳

فصل چهارم – در آگهی‌های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک ۱۱۱

فصل‌ پنجم‌ – در اعتراض‌ ۱۱۸

فصل‌ ششم‌ – در ثبت‌ املاک‌ در دفتر املاک‌ و ثبت‌ انتقالات‌ ملک‌ ۱۲۲

فصل‌ هفتم‌ – محققین‌ ثبت‌ ۱۳۵

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۷

آیین نامه اجرایی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ۱۳۹

فصل اول- اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای‌عالی ۱۳۹

فصل دوم- مواد متفرقه ۱۴۸

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷ ۱۵۱

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه ۱۵۵

آیین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک ۱۸۱

فصل اول – تعاریف ۱۸۱

فصل دوم- تشکیلات ۱۸۳

فصل سوم – آموزش و تجهیزات ۱۸۳

فصل چهارم – اجرای کاداستر ۱۸۴

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۸۷

فصل اول- تعاریف ۱۸۷

فصل دوم – صدور اجراییه ۱۹۱

فصل سوم – ابلاغ ۱۹۶

فصل چهارم – ترتیب اجرا ۲۰۰

فصل پنجم – بازداشت اموال منقول ۲۰۵

فصل ششم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۲۱۳

فصل هفتم – بازداشت اموال غیرمنقول ۲۱۶

فصل هشتم – ارزیابی ۲۲۱

فصل نهم – در وثیقه ۲۲۲

فصل دهم – در مزایده ۲۲۸

فصل یازدهم – تخلیه و ختم عملیات اجرایی ۲۳۶

فصل دوازدهم – هزینه‌های اجرایی ۲۳۸

فصل سیزدهم – شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات ۲۴۱

فصل چهاردهم – امور متفرقه ۲۴۳

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۲۵۱

فصل اول – اختراعات ۲۵۱

فصل دوم – طرح‌های صنعتی ۲۶۴

فصل سوم – علائم‌، علائم جمعی و نام‌های تجاری ۲۶۷

فصل چهارم – مقررات عمومی ۲۷۳

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب قانون ثبت اسناد و املاک”

09016288181 02188303398