تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

قانون مدنی نموداری درختی

شناسه محصول: 703/3 دسته: ,

44,100 تومان

مقایسه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

فهرست کلی صفحه

قانون مدنی ۱۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۵

جلد اوّل- در اموال ۱۷

جلد دوم- در اشخاص ۲۱۱

جلد سوم در ادلۀ اثبات دعوی ۲۹۵

قانون مسئولیت مدنی ‌ ۳۱۳

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۳۲۱

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۳۴۷

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌رپرست و بد سرپرست ۳۶۹

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۳۸۰

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹۹

فهرست جزئی صفحه

قانون مدنی ۱۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۵

جلد اوّل- در اموال ۱۷

کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۱۷

باب اوّل- در بیان انواع اموال ۱۷

فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۱۷

فصل دوم- در اموال منقوله ۱۹

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد ۲۰

باب‌دوم-در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۲۲

فصل اوّل- در مالکیت ۲۳

فصل دوم- در حق اِنتفاع ۲۴

مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۲۵

مبحث دوم- در وقف ۲۷

مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۳۵

فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و ۳۵

آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۳۵

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۳۵

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۳۹

مبحث سوم- در حَریم املاک ۴۵

کتاب دوم- در اسباب تملک ۴۶

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۴۶

باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۴۶

باب دوم- در حِیازت مباحات ۴۷

باب سوم- در معادن ۵۰

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۵۰

فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۵۰

فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۵۲

باب پنجم- در دفینه ۵۳

باب ششم- در شکار ۵۴

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۵۵

باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۵۵

فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۵۵

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۵۶

مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۵۶

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۵۹

مبحث سوم- در مورد معامله ۶۰

مبحث چهارم- در جهت معامله ۶۰

فصل سوم- در اثر معاملات ۶۱

مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۶۱

مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۶۲

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۶۳

فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۶۳

مبحث اوّل- در اقسام شرط ۶۳

مبحث دوم- در احکام شرط ۶۴

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۶۷

فصل ششم- در سقوط تعهدات ۷۱

مبحث اول- در وفای به عهد ۷۱

مبحث دوم- در اقاله ۷۴

مبحث سوم- در اِبراء ۷۵

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۷۵

مبحث پنجم- در تَهاتُر ۷۶

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۷۷

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۷۷

فصل اوّل- در کلیات ۷۷

فصل دوم- در ضَمان قهری ۷۸

مبحث اوّل- در غصب ۷۸

مبحث دوم- در اِتلاف ۸۴

مبحث سوم- در تسبیب ۸۵

مبحث چهارم- در استیفاء ۸۷

باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۸۷

فصل اوّل- در بیع ۸۷

مبحث اوّل- در احکام بیع ۸۷

مبحث دوم- در طرفین معامله ۸۹

مبحث سوم- در مبیع ۹۰

مبحث چهارم- در آثار بیع ۹۳

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۹۳

فقره دوم- در تسلیم ۹۴

فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۹۹

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۹۹

مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۱۰۰

فقره اول- در خیارات ۱۰۰

اول- در خیار مجلس ۱۰۰

دوم- در خیار حیوان ۱۰۱

سوم- در خیار شرط ۱۰۱

چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۱۰۲

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۱۰۳

ششم- در خیار غَبن ۱۰۵

هفتم- در خیار عیب ۱۰۵

هشتم- در خیار تَدلیس ۱۱۰

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۱۱۰

دهم- در خیار تخلف شرط ۱۱۱

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۱۱۱

فصل دوم- در بیع شرط ۱۱۳

فصل سوم- در مُعاوضه ۱۱۵

فصل چهارم- در اجاره ۱۱۵

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۱۱۵

مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۱۲۳

مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۱۲۴

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۱۲۵

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۱۲۶

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۱۲۷

مبحث اوّل- در مُزارعه ۱۲۷

مبحث دوم- در مُساقات ۱۳۲

فصل ششم- در مُضاربه ۱۳۲

فصل هفتم- در جُعاله ۱۳۵

فصل هشتم- در شرکت ۱۳۷

مبحث اوّل- در احکام شرکت ۱۳۷

مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۱۴۰

فصل نهم- در ودیعه ۱۴۳

مبحث اول- در کلیات ۱۴۳

مبحث دوم- در تعهدات امین ۱۴۴

مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار ۱۴۷

فصل دهم- در عاریه ۱۴۷

فصل یازدهم- در قَرض ۱۴۹

فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۵۰

فصل سیزدهم- در وکالت ۱۵۱

مبحث اول- در کلیات ۱۵۱

مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۵۲

مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۵۳

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۵۴

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۵۵

مبحث اول- در کلیات ۱۵۵

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۵۶

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۵۸

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۶۰

فصل پانزدهم- در حواله ۱۶۱

فصل شانزدهم- در کفالت ۱۶۲

فصل هفدهم- در صُلح ۱۶۵

فصل هجدهم- در رهن ۱۶۸

فصل نوزدهم- در هبه ۱۷۲

قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۷۵

قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۷۸

باب اوّل- در وصایا ۱۷۸

فصل اوّل- در کلیات ۱۷۸

فصل دوم- در مّوصی ۱۸۰

فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۸۱

فصل چهارم- در موصی‌له ۱۸۲

فصل پنجم- در وصیّ ۱۸۳

باب دوم- در ارث ۱۸۴

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۸۴

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۸۵

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث ۱۸۶

فصل چهارم- در حجب ۱۸۹

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۹۲

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۹۵

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۹۵

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۹۸

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۲۰۳

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۲۰۸

کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۲۱۰

جلد دوم- در اشخاص ۲۱۱

کتاب اوّل – در کلیات ۲۱۱

کتاب دوم – در تابعیت از قانون مدنی ۲۱۷

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال ۲۲۸

کتاب چهارم – در اقامتگاه ۲۳۰

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر ۲۳۲

کتاب ششم – در قرابت ۲۳۷

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۲۳۹

باب اوّل – در نکاح ۲۳۹

فصل اوّل- در خواستگاری ۲۳۹

فصل دوم – قابلیت صحّی برای ازدواج ۲۴۰

فصل سوم – در موانع نکاح ۲۴۱

فصل چهارم – شرایط صحّت نکاح ۲۴۶

فصل پنجم – وکالت در نکاح ۲۴۸

فصل ششم – در نکاح منقطع ۲۴۸

فصل هفتم – در مهر ۲۴۹

فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۲۵۴

باب دوم – در انحلال عقد نکاح ۲۵۷

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۲۵۷

فصل دوم- در طلاق ۲۶۱

مبحث اوّل- در کلیات ۲۶۱

مبحث دوم- در اقسام طلاق ۲۶۳

مبحث سوم- در عدّه ۲۶۴

کتاب هشتم – در اولاد ۲۶۶

باب اوّل- در نَسَب ۲۶۶

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۲۶۸

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۲۷۲

کتاب نهم- در خانواده ۲۷۶

فصل اوّل- در الزام به انفاق ۲۷۶

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۲۸۰

فصل اوّل- در کلیات ۲۸۰

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۲۸۳

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۲۸۸

نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۲۸۸

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۲۹۱

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۲۹۴

جلد سوم در ادلۀ اثبات دعوی ۲۹۵

کتاب اول- در اقرار ۲۹۵

باب اوّل- در شرایط اقرار ۲۹۵

باب دوم- در آثار اقرار ۲۹۷

کتاب دوم- در اسناد ۲۹۸

کتاب سوم- در شهادت ۳۰۵

باب اوّل- در موارد شهادت ۳۰۵

باب دوم- در شرایط شهادت ۳۰۷

کتاب چهارم- در اَمارات ۳۰۸

کتاب پنجم- در قَسَم ۳۰۹

قانون مسئولیت مدنی ‌ ۳۱۳

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۳۲۱

فصل اول – دادگاه خانواده ۳۲۱

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۳۲۸

فصل سوم ـ ازدواج ۳۳۰

فصل چهارم – طلاق ۳۳۲

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۳۳۸

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۳۴۰

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۳۴۷

فصل اول- دادگاه خانواده ۳۴۷

مبحث اول- کلیات ۳۴۷

مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۳۴۹

مبحث سوم- طلاق توافقی ۳۵۰

مبحث چهارم- داوری ۳۵۱

مبحث پنجم- حقوق زوجه ۳۵۲

مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۳۵۳

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال ۳۵۴

مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری ۳۵۴

مبحث نهم- مقررات کیفری ۳۵۶

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۳۵۶

مبحث اول- اهداف و تشکیلات ۳۵۶

مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۳۵۸

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۳۵۹

مبحث چهارم- اتیان سوگند ۳۶۱

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۳۶۱

مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۳۶۲

مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۳۶۲

مبحث هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۳۶۲

مبحث نهم- سایر موارد ۳۶۳

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۳۶۵

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۳۶۸

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌رپرست و بد سرپرست ۳۶۹

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۳۸۰

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹۹

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

برچسب:
وزن0.25 kg
نویسنده

حسین زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

جیبی

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قانون مدنی نموداری درختی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.