اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

فهرست کلی صفحه

قانون مدنی ۱۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۵

جلد اوّل- در اموال ۱۷

جلد دوم- در اشخاص ۲۱۱

جلد سوم در ادلۀ اثبات دعوی ۲۹۵

قانون مسئولیت مدنی ‌ ۳۱۳

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۳۲۱

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۳۴۷

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌رپرست و بد سرپرست ۳۶۹

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۳۸۰

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹۹

فهرست جزئی صفحه

قانون مدنی ۱۵

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ۱۵

جلد اوّل- در اموال ۱۷

کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ۱۷

باب اوّل- در بیان انواع اموال ۱۷

فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول ۱۷

فصل دوم- در اموال منقوله ۱۹

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد ۲۰

باب‌دوم-در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود ۲۲

فصل اوّل- در مالکیت ۲۳

فصل دوم- در حق اِنتفاع ۲۴

مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی ۲۵

مبحث دوم- در وقف ۲۷

مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات ۳۵

فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر و در احکام و ۳۵

آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۳۵

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۳۵

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۳۹

مبحث سوم- در حَریم املاک ۴۵

کتاب دوم- در اسباب تملک ۴۶

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت اشیاء مباحه ۴۶

باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه ۴۶

باب دوم- در حِیازت مباحات ۴۷

باب سوم- در معادن ۵۰

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه ۵۰

فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده ۵۰

فصل دوم- در حیوانات ضالّه ۵۲

باب پنجم- در دفینه ۵۳

باب ششم- در شکار ۵۴

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات ۵۵

باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی ۵۵

فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات ۵۵

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله ۵۶

مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها ۵۶

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین ۵۹

مبحث سوم- در مورد معامله ۶۰

مبحث چهارم- در جهت معامله ۶۰

فصل سوم- در اثر معاملات ۶۱

مبحث اوّل- در قواعد عمومی ۶۱

مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات ۶۲

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۶۳

فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ۶۳

مبحث اوّل- در اقسام شرط ۶۳

مبحث دوم- در احکام شرط ۶۴

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی ۶۷

فصل ششم- در سقوط تعهدات ۷۱

مبحث اول- در وفای به عهد ۷۱

مبحث دوم- در اقاله ۷۴

مبحث سوم- در اِبراء ۷۵

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۷۵

مبحث پنجم- در تَهاتُر ۷۶

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۷۷

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۷۷

فصل اوّل- در کلیات ۷۷

فصل دوم- در ضَمان قهری ۷۸

مبحث اوّل- در غصب ۷۸

مبحث دوم- در اِتلاف ۸۴

مبحث سوم- در تسبیب ۸۵

مبحث چهارم- در استیفاء ۸۷

باب سوم- در عقود معینه مختلفه ۸۷

فصل اوّل- در بیع ۸۷

مبحث اوّل- در احکام بیع ۸۷

مبحث دوم- در طرفین معامله ۸۹

مبحث سوم- در مبیع ۹۰

مبحث چهارم- در آثار بیع ۹۳

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن ۹۳

فقره دوم- در تسلیم ۹۴

فقره سوم- در ضَمان دَرَک ۹۹

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن ۹۹

مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن ۱۰۰

فقره اول- در خیارات ۱۰۰

اول- در خیار مجلس ۱۰۰

دوم- در خیار حیوان ۱۰۱

سوم- در خیار شرط ۱۰۱

چهارم- در خیار تأخیر ثمن ۱۰۲

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف ۱۰۳

ششم- در خیار غَبن ۱۰۵

هفتم- در خیار عیب ۱۰۵

هشتم- در خیار تَدلیس ۱۱۰

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه ۱۱۰

دهم- در خیار تخلف شرط ۱۱۱

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی ۱۱۱

فصل دوم- در بیع شرط ۱۱۳

فصل سوم- در مُعاوضه ۱۱۵

فصل چهارم- در اجاره ۱۱۵

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۱۱۵

مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۱۲۳

مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۱۲۴

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۱۲۵

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۱۲۶

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات ۱۲۷

مبحث اوّل- در مُزارعه ۱۲۷

مبحث دوم- در مُساقات ۱۳۲

فصل ششم- در مُضاربه ۱۳۲

فصل هفتم- در جُعاله ۱۳۵

فصل هشتم- در شرکت ۱۳۷

مبحث اوّل- در احکام شرکت ۱۳۷

مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت ۱۴۰

فصل نهم- در ودیعه ۱۴۳

مبحث اول- در کلیات ۱۴۳

مبحث دوم- در تعهدات امین ۱۴۴

مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار ۱۴۷

فصل دهم- در عاریه ۱۴۷

فصل یازدهم- در قَرض ۱۴۹

فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی ۱۵۰

فصل سیزدهم- در وکالت ۱۵۱

مبحث اول- در کلیات ۱۵۱

مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۱۵۲

مبحث سوم- در تعهدات موکل ۱۵۳

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۱۵۴

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی ۱۵۵

مبحث اول- در کلیات ۱۵۵

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۱۵۶

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۱۵۸

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۱۶۰

فصل پانزدهم- در حواله ۱۶۱

فصل شانزدهم- در کفالت ۱۶۲

فصل هفدهم- در صُلح ۱۶۵

فصل هجدهم- در رهن ۱۶۸

فصل نوزدهم- در هبه ۱۷۲

قسمت سوم- در اخذ به شفعه ۱۷۵

قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۱۷۸

باب اوّل- در وصایا ۱۷۸

فصل اوّل- در کلیات ۱۷۸

فصل دوم- در مّوصی ۱۸۰

فصل سوم- در مُوصی‌به ۱۸۱

فصل چهارم- در موصی‌له ۱۸۲

فصل پنجم- در وصیّ ۱۸۳

باب دوم- در ارث ۱۸۴

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۸۴

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۸۵

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث ۱۸۶

فصل چهارم- در حجب ۱۸۹

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۹۲

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۹۵

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۹۵

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۹۸

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۲۰۳

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۲۰۸

کتاب سوم- در مقررات مختلفه ۲۱۰

جلد دوم- در اشخاص ۲۱۱

کتاب اوّل – در کلیات ۲۱۱

کتاب دوم – در تابعیت از قانون مدنی ۲۱۷

کتاب سوم – در اسناد سجل احوال ۲۲۸

کتاب چهارم – در اقامتگاه ۲۳۰

کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر ۲۳۲

کتاب ششم – در قرابت ۲۳۷

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۲۳۹

باب اوّل – در نکاح ۲۳۹

فصل اوّل- در خواستگاری ۲۳۹

فصل دوم – قابلیت صحّی برای ازدواج ۲۴۰

فصل سوم – در موانع نکاح ۲۴۱

فصل چهارم – شرایط صحّت نکاح ۲۴۶

فصل پنجم – وکالت در نکاح ۲۴۸

فصل ششم – در نکاح منقطع ۲۴۸

فصل هفتم – در مهر ۲۴۹

فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۲۵۴

باب دوم – در انحلال عقد نکاح ۲۵۷

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۲۵۷

فصل دوم- در طلاق ۲۶۱

مبحث اوّل- در کلیات ۲۶۱

مبحث دوم- در اقسام طلاق ۲۶۳

مبحث سوم- در عدّه ۲۶۴

کتاب هشتم – در اولاد ۲۶۶

باب اوّل- در نَسَب ۲۶۶

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۲۶۸

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۲۷۲

کتاب نهم- در خانواده ۲۷۶

فصل اوّل- در الزام به انفاق ۲۷۶

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۲۸۰

فصل اوّل- در کلیات ۲۸۰

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۲۸۳

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۲۸۸

نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۲۸۸

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۲۹۱

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۲۹۴

جلد سوم در ادلۀ اثبات دعوی ۲۹۵

کتاب اول- در اقرار ۲۹۵

باب اوّل- در شرایط اقرار ۲۹۵

باب دوم- در آثار اقرار ۲۹۷

کتاب دوم- در اسناد ۲۹۸

کتاب سوم- در شهادت ۳۰۵

باب اوّل- در موارد شهادت ۳۰۵

باب دوم- در شرایط شهادت ۳۰۷

کتاب چهارم- در اَمارات ۳۰۸

کتاب پنجم- در قَسَم ۳۰۹

قانون مسئولیت مدنی ‌ ۳۱۳

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۳۲۱

فصل اول – دادگاه خانواده ۳۲۱

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۳۲۸

فصل سوم ـ ازدواج ۳۳۰

فصل چهارم – طلاق ۳۳۲

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۳۳۸

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۳۴۰

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۳۴۷

فصل اول- دادگاه خانواده ۳۴۷

مبحث اول- کلیات ۳۴۷

مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۳۴۹

مبحث سوم- طلاق توافقی ۳۵۰

مبحث چهارم- داوری ۳۵۱

مبحث پنجم- حقوق زوجه ۳۵۲

مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۳۵۳

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال ۳۵۴

مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری ۳۵۴

مبحث نهم- مقررات کیفری ۳۵۶

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۳۵۶

مبحث اول- اهداف و تشکیلات ۳۵۶

مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۳۵۸

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۳۵۹

مبحث چهارم- اتیان سوگند ۳۶۱

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۳۶۱

مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۳۶۲

مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۳۶۲

مبحث هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۳۶۲

مبحث نهم- سایر موارد ۳۶۳

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۳۶۵

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۳۶۸

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌رپرست و بد سرپرست ۳۶۹

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۳۸۰

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹۹

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دسترسی به صفحات