کتاب قانون مجازات اسلامی نموداری رقعی

وزن 0.45 kg
نویسنده

حسین زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

292,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

 

قانون مجازات نمودار درختی

بخش اول- مواد عمومی.

فصل اول- تعاریف.. 

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان   

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان   

فصل چهارم- قانونی بودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری   

بخش دوم- مجازات‌ها

فصل اول- مجازات‌های اصلی.. 

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی.. 

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها.. 

فصل چهارم- تخفیف مجازات و معافیت از آن

فصل پنجم- تعویق صدور حکم.. 

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات.. 

فصل هفتم- نظام نیمه آزادی.. 

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط.. 

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس.. 

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان   

فصل یازدهم- سقوط مجازات.. 

بخش سوم- جرایم..

فصل اول- شروع به جرم.. 

فصل دوم- شرکت در جرم.. 

فصل سوم- معاونت در جرم.. 

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمانیافته   

فصل پنجم- تعدّد جرم.. 

فصل ششم- تکرار جرم.. 

بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری..

فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری..

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری.. 

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری..

فصل اول- مواد عمومی.. 

فصل دوم- اقرار.. 

فصل سوم- شهادت.. 

فصل چهارم- سوگند.. 

فصل پنجم- علم قاضی.. 

بخش ششم- مسایل متفرقه.

کتاب دوم- حدود..

بخش اول- مواد عمومی..

بخش دوم- جرایم موجب حد..

فصل اول- زنا.. 

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه.. 

فصل سوم- قوّادی.. 

فصل چهارم- قذف.. 

فصل پنجم- سبّ نبی.. 

فصل ششم- مصرف مسکر.. 

فصل هفتم- سرقت.. 

فصل هشتم- محاربه.. 

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض.. 

کتاب سوم – قصاص..

بخش اول- مواد عمومی..

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات.. 

فصل دوم- تداخل جنایات.. 

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص.. 

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت.. 

فصل پنجم- صاحب حق قصاص.. 

فصل ششم- شرکت در جنایت.. 

فصل هفتم- اکراه در جنایت.. 

بخش دوم- قصاص نفس….

بخش سوم- قصاص عضو.

فصل اول- موجب قصاص عضو.. 

فصل دوم- شرایط قصاص عضو.. 

بخش چهارم- اجرای قصاص….

فصل اول- مواد عمومی.. 

فصل دوم- اجرای قصاص نفس.. 

فصل سوم- اجرای قصاص عضو.. 

کتاب چهارم – دیات..

بخش اول- مواد عمومی..

فصل اول- تعریف دیه و موارد آن.. 

فصل دوم- ضمان دیه.. 

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه.. 

فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه.. 

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه.. 

فصل ششم- موجبات ضمان.. 

فصل هفتم- تداخل و تعدّد دیات.. 

بخش دوم- مقادیر دیه.

فصل اول- دیه نفس.. 

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضاء.. 

فصل سوم- دیه مقدّر اعضاء.. 

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع.. 

فصل پنجم- دیه مقرّر منافع.. 

فصل ششم- دیه جراحات.. 

فصل هفتم- دیه جنین.. 

فصل هشتم- دیه جنایت بر میّت.. 

کتاب پنجم – تعزیرات..

فصل اول- جرایم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور   

فصل دوم- اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی   

فصل سوم- سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی   

فصل چهارم- تهیه و ترویج سکه قلب.. 

فصل پنجم- جَعل و تَزویر.. 

فصل ششم- محویا شکستن مُهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها    

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مُقَصِّرین   

فصل هشتم- غَصب عناوین و مشاغل.. 

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی.. 

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی   

فصل یازدهم- اِرتِشاء و رِبا و کلاهبرداری.. 

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی   

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت   

فصل چهاردم- تَمَرُّد نسبت به مأمورین دولت   

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص.. 

فصل شانزدهم- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم   

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال.. 

فصل هجدهم- جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی.. 

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی   

فصل بیستم- قَسَم و شهادت دروغ و افشای سرّ   

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه.. 

فصل بیست و سوم- ورشکستگی.. 

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت.. 

فصل بیست و پنجم- اِحراق و تخریب و اِتلاف اموال و حیوانات

فصل بیست و ششم- هَتک حرمت منازل و املاک غیر   

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت   

فصل بیست و هشتم- تَجاهُر به استعمال مشروبات الکی   

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی   

قانون جرایم رایانه‌ای..

بخش یکم- جرایم و مجازات‌ها

فصل یکم- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای   

فصل دوم- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها    

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه   

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی   

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب.. 

فصل ششم- مسؤلیت کیفری اشخاص.. 

فصل هفتم- سایر جرایم.. 

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها..

بخش دوم- آیین دادرسی..

فصل یکم- صلاحیت.. 

بخش سوم- سایر مقررات…

آئین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲.. 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

آراء وحدت رویه جدید کیفری..

قانون مجازات نمودار درختی – کتاب حقوقی – منابع وکالت

وزن 0.45 kg
نویسنده

حسین زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب قانون مجازات اسلامی نموداری رقعی”

09016288181 02188303398