کتاب قانون آیین دادرسی مدنی نموداری رقعی

وزن 0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

203,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

فهرست  صفحه

کتاب اول- در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹   ۱۳

کلیات ۱۳

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها  ۱۶

فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۱۶

فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن   ۲۱

باب دوم – وکالت در دعاوی    ۲۳

باب سوم- دادرسی نخستین    ۳۲

فصل اول- دادخواست    ۳۲

مبحث اول- تقدیم دادخواست    ۳۲

مبحث دوم- شرایط دادخواست    ۳۲

مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست    ۳۴

مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست    ۳۵

فصل دوم- بهای خواسته  ۳۶

فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی   ۳۸

مبحث اول- جریان دادخواست    ۳۸

مبحث دوم- ابلاغ  ۳۹

مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی   ۴۵

فصل چهارم- جلسه دادرسی   ۴۸

فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست    ۵۱

فصل ششم- امور اتفاقی   ۵۳

مبحث اول- تأمین خواسته  ۵۳

۱- درخواست تأمین ۵۳

۲- اقسام تأمین ۵۷

مبحث دوم- ورود شخص ثالث    ۵۹

مبحث سوم- جلب شخص ثالث    ۶۱

مبحث چهارم- دعوای متقابل   ۶۲

مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی   ۶۳

فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه  ۶۵

مبحث اول- تأمین دلیل   ۶۵

مبحث دوم- اظهارنامه  ۶۶

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت    ۶۷

فصل نهم- سازش و درخواست آن   ۷۳

مبحث اول- سازش     ۷۳

مبحث دوم- درخواست سازش     ۷۵

فصل دهم- رسیدگی به دلایل   ۷۶

مبحث اول- کلیات    ۷۶

مبحث دوم- اقرار  ۷۷

مبحث سوم- اسناد  ۷۸

الف) مواد عمومی ۷۸

ب) انکار و تردید ۸۱

ج) ادعای جعلیت ۸۲

د) رسیدگی به صحت و اصالت سند ۸۴

مبحث چهارم- گواهی   ۸۶

مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی   ۹۲

مبحث ششم- رجوع به کارشناس     ۹۴

مبحث هفتم- سوگند   ۹۷

مبحث هشتم- نیابت قضایی   ۱۰۳

فصل یازدهم- رای   ۱۰۵

مبحث اول- صدور و انشاء رای   ۱۰۵

مبحث دوم- ابلاغ رای   ۱۰۶

مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی   ۱۰۷

مبحث چهارم- واخواهی   ۱۰۷

مبحث پنجم- تصحیح رای   ۱۱۰

مبحث ششم- دادرسی فوری   ۱۱۰

باب چهارم- تجدیدنظر  ۱۱۴

فصل اول- احکام و قرارهای قابل‌نقض و تجدیدنظر  ۱۱۴

فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر  ۱۱۴

فصل سوم- مهلت تجدیدنظر  ۱۱۶

فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی   ۱۱۷

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر  ۱۲۰

باب پنجم- فرجام‌خواهی    ۱۲۵

فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی   ۱۲۵

مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام  ۱۲۵

مبحث دوم- موارد نقض     ۱۲۷

مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی   ۱۳۰

مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی   ۱۳۲

مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی   ۱۳۴

مبحث ششم- اقدامات پس از نقض     ۱۳۴

مبحث هفتم- فرجام تبعی   ۱۳۸

فصل دوم- اعتراض شخص ثالث    ۱۳۹

فصل سوم- اعاده دادرسی   ۱۴۱

مبحث اول- جهات اعاده دادرسی   ۱۴۱

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی   ۱۴۲

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی   ۱۴۳

باب ششم- مواعد   ۱۴۶

فصل اول- تعیین و حساب مواعد   ۱۴۶

فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد   ۱۴۷

باب هفتم- داوری    ۱۴۹

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار  ۱۶۲

فصل اول- هزینه دادرسی   ۱۶۲

فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی   ۱۶۲

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد   ۱۶۶

فصل اول- کلیات    ۱۶۶

فصل دوم- خسارات    ۱۶۷

فصل سوم- مستثنیات دین   ۱۶۸

سایر مقررات ۱۷۰

قانون اجرای احکام مدنی   ۱۸۹

فصل اول- قواعد عمومی   ۱۹۱

مبحث اول- مقدمات اجرا ۱۹۱

مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا)  ۱۹۲

مبحث سوم- ترتیب اجرا ۱۹۴

فصل دوم- توقیف اموال   ۲۰۰

مبحث اول- مقررات عمومی   ۲۰۰

مبحث دوم- در توقیف اموال منقول   ۲۰۲

مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول   ۲۰۳

مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول   ۲۰۴

مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده  ۲۰۶

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص     ۲۰۷

مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین   ۲۰۹

مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول   ۲۰۹

مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول   ۲۱۰

مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول   ۲۱۱

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده  ۲۱۲

مبحث اول- فروش اموال منقول   ۲۱۲

مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول   ۲۱۵

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث    ۲۱۷

فصل ششم- حق تقدم  ۲۱۷

فصل هفتم- تأدیه طلب    ۲۱۸

فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی   ۲۱۹

فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی   ۲۲۱

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  ۲۲۵

مقایسه مواعد و موضوعات مشابه  ۲۳۵

مواعد در قانون ۲۳۷

جهات رسیدگی و دارندگان حق درخواست رسیدگی   ۲۴۷

بررسی دعاوی طاری   ۲۵۱

مقایسه تامین خواسته با دستور موقت    ۲۵۲

انواع مال و دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مربوطه  ۲۵۵

تداخل انواع مال منقول و غیر منقول   ۲۵۷

انواع دعاوی تصرف    ۲۵۸

حقوق اصحاب دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی   ۲۵۹

بررسی دعاوی از نظر مالی و غیرمالی   ۲۶۰

هزینه دادرسی مطابق تعرفه جدید   ۲۶۱

هزینه شکایات کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل   ۲۶۴

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری   ۲۶۶

انواع ایرادات قابل طرح در جلسه رسیدگی   ۲۶۶

شرایط تحقق اعتبار امر امر مختومه  ۲۶۷

جمع بندی تطبیقی دعاوی طاری   ۲۶۷

طرق رسیدگی در امور مدنی   ۲۶۸

آراء و احکام قابل تجدیدنظرخواهی   ۲۷۳

آراء و احکام قابل فرجام خواهی   ۲۷۳

وزن 0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست  صفحه

کتاب اول- در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹   ۱۳

کلیات ۱۳

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها  ۱۶

فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۱۶

فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن   ۲۱

باب دوم – وکالت در دعاوی    ۲۳

باب سوم- دادرسی نخستین    ۳۲

فصل اول- دادخواست    ۳۲

مبحث اول- تقدیم دادخواست    ۳۲

مبحث دوم- شرایط دادخواست    ۳۲

مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست    ۳۴

مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست    ۳۵

فصل دوم- بهای خواسته  ۳۶

فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی   ۳۸

مبحث اول- جریان دادخواست    ۳۸

مبحث دوم- ابلاغ  ۳۹

مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی   ۴۵

فصل چهارم- جلسه دادرسی   ۴۸

فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست    ۵۱

فصل ششم- امور اتفاقی   ۵۳

مبحث اول- تأمین خواسته  ۵۳

۱- درخواست تأمین ۵۳

۲- اقسام تأمین ۵۷

مبحث دوم- ورود شخص ثالث    ۵۹

مبحث سوم- جلب شخص ثالث    ۶۱

مبحث چهارم- دعوای متقابل   ۶۲

مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی   ۶۳

فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه  ۶۵

مبحث اول- تأمین دلیل   ۶۵

مبحث دوم- اظهارنامه  ۶۶

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت    ۶۷

فصل نهم- سازش و درخواست آن   ۷۳

مبحث اول- سازش     ۷۳

مبحث دوم- درخواست سازش     ۷۵

فصل دهم- رسیدگی به دلایل   ۷۶

مبحث اول- کلیات    ۷۶

مبحث دوم- اقرار  ۷۷

مبحث سوم- اسناد  ۷۸

الف) مواد عمومی ۷۸

ب) انکار و تردید ۸۱

ج) ادعای جعلیت ۸۲

د) رسیدگی به صحت و اصالت سند ۸۴

مبحث چهارم- گواهی   ۸۶

مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی   ۹۲

مبحث ششم- رجوع به کارشناس     ۹۴

مبحث هفتم- سوگند   ۹۷

مبحث هشتم- نیابت قضایی   ۱۰۳

فصل یازدهم- رای   ۱۰۵

مبحث اول- صدور و انشاء رای   ۱۰۵

مبحث دوم- ابلاغ رای   ۱۰۶

مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی   ۱۰۷

مبحث چهارم- واخواهی   ۱۰۷

مبحث پنجم- تصحیح رای   ۱۱۰

مبحث ششم- دادرسی فوری   ۱۱۰

باب چهارم- تجدیدنظر  ۱۱۴

فصل اول- احکام و قرارهای قابل‌نقض و تجدیدنظر  ۱۱۴

فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر  ۱۱۴

فصل سوم- مهلت تجدیدنظر  ۱۱۶

فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی   ۱۱۷

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر  ۱۲۰

باب پنجم- فرجام‌خواهی    ۱۲۵

فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی   ۱۲۵

مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام  ۱۲۵

مبحث دوم- موارد نقض     ۱۲۷

مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی   ۱۳۰

مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی   ۱۳۲

مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی   ۱۳۴

مبحث ششم- اقدامات پس از نقض     ۱۳۴

مبحث هفتم- فرجام تبعی   ۱۳۸

فصل دوم- اعتراض شخص ثالث    ۱۳۹

فصل سوم- اعاده دادرسی   ۱۴۱

مبحث اول- جهات اعاده دادرسی   ۱۴۱

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی   ۱۴۲

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی   ۱۴۳

باب ششم- مواعد   ۱۴۶

فصل اول- تعیین و حساب مواعد   ۱۴۶

فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد   ۱۴۷

باب هفتم- داوری    ۱۴۹

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار  ۱۶۲

فصل اول- هزینه دادرسی   ۱۶۲

فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی   ۱۶۲

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد   ۱۶۶

فصل اول- کلیات    ۱۶۶

فصل دوم- خسارات    ۱۶۷

فصل سوم- مستثنیات دین   ۱۶۸

سایر مقررات ۱۷۰

قانون اجرای احکام مدنی   ۱۸۹

فصل اول- قواعد عمومی   ۱۹۱

مبحث اول- مقدمات اجرا ۱۹۱

مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا)  ۱۹۲

مبحث سوم- ترتیب اجرا ۱۹۴

فصل دوم- توقیف اموال   ۲۰۰

مبحث اول- مقررات عمومی   ۲۰۰

مبحث دوم- در توقیف اموال منقول   ۲۰۲

مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول   ۲۰۳

مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول   ۲۰۴

مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده  ۲۰۶

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص     ۲۰۷

مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین   ۲۰۹

مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول   ۲۰۹

مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول   ۲۱۰

مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول   ۲۱۱

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده  ۲۱۲

مبحث اول- فروش اموال منقول   ۲۱۲

مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول   ۲۱۵

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث    ۲۱۷

فصل ششم- حق تقدم  ۲۱۷

فصل هفتم- تأدیه طلب    ۲۱۸

فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی   ۲۱۹

فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی   ۲۲۱

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  ۲۲۵

مقایسه مواعد و موضوعات مشابه  ۲۳۵

مواعد در قانون ۲۳۷

جهات رسیدگی و دارندگان حق درخواست رسیدگی   ۲۴۷

بررسی دعاوی طاری   ۲۵۱

مقایسه تامین خواسته با دستور موقت    ۲۵۲

انواع مال و دادگاه صالح به رسیدگی به دعاوی مربوطه  ۲۵۵

تداخل انواع مال منقول و غیر منقول   ۲۵۷

انواع دعاوی تصرف    ۲۵۸

حقوق اصحاب دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی   ۲۵۹

بررسی دعاوی از نظر مالی و غیرمالی   ۲۶۰

هزینه دادرسی مطابق تعرفه جدید   ۲۶۱

هزینه شکایات کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل   ۲۶۴

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری   ۲۶۶

انواع ایرادات قابل طرح در جلسه رسیدگی   ۲۶۶

شرایط تحقق اعتبار امر امر مختومه  ۲۶۷

جمع بندی تطبیقی دعاوی طاری   ۲۶۷

طرق رسیدگی در امور مدنی   ۲۶۸

آراء و احکام قابل تجدیدنظرخواهی   ۲۷۳

آراء و احکام قابل فرجام خواهی   ۲۷۳

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب قانون آیین دادرسی مدنی نموداری رقعی”

09016288181 02188303398