قانون مدنی در رویه قضایی

وزن 0.10 kg
نویسنده

توحید زینالی, زینب کامکار

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

جیبی

تعداد موجود :

در انبار موجود نمی باشد

رایگان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

قانون مدنی در رویه قضایی

قانون مدنی در رویه
قانون مدنی در رویه

 

مقدمه پدیدآورندگان.

در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم.

جلد اوّل- در اموال.

کتاب اوّل- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی..

باب اوّل- در بیان انواع اموال.

فصل اوّل- در اموال غیر مَنقول.

فصل دوم- در اموال منقوله.

فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد.

باب دوم- در حقوق مختلفه

فصل اوّل- در مالکیت..

فصل دوم- در حق اِنتفاع.

مبحث اول- در عُمری و رُقبی و سُکنی.

مبحث دوم- در وقف..

مبحث سوم- در حق اِنتفاع از مُباحات.

فصل سوم- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر.

آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر.

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک.

مبحث سوم- در حَریم املاک.

کتاب دوم- در اسباب تملک.

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حِیازت.

باب اوّل- در اِحیاء اراضی مَوات و مباحه.

باب دوم- در حِیازت مباحات..

باب سوم- در معادن.

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضالّه.

فصل اوّل- در اشیاء پیدا شده

فصل دوم- در حیوانات ضالّه.

باب پنجم- در دفینه.

باب ششم- در شکار

قسمت دوم- در عقود و معاملات و الزامات.

باب اوّل- در عقود و تعهدات به طور کلی.

فصل اوّل- در اقسام عقود و معاملات.

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله.

مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آنها

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین..

مبحث سوم- در مورد معامله.

مبحث چهارم- در جهت معامله.

فصل سوم- در اثر معاملات

مبحث اوّل- در قواعد عمومی.

مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات.

مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث.

فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود.

مبحث اوّل- در اقسام شرط..

مبحث دوم- در احکام شرط..

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیراست.

فصل ششم- در سقوط تعهدات.

مبحث اول- در وفای به عهد.

مبحث دوم- در اقاله.

مبحث سوم- در اِبراء

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد.

مبحث پنجم- در تَهاتُر.

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه.

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود.

فصل اوّل- در کلیات..

فصل دوم- در ضَمان قهری..

مبحث اوّل- در غصب..

مبحث دوم- در اِتلاف..

مبحث سوم- در تسبیب..

مبحث چهارم- در استیفاء

باب سوم- در عقود معینه مختلفه.

فصل اوّل- در بیع.

مبحث اوّل- در احکام بیع.

مبحث دوم- در طرفین معامله.

مبحث سوم- در مبیع.

مبحث چهارم- در آثار بیع.

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن..

فقره دوم- در تسلیم.

فقره سوم- در ضَمان دَرَک..

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن..

مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن.

فقره اول- در خیارات..

اول- در خیار مجلس…

دوم- در خیار حیوان.

سوم- در خیار شرط..

چهارم- در خیار تأخیر ثمن..

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف..

ششم- در خیار غَبن..

هفتم- در خیار عیب..

هشتم- در خیار تَدلیس…

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه.

دهم- در خیار تخلف شرط..

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی..

فصل دوم- در بیع شرط..

فصل سوم- در مُعاوضه.

فصل چهارم- در اجاره

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء

مبحث دوم- در اجاره حیوانات..

مبحث سوم- در اجاره اشخاص

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر.

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل.

فصل پنجم- در مُزارعه و مُساقات..

مبحث اوّل- در مُزارعه.

مبحث دوم- در مُساقات.

فصل ششم- در مُضاربه.

فصل هفتم- در جُعاله.

فصل هشتم- در شرکت.

مبحث اوّل- در احکام شرکت.

مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت..

فصل نهم- در ودیعه.

مبحث اول- در کلیات..

مبحث دوم- در تعهدات امین..

مبحث سوم- در تعهدات امانت گذار

فصل دهم- در عاریه.

فصل یازدهم- در قَرض…

فصل دوازدهم- در قِمار و گروبندی..

فصل سیزدهم- در وکالت..

مبحث اول- در کلیات..

مبحث دوم- در تعهدات وکیل..

مبحث سوم- در تعهدات موکل

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت..

فصل چهاردهم- در ضَمان عقدی..

مبحث اول- در کلیات..

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له.

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه.

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین..

فصل پانزدهم- در حواله.

فصل شانزدهم- در کفالت.

فصل هفدهم- در صُلح.

فصل هجدهم- در رهن..

فصل نوزدهم- در هبه

قسمت سوم- در اخذ به شفعه.

قسمت چهارم- در وصایا و ارث..

باب اوّل- در وصایا

فصل اوّل- در کلیات..

فصل دوم- در مّوصی..

فصل سوم- در مُوصی‌به.

فصل چهارم- در موصی‌له.

فصل پنجم- در وصیّ..

باب دوم- در ارث..

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث..

فصل دوم- در تحقق ارث..

فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث..

فصل چهارم- در حجب..

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض.

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث.

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی..

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم.

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم.

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه.

کتاب سوم- در مقررات مختلفه.

جلد دوم- در اشخاص..

کتاب اوّل- در کلیات..

کتاب دوم -در تابعیت از قانون مدنی.

کتاب سوم- در اسناد سجل احوال.

کتاب چهارم- در اقامتگاه

کتاب پنجم- در غایب مفقودالاثر.

کتاب ششم- در قرابت.

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق.

باب اوّل- در نکاح.

فصل اوّل- در خواستگاری..

فصل دوم- قابلیت صحّی برای ازدواج.

فصل سوم- در موانع نکاح.

فصل چهارم- شرایط صحّت نکاح.

فصل پنجم- وکالت در نکاح.

فصل ششم- در نکاح منقطع.

فصل هفتم- در مهر.

فصل هشتم- در حقوق وتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم- در انحلال عقد نکاح.

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح.

فصل دوم- در طلاق.

مبحث اوّل- در کلیات.

مبحث دوم- در اقسام طلاق.

مبحث سوم- در عدّه

کتاب هشتم- در اولاد.

باب اوّل- در نَسَب..

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال.

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری..

کتاب نهم- در خانواده

فصل اوّل- در الزام به انفاق.

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت..

فصل اوّل- در کلیات..

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن.

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم..

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم.

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت..

جلد سوم – در ادلۀ اثبات دعوی..

کتاب اول- در اقرار

باب اوّل- در شرایط اقرار

باب دوم- در آثار اقرار

کتاب دوم- در اسناد.

کتاب سوم- در شهادت..

باب اوّل- در موارد شهادت..

باب دوم- در شرایط شهادت..  

کتاب چهارم- در اَمارات..

کتاب پنجم- در قَسَم.

قوانین و مقررات مرتبط..

قانون مسئولیت مدنی

قانون خانواده

فصل اول ـ دادگاه خانواده

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی.

فصل سوم ـ ازدواج.

فصل چهارم ـ طلاق.

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه.

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری.

فصل هفتم ـ مقررات کیفری..

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷٫

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای .

بخش اول- جزای نقدی..

بخش دوم- سایر محکومیتهای مالی..

قانون مدنی در رویه قضایی – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

وزن 0.10 kg
نویسنده

توحید زینالی, زینب کامکار

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

جیبی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قانون مدنی در رویه قضایی”

09016288181 02188303398