10 % تخفیف
خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیهخسارت تاخیر تادیه

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در رویه دادگاه‌ها

37,000 تومان 33,300 تومان

عنوان کتاب: دعوای خسارت تأخیر تأدیه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ویرایش دوم/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۱۰۴

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۱

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دادگاه‌ها ۷۹

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نشست‌های قضایی ۱۵۷

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نظریات مشورتی ۲۲۵

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات ۲۴۹

فهرست جزیی صفحه

معرفی دعوای خسارت تأخیر تأدیه ۹

مبحث اول: معرفی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران ۱۱

مبحث دوم: شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۳

مبحث سوم: مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۶

مبحث چهارم: نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۷

گفتار اول: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت ۱۷

گفتار دوم: مستندات خواهان ۱۸

گفتار سوم: تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه ۱۸

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۱

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۳

۱ – خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی (ارز) ۲۳

۲ – خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از توقف تاجر ورشکسته ۲۵

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

۱ – خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۵۳

۲ – مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک ۶۷

۳ – مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه تعیین شده در رأی مراجع اداره کار ۶۹

۴ – مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیر مشخص ۷۰

۵ – خسارت موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی ۷۶

۶ – خسارت موضوع ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۶

۷ – خسارت معاملات شرطی ۷۷

۸ – خسارت تأخیر اختصاص به مدیون دارد ۷۷

۹ – مرور زمان خسارت ۷۸

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دادگاه‌ها ۷۹

۱ – اصل تمکن بر پرداخت بدهی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۸۱

۲ – مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۸۲

۳ – مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی ۸۶

۴ – مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۸۹

۵ – خسارت تأخیر تأدیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی ۹۱

۶ – اصل حال بودن تعهدات ۹۳

۷ – لزوم طرح دعوا علیه اصیل ۹۷

۸ – شرایط رجوع بیمه‌گر به راننده مسؤول حادثه فاقد گواهینامه ۹۹

۹ – شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد ۱۰۲

۱۰ – خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته ۱۰۴

۱۱ – مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماترک ۱۰۶

۱۲ – مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم به موضوع رأی داوری ۱۰۸

۱۳ – نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به او خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم‌له ۱۱۱

۱۴ – توافق در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته ۱۲۳

۱۵ – مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۲۶

۱۶ – خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۲۸

۱۷ – خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک ۱۳۱

۱۸ – خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری ۱۴۱

۱۹ – خسارت تأخیر تأدیه نفقه ۱۴۳

۲۰ – منجز بودن خواسته ۱۴۵

۲۱ – شمول ضمانت از اصل دین بر خسارت تأخیر تأدیه آن ۱۴۷

۲۲ – ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۴۸

۲۳ – بطلان تعهد به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد ناشی از معامله باطل ۱۵۱

۲۴ – قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر در تحویل مبیع و وجه التزام تعیین شده ۱۵۲

۲۵ – قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع به میزان تعیین شده در قرارداد ۱۵۳

۲۶ – قابل مطالبه نبودن خسارت تأخیر تأدیه در موردی که تحویل مبیع موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و سند رسمی تنظیم نشده باشد ۱۵۵

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نشست‌های قضایی ۱۵۷

– احتساب ۵ درصد محکوم‌به از خواسته ۱۵۹

– هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر ۱۶۰

– اخذ هزینه دادرسی درصورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود ۱۶۲

– هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در مورد خسارت تأخیر تأدیه ۱۶۳

– هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه ۱۶۵

– مقایسه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ همان قانون ۱۶۶

– مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن ۱۶۹

– تفاوت اساسی ربا و خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۱

– تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته ۱۷۲

– صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۷۳

– مطالبه دیرکرد با خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه آن و مستندات قانونی آن ۱۷۵

– مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۷۶

– ملاک و میزان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات بانک‌ها ۱۷۷

– مقایسه مواد ۷۱۲ تا ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ با مواد ۵۱۵ تا ۵۲۳ همان قانون مصوب سال ۱۳۷۹ در مورد خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۸

قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی درخواست مهر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۹

– ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است ۱۸۰

– شاخص میزان خسارت ۱۸۱

– نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ۱۸۴

– خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته‌های مورد مطالبه بانک‌ها ۱۸۷

– شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس ۱۸۹

– مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ۱۹۲

– ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله ۱۹۲

– چگونگی مطالبه خسارت خوانده بر مبنای ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۵

– شرایط پذیرش دعوای تأخیر تأدیه ۱۹۶

– صدور حکم به جبران ضرر و زیان خسارت‌دیده در مواد ۵۹۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بدون تقدیم دادخواست ۱۹۹

– پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک ۲۰۱

– خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک ۲۰۲

– مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ۲۰۳

– مطالبه جبران خسارت ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و اجرت‌المثل به واسطه عدم تسلیم خواسته در اثنای دادرسی ۲۰۵

– خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم انجام تعهد اشخاص در حق بانک‌ها ۲۰۶

– صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی ۲۰۸

– مرجع صالح رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگران ۲۰۹

– شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه ۲۱۰

– خسارت تاخیر تادیه سفته ۲۱۰

– حساب‌های قرض‌الحسنه و تأدیه اصل پول و خسارت تاخیر تادیه ۲۱۱

– ضمانت نسبت به خسارت تاخیر تادیه ۲۱۳

– مسؤولیت ضامن در قبال کلیه خسارات دادرسی ۲۱۴

– اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تاخیر تادیه ۲۱۵

– خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست شده ۲۱۷

– عدم تعارض بین ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۱۵ همان قانون ۲۱۹

– شمول یا عدم شمول خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن و ظهرنویس ۲۲۱

دعوای خسارت تاخیر تادیه در نظریات مشورتی ۲۲۵

– شمول کلیه خسارات بر خسارت تاخیر تادیه ۲۲۷

خسارت تاخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات ۲۲۸

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه ۲۲۹

مطالبه مجدد خسارت در فرض رد آن ۲۳۰

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد ۲۳۱

مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون ذکر مبلغ هزینه دادرسی ندارد ۲۳۲

افزایش خسارت تاخیر تادیه در صورت اطاله دادرسی ۲۳۲

محاسبه خسارت تاخیر تادیه در هزینه دادرسی تجدیدنظر ۲۳۳

مطالبه کلیه خسارات ۲۳۵

خسارت تاخیر در انجام تعهد ۲۳۶

مقررات خسارت تاخیر تادیه ۲۳۷

خسارت تأخیر بعد از اعلان ورشکستگی ۲۳۷

شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه ۲۳۹

خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم ۲۳۹

خسارت تاخیر تادیه قراردادی ۲۴۰

مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه ۲۴۳

خسارت تاخیر تادیه در مورد تقسیط مهر ۲۴۴

ارسال اخطاریه به بدهکاران بانکی ۲۴۵

لزوم تصریح دقیق دین در دادخواست برای شمول خسارت تاخیر تادیه ۲۴۶

– خسارت تاخیر تادیه در مورد معسر ۲۴۸

دعوای خسارت تاخیر تادیه در قوانین و مقررات ۲۴۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵۱

فصل اول کلیات ۲۵۱

فصل دوم خسارات ۲۵۲

فصل سوم مستثنیات دین ۲۵۳

سایر مقررات ۲۵۵

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای خسارت تاخیر تادیه از جمله روند رسیدگی به دعوا، ارکان دعوا ، شرایط طرح و دفاع از دعوا ،  طریقه برخورد مراجع قضایی با این نوع دعوا به همراه نمونه دادخواست تاخیر و تادیه ،نمونه آرائ مراجع قضایی، دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه چک،خسارت تاخیر تادیه قراردادی،خسارت تاخیر تادیه سفته،خسارت تاخیر تادیه حقوق کارگر،خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و خسارت تاخیر تادیه در قانون مدنی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

خسارت تاخیر تادیه چیست

خسارت تأخیر تأدیه، مالی است که بابت ضرر وارده در نتیجه تأخیر در ادای دین از طرف مدیون به داین داده می­شود. خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که مورد تعهد تأدیه وجه نقد است در واقع جبران نقص ارزش پول است که در نتیجه تورم محقق می­شود. در حال حاضر در حقوق ایران خسارت تاخیر  تادیه به طور کلی قابل مطالبه است.

خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می­دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده و در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه خسارت تاخیر  تادیه را با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»

خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران

طبق ماده واحده قانون الحاقی دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۶: «کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه­ های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق­ الوکاله را بپردازد، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف­اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون، اقدام نمایند.»

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای خسارت تأخیر تأدیه در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *