شیوه-های-عملی
شیوه های عملی طرح و دفاع از26دعوای کیفریشیوه-های-عملی

شیوه های عملی طرح و دفاع از۲۶دعوای کیفری

490,000 ریال

عنوان کتاب: شیوه های عملی طرح و دفاع از۲۶دعوای کیفری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۰۵

توضیحات

 

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع دعوای کیفری

فهرست کلی
بخش اول: جرم اختلاس…. ۱۷

بخش دوم: جرم افتـراء. ۳۵

بخش سوم: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.. ۴۹

بخش چهارم: جرم تهدید.. ۶۷

بخش پنجم: جرائم رشاء و ارتشاء. ۸۱

بخش ششم: جرم انتقال مال غیـر.. ۹۹

بخش هفتم: جرائم تخریب و احراق.. ۱۱۹

بخش هشتم: جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق… ۱۳۷

بخش نهم: جرم توهین… ۱۶۱

بخش دهم: جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۷۳

بخش یازدهم: جرم خیانت در امانت… ۱۹۳

بخش دوازدهم: جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء. ۲۰۹

بخش سیزدهم: جرم کلاهبرداری… ۲۲۵

بخش چهاردهم: جرم سرقت… ۲۳۷

بخش پانزدهم: جرم ضرب و جرح.. ۲۵۷

بخش شانزدهم : جرم قتل… ۲۷۹

بخش هفدهم : جرائم قاچاق مواد مخدر. ۳۰۵

بخش هجدهم: جرم آدم‌ربایی… ۳۳۵

بخش نوزدهم: جرم نشر اکاذیب… ۳۶۵

بخش بیستم: جرم مزاحمت تلفنی… ۳۸۵

بخش بیست و یکم: جرم شرب خمر.. ۳۹۹

بخش بیست و دوم: جرائم خانوادگی… ۴۱۱

بخش بیست و سوم: جرم تغییر کاربری اراضی… ۴۳۵

بخش بیست و چهارم : جرم رابطه نامشروع.. ۴۵۷

بخش بیست و پنجم: درخواست اعاده دادرسی کیفری… ۴۷۹

بخش بیست و ششم: جرم اخلال در نظم عمومی… ۴۹۹

منابع و مآخذ.. ۵۱۹

فهرست جزیی
بخش اول: جرم اختلاس… ۱۷

معرفی جرم اختلاس… ۱۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس… ۱۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اختلاس… ۱۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اختلاس… ۲۰

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اختلاس… ۲۳

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم اختلاس… ۲۵

گفتار اول: شروع به جرم اختلاس… ۲۵

گفتار دوم: معاونت در جرم اختلاس… ۲۵

گفتار سوم: شرکت در جرم اختلاس… ۲۶

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس… ۲۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۲۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۲۷

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات.. ۲۹

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه اختلاس و نمونه رای.. ۳۱

۱٫ شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس… ۳۲

بخش دوم: جرم افتـراء ۳۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم افتراء ۳۷

گفتار اول: عنصر قانونی جرم افتراء ۳۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم افتراء ۳۹

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم افترا ۴۲

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به جرم افتراء ۴۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۴۴

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۴۴

مبحث سوم: شکوائیه افترا و هتک حرمت نمونه رای.. ۴۶

۱٫ لازمۀ تحقق بزه افتراء ۴۷

بخش سوم: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.. ۴۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع». ۵۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع». ۵۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تحصیل مال.. ۵۳

گفتار سوم: عنصر روانی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع». ۵۵

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.. ۵۷

گفتار اول: شروع به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.. ۵۷

گفتار دوم: معاونت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.. ۵۷

گفتار سوم: شرکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.. ۵۸

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع.. ۵۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم تحصیل مال نامشروع.. ۵۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۵۹

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و نمونه رای.. ۶۲

۱٫ تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم. ۶۳

بخش چهارم: جرم تهدید. ۶۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید. ۶۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید. ۶۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید. ۷۰

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم تهدید. ۷۳

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم تهدید. ۷۴

گفتار اول: شروع به جرم تهدید. ۷۴

گفتار دوم: معاونت در جرم تهدید. ۷۴

گفتار سوم: شرکت در جرم تهدید. ۷۴

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم تهدید. ۷۵

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۷۵

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۷۶

مبحث چهارم: شکوائیه جرم تهدید، توهین نمونه رای.. ۷۸

۱٫ مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم ارسال تصاویر مستهجن و تهدید از طریق ایمیل.. ۷۹

بخش پنجم: جرائم رشاء و ارتشاء ۸۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم رشاء و ارتشاء ۸۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم رشاء و ارتشاء ۸۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم رشاء و ارتشاء ۸۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرائم رشاء و ارتشاء ۹۰

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم رشاء و ارتشاء ۹۲

گفتار اول: شروع به جرم «رشاء و ارتشاء». ۹۲

گفتار دوم: معاونت در جرائم رشاء و ارتشاء ۹۲

گفتار سوم: شرکت در جرائم رشاء و ارتشاء ۹۳

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء ۹۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء ۹۴

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۹۵

مبحث چهارم: شکوائیه ارتشاءو نمونه رای.. ۹۶

۱٫ کشف اموال موضوع جرم رشوه. ۹۷

بخش ششم: جرم انتقال مال غیـر. ۹۹

مبحث اول: ارکان جرم انتقال مال غیر. ۱۰۲

گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر. ۱۰۲

گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر. ۱۰۴

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم. ۱۰۹

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم انتقال مال غیر. ۱۱۱

گفتار اول: شروع به جرم در جرم انتقال به غیر. ۱۱۱

گفتار دوم: معاونت در جرم انتقال مال غیر. ۱۱۱

گفتار سوم: شرکت در جرم انتقال مال غیر. ۱۱۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم انتقال مال غیر. ۱۱۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۱۱۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۱۱۳

مبحث چهارم: شکوائیه جرم انتقال مال غیر و نمونه رای.. ۱۱۵

۱٫ زوال عنصر روانی در انتقال مال غیر. ۱۱۶

بخش هفتم: جرائم تخریب و احراق.. ۱۱۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب… ۱۲۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریب و احراق.. ۱۲۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تخریب… ۱۲۲

گفتار سوم: عنصر روانی جرم تخریب و احراق.. ۱۲۷

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تخریب و احراق.. ۱۲۸

گفتار اول: شروع به جرم در جرم تخریب… ۱۲۸

گفتار دوم: معاونت در جرم تخریب و احراق.. ۱۲۸

گفتار سوم: شراکت در جرم تخریب و احراق.. ۱۲۹

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم تخریب و احراق.. ۱۳۰

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۱۳۰

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۱۳۰

مبحث چهارم: دادخواست شکوائیه تخریب و نمونه رای.. ۱۳۳

۱٫ رسیدگی به جرم تخریب ملک و ورود به عنف و مطالبه خسارات ناشی از آن.. ۱۳۴

بخش هشتم: جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.. ۱۳۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.. ۱۴۰

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۱۴۰

گفتار دوم: عنصر مادی.. ۱۴۵

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۱۴۸

مبحث دوم: نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ و مجازات مرتکب… ۱۵۰

گفتار اول: نحوه رسیدگی.. ۱۵۰

گفتار دوم: مجازات و لواحق آن.. ۱۵۲

گفتار سوم: مقایسه دعاوی خلع‌ید و تسلیط ید و تصرف عدوانی.. ۱۵۲

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.. ۱۵۴

گفتار اول: شروع به جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.. ۱۵۴

گفتار دوم: معاونت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.. ۱۵۴

گفتار سوم: شرکت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.. ۱۵۴

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم تصرف عدوانی- مزاحمت و ممانعت از حق.. ۱۵۵

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرائم. ۱۵۵

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۱۵۵

مبحث پنجم: شکوائیه تصرف عدوانی و نمونه رای.. ۱۵۷

۱٫ لزوم ذی‌نفع بودن در اقامه شکایت تصرف عدوانی.. ۱۵۸

بخش نهم: جرم توهین.. ۱۶۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم توهین.. ۱۶۳

گفتار اول: عنصر قانونی جرم توهین.. ۱۶۳

گفتار دوم: عنصر مادی جرم توهین.. ۱۶۴

گفتار سوم: عنصر روانی جرم توهین.. ۱۶۶

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به جرم توهین.. ۱۶۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۱۶۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۱۶۷

مبحث سوم: شکوائیه توهین و نمونه رای.. ۱۶۹

۱٫ تعریف بزه توهین.. ۱۷۰

بخش دهم: جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۷۳

جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۷۵

گفتار اول: تعریف جرم جعل.. ۱۷۵

گفتار دوم: تعریف جرم استفاده از سند مجعول.. ۱۷۶

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۷۷

گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۷۷

گفتار دوم: رکن مادی جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۷۷

گفتار سوم: رکن معنوی جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۸۴

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۸۶

گفتار اول: شروع به جرم، جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۸۶

گفتار دوم: معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۸۶

گفتار سوم: شرکت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول.. ۱۸۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم جعل.. ۱۸۸

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۱۸۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۱۸۸

مبحث چهارم: شکوائیه جعل و نمونه رای.. ۱۹۰

۱٫ رکن مادی جرم جعل.. ۱۹۱

بخش یازدهم: جرم خیانت در امانت… ۱۹۳

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت… ۱۹۶

گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت… ۱۹۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت… ۱۹۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرم خیانت در امانت… ۲۰۰

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم خیانت در امانت… ۲۰۲

گفتار اول: شروع به جرم در جرم خیانت در امانت… ۲۰۲

گفتار دوم: معاونت در جرم خیانت در امانت… ۲۰۲

گفتار سوم: شرکت در جرم خیانت در امانت… ۲۰۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت… ۲۰۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۲۰۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۲۰۳

مبحث چهارم: شکوائیه جرم خیانت در امانت و نمونه رای.. ۲۰۶

۱٫ رد مال در خیانت در امانت… ۲۰۷

بخش دوازدهم: جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۰۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۱

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۴

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار اول: شروع به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار دوم: معاونت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

گفتار سوم: شراکت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۲۱۵

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم سفیدامضاء ۲۱۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۲۱۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۲۱۷

مبحث چهارم: شکوائیه سوءاستفاده از سفید امضاء ۲۲۰

۱٫ مفهوم چک سفید امضاء ۲۲۱

بخش سیزدهم: جرم کلاهبرداری.. ۲۲۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری.. ۲۲۷

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۲۲۷

گفتار دوم: عنصر مادی.. ۲۲۷

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۲۲۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری.. ۲۲۹

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری.. ۲۲۹

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری.. ۲۲۹

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری.. ۲۳۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری.. ۲۳۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۲۳۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۲۳۱

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه کلاهبرداری.. ۲۳۴

۱٫ انجام فعل مادی مثبت در مانور متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری.. ۲۳۵

بخش چهاردهم: جرم سرقت… ۲۳۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت تعزیری.. ۲۳۹

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری.. ۲۳۹

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت تعزیری.. ۲۳۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سرقت… ۲۴۲

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت مستوجب حد. ۲۴۴

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب حد. ۲۴۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت مستوجب حد. ۲۴۴

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم سرقت مستوجب حد. ۲۴۸

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم سرقت… ۲۴۹

گفتار اول: شروع به جرم سرقت… ۲۴۹

گفتار دوم: معاونت در جرم سرقت… ۲۴۹

گفتار سوم: شرکت در جرم سرقت… ۲۵۰

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم سرقت… ۲۵۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۲۵۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۲۵۲

مبحث پنجم:نمونه  شکوایئه  جرم سرقت و نمونه رای.. ۲۵۴

۱٫ رد مال مسروقه. ۲۵۵

بخش پانزدهم: جرم ضرب و جرح.. ۲۵۷

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو. ۲۶۱

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی مستلزم قصاص عضو. ۲۶۱

گفتار دوم: قصاص عضو و شرایط آن.. ۲۶۳

گفتار سوم: نحوه اجرای قصاص عضو. ۲۶۵

مبحث دوم: صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر. ۲۶۷

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر. ۲۶۷

گفتار دوم: مجازات جرم ضرب و جرح عمدی.. ۲۶۹

مبحث سوم: صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه. ۲۷۰

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه. ۲۷۰

گفتار دوم: مجازات جرم ایراد صدمات در اثنای منازعه. ۲۷۱

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی.. ۲۷۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی.. ۲۷۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۲۷۲

مبحث پنجم: شکوائیه ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص و نمونه رای.. ۲۷۴

۱٫ جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی.. ۲۷۵

بخش شانزدهم : جرم قتل.. ۲۷۹

مبحث اول: ارکان تشکیلدهنده جرم قتل عمد. ۲۸۱

گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد. ۲۸۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد. ۲۸۳

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل عمد. ۲۸۶

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد. ۲۸۸

گفتار اول: شروع به جرم قتل عمد. ۲۸۸

گفتار دوم: معاونت در جرم قتل عمد. ۲۸۹

گفتار سوم: شرکت در جرم قتل.. ۲۹۰

مبحث سوم: قتل غیرعمد یا در حکم شبه عمد. ۲۹۱

گفتار اول: عنصر قانونی قتل شبه عمد. ۲۹۱

گفتار دوم: عنصر مادی قتل شبه عمد. ۲۹۲

گفتار سوم: عنصر معنوی قتل شبه عمد. ۲۹۳

گفتار چهارم: مجازات قتل شبه عمد. ۲۹۳

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض… ۲۹۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قتل خطای محض… ۲۹۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل خطای محض… ۲۹۵

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل خطای محض… ۲۹۶

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل.. ۲۹۸

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۲۹۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن.. ۲۹۸

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات.. ۲۹۹

مبحث ششم: شکوائیه شروع به قتل عمدی و نمونه رای.. ۳۰۰

۱٫ اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و تعهد بیمه‌گر. ۳۰۳

بخش هفدهم : جرائم قاچاق مواد مخدر. ۳۰۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر. ۳۰۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر. ۳۰۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم قاچاق مواد مخدر. ۳۱۰

گفتار سوم: عنصر معنوی جرائم قاچاق مواد مخدر. ۳۱۹

مبحث دوم: احکام ویژه در رابطه با جرائم مواد مخدر. ۳۲۰

گفتار اول: شروع به جرائم مواد مخدر. ۳۲۰

گفتار دوم: معاونت در جرائم مواد مخدر. ۳۲۰

گفتار سوم: مشارکت در جرائم مواد مخدر. ۳۲۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم مواد مخدر. ۳۲۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر. ۳۲۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۳۲۱

مبحث چهارم: نمونه رای جرایم مواد مخدر. ۳۲۳

قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر. ۳۲۳

بخش هجدهم: معرفی جرائم منافی عفت… ۳۲۴

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت… ۳۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۳۲۵

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۳۲۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرائم منافی عفت… ۳۲۹

گفتار اول: شروع به جرم در جرائم منافی عفت… ۳۲۹

گفتار دوم: معاونت در جرائم منافی عفت… ۳۲۹

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم منافی عفت… ۳۳۰

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم منافی عفت… ۳۳۰

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۳۳۰

مبحث چهارم: شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) و نمونه رای.. ۳۳۲

۱٫ حیثیت عمومی بزه منافی عفت… ۳۳۳

بخش هجدهم: جرم آدم‌ربایی.. ۳۳۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه. ۳۳۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.. ۳۳۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی.. ۳۴۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی.. ۳۴۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم. ۳۴۲

معرفی جرم آدم‌ربایی.. ۳۴۳

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم آدم‌ربایی.. ۳۴۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم‌ربایی.. ۳۴۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم آدم‌ربایی.. ۳۴۶

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم‌ربایی.. ۳۴۹

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم آدم‌ربایی.. ۳۵۱

گفتار سوم: شرکت در جرم آدم‌ربایی.. ۳۵۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم آدم‌ربایی.. ۳۵۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم آدم‌ربایی.. ۳۵۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۳۵۴

مبحث چهارم: قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران.. ۳۵۶

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قاچاق انسان.. ۳۵۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قاچاق انسان.. ۳۵۷

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم قاچاق انسان.. ۳۵۹

مبحث پنجم:نمونه شکواییه آدم ربایی و نمونه رای.. ۳۶۰

۱٫ بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور. ۳۶۱

بخش نوزدهم: جرم نشر اکاذیب… ۳۶۵

مصداق اول: جرم اظهار اکاذیب… ۳۶۸

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب… ۳۶۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب… ۳۶۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرم نشر اکاذیب… ۳۶۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم نشر اکاذیب… ۳۷۴

مصداق دوم: جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران.. ۳۷۶

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۳۷۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران.. ۳۷۶

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به غیر. ۳۷۸

گفتار اول: شروع به جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به غیر. ۳۷۸

گفتار دوم: معاونت در جرم. ۳۷۸

گفتار سوم: شرکت در جرم. ۳۷۹

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم نشر اکاذیب… ۳۸۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب… ۳۸۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۳۸۱

مبحث چهارم: شکوائیه نشر اکاذیب ونمونه رای.. ۳۸۳

بخش بیستم: جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۸۵

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۸۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۸۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۸۹

گفتار سوم: عنصر روانی جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۹۱

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۹۲

گفتار اول: شروع به جرم در جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۹۲

گفتار دوم: معاونت در جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۹۲

گفتار سوم: شرکت در جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۹۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی.. ۳۹۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم. ۳۹۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۳۹۳

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه جرم مزاحمت تلفنی ونمونه رای.. ۳۹۶

۱٫ تهدید و توهین به‌وسیلۀ تلفن.. ۳۹۷

بخش بیست و یکم: جرم شرب خمر. ۳۹۹

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم شرب خمر. ۴۰۲

گفتار اول: عنصر قانونی جرم شرب خمر. ۴۰۲

گفتار دوم: عنصر مادی جرم شرب خمر. ۴۰۲

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم شرب خمر. ۴۰۳

مبحث دوم: شرایط حد و مراحل اثبات.. ۴۰۴

گفتار اول: شرایط حد مسکر. ۴۰۴

گفتار دوم: اثبات شرب خمر. ۴۰۵

گفتار سوم: مجازات شرب خمر. ۴۰۵

گفتار چهارم: کیفیت اجرای حد شرب خمر. ۴۰۶

گفتار پنجم: سقوط حد شرب خمر. ۴۰۶

گفتار ششم: مسئولیت شخص مست… ۴۰۷

مبحث سوم: نمونه رای جرم شرب خمر. ۴۰۸

۱٫ هر مستی موجب مسلوب الاراده شدن نیست. ۴۰۸

بخش بیست و دوم: جرائم خانوادگی.. ۴۱۱

مبحث اول: جرم عدم ثبت نکاح و طلاق.. ۴۱۳

ارکان تشکیل‌دهنده جرم عدم ثبت نکاح و طلاق.. ۴۱۴

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۴۱۴

گفتار دوم: عنصر مادی.. ۴۱۵

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۴۱۶

مبحث دوم: تعریف جرم ازدواج با نابالغ.. ۴۱۷

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ازدواج با نابالغ.. ۴۱۷

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۴۱۷

گفتار دوم: عنصر مادی.. ۴۱۸

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۴۱۹

مبحث سوم: تعریف جرم ترک انفاق.. ۴۲۰

ارکان تشکیل‌دهنده جرم ترک انفاق.. ۴۲۰

گفتار اول: رکن قانونی.. ۴۲۰

گفتار دوم: رکن مادی.. ۴۲۱

گفتار سوم: رکن معنوی.. ۴۲۱

مبحث چهارم: جرائم ناشی از حضانت… ۴۲۲

گفتار اول: عدم انجام وظیفه حضانت… ۴۲۲

گفتار دوم: ممانعت از تحصیل فرزند. ۴۲۳

گفتار سوم: ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین.. ۴۲۳

مبحث پنجم: مفهوم جرم فریب در ازدواج.. ۴۲۴

ارکان تشکیل‌دهنده جرم فریب در ازدواج.. ۴۲۴

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۴۲۴

گفتار دوم: عنصر مادی.. ۴۲۵

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۴۲۵

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به جرائم خانوادگی.. ۴۲۶

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم خانوادگی.. ۴۲۶

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۴۲۶

مبحث هفتم: نمونه شکوائیه در خصوص تدلیس در ازدواج و نمونه رای.. ۴۲۸

۱٫ تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن.. ۴۳۱

بخش بیست و سوم: جرم تغییر کاربری اراضی.. ۴۳۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه. ۴۳۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.. ۴۳۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی.. ۴۴۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی.. ۴۴۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم. ۴۴۲

مبحث دوم: معرفی جرم تغییر کاربری اراضی.. ۴۴۳

مبحث سوم:  ارکان تشکیل‌دهنده جرم تغییر کاربری.. ۴۴۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تغییر کاربری.. ۴۴۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تغییر کاربری.. ۴۴۶

گفتار سوم : عنصر معنوی جرم تغییر کاربری.. ۴۵۰

مبحث سوم : مصادیق کاربری مجاز  و مجازات قانونی جرم. ۴۵۲

گفتار اول: مصادیق تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها ۴۵۲

گفتار دوم: مجازات جرم تغییر کاربری.. ۴۵۳

مبحث چهارم: نمونه شکوائیه جرم تغییر کاربری اراضی و نمونه رای.. ۴۵۵

بخش بیست و چهارم : جرم رابطه نامشروع.. ۴۵۷

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه. ۴۵۹

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.. ۴۵۹

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی.. ۴۶۳

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی.. ۴۶۳

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم. ۴۶۴

معرفی جرم رابطه نامشروع.. ۴۶۵

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع.. ۴۶۷

گفتار اول: عنصر قانونی.. ۴۶۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت… ۴۶۸

گفتار دوم: عنصر مادی.. ۴۶۹

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۴۷۰

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع.. ۴۷۱

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع.. ۴۷۱

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع.. ۴۷۱

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع.. ۴۷۱

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم رابطه نامشروع.. ۴۷۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به رابطه نامشروع.. ۴۷۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۴۷۳

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات.. ۴۷۴

مبحث پنجم: نمونه شکوائیه رابطه نامشروع و نمونه رای.. ۴۷۶

۱٫ ادله اثبات بزه رابطه نامشروع.. ۴۷۷

بخش بیست و پنجم: درخواست اعاده دادرسی کیفری.. ۴۷۹

گفتار اول: مستند قانونی اعاده دادرسی کیفری.. ۴۸۱

گفتار دوم: جهات اعاده دادرسی.. ۴۸۴

گفتار سوم: مرجع اعاده دادرسی.. ۴۹۲

گفتار چهارم: اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند. ۴۹۳

مبحث اول: ویژگی‌های اعاده دادرسی.. ۴۹۵

گفتار اول: اعاده دادرسی عادی.. ۴۹۵

گفتار دوم: اعاده دادرسی در مراجع خاص… ۴۹۶

مبحث دوم: نمونه شکوایئه  اعاده دادرسی  و نمونه رای.. ۴۹۸

۱٫ دادخواست اعاده دادرسی پس از قبول آن.. ۴۹۸

بخش بیست و ششم: جرم اخلال در نظم عمومی.. ۴۹۹

مبحث اول: ارکان جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۰۳

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۰۳

گفتار دوم: رکن مادی جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۰۴

گفتار سوم: عنصر معنوی.. ۵۰۸

مبحث سوم:  مجازات جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۰۹

مبحث چهارم: احکام ویژه در خصوص جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۱۱

گفتار اول: شرکت در جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۱۱

گفتار دوم: معاونت در جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۱۱

گفتار سوم: شروع به جرم در جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۱۱

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی.. ۵۱۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده. ۵۱۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن: ۵۱۳

نمونه رای.. ۵۱۵

۱٫ ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی.. ۵۱۵

منابع و مآخذ. ۵۱۹

 

Additional

وزن 0.54 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیوه های عملی طرح و دفاع از۲۶دعوای کیفری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X