10 % تخفیف
طرح-و-دفاع-از-۱۲-دعوای-دیوان-عدالت-اداری
طرح-و-دفاع-از-۱۲-دعوای-دیوان-عدالت-اداریطرح-و-دفاع-از-۱۲-دعوای-دیوان-عدالت-اداریطرح-و-دفاع-از-۱۲-دعوای-دیوان-عدالت-اداری

شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۲ دعوای دیوان عدالت اداری

54,000 تومان 48,600 تومان

عنوان کتاب: شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۲ دعوای دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۰۷

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

بخش اول: سازمان تأمین اجتماعی ۱۱

بخش دوم: سازمان امور مالیاتی ۳۳

بخش سوم: کارگر و کارفرما ۶۹

بخش چهارم: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۹۷

بخش پنجم: کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۱۳

بخش ششم: مسکن و شهرسازی ۱۴۵

بخش هفتم: صلاحیت دیوان عدالت اداری ۱۶۳

بخش هشتم: دستور موقت ۱۹۹

بخش نهم: کمیسیون ۹۹ قانون شهرداریها ۲۳۱

بخش دهم: سازمان تعزیرات حکومتی ۲۶۷

بخش یازدهم: پروانه ساختمان ۲۹۱

بخش دوازدهم: امور استخدامی ۳۱۷

بخش سیزدهم: قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری ۳۴۱

فهرست جزئی صفحه

بخش اول: سازمان تأمین اجتماعی ۱۱

مبحث اول: تاریخچه و ساختار سازمان تأمین اجتماعی ۱۳

گفتار اول: تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی ۱۳

گفتار دوم: ساختار سازمان تأمین اجتماعی ۱۵

مبحث دوم: نحوه شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی ۱۹

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۲۰

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۲۱

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۲۲

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۲۲

۱- اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری (پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است) ۲۳

۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۰ مستمری‌ها (محاسبه مستمری بازنشستگی) ۲۷

۳- قطع مستمری به لحاظ جعلی بودن اسناد سوابق اشتغال ۳۰

۴- محاسبه حق بیمه معوقه ۳۱

بخش دوم: سازمان امور مالیاتی ۳۳

مبحث اول: تاریخچه و ساختار سازمان امور مالیاتی ۳۵

مبحث دوم: دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی ۴۲

گفتار اول: مراجع اداری ۴۲

گفتار دوم: هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ۴۳

ترتیب و نحوه رسیدگی ۴۴

گفتار سوم: هیئت حل اختلاف تجدیدنظر ۴۵

گفتار چهارم: هیئت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۴۶

گفتار پنجم: هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ۴۷

گفتار ششم: شورای‌عالی مالیاتی ۴۷

مبحث سوم: دیوان عدالت اداری ۵۰

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۵۱

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۵۲

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۵۲

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۵۳

۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰ د-۳/۶/۱۳۹۲ معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور  ۵۵

۲- ابطال ماده ۷ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (عدم شمول دستورالعمل مذکور بر تمام مصادیق فعالیت‌های فرهنگی برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی) ۶۳

۳- امکان شکایت از تفسیر سازمان امور مالیاتی از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان   ۶۶

بخش سوم: کارگر و کارفرما ۶۹

مبحث اول: مفهوم هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی ۷۱

گفتار اول: تعریف هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۷۱

مبحث دوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ۷۳

گفتار اول: رسیدگی در هیئت تشخیص ۷۳

گفتار دوم: هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۷۸

مبحث سوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری ۸۲

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۸۲

گفتار دوم: طرفین دعوای شکایت از آرای مراجع اداره کار در دیوان عدالت ۸۳

گفتار سوم: روند رسیدگی ۸۴

گفتار چهارم: تجدیدنظر از آرای شعب بدوی دیوان در دعاوی کارگر و کارفرما ۸۵

۴- اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری ناشی از احراز رابطه کارگری ۹۱

۵- ابطال تصمیم طرف شکایت راجع به کارگاه‌های کمتر از ده نفر ۹۲

۶- نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار ۹۵

۷- شرایط استناد به توافق میان کارگر و کارفرما ۹۶

بخش چهارم: کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۹۷

مبحث اول: صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۱۰۰

گفتار اول: موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ۱۰۰

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۷۷- ۱۰۲

مبحث دوم: نحوۀ رسیدگی و صدور رای ۱۰۶

گفتار اول: رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷- ۱۰۶

گفتار دوم: اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ۱۰۶

گفتار سوم: اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷- ۱۰۷

۱- عوارض تفکیک زمین ۱۰۷

۲- پرداخت عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح ۱۱۰

۳- مرجع رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی علیه آرای کمیسیون ماده ۷۷- ۱۱۲

بخش پنجم: کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۱۳

مبحث اول: تاریخچه ماده ۱۰۰- ۱۱۵

مبحث دوم: تخلفات موضوع ماده ۱۰۰- ۱۲۳

گفتار اول- مفهوم تخلفات موضوع ماده ۱۰۰- ۱۲۳

گفتار دوم- انواع تخلفات موضوع ماده ۱۰۰- ۱۲۳

بند اول- احداث بنا بدون پروانه ۱۲۳

بند دوم- عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ ۱۲۴

بند سوم- تجاوز به معابر شهر ۱۲۵

بند چهارم- تراکم اراضی ۱۲۵

بند پنجم- عدم استحکام بنا ۱۲۶

بند هفتم- تغییر کاربری ۱۲۶

مبحث سوم:  اقامه دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۷

گفتار اول- مقام صالح در طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۷

گفتار دوم- اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۷

گفتار سوم- روند رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۸

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۲۹

گفتار پنجم- اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۳۰

مبحث چهارم: شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری ۱۳۲

گفتار اول- تقدیم دادخواست ۱۳۲

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرا در دیوان عدالت اداری ۱۳۳

گفتار سوم- هزینه دادرسی شکایت در دیوان عدالت ۱۳۳

گفتار چهارم- روند رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ۱۳۴

۱- ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر خسارت تأخیر در پرداخت جریمه ۱۳۶

۲- ابطال مصوبه وضع و اخذ عوارض اضافه بنا، حذف و کسر پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری نهاوند از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲   ۱۳۹

۳- صدور پایان کار فرع بر تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ ۱۴۱

۴- اصلاح رأی کمیسیون ماده ۱۰۰- ۱۴۲

بخش ششم: مسکن و شهرسازی ۱۴۵

مبحث اول: معرفی مراجع تصمیمگیری در رابطه با مسکن و شهرسازی ۱۴۷

گفتار اول: وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۴۸

گفتار دوم: کمیته‌های فنی شورایعالی ۱۴۹

گفتار سوم: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ۱۴۹

مبحث دوم: اعتراض به آراء مراجع تصمیمگیر ۱۵۱

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی ۱۵۱

گفتار دوم: شروع رسیدگی ۱۵۱

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۱۵۲

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب دیوان ۱۵۳

۱- ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی ۱۵۶

۲- ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرسازی ۲۵/۷/۱۳۸۹- ۱۵۶

۳- مطالبه خسارت به دنبال تصرف زمین توسط شهرداری برابر طرح تفصیلی جدید تهران ۱۵۸

۴- ابطال عملیات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی ۱۶۱

بخش هفتم: صلاحیت دیوان عدالت اداری ۱۶۳

مبحث اول: معرفی دیوان عدالت اداری ۱۶۵

مبحث دوم: تشکیلات دیوان عدالت اداری ۱۶۶

مبحث سوم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ۱۶۷

گفتار اول: شعب ۱۶۷

گفتار دوم: هیئت عمومی ۱۶۹

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۱۷۰

گفتار اول: چه اشخاصی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را دارند؟ ۱۷۰

گفتار دوم: شروع رسیدگی ۱۷۰

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۱۷۱

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب دیوان ۱۷۲

گفتار پنجم: رسیدگی در هیئت عمومی ۱۷۳

گفتار ششم: رسیدگی در هیئت های تخصصی ۱۷۴

گفتار هفتم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۱۷۴

مبحث پنجم: اجرای احکام دیوان عدالت اداری ۱۷۷

گفتار اول: ضرورت اجرای دیوان در قانون دیوان ۱۷۷

گفتار دوم: تقاضای اجرای آرا از واحد اجرای احکام ۱۷۸

گفتار سوم: شناسایی شخص مستنکف ۱۸۰

گفتار چهارم: ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان ۱۸۱

۱- صلاحیت هیئت عمومی در ابطال مصوبات سازمان امور اراضی ۱۸۳

۲- صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات مجمع عالی بانک‌ها ۱۹۰

۳- صلاحیت دیوان در باب دعاوی بانک ملی ۱۹۴

۴- صلاحیت دیوان در امور استخدامی ۱۹۵

بخش هشتم: دستور موقت ۱۹۹

مبحث اول: دستور موقت و دیوان عدالت اداری ۲۰۲

گفتار اول: سابقه دستور موقت در دیوان عدالت اداری ۲۰۲

گفتار دوم: دستور موقت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲- ۲۰۳

مبحث دوم: مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت ۲۰۵

گفتار اول: زمان تقاضای صدور دستور موقت ۲۰۵

مبحث سوم:  ابلاغ واجرای دستور موقت ۲۰۹

مبحث چهارم: الغای دستور موقت ۲۱۱

۱- صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه ۲۱۳

۲- ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۴۵۷۵ / ص ـ ۱/۱۰/۱۳۸۸و تقاضای صدور دستور موقت ۲۲۷

۳- تقاضای  صدوردستور موقت برای پرداخت مالیات ۲۲۹

۴- هزینه دادرسی تقاضای صدور دستور موقت ۲۳۰

بخش نهم: کمیسیون ۹۹ قانون شهرداریها ۲۳۱

مبحث اول: مبنای قانونی کمسیون ماده ۹۹- ۲۳۳

مبحث دوم: انواع تخلفات ساختمانی ۲۳۶

مبحث سوم: مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف های ساختمانی در خارج از حریم شهرها ۲۳۹

مبحث چهارم: انواع تخلفات ۲۴۰

مبحث پنجم: مراحل تکمیل پرونده قابل طرح در کمیسیون ماده ۹۹- ۲۴۴

مبحث ششم: اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها ۲۴۶

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۲۴۷

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۲۴۸

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۲۴۸

گفتار هفتم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۲۴۹

۱- ابطال مصوبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ شورای برنامه‌ریزی استان تهران ۲۵۲

۲- ابطال بندهایی از طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵ و بندهایی از طرح جامع شهر گرگان مصوب ۱۳۷۵   ۲۵۶

۳- وقوع ملک در حریم درجه‌یک میراث فرهنگی ۲۶۳

۴- تخلف تلقی شدن عدم اخذ مجوز لازم از شهرداری برای دیوارکشی جهت محصور کردن ملک ۲۶۴

بخش دهم: سازمان تعزیرات حکومتی ۲۶۷

مبحث دوم: تاریخچه قانون تعزیرات حکومتی ۲۶۹

مبحث دوم: انواع تخلفات مطابق قانون تعزیرات ۲۷۱

مبحث سوم: صلاحیت دادگاههای عمومی ۲۷۴

مبحث چهارم: اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی ۲۷۵

گفتار اول: شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات ۲۷۵

گفتار دوم: دادگاههای عمومی ۲۷۷

گفتار سوم: دیوان عدالت اداری ۲۷۸

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعتراض علیه سازمان تعزیرات حکومتی ۲۷۹

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۲۷۹

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۲۸۰

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۲۸۰

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۲۸۱

۱- ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز  ۲۸۲

۲- مجازات کم‌فروشی و تقلب ۲۸۷

۳- دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر از احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است ۲۸۸

بخش یازدهم: پروانه ساختمان ۲۹۱

مبحث اول: پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان ۲۹۳

مبحث دوم: دعاوی  مربوط به پروانه ساختمان ۲۹۷

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض در مورد صدور پروانه ساختمان ۲۹۷

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به اعتراض به صدور پروانه ساختمان ۲۹۸

۱- صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی ۳۰۳

۲- ابطال بندهای ۱۱ و ۹ طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم ۳۱۱

۳- صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز ۳۱۴

۴- ابطال پروانه ساختمانی ۳۱۵

بخش دوازدهم: امور استخدامی ۳۱۷

مبحث اول: مفهوم استخدام و انواع آن ۳۱۹

گفتار اول: مفهوم استخدام ۳۱۹

گفتار دوم: انواع استخدام ۳۱۹

گفتار سوم: حالات استخدامی ۳۲۰

مبحث دوم: دعاوی استخدامی ۳۲۳

گفتار اول: مرجع صالح ۳۲۳

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری ۳۲۴

گفتار سوم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۳۲۷

گفتار چهارم: اعتراض به آراء شعب دیوان عدالت اداری ۳۲۷

۱- ابطال نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه  ۳۳۰

۲- حقوق و مزایای مستمر ۳۳۶

۳- مشخص نبودن وضعیت استخدامی موضوع خواسته درخواست تبدیل وضعیت ۳۳۹

۴- فوق‌العاده تنزل مقام ۳۳۹

 بخش سیزدهم: قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری   ۳۴۱

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۲ دعوای دیوان عدالت اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *