10 % تخفیف
دعوای بطلان و فسخ نکاح در رویه دادگاه‌ها
دعوای بطلان و فسخ نکاح در رویه دادگاه‌هادعوای بطلان و فسخ نکاح در رویه دادگاه‌ها

دعوای بطلان و فسخ نکاح در رویه دادگاه‌ها

36,000 تومان 32,400 تومان

عنوان کتاب: دعوای بطلان و فسخ نکاح در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۳۸

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای بطلان و فسخ نکاح ۱۳

معرفی دعوای بطلان و فسخ نکاح ۱۵

مبحث اول: انواع نکاح و تفاوت و تشابه آن ۱۵

مبحث دوم: دعوی بطلان عقد نکاح ۱۸

مبحث سوم: دعوی فسخ عقد نکاح ۲۲

مبحث چهارم: تشریفات طرح دعوای فسخ یا ابطال نکاح ۳۱

دعوای فسخ و بطلان نکاح در رویه دادگاه‌ها ۴۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۷

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۸۱

دعوای بطلان و فسخ نکاح در آرای دادگاه‌ها ۱۹۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۰۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۲۳

دعوای بطلان و فسخ نکاح در نشست‌های قضائی ۲۲۵

دعوای فسخ و بطلان نکاح در نظریه‌های مشورتی ۲۵۷

دعوای بطلان و فسخ نکاح در قوانین و مقررات قانونی ۲۶۹

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۲۷۱

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۲۹۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۳۱۴

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۳۲۷

منابع و مآخذ ۳۳۵

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای بطلان و فسخ نکاح ۱۳

معرفی دعوای بطلان و فسخ نکاح ۱۵

مبحث اول: انواع نکاح و تفاوت و تشابه آن ۱۵

مبحث دوم: دعوی بطلان عقد نکاح ۱۸

گفتار اول: نکاح بدون قصد و رضا ۱۸

گفتار دوم: شروط مبطل عقد ازدواج ۱۸

مبحث سوم: دعوی فسخ عقد نکاح ۲۲

گفتار اول: عیب مشترک ۲۲

گفتار دوم: عیوب ویژه مرد ۲۳

گفتار سوم: عیوب زن ۲۴

گفتار چهارم: تدلیس ۲۵

گفتار پنجم: تخلف از شرط صفت ۲۷

گفتار ششم: تشریفات و آثار فسخ نکاح ۲۸

مبحث چهارم: تشریفات طرح دعوای فسخ یا ابطال نکاح ۳۱

گفتار اول: مرجع قضائی صالح در رسیدگی به دعاوی فسخ و ابطال نکاح ۳۱

گفتار دوم: نحوه طرح دعوا ابطال و فسخ نکاح ۳۳

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت ۳۶

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد ۳۷

دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب ۳۸

دادخواست تقاضای فسخ نکاح به جهت تدلیس ۳۹

دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری ۴۰

دعوای فسخ و بطلان نکاح در رویه دادگاه‌ها ۴۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

۱- کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند ۴۳

۲- شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج ۴۹

۳- صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ۶۳

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۷

۱- فسخ نکاح به علت عدم اطلاع زوج از بیماری همسر ۶۷

۲- فوریت استفاده از خیار فسخ در فسخ نکاح ۶۸

۳- امکان فسخ نکاح از باب تخلف از وصف ضمنی سلامت ۹۴

۴- مبانی عرفی سلامت زوجین در عقد ازدواج ۱۴۱

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۸۱

۱- ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داوری ۱۸۱

۲- رسیدگی به تقاضای حکم به بطلان نکاح ۱۸۱

۳- دادگاه صالح رسیدگی‌کننده بایستی نسبت به همه دعاوی مطروحه اظهارنظر ۱۸۱

۴- فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف ۱۸۴

۵- شرایط ایجاب حق خیار در تدلیس ۱۸۷

۶- دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی ۱۹۲

دعوای بطلان و فسخ نکاح در آرای دادگاه‌ها ۱۹۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۰۱

۱- تدلیس در ازدواج به علت عدم اطلاع تأهل زوج ۲۰۱

۲- حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح ۲۰۳

۳- لزوم جزمی بودن علت در ادعای فسخ نکاح ۲۰۵

۴- دخالت کارآموز در دعوای فسخ نکاح ۲۰۷

۵- فوریت خیار فسخ نکاح در مورد جنون زوجه ۲۰۹

۶- مخفی کردن ازدواج قبلی و تدلیس در ازدواج ۲۱۱

۷- فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه ۲۱۳

۸- فسخ نکاح به دلیل ارتداد ۲۱۷

۹- فوریت اعمال حق فسخ نکاح ۲۲۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۲۳

۱- بطلان عقد ازدواج طرفین با وجود سوابق مشعر بر صحت عقد ۲۲۳

دعوای بطلان و فسخ نکاح در نشست‌های قضائی ۲۲۵

۱- جواز صدور قرار تأخیر اجرای حکم در فرجام‌خواهی از رأی محکومیت غیرمالی ۲۲۷

۲- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۲۲۹

۳- فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ نکاح ۲۳۲

۴- الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۲۳۳

۵- امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد ۲۳۵

۶- شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۲۳۷

۷- جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق ۲۳۹

۸- حق فسخ نکاح برای زوج به علت باکره نبودن زوجه ۲۴۰

۹- تقاضای فسخ نکاح در صورت جنون زوج در زمان افاقه ۲۴۲

۱۰- فسخ نکاح در عقد موقت ۲۴۳

۱۱- حق تعلق مهر به زوجه در فسخ نکاح به علت تدلیس وی ۲۴۴

۱۲- فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر ۲۴۵

۱۳- آثار حقوقی رعایت پاره‌ای از مقررات طلاق در خصوص فسخ نکاح ۲۴۷

۱۴- آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه ۲۴۸

۱۵- دعوای فسخ نکاح به علت جنون یکی از طرفین ۲۴۹

۱۶- آثار و شرایط فسخ نکاح ۲۵۰

۱۷- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی ۲۵۴

۱۸- مرجع رسیدگی به فسخ نکاح ۲۵۶

دعوای فسخ و بطلان نکاح در نظریه‌های مشورتی ۲۵۷

۱- اجرای حکم فسخ نکاح ۲۵۹

۲- گواهی عدم امکان سازش ۲۵۹

۳- حکم دادگاه بر بقاء ازدواج زن و شوهر ۲۶۰

۴- حق درخواست طلاق در ازدواج موقت یا دائم ۲۶۰

۵- درخواست طلاق از طرف زوجه‌ای که قیم زوج است ۲۶۲

۶- افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست ۲۶۳

۷- عدم استفاده از خیار فسخ نکاح و اسقاط آن ۲۶۴

۸- وجود حق فسخ در صورت تدلیس در نکاح ۲۶۵

۹- کارآموزان وکالت حق قبول دعاوی مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند ۲۶۶

۱۰- تحقق نفقه و مهر در فسخ نکاح ۲۶۷

۱۱- عدم توانایی زوج در انجام وظایف زناشویی ۲۶۸

۱۲- شرط عدم نزدیکی در نکاح ۲۶۸

دعوای بطلان و فسخ نکاح در قوانین و مقررات قانونی ۲۶۹

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۲۷۱

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۲۹۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۳۱۴

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۳۲۷

منابع و مآخذ ۳۳۵

Additional

وزن0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای بطلان و فسخ نکاح در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *