انحصار وراثت
انحصار وراثت

دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها

320,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب: ۳۷

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها

مقدمه.

معرفی و نمونه دادخواست دعوای انحصاروراثت

معرفی دعوای گواهی حصر وراثت.

مبحث اول- درخواست گواهی انحصار وراثت…

گفتاردوم: اشخاص ذی‌نفع جهت صدور گواهی انحصار وراثت…

گفتارسوم- مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت:

گفتار سوم: مدارک لازم جهت تقاضای انحصار وراثت…

مبحث دوم- تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت…

گفتاراول: تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت…

گفتار دوم: اقدامات شورای حل اختلاف پس از وصول درخواست…

گفتار سوم: تصمیم و رأی شورای حل اختلاف..

مبحث سوم- اعتراض به درخواست حصر وراثت…

گفتار اول: اشخاص دارنده حق اعتراض….

گفتاردوم: چگونگی رسیدگی به دعوای اعتراض به درخواست حصر وراثت…

گفتارسوم: مهلت زمانی اعتراض به گواهی انحصار وراثت…

مبحث چهارم- اقدامات خاص و ضمانت اجرایی کیفری در دعوای انحصاروراثت

گفتار اول: ارائه وصیت‌نامه به شورای حل اختلاف..

گفتار دوم: مقررات کیفری راجع به انحصار وراثت…

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان کمتر از سه میلیون تومان..

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان بیشتر از سه میلیون تومان.. ۸

نمونه دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی..

نمونه دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی (کمتر از سه میلیون تومان)

استشهادیه – مخصوص گواهی انحصار وراثت

دعوای انحصار وراثت در آرای دیوان‌عالی کشور

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

رسیدگی به دعوای نسب.

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

حکم بر اثبات و احراز مالکیت برحسب گواهی انحصار وراثت…

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور

لزوم استماع اظهارات خواندگان در مورد سند.

تجدید رسیدگی برای صدور گواهی..

رسیدگی به صحت وصیت‌نامه بدون تقاضا

افراز و تقسیم ترکه به استناد گواهی انحصار وراثت…

الزام خوانده به فروش ملک با استناد به گواهی انحصار وراثت…

تحویل سهم‌الارث و صدور گواهی انحصار وراثت…

افراز و تحویل سهم مفروزه از ارث با ارائه گواهی انحصار وراثت…

مطالبه سهم‌الارث پدری..

بطلان تقسیم‌نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه.

تحویل یک باب خانه از وراث طبق گواهی انحصار وراثت…

استرداد سهم‌الارث از ماترک پدری..

مطالبه شالی بابت سهم‌الارث به استناد گواهی حصر وراثت…

تحویل اقلام مندرج در وصیت‌نامه به امری از ورثه طبق گواهی حصر وراثت

تقسیم ماترک و تحویل سهم‌الارث مشاعی..

تقاضای خلع‌ید به استناد گواهی حصر وراثت…

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه به موجب گواهی انحصار وراثت

قابل فرجام نبودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت…

رسیدگی شورای حل اختلاف به صدور گواهی انحصار وراثت و دعوای تقسیم ترکه

اثبات وراثت به طرق مختلف…

اعتراض به تقاضای انحصار وراثت از فرزند دیگر متوفی..

اعتراض به گواهی حصر وراثت…

تصدیق انحصار وراثت…

غیابی و غیر قابل اعتراض بودن تقاضای انحصار وراثت…

تصدیق انحصار وراثت توسط اشخاص ذی‌نفع.

سقوط اعتراض بر درخواست انحصار وراثت…

حق اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مسبوق به آگهی..

لزوم تصدیق انحصار وراثت مشروط به عدم انکار مدیون..

عدم اعتراض به درخواست انحصار وراثت ظرف ۳ ماه

عدم مانع اثبات وراثت و مطالبه حق‌الارث پس از صدور تصدیق انحصار وراثت

اعتراض عیال متوفی به تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت…

مرجع رسیدگی به امور راجعه به ترکه متوفی..

انتقال ملک پس از اخذ انحصار وراثت…

تنظیم قباله رسمی موکول به صدور تصدیق انحصار وراثت…

رسیدگی به موضوع نسب و تصدیق حصر وراثت…

مطالبه حق‌الارث با تصدیق انحصار وراثت…

تحصیل انحصار وراثت از جانب ذی‌نفع.

استرداد مال مورث بدون حصر وراثت…

صلاحیت تصدیق انحصار وراثت…

ترتیب اثر دادن به رونوشت غیر مصدق شناسنامه.

رسیدگی به انحصار وراثت شخصی که محل اقامت دائم وی خارج از ایران بوده است.

دعوای انحصار وراثت در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

تقسیم ماترک متوفی به تراضی..

تقسیم ترکه و الزام به تنظیم سند رسمی..

الزام به تنظیم سند رسمی به استناد گواهی حصر وراثت…

دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف با استناد به مفاد گواهی حصر وراثت…

صدور حکم بر تنفیذ صلح‌نامه با گواهی حصر وراثت…

دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف ملک مورثی..

ضرورت تقسیم ترکه قبل از اقامه دعوای مطالبه اجرت‌المثل..

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

مداخله در ماترک متوفی با تحصیل گواهی انحصار وراثت…

الزام به ارائه گواهی انحصار وراثت در دعوای خلع‌ید.

ادامه دعوا به طرفیت وراث خوانده با ارائه گواهی حصر وراثت…

دعوای انحصار وراثت در نشست‌های قضائی..

عدم ذکر ورثه‌‌ای یا ذی‌نفعی در گواهی انحصار وراثت…

تصمیم قضائی بودن گواهی انحصار وراثت…

عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت

عدم رفع نقض گواهی انحصار وراثت…

امتناع دادگاه از صدور گواهی انحصار وراثت در صورت بهایی بودن متوفی و ورثه

انتقال سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان..

عدم ضرورت رعایت تقسیم سهم‌الارث مطابق گواهی حصر وراثت…

واخواهی از حکم صادره اعتراض به گواهی حصر وراثت…

هزینه دادرسی درخواست گواهی حصر وراثت…

دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت

عدم تناقض مواد ۱۵۵، ۳۶۱، ۳۶۴ قانون امور حسبی..

عدم اجبار ذی‌نفع به ارائه گواهی حصر وراثت در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا

صدور قرار توقیف دادرسی به دلیل فوت یا محجور شدن یکی از اصحاب دعوا

احراز رابطه وراثت به‌وسیله استشهادیه محلی به‌جای گواهی حصر وراثت

تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه.

صدور دو گواهی حصر وراثت معارض از یک شعبه.

صدور گواهی حصر وراثت جدید بعد از اعلام وراث واقعی متوفا

مرجع رسیدگی برای اصلاح گواهی حصر وراثت…

میزان اعتبار شهادت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جهت درخواست گواهی انحصار وراثت

اثر حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت…

حدود اعتبار ارزش گواهی حصر وراثت بنا به میزان معین..

صدور گواهی‌نامه حصر وراثت بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی..

تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت

اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه.

دعوای انحصار وراثت در نظریه‌های مشورتی..

انحصار وراثت و تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی..

هزینه اعتراض بر درخواست تصدیق انحصار وراثت…

اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر

انحصار وراثت و گواهی‌نامه مالیات بر ارث..

اصلاح گواهی انحصار وراثت…

ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در مورد تصدیق انحصار وراثت…

مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت در مورد اتباع خارجی..

ترتیب اثر دادن به وصیت‌نامۀ ابراز شده بعد از صدور گواهی انحصار وراثت

درج اشتباه تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت..

تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر اموال شخصیه فرقه بهائیه

قانون حاکم به گواهی انحصار وراثت بهائیت…

صلاحیت محاکم تهران برای رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت متوفی مقیم خارج

تعیین جانشین برای متوفی بدون نیاز به گواهی حصر وراثت…

نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر برای تأدیه دیه قتل..

نحوه صدور گواهی حصر وراثت در تقسیم مال‌الارث بهائی..

صدور گواهی انحصار وراثت متوفی اتباع خارجه

عدم تکمیل پرونده حصر وراثت…

استناد به گواهی حصر وراثت برای تنظیم سند انتقال..

توقف دادرسی با فوت یکی از اصحاب دعوا

احراز وراثت با گواهی حصر وراثت و سایر دلایل قانونی..

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت

متفاوت بودن آخرین اقامتگاه متوفی در دعوای تقسیم ترکه با گواهی انحصار وراثت

ضمیمه نکردن گواهی حصر وراثت…

ضرورت گواهی حصر وراثت برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم‌الارث

شرط وراثت و صدور گواهی حصر وراثت…

مرجع رسیدگی اعتراض به گواهی حصر وراثت…

تأثیر گواهی حصر وراثت صادره از خارج در دادگاه‌های ایران..

احوال شخصیه و میزان سهم‌الارث اتباع خارجه.

صدور گواهی حصر وراثت بدون ملاحظه شناسنامه.

مجهول بودن اقامتگاه برای صدور گواهی حصر وراثت…

تقاضای صدور گواهی حصر وراثت از طرف طلبکار متوفی..

تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی مسیحی..

تغییر شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه عمومی جزائی

ثبت درخواست انحصار وراثت…

اختیارات دادستان در اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهی انحصار

مرور زمان تسلیم ترکه به خزانه طبق گواهی انحصار وراثت…

تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت…

حصر وراثت اهل تسنن..

رسیدگی در ماهیت تقاضای حصر وراثت…

عدم تأدیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت…

مرجع صدور گواهی انحصار وراثت…

ضرورت انتشار آگهی..

لزوم گواهی مالیات بر ارث..

صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه.

اعتبار قانون تصدیقی انحصار وراثت…

اصلاح و اعتراضی ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت…

فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت…

دعوای انحصار وراثت در قوانین و مقررات قانونی..

از قانون امور حسبی..

قانون تصدیق انحصار وراثت…

از قانون مدنی..

از قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴٫

از قانون شوراهای حل اختلاف.. ۷۳

دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X