10 % تخفیف
استرداد جهیزیه
استرداد جهیزیهاسترداد جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه در رویه دادگاه‌ها

24,000 تومان 21,600 تومان

عنوان کتاب: دعوای استرداد جهیزیه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۵

توضیحات

مشتمل بر :

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای استرداد جهیزیه از جمله  استرداد جهیزیه بدون سیاهه،استرداد جهیزیه با فاکتور،استرداد جهیزیه بعد از طلاق،استرداد جهیزیه با سیاهه،استرداد جهیزیه وتامین خواسته و استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای استرداد جهیزیه ۱۵

معرفی دعوای استرداد جهیزیه ۱۷

مبحث اول: ارکان و نحوه دعوای استرداد جهیزیه ۱۹

مبحث سوم : تشریفات رسیدگی به دعوای استرداد جهزیه ۲۳

مبحث چهارم : اقدامات احتیاطی و ویزه در مورد دعوای استرداد جهیزیه ۲۷

دعوای استرداد جهیزیه در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۰

دعوای استرداد جهیزیه در آرای دادگاه‌ها ۸۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۸۹

مبحث دوم: آرای دادگاه انتظامی قضات ۹۵

دعوای استرداد جهیزیه در نشست‌های قضائی ۹۷

دعوای استرداد جهیزیه در نظریه‌های مشورتی ۱۲۵

دعوای استرداد جهیزیه در مقررات قانونی ۱۳۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۱۳۳

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۱۵۳

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۱۷۶

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۱۸۹

منابع و مآخذ ۱۹۳

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای استرداد جهیزیه ۱۵

معرفی دعوای استرداد جهیزیه ۱۷

مبحث اول: ارکان و نحوه دعوای استرداد جهیزیه ۱۹

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه ۲۳

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه ۲۳

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای استرداد جهیزیه ۲۵

مبحث سوم: اقدامات احتیاطی و ویژه در مورد دعوای استرداد جهیزیه ۲۷

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته استرداد جهیزیه ۲۹

دعوای استرداد جهیزیه در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

۱- دعوای مطالبه مهر و جهیزیه پس از طلاق ۳۳

۲- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی استرداد جهیزیه ۳۸

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۰

۱- دادگاه صالح رسیدگی به مطالبه مهریه، نفقه و استرداد جهیزیه ۴۰

۲- تحویل جهیزیه به همراه صدور حکم طلاق ۴۲

۳- تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانونی راجع به اجرت‌المثل ۴۶

۴- طلاق با وکالت‌نامه اعطائی به زوجه همراه با استرداد جهیزیه و حضانت فرزندان ۵۰

۵- عدم رسیدگی به دعوای اعسار در ضمن گواهی عدم سازش جهت مطالبۀ مهریه ۵۵

۶- شروط پرداخت نحله و نفقه و استرداد جهیزیه ۶۱

۷- حقوق همسر اول پس از ازدواج مجدد مرد ۶۶

۸- فروش و اتلاف اثاثیه و جهیزیه زوجه ۷۲

۹- استرداد جهیزیه در تصرف زوجه ۷۴

۱۰- دریافت اقلام فروخته شده جهیزیه ۷۶

۱۱- استرداد جهیزیه به علت وجود دلایل کافی تعلق وسایل به مرد ۷۸

۱۲- دعوای استرداد جهیزیه ۷۹

۱۳- ایراد نسبت به لیست اعلام جهیزیه ۸۱

۱۴- رد دعوای مطالبه جهیزیه ۸۳

دعوای استرداد جهیزیه در آرای دادگاه‌ها ۸۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۸۹

۱- مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه ۸۹

۲- محقق گشتن طلاق رجعی در نزدیکی از دبر ۹۰

۳- مطالبه بهای جهیزیه ۹۳

مبحث دوم: آرای دادگاه انتظامی قضات ۹۵

۱- موقوف نبودن مطالبه جهیزیه بر طلاق ۹۵

۲- مطالبه جهیزیه از طریق دستور دادسرا ۹۶

دعوای استرداد جهیزیه در نشست‌های قضائی ۹۷

۱- مطالبه جهیزیه با طرح دعوایی مستقل ۹۹

۲- مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه ۹۹

۳- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل ۱۰۱

۴- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۱۰۳

۵- اجرای گواهی عدم امکان سازش ۱۰۵

۶- عدم امکان طرح دعوای مطالبۀ طلب در میزان توافقی جهیزیه ۱۰۶

۷- محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی ۱۰۸

۸- اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین ۱۰۹

۹- عدم امکان درخواست جهیزیه پس از گواهی عدم امکان سازش ۱۱۳

۱۰- استرداد جهیزیه موجود، پس از ۳ ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق ۱۱۵

۱۱- ضمان زوج در خصوص جهیزیه ۱۱۶

۱۲- ضمان شوهر در صورت تلف جهیزیه ۱۱۸

۱۳- مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه ۱۱۹

۱۴- دادگاه عمومی مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه مطلق ۱۲۱

دعوای استرداد جهیزیه در نظریه‌های مشورتی ۱۲۵

۱- گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه در مورد زن و شوهر یهودی ۱۲۷

۲- رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه ۱۲۸

۳- جرم نبودن بردن جهیزیه توسط زوجه ۱۲۸

۴- مطالبۀ مهریه و جهیزیه و نفقه از اموال توقیف شده زوج ۱۲۹

۵- استرداد جهیزیه با تعیین اقلام و ارقام جهیزیه ۱۳۰

۶- دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات زوجین از نظر جهیزیه ۱۳۰

دعوای استرداد جهیزیه در مقررات قانونی ۱۳۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۱۳۳

فصل اول – دادگاه خانواده ۱۳۳

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۱۳۸

فصل سوم ـ ازدواج ۱۳۹

فصل چهارم – طلاق ۱۴۱

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۴۵

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۱۴۷

فصل هفتم – مقررات کیفری ۱۴۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۱۵۳

فصل اول- دادگاه خانواده ۱۵۳

مبحث اول: کلیات ۱۵۳

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۱۵۴

مبحث سوم: طلاق توافقی ۱۵۶

مبحث چهارم: داوری ۱۵۷

مبحث پنجم: حقوق زوجه ۱۵۷

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۱۵۸

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال ۱۵۹

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری ۱۶۰

مبحث نهم: مقررات کیفری ۱۶۱

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۱۶۲

مبحث اول: اهداف و تشکیلات ۱۶۲

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۱۶۳

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۱۶۴

مبحث چهارم: اتیان سوگند ۱۶۷

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۱۶۷

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۱۶۸

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۱۶۸

مبحث هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۱۶۹

مبحث نهم: سایر موارد ۱۶۹

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۱۷۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۱۷۶

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۱۸۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۸۹

منابع و مآخذ ۱۹۳

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای استرداد جهیزیه در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *