ارث و میراث
ارث و میراث

دعاوی ارث و میراث در رویه دادگاه‌ها

340,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی ارث و میراث در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مدیر گروه: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۹

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی ارث و میراث در رویه دادگاه‌ها

مقدمه..

معرفی ونمونه دادخواست دعاوی ارث و میراث

معرفی دعاوی ارث و میراث

مبحث اول: ارث و تشریفات آن

گفتار اول: موجبات و طبقات ارث

گفتار دوم: تحقق ارث و شرایط آن

گفتار سوم: تاریخ فوت و آثار آن..

گفتار چهارم: ترکیب ارث و میراث..

مبحث دوم: در امور راجع به ترکه (مهرو موم، تحریر، اداره ترکه).. 

گفتار اول: مهر و موم ترکه.

گفتار دوم: رفع مهر و موم ترکه.

گفتار سوم: تحریر ترکه.

مبحث سوم: در قبول و رد ترکه… 

گفتار اول: قبول ترکه.

گفتار دوم: در رد ترکه.

مبحث چهارم: در تصفیه و تقسیم ترکه… 

گفتار اول: تصفیۀ ترکه.

گفتار دوم: تقسیم ترکه.

مبحث پنجم: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی ارث و میراث

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم..

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم..

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به دعاوی ارث و میراث

گفتار اول: مالی یا غیرمالی بودن و طریقه تقدیم آن‌ها

گفتار دوم: خواهان و خوانده‌ دعاوی..

گفتار سوم: مدارک لازم برای طرح درخواست یا دعاوی..

دادخواست مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی..

دادخواست مهر و موم ترکه تحریر آن به انضمام کلیه خسارات قانونی..

دادخواست رفع مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی..

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته مبنی بر انجام تعهد.

دادخواست تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی..

میزان سهم‌الارث طبقه اول..

میزان سهم‌الارث طبقه دوم.

میزان سهم‌الارث طبقه سوم.

جدول مالیات بر ارث (جدید).

جدول مالیات بر ارث (قدیم).

دعاوی ارث و میراث در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول-آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.. 

عدم تعلق ارث به فرزند ناشی از زنا

احوال شخصیه و حقوق ارثیه ایرانیان غیر شیعه.

صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وارث محجور و مفقودالاثر.

رسیدگی به موضوع نسب و سهم‌الارث جنین توسط دادگاه صالح..

درخواست تقسیم اموال متوفی و اختلاف در مالکیت…

اجرای قرار بدون حضور متقاضی تحریر ترکه.

اداره ترکه متوفی مستلزم صدور حکم ورشکستگی او نیست.

تقسیم ترکه بین محجورین و غایب مفقودالاثر.

مبحث دوم- آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.. 

اعتراض بر ثبت ملک مورث..

مبحث سوم- آرای شعب دیوان‌عالی کشور..

خلع‌ید از سهم‌الارث و اثبات مالکیت

لزوم تحریر ترکه در صورت وجود صغیر یا محجور بین وراث..

تعلق دین میت به تمام ترکه.

ادای دین مورث از بهای ملک…

اقامه دعوا به طرفیت ورثه.

اقامه دعوا به طرفیت ورثه هرچند ترکه در ید وراث نباشد.

ماترک متوفای بلا وارث..

تجدید جلسه تحریر ترکه.

تقسیم ترکه بین وراث..

تقسیم ترکه توسط دادگاه چنانچه بین وراث محجور یا غایب باشد.

خلع‌ید از سهم‌الارث و تقسیم ماترک…

تقسیم ماترک و مطالبه سهم‌الارث در امور حسبی..

استرداد و وضع ید بر ماترک با مطالبه اجور.

تأثیر عزل موصی نسبت به‌ما‌سبق..

ابطال رأی داور در مورد ماترک موروثی..

تقسیم ماترک با جلب نظر کارشناس…

مطالبه سهم‌الارث پدر و برادر.

مطالبه عواید سهم‌الارث از ماترک…

طرح دعوای مطالبه سهم‌الارث به جای دعوای تقسیم ماترک…

مطالبه سهم‌الارث از اموال منقول و غیر منقول..

تقسیم ماترک و تحویل سهم‌الارث مشاعی..

عدم نفوذ وصیت بر زیاده به ثلث ترکه مستفاد از ماده ۸۴۳ قانون مدنی..

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه.

رسیدگی دادگاه عمومی به تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه.

رسیدگی قضائی به تقاضای افراز سهم‌الارث..

دعوای مطالبه مهریه از زوج متوفی..

دادگاه صالح برای رسیدگی به مطالبه مهریه از ترکه.

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه.

رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث، در صلاحیت دادگاه حقوقی..

قابل فرجام نبودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت…

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مقابل دعوای تقسیم ترکه.

رسیدگی مرجع صالح به دعوای تقسیم ترکه.

لزوم فرض زوجین قبل از سهام سایر ورثه از اصل ترکه.

تعلق حقوق و دیون به ترکه میت…

دادگاه صالح برای اعتراض به رد تقاضای مهر و موم ترکه.

غیر قابل پژوهش بودن رد قرار تأمین ترکه.

عدم لزوم ادای دین متوفی از عین مال..

تعیین مدیر تصفیه جهت اداره ترکه به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع..

امور راجعه به ترکه و حفظ ترکه.

ادای وجه‌التزام از ترکه متوفی..

ادای دیون متوفی از ترکه.

عدم الزام به تأدیه دین متوفی در صورت عدم وجود ترکه.

اقامه دعوا علیه ورثه و غیر ورثه متصرف در ترکه.

اثبات ترکه متوفی حین‌الفوت..

اعتراض به تقاضای مهر و موم ترکه.

دعاوی ارث و میراث در آرای دادگاه‌ها.

مبحث اول- آرای دادگاه‌ها بدوی و تجدیدنظر..

مصالحه یا واگذاری سهم‌الارث ناشی از حق سرقفلی و صنفی..

دعوای تنفیذ صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث توسط دادگاه.

تنظیم سند رسمی صلح نامه نسبت به سهم‌الارث..

عدم تأثیر ابطال معامله فضولی در مالکیت سهم‌الارث..

رد اعتراض ثالث اجرایی بر اساس سند عادی خلاف سند رسمی مالکیت…

الزام شرکت به ثبت سهام متوفی به نام وراث مطابق گواهی حصر وراثت…

انتقال سرقفلی مغازه به نسبت سهم‌الارث..

سهم‌الارث زوجه در صورت فوت زوج قبل از اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی..

نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه در صورت وجود وارث صغیر.

عدم صحت تصرفات حقوقی در اموال متوفی قبل از تأدیه دیون..

انفساخ شرکت مدنی به‌واسطه فوت یکی از شرکا و مطالبه سهم‌الارث از ماترک…

قطعیت گزارش اصلاحی در مورد تقسیم ترکه.

رد ترکه قبل از تصرف در آن..

اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه.

تقسیم ما ترک بر مبنای وصیت‌نامه رسمی..

تصمیم دادگاه در تقاضای تقسیم ترکه در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی..

ضرورت تقسیم ترکه قبل از اقامه دعوای مطالبه اجرت‌المثل..

اثر سقوط حق ارث توسط احد از وراث قبل از موت مورث..

ترافعی نبودن رد ترکه.

طرف‌های دعوای تقسیم یا فروش ترکه.

ارث زوجه نسبت به ماترک تقسیم نشده زوجی که قبل از اصلاح قانون فوت کرده.

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات….. 

مصالحه سهمالارث برحسب سند عادی صلح..

صدور حکم خلع‌ید قبل از صدور حکم مطالبه سهمالارث..

پذیرش دعوای افراز یا تقسیم یا مطالبه سهم‌الارث علیه دو نفر از ورثه.

ارث فرزندخوانده و تصدیق حصر وراثت…

پرداخت اجرت‌المثل بیش از سهمالارث..

طرح دعوای خلع‌ید بعد از صدور حکم مبنی بر مطالبه سهمالارث..

تخلف دادگاه در تعیین وقت برای مهر و موم ترکه.

عدم ترافعی بودن تقسیم ترکه.

اقدام به رفع لاک و مهر و موم ترکه بدون حضور خواهان..

ادعای جعل نسبت به وصیت‌نامه راجع به ارث..

تخلف به علت عدم تهیه صورت‌‌ریز در موقع رفع مهر و موم ترکه.

لزوم درج اوصاف وصیت‌نامه در صورت‌مجلس هنگام مهر و موم ترکه.

دعاوی ارث و میراث در نشست‌های قضائی…

تعقیب کیفری ورثه به نسبت سهمالارث..

عدم قابلیت تقسیم ملک موقوفه بین وراث..

تقسیم ترکه در صورت تعدد زوجات..

تقسیم ترکه و ادعای مالکیت…

تقسیم ترکه و ادعای مدیون بودن مورث..

مسئولیت وارث نسبت به دیون متوفی..

سهم‌الارث و تقسیم ترکه.

تقسیم ترکه و ادعای مالکیت…

تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی..

تعیین امین بر غایب جهت تقسیم ترکه.

تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه.

اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم..

تقدیم دادخواست جداگانه در دعوای تقسیم ترکه.

دادخواست تقسیم ترکه.

رد ماترک توسط یکی از ورثه.

دادگاه صالح برای تحریر ترکه و رفع مهر و موم.

جایز بودن درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه.

امکان رسیدگی به امور مهر و موم ترکه و رفع آن در یک شعبه دادگاه.

مجهول‌المکان بودن بعضی از ورثه در تحریر ترکه.

پرداخت حق الزحمه مدیر ترکه از ترکه.

اجرای قرار رفع مهر و موم و تحریر ترکه با مراجعه متقاضی..

نحوه تقسیم ترکه مابین بستانکاران متوفی..

تحریر ترکه قبل از تقسیم آن..

ایفای تعهد مبنی بر پرداخت ودیعه از ماترک متوفی..

تصرف ورثه بر مبلغ انجام وظیفۀ متوفی..

تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید.

ابطال تمبر هزینه دادرسی که در مالکیت قسمتی از ماترک بین وراث اختلاف حاصل شود.

هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دعوای مطالبۀ سهم‌الارث..

تقاضای اجرای حکم از سوی ورثه که حکم به نفع متوفا صادر شده.

پرداخت خسارت از طرف ورثه در صورت قبول ماترک…

عدم امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد ورثه محکوم‌علیه.

تکلیف ترکه متوفای بلاوارث..

نحوه تقسیم ارث بین همسر و نوه‌های خواهر متوفی..

وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود.

نحوه مطالبه سهم‌الارث از ماترک تصرف شده توسط احد از ورثه.

وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک…

مطالبه سهم از اجرت‌المثل ایام تصرف..

ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه.

تعیین سهم‌الارث زوجۀ بدون فرزند از ماترک…

مطالبه مَهر توسط قیم از ماترک زوج..

مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود.

آماده نشدن وسیله اجرای قرار مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه توسط متقاضی..

تکلیف دادرس در خصوص وصیت‌نامه ابرازی در دعوای تقسیم ترکه.

حکم تقسیم ترکه و تعیین سهم هریک از وراث..

نوع دعوای تقسیم ترکه و شرایط آن..

دعاوی ارث و میراث در نظریه‌های مشورتی…

محسوب شدن مطالبات کارمند متوفی جزو ماترک…

تسلیم ترکه متوفای بلاوارث..

مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث..

ارث محسوب شدن خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی..

وصیت کل ماترک به زوجه.

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه.

تقسیم اموال مشترک محجور و غیرمحجور.

اثبات وراثت برای افراز حصه از ترکه.

تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی..

حق‌الزحمه مدیر ترکه.

درخواست تصفیه ترکه.

ترکه متوفای بلاوارث..

انتشار آگهی با توجه به بهای ترکه.

عدم لزوم تحریر ترکه و مهر و موم درخواست تقسیم ترکه.

تقسیم ترکه در صورت وجود غایب یا محجور بین ورثه.

اخذ مهر از ماترک زوج و نحوه مطالبه آن..

ماترک بودن حق کسب و پیشه.

اداره مغازه فرزند توسط پدر ایجاد حق کسب و پیشه برای وراث نخواهد کرد.

استحقاق سهم‌الارث توسط زوجه از ماترک محل کسب و پیشه.

ماترک بودن دیه قتل..

هزینه دادرسی تقسیم ترکه.

لزوم تقویم دعوی مطالبه سهم‌الارث..

دعوای اثبات فقدان دارایی مورث مالی است…

تقسیم ترکه اهل سنت…

مطالبه سهم‌الارث زن از ترکه شوهر.

سهم‌الارث زوجه و برادر و خواهر امی..

درخواست تصفیه ترکه.

تقسیم ترکه بازداشت شده.

مهروموم ترکه توسط دادرس…

دادگاه صالح در تقسیم ترکه.

ارث بردن زوجه از ماترک زوجه.

درخواست تقسیم ترکه در مورد اموال غیرمنقول به نسبت سهم‌الارث

دعاوی ارث و میراث در قوانین و مقررات قانونی

از قانون مدنی

باب دوم- در ارث..

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث..

فصل دوم- در تحقق ارث..

فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث..

فصل چهارم- در حجب…

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض….

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث..

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی..

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم.

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم.

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه.

از قانون امور حسبی…. 

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه.

فصل اول- در صلاحیت…

فصل دوم- در مهر و موم.

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم.

فصل چهارم- در تحریر ترکه.

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی..

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه.

مبحث دوم- قبول ترکه.

مبحث سوم- رد ترکه.

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه.

مبحث پنجم- تصفیه.

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث..

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه.

از قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴)

منابع و مآخذ

 پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی ارث و میراث در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X