کتاب جرم قتل

وزن 0.45 kg
شابک

978-600-443-140-8

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

278,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصراً فرزند صغیر او باشد وجد پدری به‌عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام و در انتظار نسب قیم از سوی دادگاه باشد یا خیر؟

در فرض سؤال چنانچه ولی مرتکب جنایت عمدی شود و مجنی علیه یا ولّی‌دم، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیرعمدی شود همان‌طور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی‌علیه در «ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی» مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود (امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد.)

نظریه مشورتی شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرم قتل

روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه اعم از تهدید یا هر جرم دیگری مراحل چهارگانه‌ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می‌باشد را انجام داده تا شکوائیه وی ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

 تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح

اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکوائیه می‌باشد؛ چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد، اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

الف) نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن: به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند در شکوائیه موارد زیر قید می‌شود:

  1.  نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و درصورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی؛
  2. موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛
  3.  ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
  4.  ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
  5.  مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان؛

قوه‌ قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

جرم قتل

بعد از تنظیم شکوائیه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:

  1. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی: همزمان با تنظیم شکوائیه باید شاکی تمامی اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این اسناد را به تکلیف بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  با پرداخت مبلغ «۵٫۰۰۰ ریال» مصدق نماید.
  2. تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰٫۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.

ب) تقدیم شکوائیه به دادسرای صالحه: بعد از تنظیم شکوائیه، دومین اقدام شاکی تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشد.

جرم قتل

مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند:

  1. دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدائاً شکوائیه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.
  2. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، شکوائیه به دادسرایی تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.
  3. دادسرای محل اقامت متهم: به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود، شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

روند رسیدگی عملی برای «مجموعه کتب کیفری … در رویه دادگاه‌ها» به رشتۀ تحریر در آمده است؛ لیکن به طور مفصل به معرفی هر جرم حسب عنوان تعریف شده در کتاب به همراه ارکان تشکیل دهندۀ آن در مبحث دوم تشریح گردیده است.

وزن 0.45 kg
شابک

978-600-443-140-8

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم قتل و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد ۲۴

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد ۳۰

مبحث سوم: قتل غیرعمد یا در حکم شبه عمد ۳۳

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض ۳۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل ۴۰

جرم قتل در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۹

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۴

جرم قتل در آرای دادگاه‌ها ۲۸۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۹۱

جرم قتل در نشست‌های قضائی ۳۰۳

دعوای قتل در نظریه‌های مشورتی ۳۴۱

جرم قتل در قوانین و مقررات ۳۸۳

منابع و مآخذ ۳۹۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم قتل و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۲

معرفی جرم قتل ۲۳

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد ۲۴

گفتار اول عنصر قانونی جرم قتل عمد ۲۴

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد ۲۵

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل عمد ۲۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد ۳۰

گفتار اول: شروع به جرم قتل عمد ۳۰

گفتار دوم: معاونت در جرم قتل عمد ۳۱

گفتار سوم: شرکت در جرم قتل ۳۲

مبحث سوم: قتل غیرعمد یا در حکم شبه عمد ۳۳

گفتار اول: عنصر قانونی قتل شبه عمد ۳۳

گفتار دوم: عنصر مادی قتل شبه عمد ۳۴

گفتار سوم: عنصر معنوی قتل شبه عمد ۳۵

گفتار چهارم: مجازات قتل شبه عمد ۳۵

مبحث چهارم: قتل خطای محض یا در حکم خطای محض ۳۷

گفتار اول: عنصر قانونی جرم قتل خطای محض ۳۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم قتل خطای محض ۳۷

گفتار سوم: عنصر روانی جرم قتل خطای محض ۳۸

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرم قتل ۴۰

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۴۰

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینههای قانونی آن ۴۰

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۴۱

جرم قتل در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- قتل غیر عمد حین رانندگی در حال مستی یا بدون پروانه ۴۷

۲- قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده ۴۸

۳- مجازات رانندگی بر اثر بی‌احتیاطی منتهی به قتل، جرح یا نقض عضو ۴۸

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۹

۴- اتهام قتل غیر عمدی به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت فاصله طولی ۴۹

۵- قتل غیر عمد به دلیل عدم رعایت تقدم عبور ۴۹

۶- وقوع قتل به دلیل تخلف راننده موتورسیکلت و حرکت در جهت مخالف و ممنوع بزرگراه ۵۰

۷- قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی راکب موتورسیکلت و عدم رعایت حق تقدم عبور ۵۰

۸- قتل غیر عمد به‌واسطه بی‌احتیاطی راننده دوچرخه ۵۱

۹- عدم تنفیذ اتهام قتل غیر عمد به دلیل گواهی‌نامه نداشتن راننده موتور ۵۱

۱۰- عدم احراز رابطه علیت بین تصادف و فوت ۵۲

۱۱- تقصیر راننده در وقوع قتل غیر عمد به علت ایجاد مانع در مسیر موتور‌سواری ۵۲

۱۲- معاونت در قتل عمد ۵۳

۱۳- جنون در حین ارتکاب قتل ۵۴

۱۴- شرکت در قتل ۵۴

۱۵- عدم احراز جنون در ارتکاب قتل ۵۵

۱۶- قتل در مقام دفاع ۵۶

۱۷- عدم وجاهت صدور حکم قصاص در مقام دفاع ۵۶

۱۸- عدم احراز دفاع در ارتکاب قتل ۵۷

۱۹- عدم تحقق شرایط دفاع مشروع در قتل ۵۸

۲۰- عدم تناسب دفاع با خطر در قتل عمد ۶۰

۲۱- قتل نفس به علت ارتکاب تجاوز به عنف ۶۱

۲۲- عدم احراز قتل عمد به دلیل شرایط خاص مقتول و عدم آگاهی مرتکب ۶۲

۲۳- احراز قتل شبه عمد با استناد به اصل احتیاط ۶۳

۲۴- احراز شبه عمد بودن قتل به لحاظ وجود شبهه در قصد و عمد متهم ۶۳

۲۵- قتل به دلیل عدم دقت در تیر‌اندازی ۶۴

۲۶- قتل غیر عمد در نتیجه تزریق، بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی ۶۵

۲۷- رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در اتهام قتل غیر عمد ۶۸

۲۸- رابطه سبب و فعلی در قتل غیر عمد ۶۹

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۴

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمد ناشی از محاربه ۷۴

۲- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به مطالبۀ اولیای دم در خصوص دیه ۷۷

۳- عدول متهم از اقرار به ارتکاب جرم ۸۲

۴- لزوم متعارف بودن قرائن و امارات مبنای صدور حکم ۸۶

۵- تأثیر علم قاضی در احراز جرم ۱۱۰

۶- لزوم استناد علم قاضی به اسباب متعارف ۱۱۱

۷- عجز اولیای دم از اجرای قسامه ۱۱۹

۸- مرجع تجدیدنظر نسبت به حکم شرکت در منازعه ۱۲۱

۹- صدور قرار توقف دعوا به دلیل احراز انتساب بزه به متهم ۱۲۳

۱۰- صدور قرار توقف دعوا به دلیل عدم احراز قطعی موضوع بزه ۱۲۴

۱۱- تعدد مادی منازعه و قتل عمدی ۱۲۶

۱۲- تقصیر بزه دیده ۱۳۱

۱۳- عدم تحقق شرایط احصان ۱۳۳

۱۴- اجرای قاعده درأ در قصاص ۱۳۵

۱۵- رفتار نوعاً کشنده ۱۴۱

۱۶- علم به وضعیت خاص مجنی‌علیه ۱۴۹

۱۷- قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مجنی‌علیه ۱۵۰

۱۸- اقدام عمدی نوعاً غیر کشنده بدون قصد قتل ۱۶۱

۱۹- عدم احراز قتل عمد در بی‌مبالاتی در تیراندازی ۱۶۳

۲۰- حق قصاص توسط ولی صغیر ۱۶۵

۲۱- ولی‌دم ولد ناشی از حمل نامشروع ۱۶۸

۲۲- نقض دادنامه به دلیل عدم ذکر دلایل موجب حصول علم قاضی در قتل غیر عمد ۱۷۱

۲۳- امتناع از استحلاف فکر در قتل ۱۸۵

۲۴- تبرئه مدعی‌علیه از طریق احلاف در صورت عدم وجود دلایل کافی در قتل عمد ۱۸۸

۲۵- موارد لوث و انجام قسامه در اتهام قتل ۱۹۰

۲۶- عدم امکان محاکمه مجدد متعاقب صدور حکم قطعی در جرم قتل ۱۹۵

۲۷- نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت نقصی در اتهام مشارکت در قتل عمد ۱۹۹

۲۸- صلاحیت قاضی در تشخیص ملائت یا عدم ملائت جهت پرداخت دیه در قتل شبه عمد ۲۰۱

۲۹- عدم تأثیر حضور وکیل تسخیری بر حضوری محسوب شدن رأی در اتهام قتل ۲۰۴

۳۰- عدم توجیه قانونی محکومیت به دو مجازات  مشارکت در منازعۀ منجر به قتل و ایراد جرح عمدی ۲۰۷

۳۱- عدم رعایت تناسب در دفاع مشروع و وقوع قتل ۲۱۲

۳۲- عدم منافات فعل ارادی با دفاع مشروع و وقوع قتل ۲۱۵

۳۳- تغلیظ دیه به علت وقوع قتل در ماه حرام ۲۱۶

۳۴- سقوط دیه پس از گذشت ولی‌دم ۲۱۸

۳۵- عدم وجاهت قانونی ضبط و توقیف سلاح دارای مجوز و پروانه، به علت آلت جرم ۲۲۰

۳۶- تنبیه منتهی به قتل ۲۲۵

۳۷- عدم مانعیت قتل شبه عمدی در توارث ۲۲۹

۳۸- تقاضای قصاص به ولایت ۲۳۱

۳۹- جزای نقدی بدل حبس در جرم قتل عمدی ۲۳۶

۴۰- عمل نوعاً کشنده نسبت به مجنی‌علیه خاص ۲۳۸

۴۱- قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن ۲۶۴

۴۲- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قصور پزشکی منجر به قتل غیرعمدی ۲۶۹

۴۳- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جنبه عمومی قتل عمد ۲۷۰

۴۴- لزوم تأخر اجرای قسامه از جانب اولیا دم بر عجز متهم از ارائه دلیل ۲۷۲

۴۵- مرجع تجدیدنظر در محکومیت به قتل خطای محض ۲۷۳

۴۶- مرجع تعیین مجازات  قتل از باب جنبه عمومی جرم ۲۷۴

۴۷- نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت نقص دادرسی ۲۷۵

۴۸- پرداخت دیه از بیت‌المال ۲۷۸

۴۹- ملاک زمانی محاسبه دیه در قتل غیرعمد ۲۷۹

۵۰- تعیین نوعاً کشنده بودن فعل ۲۸۰

۵۱- بی‌ارتباط با وظیفه ۲۸۴

۵۲- اکتفا به پاسخ دادگاه انقلاب در اتهام قتل عمد ۲۸۶

۵۳- سقط جنین دارای حیات ۲۸۷

جرم قتل در آرای دادگاه‌ها ۲۸۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۹۱

۱- اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و تعهد بیمه‌گر ۲۹۱

۲- امکان تعیین مجازات متفاوت برای شرکای جرم قتل غیر عمد ۲۹۳

۳- معیار تشخیص عدوانی بودن سبب در قتل غیر عمد ۲۹۶

جرم قتل در نشست‌های قضائی ۳۰۳

۱- قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی- اشتغال به مامایی بدون پروانه ۳۰۵

۲- جواز اعمال مجازات تعزیری درباره پزشک مقصر ۳۰۵

۳- سقط جنین ناقص‌الخلقه ۳۰۶

۴- وضعیت مجنی علیه در نتیجه حادثه منجر به قتل ۳۰۷

۵- منظور از مهلت مناسب در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۳۰۸

۶- عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به‌وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۳۰۹

۷- قتل غیرعمدی فرزند توسط پدر و مطالبه دیه ۳۱۰

۸- تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی ۳۱۲

۹- چگونگی حفظ حقوق جنین در صورت کشته شدن پدر در تصادفات رانندگی ۳۱۴

۱۰- مسئولیت کیفری مرتکب قتل خطایی غیر از دیه ۳۱۶

۱۱- مجازات ممسک در قتل عمد در صورت نبود شاکی ۳۱۶

۱۲- مبتلا ساختن به بیماری منجر به فوت ۳۱۸

۱۳- تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر ۳۱۹

۱۴- جرم قتل در نزاع عمدی با فرض سابقه بیماری قلبی مقتول ۳۲۰

۱۵- تعیین نوع قتل در صورت اشتباه در هویت ۳۲۱

۱۶- بررسی استیذان جرم قصاص قاتل فراری ۳۲۳

۱۷- اعلام رضایت مقتول نسبت به جراحات قبل از فوت ۳۲۴

۱۸- اقدام به تلف شخص به تقاضای خود او ۳۲۵

۱۹- تعیین نوع قتل در اثر آتش‌سوزی منجر به درگیری ۳۲۶

۲۰- نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم ۳۲۷

۲۱- معاونت در قتل عمد وفق بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۳۲۹

۲۲- عنوان جزایی قتل عمدی و اشتباه در هدف‌گیری ۳۳۰

۲۳- عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ ۳۳۱

۲۴- عنوان مجرمانه ایراد ضرب منجر به فوت ۳۳۲

۲۵- ایراد ضرب منتهی به قتل بر اثر بیماری مقتول ۳۳۳

۲۶- اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل ۳۳۴

۲۷- استیذان در قتل غیر عمد ۳۳۴

۲۸- تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی ۳۳۵

۲۹- تأثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ۳۳۷

۳۰- تأثیر گذشت شاکی در حکم قصاص نفس ۳۳۸

۳۱- قتل جنین ۳۴۰

دعوای قتل در نظریه‌های مشورتی ۳۴۱

۱- محرومیت از حق رانندگی در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی ۳۴۳

۲- تشدید مجازات رانندگان- محرومیت از حق رانندگی ۳۴۳

۳- تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی از ۳۴۴

۴- تشدید مجازات رانندگان، مسئولیت کیفری تعلیم‌دهنده مربی رانندگی ۳۴۴

۵- قتل غیر عمد و سقط جنین دختر ۳۴۵

۶- سقط جنین عمدی و غیرعمدی ۳۴۶

۷- مجازات سقط جنین نامشروع ۳۴۶

۸- مقررات قصاص راجع به اهل سنت در صورت گذشت برخی از اولیاء دم ۳۴۶

۹- ارتکاب به قتل همسر ۳۴۷

۱۰- عدم توارث زن و شوهر  در قصاص و عفو و اجرا ۳۴۷

۱۱- اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت ۳۴۸

۱۲- حق شکایت همسر مقتول ۳۴۸

۱۳- حق قصاص زوج و زوجه ۳۴۹

۱۴- عناوین شبه عمد و خطاء محض در تسبیب جاری نیست ۳۴۹

۱۵- قتل زایی و زانیه به‌وسیله شوهر ۳۵۰

۱۶- عنوان قتل خطای در تشخیص مقتول ۳۵۱

۱۷- قتل عمد فرزند به وسیله والدین ۳۵۱

۱۸- قتل غیرعمد ناشی از ترک فعل ۳۵۲

۱۹- رعایت موضوع ماده ۵ قانون دیات در ارتکاب قتل توسط صغیر ۳۵۲

۲۰- جرم قتل غیرعمدی ولی قهری ۳۵۳

۲۱- قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در جرائم قتل و جرح ۳۵۳

۲۲- لزوم رعایت غبطه صغیر یا مجنون در حدود و قصاص ۳۵۳

۲۳- دفن اموات بدون رعایت تشریفات در قتل غیرعمد ۳۵۴

۲۴- قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در امر پزشکی ۳۵۴

۲۵- عدم تقصیر راننده در قتل غیرعمدی ۳۵۵

۲۶- عدم مسئولیت ممتحن در قتل و جرح غیرعمدی ناشی از رانندگی ۳۵۵

۲۷- غیرقابل گذشت بودن بزه رانندگی بدون پروانه ۳۵۵

۲۸- قتل غیرعمد و تخلف از مقررات رانندگی ۳۵۶

۲۹- قتل غیرعمد و نداشتن پروانه ۳۵۶

۳۰- محرومیت از رانندگی در مورد قتل غیر عمد ۳۵۷

۳۱- مسئولیت مالک اتومبیل و صلاحیت دادگاه در ارتکاب به قتل غیر عمد ۳۵۷

۳۲- معاونت در قتل غیرعمدی ۳۵۸

۳۳- قتل در حین انجام وظیفه ۳۵۸

۳۴- فرار راننده مقصر از محل حادثه موجب قتل ۳۵۹

۳۵- امر بدون اکراه در مورد قتل ۳۵۹

۳۶- فوت قاتل ۳۶۰

۳۷- قتل زن توسط همسر دیوانه وارث از ماترک و دیه ۳۶۰

۳۸- قتل غیرعمد بر اثر برق‌گرفتگی ۳۶۱

۳۹- قتلی که اولیاءدم آن را عمد بدانند و دادگاه آن را غیرعمد تشخیص دهد ۳۶۱

۴۰- قسم و تکرار آن توسط پدر مقتول ۳۶۱

۴۱- گذشت ولی دم بعد از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات حبس برای قاتل ۳۶۲

۴۲- محاکمه غیابی قاتل ۳۶۲

۴۳- تغلیظ دیه در مورد قتل و نوع آن ۳۶۳

۴۴- اثبات قتل خطایی به‌وسیله اقامه قسامه ۳۶۳

۴۵- عدم شناسایی قاتل، مقتول و اولیاءدم ۳۶۴

۴۶- قتل در اثناء منازعه ۳۶۴

۴۷- قتل و جرح ناشی از حوادث کار و مرجع رسیدگی آن ۳۶۵

۴۸- قتل ناشی از حوادث کار ۳۶۵

۴۹- قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است ۳۶۶

۵۰- تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی‌کنند ۳۶۶

۵۱- جرائم قتل و جرح حین مانور و نگهبانی و رشاء و ارتشاء ۳۶۷

۵۲- قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست، صلاحیت ۳۶۸

۵۳- عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی ۳۶۸

۵۴- فوت قاتل محکوم به قصاص ۳۷۱

۵۵- تفویض اختیارات به دادستان توسط رهبر در پرونده‌های قتل ۳۷۲

۵۶- صغر حالفین در زمان وقوع قتل عمد ۳۷۳

۵۷- تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل ۳۷۴

۵۸- تقاضای قصاص از ناحیه محجور ۳۷۵

۵۹- منظور از تعزیز در ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی ۳۷۶

۶۰- قتل عمد زن مسلمان ۳۷۷

۶۱- انکار جرم قبل از اجرای حکم ۳۷۸

۶۲- عدم شناسایی قاتل ۳۷۹

۶۳- تکلیف پرونده‌های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- ۳۸۰

۶۴- جرم غیرعمدی ولی قهری ۳۸۱

جرم قتل در قوانین و مقررات ۳۸۳

فصل دوم- تداخل جنایات ۳۸۵

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۳۸۷

بخش دوم- قصاص نفس ۳۸۸

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۳۸۹

بخش دوم- مقادیر دیه ۳۸۹

فصل اول- دیه نفس ۳۸۹

فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال ۳۹۰

فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ۳۹۱

منابع و مآخذ ۳۹۳

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب جرم قتل”

09016288181 02188303398