کتاب جرم شرب خمر

وزن 0.45 kg
شابک

978-600-443-045-6

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

147,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

فردی در عربستان مرتکب شرب خمر و پس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رأی صادره در خصوص ایشان اجرا و پس از آن به ایران اعاده می‌گردد آیا محاکم و مجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر.مقنن در ماده ۳ و بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به‌موجب بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.

 نظریه مشورتی شماره ۱۴۳/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 روند عملی رسیدگی به جرم شرب خمر  در دادسرا و دادگاه

برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه، مراحل چهارگانه‌ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می‌باشد را انجام داده تا شکوائیه وی ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

 تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح

اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم‌خواهی تنظیم شکوائیه می‌باشد چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

الف) نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن: به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر قید می‌شود.

  1.  نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی؛
  2.  موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛
  3.  ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛
  4.  ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛
  5.  مشخصات و نشانی مشتکی‌عنه یا مظنون در صورت امکان؛

قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

بعد از تنظیم شکوائیه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:

  1. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی: هم‌زمان با تنظیم شکوائیه باید شاکی تمامی اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این اسناد را به تکلیف بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵٫۰۰۰ ریال» مصدق نماید.
  2.  تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰٫۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.

ب) تقدیم شکوائیه به دادسرای صالحه: بعد از تنظیم شکوائیه، دومین اقدام شاکی تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشد.

مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسراهای برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند

  1.  دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتداً شکوائیه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.
  2.  دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، شکوائیه به دادسرایی تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.
  3. دادسرای محل اقامت متهم: به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

وزن 0.45 kg
شابک

978-600-443-045-6

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم شرب خمر ۱۳

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۵

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم شرب خمر ۲۵

مبحث سوم: شرایط حد و مراحل اثبات ۲۸

جرم شرب خمر در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۸۶

جرم شرب خمر در آرای دادگاه‌ها ۹۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۷

جرم شرب خمر در نظریه‌های مشورتی ۱۶۳

جرم شرب خمر در قوانین و مقررات ۱۷۱

منابع و مآخذ ۱۷۹

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم شرب خمر و نمونه گزارش ۱۳

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۵

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۵

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۲

معرفی جرم شرب خمر ۲۴

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم شرب خمر ۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی جرم شرب خمر ۲۵

گفتار دوم: عنصر مادی جرم شرب خمر ۲۶

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم شرب خمر ۲۷

مبحث سوم: شرایط حد و مراحل اثبات ۲۸

گفتار اول: شرایط حد مسکر ۲۸

گفتار دوم: اثبات شرب خمر ۲۹

گفتار سوم: مجازات شرب خمر ۳۰

گفتار چهارم: کیفیت اجرای حد شرب خمر ۳۱

گفتار پنجم: سقوط حد شرب خمر ۳۲

گفتار ششم: مسئولیت شخص مست ۳۲

جرم شرب خمر در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

۱- اقدام نوعاً غیرکشنده ۳۷

۲- شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل یا جرح ۶۳

۳- اقرار به شرب خمر ۷۲

۴- عدم جواز رد مال در جرم سرقت، در صورت رضایت شاکی قبل از صدور حکم ۷۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۸۶

۱- صرف باردارشدن ۸۶

جرم شرب خمر در آرای دادگاه‌ها ۹۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۷

۱- هر مستی موجب مسلوب الاراده شدن نیست ۹۷

۲- شرط رجوع بیمه‌گر در بیمه شخص ثالث به راننده به علت مستی ۹۸

۳- نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز ۱۰۲

۴- نگه‌داری مشروب الکلی به‌عنوان مقدمه شرب خمر ۱۰۴

۵- اثبات بزه شرب خمر از طریق تست الکل سنج ۱۰۶

۶- حضور در جشن مختلط ۱۰۸

۷- حمل مشروب الکلی به‌عنوان مقدمه شرب خمر ۱۱۶

۸- حمل و نگه‌داری از ملزومات و مقدمات شرب خمر بوده و جرم مستقل محسوب ۱۱۸

۹- ساخت مشروبات الکلی به‌عنوان مقدمه نگه‌داری آن ۱۲۰

۱۰- مجازات رانندگی در حالت مستی ۱۲۲

۱۱- اظهار ندامت و جوانی محکوم‌علیه از عوامل تبدیل حبس به جزای نقدی محسوب ۱۲۴

۱۲- شرکت زوجین در جشن مختلط ۱۲۶

۱۳- دادگاه در صورت رضایت شاکی، می‌تواند میزان شلاق محکوم‌علیه را تقلیل دهد ۱۳۲

۱۴- ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه و مشارکت در نزاع دسته‌جمعید ۱۳۴

۱۵- توبه به‌عنوان اقرار ضمنی ۱۴۰

۱۶- وجود الکل در خون به‌عنوان اماره شرب خمر ۱۴۲

۱۷- عدم اعتبار نظریه پزشکی قانونی در اثبات حد شرب خمر ۱۴۴

۱۸- عدم کفایت گواهی پزشکی قانونی برای اثبات شرب خمر ۱۴۶

۱۹- مستی به‌عنوان عامل زایل کنندۀ عنصر معنوی ۱۴۷

۲۰- جواز عمل به علم قاضی برای اثبات حد شرب خمر ۱۴۹

۲۱- نقش گمرک در تعیین ارزش تجاری مشروبات الکلی ۱۵۲

۲۲- شرب خمر شخص ایرانی در خارج از کشور ۱۵۵

۲۳- حجیت شرعی نداشتن روش الکل سنج تنفسی در اثبات شرب خمر ۱۵۹

جرم شرب خمر در نظریه‌های مشورتی ۱۶۳

۱- شرب خمر در امکنه و ازمنه متبرکه ۱۶۵

۲- مجازات شرب خمر ۱۶۶

۳- مراد از حاکم در ماده ۱۳۸ قانون حدود و قصاص ۱۶۶

۴- ارتکاب فعل حرام و تظاهر به آن ۱۶۷

۵- مجازات شلاق غیرمسلمان در مورد شرب مسکر و حد یا تعزیر بودن آن ۱۶۷

۶- میزان الکل برای اطلاق مسکر بودن مایع ۱۶۸

۷- نوشیدن الکل اتیلیک با نوشابه ۱۶۸

۸- اصل صلاحیت سرزمینی ۱۶۹

۹- ضغث ۱۶۹

جرم شرب خمر در قوانین و مقررات ۱۷۱

کتاب دوم- حدود ۱۷۳

بخش اول- مواد عمومی ۱۷۳

منابع و مآخذ ۱۷۹

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب جرم شرب خمر”

09016288181 02188303398