10 % تخفیف
جرم-زنا
جرم زنا

جرم زنا در رویه دادگاه ها

35,000 تومان 31,500 تومان

عنوان کتاب: جرم زنـا در رویه دادگاه­ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان

شابک:  ۹۷۸-۶۰۰-۴۴۳-۲۰۴-۷

کد کتاب:     ۲۲۸

توضیحات

فهرست کلی
معرفی جرم زنـا ۹

جرم زنا در آرای دیوانعالی کشور. ۲۳

جرم زنا در آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر. ۲۹۱

جرم زنا در نشست های قضایی… ۲۹۹

جرم زنا در نظریات مشورتی… ۳۱۵

جرم زنا در قوانین و مقررات… ۳۲۹

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۳۳۳

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری.. ۳۳۸

منابع و مآخذ.. ۳۵۱

فهرست جزئی

فصل اول- معرفی جرم زنا. ۹

مبحث اول: تعریف زنا ۱۱

مبحث دوم: شرایط تحقق زنا ۱۳

مبحث سوم: انواع زنا ۱۴

الف) زنای با محارم نَسَبی: ۱۴

ب) زنای به زور ۱۴

ج) زنای محصن و محصنه. ۱۵

د) زنای غیرمحصنه. ۱۵

مبحث چهارم: راه‌های اثبات زنا ۱۶

مبحث پنجم: مجازات‌ زنا ۱۷

الف) مجازات اعدام. ۱۷

ب) مجازات سنگسار برای اعدام. ۱۷

ج) مجازات شلاق برای زنا ۱۷

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به جرم زنا ۱۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم زنا ۱۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.. ۲۰

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات.. ۲۱

جرم زنا در آرای دیوانعالی کشور. ۲۳

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۲۵

۱٫ صلاحیت دادگاه کیفری یک در زنای غیر محصن.. ۲۵

۲٫ مرجع تجدیدنظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن.. ۲۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۳۶

۱٫ زنای به عنف… ۳۶

۲٫ زنای با محارم و تأثیر گذشت… ۷۶

۳٫ محصنه بودن زانیه. ۸۹

۴٫ زنای موجب حد. ۹۶

۵٫ شرایط احصان.. ۱۰۶

۶٫ زنای به عنف… ۱۱۵

۷٫ زنای به عنف با محارم. ۱۲۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان عالی کشور ۱۲۹

۱٫ رابطه نامشروع و ورود به عنف به منزل.. ۱۲۹

۲٫ ادله اثبات زنا ۱۳۴

۳٫ علم قاضی.. ۱۳۷

۴٫ ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه ۱۴۱

۵٫ صلاحیت محاکم در رسیدگی به رابطه نامشروع مادون زنا ۱۴۳

۶٫ صلاحیت دادگاه کیفری استان.. ۱۴۵

۷٫ زنای به عنف و آدم‌ربایی.. ۱۵۰

۸٫ شبهه در حد زنا ۱۵۳

۹٫ عدم پرداخت ارش البکاره در زنای با رضایت طرفین.. ۱۵۵

۱۰٫ عدم تأثیر ازدواج با شاکیه بعد از زنای غیرمحصن در سقوط حد. ۱۵۷

۱۱٫ محکومیت شاکی به حد زنا ۱۶۰

۱۲٫ اقرار کمتر از حد نصاب به زنا ۱۶۴

۱۳٫ قرائن در زنای به عنف… ۱۶۷

۱۴٫ قرائن در وقوع زنای به عنف… ۱۷۰

۱۵٫ مخدوش بودن رأی به دلیل نقص تحقیقات.. ۱۷۲

۱۶٫ وقوع شبهه در تحقق زنا ۱۷۶

۱۷٫ مصداق عدم امکان تعیین اشد مجازات.. ۱۸۱

۱۸٫ انکار پس از اقرار ۱۸۵

۱۹٫ عدم تناسب مجازات.. ۱۸۷

۲۰٫ عدم ارش‌البکاره برای زنای غیر عنف… ۱۸۸

۲۱٫ زندگی مشترک بدون علقه زوجیت… ۱۹۰

۲۲٫ اقرار کمتر از چهار مرتبه در اثبات زنا ۱۹۲

۲۳٫ صدور کیفرخواست در رابطه نامشروع و عمل منافی عفت… ۲۰۰

۲۴٫ تعدد مادی زنا و روابط نامشروع با چند نفر. ۲۰۲

۲۵٫ عدم تحقق شرایط احصان.. ۲۰۳

۲۶٫ عدم جمع زنای به عنف نسبت به یک طرف با رابطه توأم با رضایت و مادون زنا نسبت به طرف دیگر  ۲۰۵

۲۷٫ لزوم وحدت اتهام طرفین در رابطه جنسی با رضایت… ۲۱۷

۲۸٫ مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا ۲۲۱

۲۹٫ مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم زنا با محارم سببی.. ۲۲۴

۳۰٫ زنای با پدر شوهر از حیث قانونی زنای با محارم تلقی نگردیده و خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان است. ۲۲۴

۳۱٫ حد نصاب اقرار شرعی.. ۲۲۶

۳۲٫ اعتبار اقرار ۲۳۲

۳۳٫ لزوم حضور وکیل در رسیدگی به اتهام زنای به عنف… ۲۳۴

۳۴٫ ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه. ۲۳۷

۳۵٫ ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه کیفری استان.. ۲۵۰

۳۶٫ عدم امکان اختلاف بین دادگاه کیفری استان و دادسرا ۲۵۶

۳۷٫ خروج از احصان.. ۲۵۸

۳۸٫ زنای غیر محصنه. ۲۷۶

۳۹٫ وقوع شبهه در حد زنا ۲۷۹

۴۰٫ مرجع قضایی صالح در رسیدگی به زنای غیرمحصن و غیر محصنه بدون عنف… ۲۸۴

۴۱٫ علم قاضی.. ۲۸۶

جرم زنا در آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر. ۲۹۱

۱٫ مطالبه ارش البکاره و خسارات معنوی.. ۲۹۳

جرم زنا در نشست های قضایی… ۲۹۹

۱٫ ازدواج مجدد زوجه با وجود علقه زوجیت… ۳۰۱

۲٫ تعقیب کیفری زانی بر اساس شکایت ترک انفاق.. ۳۰۲

۳٫ افترا به زوجه از طریق انتساب عدم بکارت به زوجه و ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی.. ۳۰۳

۴٫ صلاحیت دادگاه کیفری استان.. ۳۰۴

۵٫ صلاحیت دادگاه کیفری استان در مورد جرم زنای محصنه و رابطه نامشروع. ۳۰۶

۶٫ صلاحیت دادگاه کیفری استان در مورد زنای غیر محصن.. ۳۰۷

۷٫ مجازات در اقرار کمتر از چهار بار زنا ۳۰۸

۸٫ زنای با محارم. ۳۱۰

۹٫ زنای محصنه. ۳۱۱

۱۰٫ تعقیب کیفری زانی بر اساس شکایت ترک انفاق.. ۳۱۱

جرم زنا در نظریات مشورتی… ۳۱۵

۱٫ پرداخت ارش بکارت به زانیه. ۳۱۷

۲٫ تخفیف تعزیر در زنا ۳۱۷

۳٫ توبه و تأثیر آن در حد زنا ۳۱۸

۴٫ قتل‌ زانی و زانیه به‌وسیله شوهر. ۳۱۸

۵٫ ترک انفاق طفل متولد از زنا ۳۱۹

۶٫ خلوت با نامحرم. ۳۱۹

۷٫ اعتبار شرعی اقرار ۳۲۱

۸٫ جماع با میت… ۳۲۲

۹٫ مجازات در یک بار اقرار به زنا ۳۲۳

۱۰٫ حد زنا ۳۲۵

۱۱٫ ورود غیرمجاز و زنا ۳۲۵

۱۲٫ تعداد اقرار در جرم زنای به عنف… ۳۲۶

۱۳٫ اثبات زنا در صورت عدم بینه. ۳۲۶

۱۴٫ ترک انفاق طفل متولد از زنا ۳۲۶

۱۵٫ دادگاه بخش و جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری.. ۳۲۷

۱۶٫ مرجع رسیدگی به جرم معاونت در ارتکاب زنا یا لواط.. ۳۲۸

جرم زنا در قوانین و مقررات… ۳۲۹

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫ ۳۳۱

بخش دوم- جرائم موجب حد. ۳۳۱

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. ۳۳۳

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری.. ۳۳۸

منابع و مآخذ.. ۳۵۱

Additional

وزن0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم زنا در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *