تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

جرم جـعل و استفاده از سند مجعول

معرفی جرم تهدید در رویه دادگاه ها
مبحث دوم:ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.
هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:
گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده ۶۶۸ ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.
بند اول-رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
سرقت توأم با‌ ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
شماره ‌رأی: ۵۴۱
تاریخ رأی: ۴/۱۰/۱۳۶۹
‌ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرائمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب ۲۰ و ۱۲‌دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
۱٫ به حکایت پرونده کلاسه ۲۸۰۷٫۲۰٫۱۹ شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور در ساعت ۱۰ شب ۲۸ مهرماه ۱۳۶۸ سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه ۸ دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ ۲۴/۷/۶۸ به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ ۱/۹/۶۸ رسیدگی به این نوع جرائم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء‌استفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال‌ موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در‌شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره ۲۰٫۱۱۷۱ مورخ ۴/۱۰/۶۸ شعبه مزبور به این شرح است:
«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است. علی‌هذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.»
۲٫ به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۸۷٫۱۲٫۱۷ شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سوءاستفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ ۲۵/۷/۶۸ به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند؛ ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده، رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است. بازپرس ناحیه ۷ دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای‌ انقلاب دانسته و در تاریخ ۱۶/۸/۶۸ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره ۱۲٫۷۲۲ مورخ ۲۲/۹/۶۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.»
‌نظریه
جرائم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آن‌ها می‌باشد از جرائمی ‌است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب ۲۰ و ۱۲ دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضائی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده، لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ اظهارنظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.
‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
‌به تاریخ روز سه‌شنبه ۴/۱۰/۱۳۶۹ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده ۱۹۷‌قانون حدود و‌قصاص و بند ۱ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و‌ رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
تهدید به انتشار فیلم و عکس
شماره رأی: ۴
تاریخ رأی: ۱۰/۲/۱۳۸۷
رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به این‌که حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.
مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر
۱٫ رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و تعیین میزان ارزش شهادت شهود
میزان ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه است و با فراهم بودن شرایط شهادت، رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد.
شماره دادنامه: ۱۶۸۹
تاریخ: ۳/۱۰/۱۳۸۵
رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) از دادنامه شماره ۲۵۸ در تاریخ ۲۴/۵/۸۵ شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در مورد شکایت نامبرده از آقایان ۱٫ (م.ح.) ۲٫ (ح.ح.) دایر بر فحاشی و تهدید با چاقو وتهدید شیشه مغازه حکم بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده وارد است؛ زیرا آقای (م.ح.) به شرح اظهارات خود در برگ ۱۲۰ پرونده اقرار تلویحی بهتهدید شیشه مغازه شاکی نموده بدین نحو که اعلام داشته: «شاکی می‌خواست درب مغازه را ببندد که من پای خود را لای در گذاشتم و شیشه شکست.» آقای (ح.ع.) به صراحت اعتراف نموده (ص ۱۱۹) که: «رفتم ببینم شاکی چرا فحش داده که اول منکر شد بعد گفت یادم نیست من هم در جوابش همان فحش را به او پاس دادم.» دیگر اینکه شهود بهتهدید شیشه از سوی آقای (م.ح.) و فحاشی و تهدید با چاقو از سوی هر دو تجدیدنظرخوانده شهادت داده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده؛ میزان ارزش تأثیر شهادت شهود در اثبات موضوع مورد شهادت با دادگاه بوده و با فراهم بودن شرایط شهادت رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد؛ بنابراین این دادگاه اتهامات وارده به تجدیدنظرخواندگان از حیث فحاشی وتهدید را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به بند «ب» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۰۸ و ۶۷۷ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک تجدیدنظرخواندگان را به جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظتهدید به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در مورد تهدید به لحاظ اینکه دادنامه به درستی صادر گردیده، ایرادی بر آن وارد نیست، ضمن رد اعتراض دادنامه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ابوالفضل حاج اسماعیلی مستشار دادگاه یعقوب مهدی لی
اتهام تهدید محرز می‌باشد و رأی تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود.
شماره دادنامه: ۲۲۶
تاریخ: ۱۷/۲/۱۳۸۶
رأی شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی تهران
در خصوص شکایت اللۀار… علیه محمد … دایر برتهدید و تهدید با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره ۵۶۲۵ در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۵ دادسرای ناحیه هیجده تهران اتهامتهدید محرز و مستند به مواد ۶۷۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق می‌گردد، محکوم می‌نماید، نسبت به تهدید دلایل کافی نیست، متهم تبرئه می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی تهران
حسین پور
۱٫ قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور
پرسش: آیا تظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول مقررات ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد می‌باشد و آیا در قوانین سلاح‌های سرد احصاء شده‌اند؟
با توجه به ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال ۱۳۳۶ که در ذیل درج می‌گردد:
ماده ۱- هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
به طوری که در صدر ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مذکور است انواع سلاح سرد دیگر احصاء و محصور نشده‌اند. آنچه مسلم است قمه و کارد و دشنه در شمول ماده بالا قرار خواهد گرفت ولی آیا اگر کسی با ساطور قصابی معترض دیگری شود و یا قدرت‌نمایی کند مشمول ماده مذکور در فوق بوده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت و آیا قانون یا قوانینی وجود دارند که انواع سلاح‌های سرد در آن نام برده باشند؟
کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۸/۱/۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:
۱٫ چون چاقو در قانون جزا از جمله اسلحه سرد به شمار رفته است و ساطور قصابی که معمولاً در قصابی به کار می‌رود و در صورتی که در قدرت‌نمایی و امثال آن بکار رود حقاً و عملاً وسیله ایست که از چاقو خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌باشد؛ لذا ساطور قصابی از این لحاظ از انواع اسلحه سرد مرقوم در قانون تلقی می‌گردد و در نتیجه ظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب ۱۳۳۶ خواهد بود اما راجع به استعلام دوم مبنی بر آنکه در قانون یا قوانین سلاح‌های سرد نامبرده شده باشد توضیح داده می‌شود که مستفاد از قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۷ این است که قانون‌گذار دو نوع اسلحه سرد شناخته است اسلحه سرد جنگی و اسلحه سرد غیرجنگی، اسلحه سرد جنگی را آیین‌نامه فوق‌الذکر تعیین و احصاء نموده است و عبارت است از شمشیر و خنجر و دشنه و نیزه و قمه و قداره ولی اسلحه سرد غیرجنگی احصاء نشده است و با توجه به ماده ۱ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد دیگر بر حسب مورد قابل تشخیص می‌باشد.
۲٫ قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت
پرسش: آیا تهدید کارمندان دولت در حین انجام وظیفه از جرائم قابل گذشت است؟
نظر اکثریت
تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه نوعی توهین عملی نسبت به کارمند نیز بوده و از مصادیق تعدد معنوی است و چون مجازات تهدید نسبت به توهین اشد است، مجازات تهدید اعمال می‌شود. حال اگر شاکی خصوصی رضایت دهد با توجه به این‌که اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه غیرقابل گذشت است، باید در مورد تهدیدکننده تحت عنوان توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه عمل کرد.
نظر اقلیت
اگر صرف تهدید باشد و متهم مطابق قانون مجازات اسلامی با ماده قانونی مربوط به تهدید قابل مجازات باشد، نمی‌توان این عمل را توهین نیز محسوب کرد چرا که اینجا موضوع تهدید است و با گذشت شاکی مطابق قانون و بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد، به‌علاوه این استدلال با اصل تفسیر به نفع متهم در امر جزایی نیز مطابقت دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۳)
پس از مشاوره، نظر اعلام شده از جانب اقلیت، مورد تأیید گروه قرار گرفت.۲

45,000 تومان 40,500 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه شکوایه”این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم جعل واستفاده ازسند مجعول از جمله  جعل واستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری،درجه جرم جعل واستفاده از سند مجعول،ارکان جرم جعل و استفاده از سند مجعول،جعل واستفاده از سند مجعول چک،جعل واستفاده از سند مجعول لایحه،جعل و استفاده از سند مجعول مجازات،شکواییه جعل واستفاده از سند مجعول و حکم جعل واستفاده از سند مجعول را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

هرچند «جعل و استفاده از سند مجعول» دو جرم مستقل و مجزا از هم می‌باشند؛ لیکن به جهت رابطه مستقیم این دو جرم در مستندات قانونی و مرتکبین آن‌ها، هر دو جرم به صورت تطبیقی در این مبحث بررسی می‌شوند تا تفاوت و تشابه‌های این عناوین مجرمانه برخواننده آشکار گردد.

قانونگذار در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم‌انگاری «جعل و استفاده از سند مجعول» که ما در ادامه ضمن تعریف هر دو عنوان مجرمانه به بررسی شرایط و ارکان تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت، پرداخته است.

 تعریف جرم جعل

«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن، گردانیدن، وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. در قانون تعریفی از جرم «جعل» ارائه نشده است، لیکن بعضی از اساتید و علمای حقوق در این زمینه تعاریفی ارائه داده‌اند که به ذکر بعضی از آن‌ها می‌پردازیم:

۱٫جعل عبارت است از: «ساختن نوشته‌هایی برخلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری. ولی هر خلاف حقیقتی را نمی‌توان جعل شمرد.»

۲٫جعل سند یا سندسازی عبارت است از: «ساختن نوشته به خلاف واقع با سوءنیت به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد خواه به صورت تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضا به انحاء مختلف به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود، خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم و یا تصدیق به الزام و اقراء و ابراء اشخاص ذی‌مدخل برخلاف و به نحو اغفال و یا مسکوت گذاشتن بعض از اظهارات و اعترافات و شرایط مؤثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی‌مدخل می‌باشد. در حین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگری امر غیر واقعی را واقع نمود کردن.»[۲]

۳٫ جعل عبارت است از: «ساختن و تغییر دادن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری»

بنابر تعاریف ارایه شده همانطوری که استاد معظم حقوق جناب آقای میر محمد صادقی اظهار فرمودند باید گفت که سند مجعول، سندی است که:«در ظاهر امر در مورد تنظیم کننده خود یا مفاد خود به خواننده دروغ می‌گوید» به فرض مثال شخص (الف) اقدام به امضاء و صدور یک برگ چک از حساب آقای (ب) به صورت مجعولانه می‌کند ولی در ظاهر سند مجعول، تنظیم‌کننده خود را شخص (ب) یعنی صاحب حساب معرفی می کند لیکن در حقیقت این درست نبوده بلکه صادرکننده واقعی چک شخص (الف) می باشد.

 تعریف جرم استفاده از سند مجعول

۱٫منظور از استفاده از سند مجعول یعنی ارائه یا استناد به سند مجعول و یا به کار انداختن سند مجعوله است به عبارتی به کار بردن عالمانه نوشته یا سند یا اشیاء دیگر مانند مهر، علامت، منگنه مجعول و… جرم را محقق می سازد و استفاده یا انتفاع مادی یا معنوی مرتکب لازم نیست.

۲٫ علم به مجعول بودن و به کار بردن سند یا اشیاء دیگر برای صدق عنوان مجرمانه استفاده از سند مجعول از شروط لازم و کافی است.

۳٫ ممکن است استفاده کننده از سند مجعول، شخصی غیر از جاعل باشد شخصی کارت ملی جعل می کند و شخص دیگر با علم به جعل بودن از آن استفاده می‌نماید، همچنین ممکن است استفاده‌کننده و جاعل یک شخص باشد. در هر حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل و مجزا و دو عمل کیفری مختلف می‌باشند؛ یعنی اگر کسی سندی را جعل کرده و از آن استفاده نماید، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هریک مجازات مستقلی در نظر گرفته شده است.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول

 رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

قانون‌گذار به جای ارائه تعریف جرم جعل، صرفاً به ارائه مصادیق آن در ماده ۵۲۲ ق.م.ا. اکتفا نموده است در این ماده می‌خوانیم که: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب» مقنن در ادامه به بیان انواع مصادیق مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد عادی و رسمی یا سایر اشیاء از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی پرداخته است.

علاوه بر مواد فوق‌الذکر، این عناوین در بعضی از قوانین خاص، به شرح ذیل جرم‌انگاری شده‌اند:

۱٫ مواد ۱۰ الی ۱۲ از قانون رسیدگی  به تخلفات، جرایم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه.

۲٫ مواد ۱۵ و ۱۸ از قانون مجازات نیروهای مسلح.

 

 

 

 

 

شکوائیه جعل سند عادی

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: جعل سند عادی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

موکل طی قراردادهای متعدد و احکام اعلامی و مکتوب از سوی مشتکی عنه که خود را به عنوان مدیرعامل و سرپرست مؤسسه آموزشی …. معرفی می‌کند به عنوان مدیر اجرایی انتخاب و طی قرارداد مورخ …… شرکت موکل قرارداد تفاهم و همکاری جهت اجرای دوره‌های کارشناسی منعقد نموده است با وجود شروع فعالیت‌های آموزشی و انجام خیلی از خدمات و تراکم هر روز فعالیت‌های آموزشی از سوی شرکت و پرسنل زیر مجموعه موکل متأسفانه در اواخر سال ۱۳۹۳ ایشان متوجه می‌شود که امضاء وی در بعضی از صورت‌مجلس‌های تنظیمی برای مؤسسه آموزش عالی …… برای دریافت رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد یا مقطع کارشناسی از جمله رشته‌های (بازرگانی و بازاریابی) جعل شده و این صورت‌مجلس‌های مجعول به دستور خانم ….. به وزارت علوم و تحقیقات فناوری ارسال گردیده که در حال حاضر نیز با صورت‌مجلس‌های مجعول رشته‌های مورد نیاز را به تصویب سازمان مذکور رسانده است و فعالیت‌های آموزشی مؤسسه در این رشته‌ها نیز آغاز شده است.

نظر به اینکه جعل امضاء موکل در صورت‌جلسات از سوی موسسه آموزش عالی ….. و به دستور سرپرست مؤسسه بوده همچنین از این اسناد مجعول برای اخذ رشته جدید استفاده شده است لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و جلب به دادرسی مشتکی عنهم مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

 امضاءوتاریخ

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

978-600-8138-92-1

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1397

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

مبحث دوم: معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۳

ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۶

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم جعل واستفاده از سند مجعول ۳۵

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم جعل ۳۷

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دیوان‌‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی  کشور ۵۱

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی  کشور ۶۰

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دادگاه‌ها ۹۹

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در نشست‌های قضائی ۱۹۵

جرم جعل و استفاده ازسند مجعول در نظریه‌های مشورتی ۲۶۱

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین و مقررات ۲۷۵

از قانون مجازات اسلامی ۲۷۷

از قانون جرایم رایانه‌ای ۲۸۲

از قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۲۸۳

از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲- ۲۸۴

منابع و مآخذ ۲۸۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۲

مبحث دوم: معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۳

گفتار اول : تعریف جرم جعل ۲۳

گفتار دوم : تعریف جرم استفاده از سند مجعول ۲۴

ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۶

گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۶

گفتار دوم: رکن مادی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۶

گفتار سوم: رکن معنوی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۳۳

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم جعل واستفاده از سند مجعول ۳۵

گفتار اول : شروع به جرم، جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۳۵

گفتار دوم : معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۳۵

گفتار سوم : شرکت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۳۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم جعل ۳۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۷

شکوائیه جعل سند عادی ۳۹

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دیوان‌‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

۱- قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی ۴۳

۲- جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل ۲۲۴- ۴۶

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی  کشور ۵۱

۱- جعل مادی و مفادی ۵۱

۲- احراز جعل و دلایل اثباتی ۵۵

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی  کشور ۶۰

۱- مرجع صالح در رسیدگی به جرائم جعل و سند مجعول ۶۰

۲- تخفیف مجازات اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت ۶۱

۳- تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول توسط جاعل ۶۷

۴- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم جعل در خصوص دستکوب نمودن شماره شاسی خودرو ۷۰

۵- تهدید با استفاده از عنوان جعلی ۷۱

۶- لزوم اثبات جعلی بودن مدارک در دادگاه صالح جهت قابلیت استناد برای اعاده دادرسی ۷۲

۷- حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به جرائم جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷۴

۸- عدم شمول مرور زمان در استمرار جرم ۷۶

۹- حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به اتهام سرقت و نگهداری اسناد جعلی ۷۸

۱۰- تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ۷۹

۱۱- عدم تعدد مادی جرم استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری ۸۱

۱۲- مستقل نبودن جرم جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری ۸۳

۱۳- تعدد معنوی جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع ۸۴

۱۴- جعل عنوان دولتی و اخذ نوشته با عنف و تهدید ۸۶

۱۵- مرجع صالح در رسیدگی به جرم جعل مدارک و کلاهبرداری ۸۹

۱۶- جعل امضای مقامات به‌قصد اضرار ۹۰

۱۷- عدم ارائه اصل مبایعه‌نامه جعلی و عدم امکان استناد به فتوکپی آن ۹۰

۱۸- ادعای جعل امضا سند عادی به استناد بی‌سوادی خواهان ۹۱

۱۹- جرم نبودن جعل و الحاق در تصویر اسناد رسمی ۹۲

۲۰- عدم شمول عنوان جعل صرف تهیه تصویر از قبوض ۹۴

۲۱- مجازات جعل و استفاده از سند مجعول ۹۵

۲۲- مشارکت در جعل شناسنامه و وکالت‌نامه ۹۶

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دادگاه‌ها ۹۹

۱- ثبت ملک به نام خود با جعل سند ۱۰۱

۲- تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ۱۰۳

۳- تعدد معنوی جعل با انتقال مال غیر ۱۰۶

۴- عدم وجاهت قانونی تعیین مجازات برای جرم جعل به عنوان جرم مستقل ۱۰۹

۵- جرم جعل مقدمۀ کلاهبرداری است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود ۱۱۰

۶- جعل چک و استفاده از آن با علم و اطلاع ۱۱۲

۷- جعل مدرک تحصیلی و حصول ضرر اجتماعی ناشی از آن ۱۱۴

۸- انتقال خط تلفن با سند جعلی ۱۱۸

۹- تقلیل مجازات جزای نقدی در جرم جعل با در نظر گرفتن وضع خاص محکوم‌علیه ۱۲۰

۱۰- تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع ۱۲۱

۱۱- جعل و استفاده از سند مجعول ۱۳۴

۱۲- جعل وکالت‌نامه و استفاده از سند مجعول فروش مال غیر ۱۴۲

۱۳- غصب عنوان و جعل کارت شناسایی بیت رهبری ۱۴۶

۱۴- جعل و استفاده از سند مجعول مقوم کلاهبرداری ۱۴۸

۱۵- رکن مادی جرم جعل ۱۵۰

۱۶- نقش ضرر در تحقق جرم جعل ۱۵۲

۱۷- فرع بودن بزه استفاده از سند مجعول بر مجعول بودن سند ۱۵۳

۱۸- استفاده از سند مجعول یک جرم آنی است ۱۵۵

۱۹- جعل در فاکتور ۱۶۱

۲۰- تعدد معنوی جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ۱۶۲

۲۱- تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری ۱۶۴

۲۲- کلاهبرداری از طریق عنوان مجعول ۱۶۷

۲۳- عدم تطابق امضاء ۱۷۱

۲۴- عدم اطلاع از مجعول بودن چک ۱۷۳

۲۵- مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۴

۲۶- عدم صدق عنوان جعل به فتوکپی غیر مصدق اسناد ۱۷۵

۲۷- جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول ۱۷۶

۲۸- استفاده از اسناد مجعول یا کارت شناسایی یا اوراق هویت ۱۷۸

۲۹- در بزه جعل ضرر از عناصر متشکله آن است ۱۷۹

۳۰- جعل گواهی‌نامه و استفاده از آن ۱۸۰

۳۱- کشف سند مجعول لازمه تحقق بزه جعل ۱۸۱

۳۲- لازمه تحقق جرم جعل، رکن ضررآن نسبت به شاکی است ۱۸۲

۳۳- مرور زمان در  بزه جعل ۱۸۳

۳۴- جعل و استفاده از علامت تجاری شرکت باتری سازی ۱۸۴

۳۵- معاونت در جعل سند رسمی ۱۸۵

۳۶- اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل ضروری است ۱۸۶

۳۷- عدم احراز جاعل بودن دارنده سند با اثبات جعلی بودن سند ۱۸۷

۳۸- فقدان سوءنیت در جعل و استفاده از شناسنامه مجعول متعلق به خود ۱۸۸

۳۹- سفید امضا بودن چک به معنای جعل مندرجات آن نیست ۱۸۹

۴۰- جعل در تاریخ متن چک ۱۹۰

۴۱- لزوم اضرار به غیر جهت تحقق بزه جعل ۱۹۱

۴۲- جعل علامت تجاری و صنعتی و استفاده از علامت مجعول ۱۹۲

۳- جعل ویزا برای خروج از کشور ۱۹۳

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در نشست‌های قضائی ۱۹۵

۱- تغییر در مندرجات شناسنامه ۱۹۷

۲- اثبات عدم احراز سوءنیت شاکی، در انتساب عمل مجرمانه به مشتکی‌عنه ۱۹۷

۳- دست‌کاری در مبلغ چک دریافتی از اداره مخابرات ۱۹۹

۴- تغییر تاریخ صدور پروانه کسب ۲۰۰

۵- مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و جعلی بودن امضاهای ذیل استشهادیه ۲۰۱

۶- شبیه‌سازی در جعل ۲۰۲

۷- جعل امضا با اجازه صاحب امضا ۲۰۳

۸- جعل مفاد اسناد غیررسمی ۲۰۴

۹- تغییر یا حذف یا اضافه یا الحاق کردن کلمه‌ای در فتوکپی سند و اقدام به سندسازی ۲۰۵

۱۰- جعل جرم مستقل و دارای ارکان مادی خاص خود ۲۰۶

۱۱- تغییر تاریخ چک ۲۰۸

۱۲- درج خلاف واقع محل اقامت یا شغل متعاملین از سوی سردفتر ۲۰۹

۱۳- نوشتن تاریخ بر روی چک بدون تاریخ ۲۱۰

۱۴- جعل و تکثیر بلیت اتوبوس شرکت واحد ۲۱۱

۱۵- عنوان واحد جرم برای جعل و استفاده از سند مجعول حسب نظر دادگاه تجدیدنظر ۲۱۲

۱۶- جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱۳

۱۷- معرفی شخص دیگر به جای محکوم‌علیه به اجرای احکام ۲۱۵

۱۸- خرید و فروش چک‌های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن‌ها ۲۱۶

۱۹- ضرورت اثبات ضرر در تحقق بزه جعل ۲۱۷

۲۰- جعل سند و استفاده از آن برای دریافت وام ۲۱۸

۲۱- استفاده از چک مجعول ۲۲۰

۲۲- عنوان مجرمانۀ واگذاری چک مسروقه پس از نوشتن و امضای آن ۲۲۱

۲۳- جعل در اسناد سجلی ۲۲۲

۲۴- تحقق جعل در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی ۲۲۳

۲۵- تحقق جعل در صورت سوءاستفاده از بی‌سوادی امضاکننده و دگرگون ساختن واقعیت ۲۲۴

۲۶- تقلید یا جعل علائم تجاری ۲۲۵

۲۷- عنوان مجرمانه امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدم شباهت امضا ۲۲۶

۲۸- دخالت غیرمجاز در مشاغل غیردولتی ۲۲۶

۲۹- اخذ سند مالکیت با تاریخ غیرواقعی ۲۲۷

۳۰- مسئولیت بانک در ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه ۲۲۸

۳۱- مرور زمان در مجازات مقرر در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۵ قانون تعزیرات سابق) ۲۳۰

۳۲- استفاده از دو مهر در شرکت ۲۳۱

۳۳- مجازات مرتکب دو نوع جعل ۲۳۱

۳۴- تغییر در مندرجات شناسنامه ۲۳۲

۳۵- سرقت و استفاده از مهر بانک ۲۳۳

۳۶- مجعول بودن امضاهای ذیل شهادت‌نامه مستند دعوا ۲۳۳

۳۷- استفاده از ضمانت‌نامه جعلی در مراجع دولتی ۲۳۴

۳۸- جعل امضا برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ۲۳۵

۳۹- عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او ۲۳۶

۴۰- دست‌کاری اسناد و مدارک بانک توسط آبدارچی ۲۳۸

۴۱- توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه ۲۳۹

۴۲- الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن ۲۴۰

۴۳- ساختن پلاک تقلبی و جعل علائم ادارات دولتی ۲۴۰

۴۴- صدور چک بدون تاریخ ۲۴۱

۴۵- صدور قرار مناسب درصورتی‌که متهم ادعای جعل نسبت به چک بلامحل کند ۲۴۲

۴۶- امضای چک متعلق به دیگری بدون اذن او و انجام معامله با آن ۲۴۳

۴۷- تکلیف دادگاه در صورت ادعای امانی بودن یا جعلی بودن چک ۲۴۵

۴۸- ادعای جعل در خصوص چک‌های بلامحل ۲۴۶

۴۹- ماهیت مجازات حبس در قانون چک ۲۴۷

۵۰- جعل امضای دارنده چک به قصد اخذ وجه یا تحصیل امتیاز ۲۵۰

۵۱- الصاق عکس به شناسنامه شخص دیگر ۲۵۲

۵۲- جعل چک و واگذاری آن به طلبکار به‌عنوان پرداخت اقساط ۲۵۳

۵۳- استفاده از سند مجعول جهت دریافت کالابرگ ۲۵۵

۵۴- چگونگی تحقق جرم جعل در وقت امضاء اوراق بدهکاری در شهرداری ۲۵۶

۵۵- جعل در اسناد گواهی تحصیلی ۲۵۷

۵۶- در خصوص چگونگی جعل دفترچه مرخصی و استفاده از آن ۲۵۷

۵۷- استفاده از تمبر ابطال شده در دادخواست ۲۵۹

جرم جعل و استفاده ازسند مجعول در نظریه‌های مشورتی ۲۶۱

۱- جعل و استفاده از سند مجعولی در مورد افراد نظامی ۲۶۳

۲- جعل و تزویر ساختن و نوشتن سند برخلاف واقع ۲۶۳

۳- ثبت واقعه فوت برخلاف واقع ۲۶۴

۴- ساختن پلاک  تقلبی اتومبیل و استفاده ار آن ۲۶۴

۵- الصاق عکس بر روی مدارک بدون ممهور کردن آن ۲۶۵

۶- تغییر و تبدیل نمرات امتحانی ۲۶۵

۷- جعل در اسناد رسمی و عادی ۲۶۶

۸- جعل و استفاده از سند مجعول در مورد جاعل ۲۶۶

۹- جعل فتوکپی اسناد ۲۶۷

۱۰- جعل در چک ۲۶۷

۱۱- جعل اظهارنامه ارزی ۲۶۷

۱۲- تعلیق مجازات در مورد شرکا و معاونین بزه اختلاس، ارتشاء و جعل ۲۶۷

۱۳- جعل و شرط تحقق وقوع بزه (عدم شباهت تام و اضرار آنی) ۲۶۸

۱۴- صدور چک بلامحل با امضای خود از حساب جاری شخص دیگری ۲۶۸

۱۵- صدور چک بلامحل از حساب جاری مشترک ۲۶۹

۱۶- محکمه صالح در رسیدگی به چند جرم متهم از درجات مختلف ۲۷۰

۱۷- استرداد، ضبط، معدوم شدن سندی که جعلیت آن احراز شده ۲۷۰

۱۸- مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق ۲۷۱

۱۹- جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۷۲

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین و مقررات ۲۷۵

از قانون مجازات اسلامی ۲۷۷

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۲۷۷

از قانون جرایم رایانه‌ای ۲۸۲

از قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۲۸۳

از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲- ۲۸۴

منابع و مآخذ ۲۸۵