کارگر-کار-فرما
کارگر-کار-فرماکارگر-کار-فرما

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری

190,000 ریال

فهرست کلی از این کتاب

معرفی هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۱

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری… ۳۳

دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت تخصصی… ۱۱۹

دعاوی کارگر و کارفرما در نظریه‌های مشورتی… ۱۴۳

دعاوی کارگر و کارفرما در قوانین و مقررات…

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات

 

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری

فهرست جزیی

معرفی هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

مبحث اول: تعاریف و مبانی.. 

گفتار اول- تعریف هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

گفتار دوم- اختلافات بین کارگر و کارفرما

مبحث دوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف.. 

گفتار اول- رسیدگی در هیئت تشخیص…..

گفتار دوم- هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

مبحث سوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری..

گفتار اول- تقدیم دادخواست….

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرای مراجع اداره کار در دیوان عدالت….

گفتار سوم- روند رسیدگی…

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای شعب بدوی دیوان در دعاوی کارگر و کارفرما

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری..

مبحث اول: آرای شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان.. 

  1. خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار.

 

دائمی بودن قرارداد کار در صورت عدم انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما

عدم امکان ورود هیئت حل اختلاف کار در جزئیات مطالبات کارگر و پرداختی کارفرما پس از توافق محضری کارگر و کارفرما

مرجع ابتدایی رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما

نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار.

 تأثیر تسویه‌حساب بر برقراری بیمه بیکاری…

حقوق و مزایای کارگر پس از تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل…

 حق السعی مورد توافق کارگر و کارفرما

حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت….

عدم ذکر مدت در قرارداد کار.

ملاک قرارداد کار موقت….

تکلیف تبعیت هیئت‌های حل اختلاف از آرای دیوان عدالت….

رسیدگی به آرای غیرقطعی و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های مراجع شبه قضائی…

مبحث دوم: دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. 

 ابطال قسمت‌هایی از آیین‎نامه نحوه تشکیل آموزشگاه‌های فنی حرفه‎ای آزاد تحت قانون کار.

ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۵/۶/۸۶ و بند ۴۲ مصوبه مورخ ۱۴/۷/۸۷ هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

ابطال مواد ۲، ۴ و ۵ آیین‎نامه اجرائی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده

 اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری ناشی از احراز رابطه کارگری…

ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران..

ابطال ماده ۱۷ آیین‎نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۳۳ و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض بر رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در اخراج کارگران..

عدم رعایت ماده ۲۴ قانون کار در حدوث سنوات کارگران دارای قراردادهای کمتر از یک سال و لغو و ابطال آیین‎نامه‎های مرتبط با مغایرت ماده ۲۴

ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینۀ عیدی مشمول قانون کار

تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار.

تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه.

 اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری…

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان‌آور.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور

 ابطال فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم آن موضوع تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی…

نحوه ی اجرای آراء صادره از هیات های حل اختلاف اداره کار.

دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت تخصصی…

ابطال بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ در رابطه با صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار.

ابطال تصمیم طرف شکایت راجع به کارگاه‌های کمتر از ده نفر.

ابطال بخشنامه ۹۰۸۹۹ – ۲۷/۹/۸۹ در رابطه با عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادها

ابطال مصوبه خروج مراکز نگهدارییا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار.

ابطال مصوبه قسمت‌هایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ در رابطه با نحوه اجرای آراء صادره از هیئت‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار.

ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ – ۳۰/۱۰/۹۳ وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف

ابطال دستورالعمل‌های ۳۶ -۹/۱۰/۹۲ و ۳۸ – ۲/۱۲/۹۳ و بخشنامه شماره ۳ -۵/۲/۹۴ معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران..

دعاوی کارگر و کارفرما در نظریه‌های مشورتی…

هیئت‌های رسیدگی مستقر در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی در مورد دعوت طرفین به جلسه رسیدگی

فوق‌العاده نوبت‌کاری به کارگران..

شرایط استناد به توافق میان کارگر و کارفرما

حق فسخ قرارداد کار.

دعاوی کارگر و کارفرما در قوانین و مقررات…

بخش اول- تشکیلات…

بخش دوم- آیین دادرسی…

فصل اول- صلاحیت….

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی…

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی…

اول– دادخواست….

دوم- دستور موقت….

سوم- رسیدگی و صدور رأی…

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر.

مبحث سوم- رسیدگی در هیئت عمومی…

بخش سوم- اعاده دادرسی…

بخش چهارم- اجرای احکام.

بخش پنجم- سایر مقررات…

قانون کار

فصل اول- تعاریف کلی و اصول..

فصل دوم- قرارداد کار.

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن..

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار.

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار.

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار.

فصل سوم- شرایط کار.

مبحث اول- حق السعی…

مبحث دوم- مدت…

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی‌ها

مبحث چهارم- شرایط کار زنان..

مبحث پنجم- شرایط کار نوجوانان..

فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار.

مبحث اول- کلیات…

مبحث دوم- بازرسی کار.

فصل پنجم- آموزش و اشتغال..

مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی…

۱- مراکز کارآموزی…

۲-کارآموز و قرارداد کارآموزی…

مبحث دوم- اشتغال..

مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه.

فصل ششم- تشکل‌های کارگری و کارفرمایی…

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار.

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران..

فصل نهم- مراجع حل اختلاف…

فصل دهم- شورای‌عالی کار.

فصل یازدهم- جرائم و مجازات‌ها

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه.

آیین دادرسی کـار

مقدمه.

فصل اول ـ اصول کلی…

فصل دوم ـ صلاحیت….

فصل سوم ـ وکالت….

فصل چهارم ـ دادخواست….

فصل پنجم ـ ابلاغ..

فصل ششم ـ جلسه رسیدگی…

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی…

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

فصل نهم ـ رأی…

فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی…

فصل یازدهم – سایر مقررات…

آیین‌نامه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره

نشانی و شماره تلفن های ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران.. 

Additional

وزن 0.35 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X