تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۴ دعوای خانواده

(دیدگاه کاربر 1)

201,000 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.55 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

 

فهرست کلی صفحه

بخش اول:دعوای بطلان و فسخ نکاح ۱۱

بخش دوم: دعوای ازدواج موقت ۳۳

بخش سوم: دعوای استرداد جهیزیه ۴۳

بخش چهارم: دعوای الزام به تمکین ۵۹

بخش پنجم: دعوای حضانت فرزند ۷۳

بخش ششم: دعاوی طلاق ۸۵

بخش هفتم: دعوای مطالبه مهریه ۱۰۳

بخش هشتم: دعوای مطالبه نفقه ۱۱۷

بخش نهم: دعوای اثبات و نفی نسب ۱۲۹

بخش دهم: دعوای انحصار وراثت ۱۴۷

بخش یازدهم: مطالبه اجرت المثل ۱۷۱

بخش دوازدهم: دعاوی ارث و میراث ۱۹۹

بخش سیزدهم: جرائم خانوادگی ۲۵۷

بخش چهاردهم: اثبات زوجیت ۳۰۳

منابع و مآخذ ۳۲۳

فهرست جزئی صفحه

بخش اول:دعوای بطلان و فسخ نکاح ۱۱

گفتار اول: انواع نکاح ۱۳

گفتار دوم: دعوی بطلان عقد نکاح ۱۵

گفتار سوم: نکاح بدون قصد و رضا ۱۵

گفتار چهارم: شروط مبطل عقد ازدواج ۱۶

گفتار اول: عیب مشترک ۱۹

گفتار دوم: عیوب ویژه مرد ۲۰

گفتار سوم: عیوب زن ۲۱

گفتار چهارم: تدلیس ۲۲

گفتار پنجم: تخلف از شرط صفت ۲۵

۱- حصری بودن عیوب موجب فسخ نکاح ۳۰

بخش دوم: دعوای ازدواج موقت ۳۳

گفتار اول: عقد موقت ۳۵

گفتار دوم: ارکان ازدواج موقت ۳۵

گفتار اول: دعوای اثبات یا انکار زوجیت ۳۹

گفتار دوم: دعوای ابطال نکاح موقت ۴۰

گفتار سوم: دعوای الزام زوجه به بذل مدت ۴۰

۱- نمونه دادخواست الزام زوج به بذل مدت ۴۲

بخش سوم: دعوای استرداد جهیزیه ۴۳

۱- دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته استرداد جهیزیه ۵۵

۲- مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه ۵۶

بخش چهارم: دعوای الزام به تمکین ۵۹

گفتار اول: اثبات رابطه زوجیت ۶۱

گفتار دوم: اثبات عدم تمیکن ۶۳

گفتار سوم: دفاعیات خوانده پرونده دعوای تمکین ۶۳

گفتار اول: ضمانت‌های اجرای عدم تمکین زوجه ۶۴

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم تمکین زوج ۶۷

۱- عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق ۷۱

بخش پنجم: دعوای حضانت فرزند ۷۳

گفتار اول: فروض قانونی حضانت فرزند ۷۶

گفتار دوم: موارد نیاز به حضانت ۷۶

گفتار سوم: موارد سقوط حق حضانت ۷۷

گفتار چهارم: ضمانت اجرای حکم حضانت ۷۸

۱- حضانت فرزند مشترک ۸۱

بخش ششم: دعاوی طلاق ۸۵

گفتار اول: دعوای طلاق به درخواست زوج ۸۸

گفتار دوم: دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه) ۹۱

گفتار سوم: توافق زوجین برای طلاق ۹۴

گفتار اول: طلاق رجعی ۹۶

گفتار دوم: طلاق بائن ۹۷

گفتار سوم: طلاق خلع ۹۷

گفتار چهارم: طلاق مبارات ۹۷

گفتار پنجم: سه طلاق ۹۷

۱- مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق ۱۰۰

بخش هفتم: دعوای مطالبه مهریه ۱۰۳

گفتار اول: مهرالمسمی ۱۰۵

گفتار دوم: مهرالمثل ۱۰۶

گفتار سوم: مهرالمقعه ۱۰۷

گفتار اول: مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ۱۰۸

گفتار دوم: مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده ۱۰۹

۲- امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل ۱۱۲

بخش هشتم: دعوای مطالبه نفقه ۱۱۷

گفتار اول: مفهوم نفقه ۱۲۰

گفتار دوم: شرایط پرداخت نفقه ۱۲۰

گفتار اول: نفقه در زمان اعمال حق حبس ۱۲۲

گفتار دوم: نفقه پس از طلاق ۱۲۲

گفتار سوم: نفقه در عده وفات ۱۲۳

گفتار اول: ضمانت اجرای حقوقی وصول نفقه ۱۲۴

گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری وصول نفقه ۱۲۵

۱- اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک ۱۲۷

بخش نهم: دعوای اثبات و نفی نسب ۱۲۹

معرفی دعوای اثبات و نفی نسب ۱۳۱

گفتار اول: وجود یک رابطه نسبی ۱۳۴

گفتار دوم: مشروع بودن رابطه نسبی ۱۳۵

گفتار سوم: وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب ۱۳۷

نمونه دادخواست نفی نسب و ابطال شناسنامه و نمونه رأی ۱۴۱

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه ۱۴۲

۱- دعوای نفی ولد از مورث ۱۴۳

بخش دهم: دعوای انحصار وراثت ۱۴۷

گفتاردوم: اشخاص ذی‌نفع جهت صدور گواهی انحصار وراثت ۱۵۱

گفتارسوم- مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت: ۱۵۱

گفتار سوم: مدارک لازم جهت تقاضای انحصار وراثت ۱۵۲

گفتاراول: تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت ۱۵۵

گفتار دوم: اقدامات شورای حل اختلاف پس از وصول درخواست ۱۵۵

گفتار سوم: تصمیم و رأی شورای حل اختلاف ۱۵۷

گفتار اول: اشخاص دارنده حق اعتراض ۱۵۹

گفتاردوم: چگونگی رسیدگی به دعوای اعتراض به درخواست حصر وراثت ۱۶۰

گفتارسوم: مهلت زمانی اعتراض به گواهی انحصار وراثت ۱۶۱

گفتار اول: ارائه وصیت‌نامه به شورای حل اختلاف ۱۶۲

گفتار دوم: مقررات کیفری راجع به انحصار وراثت ۱۶۲

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان کمتر از سه میلیون تومان ۱۶۴

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان بیشتر از سه میلیون تومان ۱۶۵

نمونه دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی ۱۶۶

۱- تقسیم ماترک متوفی به تراضی ۱۶۷

بخش یازدهم: مطالبه اجرت المثل ۱۷۱

الف) مقایسه اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی ۱۷۳

ب) مقایسه اجرت‌المثل با اجور معوقه ۱۷۳

ج) مقایسه اجرت‌المثل با حق‌السعی ۱۷۴

گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد ۱۷۵

گفتار دوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد ۱۷۶

گفتار سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی ۱۷۷

گفتارچهارم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل به جهت عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم موضوع تعهد   ۱۷۸

گفتار پنجم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد اجاره ۱۸۰

گفتارششم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت ۱۸۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۸۵

گفتار دوم: مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۸۹

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای دعوای اجرت المثل ۱۹۱

برگ دادخواست به دادگاه نخستین ۱۹۱

نمونه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زناشویی ۱۹۳

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف ۱۹۴

دادخواست خلع‌‌ید و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی ۱۹۵

دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ۱۹۶

۱-مطالبه مهریه و اجرت‌المثل انجام کارهای منزل ۱۹۷

بخش دوازدهم: دعاوی ارث و میراث ۱۹۹

گفتار اول: موجبات و طبقات ارث ۲۰۱

گفتار دوم: تحقق ارث و شرایط آن ۲۰۲

گفتار سوم: تاریخ فوت و آثار آن ۲۰۳

گفتار چهارم: ترکیب ارث و میراث ۲۰۶

گفتار اول: مهر و موم ترکه ۲۱۲

گفتار دوم: رفع مهر و موم ترکه ۲۱۷

گفتار سوم: تحریر ترکه ۲۲۰

گفتار اول: قبول ترکه ۲۲۷

گفتار دوم: در رد ترکه ۲۳۱

گفتار اول: تصفیۀ ترکه ۲۳۴

گفتار دوم: تقسیم ترکه ۲۳۹

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم ۲۴۴

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم ۲۴۵

گفتار اول: مالی یا غیرمالی بودن و طریقه تقدیم آن‌ها ۲۴۷

گفتار دوم: خواهان و خوانده‌ دعاوی ۲۴۷

گفتار سوم: مدارک لازم برای طرح درخواست یا دعاوی ۲۴۹

دادخواست مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی ۲۵۰

دادخواست مهر و موم ترکه تحریر آن به انضمام کلیه خسارات قانونی ۲۵۱

دادخواست رفع مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی ۲۵۲

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته مبنی بر انجام تعهد ۲۵۳

دادخواست تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی ۲۵۴

۱- نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه در صورت وجود وارث صغیر ۲۵۵

بخش سیزدهم: جرائم خانوادگی ۲۵۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۲۵۹

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۶۵

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۶۶

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۶۶

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۷۰

گفتار دوم: عنصر مادی ۲۷۲

گفتار سوم: عنصر معنوی ۲۷۴

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۷۵

گفتار دوم: عنصر مادی ۲۷۷

گفتار سوم: عنصر معنوی ۲۷۷

گفتار اول: رکن قانونی ۲۷۹

گفتار دوم: رکن مادی ۲۷۹

گفتار سوم: رکن معنوی ۲۸۰

گفتار اول: عدم انجام وظیفه حضانت ۲۸۱

گفتار دوم: ممانعت از تحصیل فرزند ۲۸۲

گفتار سوم:  ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین ۲۸۳

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۸۵

گفتار دوم: عنصر مادی ۲۸۶

گفتار سوم: عنصر معنوی ۲۸۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم خانوادگی ۲۸۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۸۹

۱-تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن ۲۹۴

۲- استفاده زوجه از حق حبس ۲۹۸

۳-تأثیر صدور گواهی عدم امکان سازش در نفقه زوجه ۳۰۰

بخش چهاردهم: اثبات زوجیت ۳۰۳

مبحث اول: معرفی دعوای اثبات زوجیت ۳۰۵

مبحث دوم: ادله اثبات زوجیت ۳۰۷

گفتار اول: ادله عام اثبات زوجیت ۳۰۷

گفتار دوم: دلایل خاص اثبات زوجیت ۳۱۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوای  اثبات زوجیت ۳۱۴

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت ۳۱۴

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اثبات زوجیت ۳۱۵

دادخواست اثبات زوجیت ۳۱۸

۱- نکاح متعه طولانی مدت ۳۱۹

منابع و مآخذ ۳۲۳

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۴ دعوای خانواده

  1. توسطدر تاریخ

    خیلی کتاب کاملی بود و تمام دعاوی خانواده مهم داخلش اومده بود واقعا از پیگیری و برخورد خوبتون ممنونم