اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

با مطالعه این کتاب دعوای مطالبه خسارت، زمان طرح دعوا، طریقه تنظیم دادخواست و نحوه دفاع در این دعوا را خواهید دانست.

 

در واقع با مطالعه کتاب فوق و مشاهده نمونه دادخواست می توانید دادخواست مطالبه خسارت را خودتان بنویسید و باتوجه به نمونه آراء موجود در کتاب نتیجه دعوای خود را مشاهده کنید. علاوه بر این ها تمامی قوانین و مقررات موجود درباب دعوای فوق را مطالعه خواهید کرد.

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

دعوای مطالبه خسارت  از دعاوی حقوقی است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

به این معنا که شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه خسارت چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.

مطالبه خسارت ناشی از توقیف خودرو، مطالبه خسارت ناشی از تامین خواسته، نمونه رای مطالبه خسارت، نحوه مطالبه خسارت احتمالی، مطالبه خسارت از تامین دلیل، دادخواست مطالبه خسارت از مستاجر،مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از صدور حکم و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت موضوعاتی هستند که در این کتاب خواهید خواند.

دعوای مطالبه خسارت  از دعاوی حقوقی است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

به این معنا که شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه خسارت چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.

مطالبه خسارت ناشی از توقیف خودرو، مطالبه خسارت ناشی از تامین خواسته، نمونه رای مطالبه خسارت، نحوه مطالبه خسارت احتمالی، مطالبه خسارت از تامین دلیل، دادخواست مطالبه خسارت از مستاجر،مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از صدور حکم و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت موضوعاتی هستند که در این کتاب خواهید خواند.

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

مرجع تعیین میزان خسارت

قبل از بحث در خصوص انواع خسارت و طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود.

لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.

تعیین میزان خسارت توسط قانون

 در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است.

از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارت وارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده ۴۴۸ ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.

تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی

موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود .

در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.».

همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…»

همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

  1.  هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
  2.  هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
  3.  وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع   صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه دو فقره چک ………….از تاریخ صدور چک  لغایت  اجرای حکم( وصول محکوم به ) بعلاوه کلیه هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل  فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به شرح دادخواست.
دلایل و منضمات ۱-گواهی های عدم پرداخت( ۲برگ ) ۲-کپی مصدق چک ها( ۱برگ) ۳- درخواست اجراییه (۱برگ)
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱-موکل به موجب دو فقره چک  بانک ………. به شماره ی ۰۲۵۷۹۹و۰۲۵۸۰۰ به ترتیب به مبالغ  (۵۵۲۵۵۹۰۹۷۱  ریال ) و (۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) مجموعا (۹۷۱/۵۹۰/۲۷۵/۹ ریال) از خوانده محترم ……………. طلبکاربوده است  مشارالیه در جهت وصول مطالبات خود بر اساس چک های فوق الذکراقدام به در خواست اجرائیه از اجرای ثبت شیراز نموده النهایه با توقیف حسابهای شرکت بیمه ………… اصل طلب وصول گردیده است.

۲- باتوجه به عدم امکان دریافت خسارات تاخیر تادیه چک ها از طریق اجرای ثبت ، لذا از مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی وصدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک( ۱۵/۱۰/۸۹ ) لغایت تا تاریخ اخذ محکوم به (۲۸/۱۲/۹۲ ) به همراه سایر خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله  وکیل مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

ج

دسترسی به صفحات