تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای الزام به انجام تعهد در رویه دادگاه‌ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای الزام به انجام تعهد از جمله الزام به انجام تعهد در قانون مدنی،الزام به انجام تعهد قراردادی،الزام به انجام تعهدات،الزام به انجام تعهد شفاهی،الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت و دادخواست الزام به انجام تعهد  را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

 

80,100 تومان

مقایسه

تعهد بر وزن تعفل از ریشه «ع ه د» است و در لغت به معنای بر عهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است.[۱] در اصطلاح فقهی ناظر به رابطه‌ای است که بر اساس آن شخص ملتزم به انتقال یا قسم مال یا منفعت یا حق یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای ممکن است عقد، ایفاع یا الزامات قهری باشد.

تعهد (مالی یا غیرمالی) دارای سه رکن اساسی است:

۱٫ موضوع تعهد: موضوع تعهد ممکن است مالی مانند انتقال ملکی یا غیرمالی مانند انجام یا عدم انجام کار باشد.

۲٫ طرف تعهد: ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا دو یا چند نفر باشند.

۳٫ رابطه حقوقی: سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهدله می‌کند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد؛ بنابراین، باید گفت تعهد یکی از آثار عقد است.

ارکان دعوای الزام به انجام تعهد

وجود الزام قانونی یا قراردادی

 اولین موضوع در دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجادکننده تعهدات یا الزامات می‌باشد البته منشأ این الزامات یا تعهدات ممکن است قرارداد یا قانون به شرح ذیل باشد:

۱٫ منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «عقد» باشد: در این صورت شخص به‌موجب قرارداد متعهد به انجام یا خودداری از انجام یا الزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث می‌شود. مبنای این نوع نقل و انتقال و انجام تعهد، قرارداد متعاقدین می‌باشد نه حکم قانون.

۲٫ منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «ضمان قهری» باشد: ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدا می‌کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت ثالث لطمه وارد می‌آورد در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثه را ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون اینکه قراردادی بین زیان‌دیده یا مسبب حادثه باشد؛ بنابراین، مبنایی ضمان حکم قانون است نه قرارداد.

مقنن در ماده ۳۰۷ ق.م موارد ذیل را از موجبات ضمان قهری می‌داند که به‌صورت اختصاری به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

۱-۲٫ غصب و آنچه در حکم عقب است: در تعریف غصب آمده است غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان و از اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب یاد می‌کنند.[۲]

۲-۲٫ اتلاف: اتلاف جمع تلف و به معنی از بین بردن تخریب کردن و سوزاندن آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای این است که شخصی عمداً یا سهواً اقدام به تخریب و نابودی مال غیر بدون اذن مالک می‌کند که به دو صورت اتلاف بلامباشره و اتلاف بالتسبیب می‌تواند مصداق پیدا کند.

۳-۲٫ تسبیب: تسبیب در لغت به معنای ریسمان یا عامل آمده است.[۳] ولیکن در اصطلاح حقوقی سبب را علمای حقوقی این‌گونه تعریف نموده‌اند: «در تسبیب شخص به‌طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمه تلف را فراهم می‌آورد.»[۴] در صورت اجتماع اسباب «سبب مقدم در تأثیر» مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

۴-۲٫ استیفاء: هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اُجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تَبَرع داشته است. (ماده ۳۳۶ ق.م) و همچنین کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند مُلزم است آن را به مالک تسلیم کند یا اگر کسی که اشتباهاً خود را مَدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید

درخواست انجام تعهد از سوی متعهد‌له یا مضی مدت انجام

دومین رکن دعوای الزام به انجام تعهد این است که با وجود درخواست متعهدله یا مضی مدت مقرر در قانون یا قرارداد متعهد به تعهد خود عمل ننموده است.

گفتار سوم: عدم سقوط تعهد موضوع دعوا

قانون مدنی عواملی که منجر به سقوط تعهدات می‌شود را برشمرده است که با تحقق هرکدام از آن‌ها تعهد از بین رفته و متعهد‌له حق مطالبه مجدد آن یا طرح دعوای مربوطه را ندارد.

الف) وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفا به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

ب) اقاله: بعد از معامله طرفین یا وراث آن‌ها با موافقت هم می‌توانند به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند. اِقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اِقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود. نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اِقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به‌واسطه عقد مالک شده است؛ ولی نمائات مُتصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.[۵]

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

نمونه دادخواست انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان 

 

     
خوانده 

 

     
وکیل 

 

     
خواسته یا موضوعصدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی موضوع از پلاک ثبتی شماره …مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و جمیع خسارات و حق‌الوکاله وکیل فک رهن
دلایل و منضماترونوشت مصدق:۱-کپی تقسیم‌نامه ۲٫ کپی استشهادیه ۳٫ وکالت‌نامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند،

۱٫ موکل با سه برادر خویش به‌صورت شراکتی کار کرده و هرکدام از برادرها در هر فرضی مالی را از پول شراکتی خریداری نموده‌اند؛ ۲٫ بعد از مدتی چهار نفر اقدام به تقسیم اموال مشترک طی یک سند عادی می‌نمایند؛ ۳٫ خواسته که یک خانه با پلاک ثبتی … واقع در … می‌باشد از پول مشترک ولی به نام خوانده خریداری شده است؛ ۴٫ برابر اقرارنامه عادی مورخ ۲/۶/۷۹ خوانده محترم صراحتاً اقرار و اذعان داشته که دو دانگ از شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی مارالذکر متعلق به موکل بوده که استشهادیه و شهادت شهود نیز مؤید این موضوع است؛ لذا رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی دو دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۱۱۹۷۵/۴۷۳۰ و فک رهن از آن و در راستای مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و جبران جمیع خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای الزام به انجام تعهد ۱۱

معرفی دعوای الزام به انجام تعهد ۱۳

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به انجام تعهد ۱۳

مبحث دوم: خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم انجام تعهد ۱۷

دعوای الزام به انجام تعهد در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۰۳

دعوای الزام به انجام تعهد در آرای دادگاه‌ها ۱۱۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۵

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۵۷

دعوای الزام به انجام تعهد در نشست‌های قضائی ۱۵۹

دعوای الزام به انجام تعهد در نظریه‌های مشورتی ۲۰۷

دعوای الزام به انجام تعهد در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۹

از قانون مدنی ۲۳۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۴۸

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای الزام به انجام تعهد ۱۱

معرفی دعوای الزام به انجام تعهد ۱۳

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به انجام تعهد ۱۳

گفتار اول : وجود الزام قانونی یا قراردادی ۱۳

گفتار دوم: درخواست انجام تعهد از سوی متعهد له یا مضی مدت انجام ۱۵

گفتار سوم : عدم سقوط تعهد موضوع دعوا ۱۵

مبحث دوم: خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم انجام تعهد ۱۷

گفتار اول: موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است ۱۷

گفتار دوم: اگر موضوع تعهد انجام یا عدم انجام عملی باشد ۱۹

دادخواست انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند ۲۱

دادخواست انجام تعهد مبنی بر پرداخت خسارت ۲۲

دادخواست انجام تعهد مبنی بر پرداخت خسارت ۲۳

دادخواست انجام تعهد با پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه ۲۴

دعوای الزام به انجام تعهد در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۷

۱- لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه ۲۷

۲- تعهدات ارزی دانشجویی- اخذ مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز ۳۱

۳- رجوع دارنده چک به دادگاه محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد برای وصول چک   ۳۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- آثار شروط و تعهدات قرارداد لازم ۴۷

۲- الزام به انتقال رسمی ملک ۶۴

۳- لزوم تحقق شرط مذکور در قرارداد ۷۷

۴- ضمانت نامۀ بانکی ۸۰

۵- تعهد مبنی بر التزام به بیع ۸۸

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۰۳

۱- صلاحیت شهرداری و مراجع عمومی در رسیدگی به دعوای الزام به ایفای تعهدات ۱۰۳

۲- دادگاه صالح رسیدگی به دعوای قرارداد استخراج معدن ۱۰۴

۳- الزام دیگری به انجام تعهد خود ۱۰۶

۴- الزام اشخاص به انجام تعهد ۱۰۷

دعوای الزام به انجام تعهد در آرای دادگاه‌ها ۱۱۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۵

۱- تعهدات مندرج در قرارداد پیش‌فروش ساختمان ۱۱۵

۲- تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به‌عنوان تبدیل تعهد ۱۱۷

۳- اصل حال بودن تعهدات ۱۲۰

۴- لزوم طرح دعوا علیه اصیل ۱۲۲

۵- افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی ۱۲۴

۶- لزوم تعیین منشأ تعهد در دعوای خسارت ۱۲۷

۷- شرط مطالبه وجه‌التزام عدم انجام به‌موقع تعهد انتقال مبیع ۱۲۹

۸- پرداخت به‌عنوان اماره ایفاء تعهد ۱۳۲

۹- دعوای مطالبه وجه‌التزام عقد اجاره ۱۳۵

۱۰- شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد ۱۳۷

۱۱- دعوای تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی ۱۳۹

۱۲- رابطه دعوای الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۰

۱۳- مندرجات گواهی عدم حضور برای ادعای تخلف طرف دیگر بیع رسمی ۱۴۲

۱۴- عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد در صورت انفساخ قرارداد ۱۴۴

۱۵- لزوم انجام تعهد متعهدله برای تقاضای پرداخت خسارت قراردادی علیه متعهد ۱۴۶

۱۶- شرایط پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات ۱۴۸

۱۷- ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی ۱۵۱

۱۸- دعوای الزام به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی ۱۵۲

۱۹- مصادیق قبض موهوبه توسط متهب ۱۵۳

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۵۷

۱- مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ۱۵۷

دعوای الزام به انجام تعهد در نشست‌های قضائی ۱۵۹

۱- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا ۱۶۱

۲- قبول دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه و ایفای تعهد شرکت بیمه بعد از قطعیت حکم  ۱۶۲

۳- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۱۶۴

۴- مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در ضمن تقدیم دادخواست دعوای اصلی ۱۶۶

۵- شرایط پذیرش دعوای تأخیر تأدیه ۱۶۷

۶- پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک ۱۶۹

۷- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ۱۷۰

۸- مطالبه جبران خسارت و اجرت‌المثل به‌واسطه عدم تسلیم خواسته ۱۷۲

۹- خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم انجام تعهد اشخاص در حق بانک‌ها ۱۷۳

۱۰- تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم‌به ۱۷۴

۱۱- ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص ۱۷۵

۱۲- تسری ماده ۴۷ قانون اجرای احکام به امور غیرمالی ۱۷۷

۱۳- استمهال محکوم‌علیه برای پرداخت محکوم‌به بدون موافقت محکوم‌له ۱۷۸

۱۴- ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی  ۱۷۹

۱۵- اقدامات قانونی مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده با ادعای عدم امکان تخلیه ملک موضوع مزایده ۱۸۱

۱۶- صلاحیت شورای حل اختلاف در الزام به تحویل زمین ۱۸۳

۱۷- صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی ۱۸۳

۱۸- طرح دعوای مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن ۱۸۵

۱۹- چگونگی اقامه دعوا علیه ایادی مختلف در تنظیم سند رسمی ۱۸۵

۲۰- خودداری از انجام تعهد مندرج در گزارش اصلاحی ۱۸۷

۲۱- عقود و معاملات راجع به دین و منافع اموال غیرمنقول به‌صورت عادی ۱۸۸

۲۲- احتساب بیمه در عقود معین یا غیر معین ۱۹۰

۲۳- استرداد وجوه پرداختی به لحاظ عدم انجام تعهد ۱۹۱

۲۴- تشریفات لازم برای تنظیم سند رسمی ۱۹۲

۲۵- آثار قرارداد فروش اقساطی و عدول از انجام تعهد ۱۹۳

۲۶- اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۱۹۴

۲۷- احراز شرایط صحت انتقال و واگذاری با طرفیت ایادی انتقال‌دهنده ۱۹۶

۲۸- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۱۹۷

۲۹- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر ۱۹۹

۳۰- اصل لزوم قراردادها و نفوذ و اعتبار آن نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان ۲۰۱

۳۱- الزام فروشنده به تنظیم سند بیع نسبت به خریدار دوم ۲۰۲

۳۲- احراز شرایط صحت انتقال و واگذاری با طرفیت ایادی انتقال‌دهنده ۲۰۳

۳۳- در صورتی که مالک قبلی نسبت به مستأجر از باب ودیعه یا مسائل دیگر تعهداتی داشته باشد ۲۰۵

دعوای الزام به انجام تعهد در نظریه‌های مشورتی ۲۰۷

۱- اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم‌علیه ۲۰۹

۲- ابطال سند لازم‌الاجرا به طرفیت متعهد صغیر ۲۱۰

۳- داوری و استعفا از داوری ۲۱۰

۴- تعیین مبلغی در سازش‌نامه برای تأخیر اجرای تعهد ۲۱۱

۵- گواهی در خصوص ارزش اموال بیش از پنج هزار ریال ۲۱۳

۶- انتخاب داور از ساکنین حوزه‌های قضائی دیگر ۲۱۴

۷- اثر تعهد مستأجر بر تخلیه ملک نزد بازپرس ۲۱۵

۸- رأی داور بر اساس اختیار حاصل از سند رسمی ۲۱۶

۹- تخلف از انجام الزامات و تعهدات ۲۱۷

۱۰- منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام الزامات و تعهدات مالی در قبال ضرر ۲۱۷

۱۱- منع توقیف اشخاص در قبال انجام تعهدات مالی ۲۱۸

۱۲- جریمه انکار و تکذیب مدنی است یا کیفری ۲۱۸

۱۳- مسئولیت ورثه نسبت به سهام خو ۲۱۹

۱۴- الزام به انجام تعهد در خصوص اجرای مفاد توافق‌نامه دائر به پرداخت قیمت منطقه‌ای یک منطقه زمین  ۲۱۹

۱۵- انتقال ملک مورد وثیقه به بانک ملازمه ۲۲۰

۱۶- صرف وجود وجه‌التزام کافی، برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه و پرداخت آن ۲۲۰

۱۷- صرف پرداخت وجه‌التزام برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه کافی نیست ۲۲۱

۱۸- الزام قانونی یا قراردادی جهت مسئولیت اشخاص ۲۲۲

۱۹- انقضاء مهلت انجام تعهد مقدم ۲۲۲

۲۰- عدم امکان الزام متعهد به تحویل غیر موضوع تعهد ۲۲۲

۲۱- تبدیل تعهد را یکی از طرق سقوط تعهدات ۲۲۲

۲۲- نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد ۲۲۳

۲۳- خسارت تأخیر تأدیه حواله‌های صادره از ناحیه صندوق‌های قرض‌الحسنه ۲۲۴

۲۴- دیون مشمول خسارت تاخیر تادیه ماده ۵۲۲قادم ۲۲۴

۲۵- شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قآدم ۲۲۴

۲۶- عدم انجام تعهد به دلیل عوامل قهری ۲۲۵

۲۷- منظور از خسارات در ماده ۵۱۹ قآدم ۱۳۷۹- ۲۲۵

۲۸- عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به بدهی های ورشکسته ۲۲۶

۲۹- پرداخت وجه برات بسته به نوع تعهد مندرج در قرارداد ۲۲۶

۳۰- ابتدای محاسبه خسارت تاخیرتادیه ۲۲۶

۳۱- شرط تمکن در قراردادهای بانکی ۲۲۷

۳۲- قابلیت استماع دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه شخص حقوقی ۲۲۷

۳۳- ملاک محاسبه خسارت دین بر اساس شاخص بانک مرکزی ۲۲۷

۳۴- تعیین تاریخ احتساب خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور رأی ۲۲۷

۳۵- نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ۲۲۸

دعوای الزام به انجام تعهد در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۹

از قانون مدنی ۲۳۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۴۸

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۱

منابع و مآخذ ۲۶۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای الزام به انجام تعهد در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

کالاهایی که دیده‌اید