کتاب دعوای ابطال اجراییه

178,000 تومان

با مطالعه این کتاب دعوای ابطال اجراییه، زمان طرح دعوا، طریقه تنظیم دادخواست و نحوه دفاع در این دعوا را خواهید دانست. در واقع با مطالعه کتاب فوق و مشاهده نمونه دادخواست می توانید دادخواست ابطال اجراییه را خودتان بنویسید و باتوجه به نمونه آراء موجود در کتاب نتیجه دعوای خود را مشاهده کنید.

 

علاوه بر این ها تمامی قوانین و مقررات موجود درباب دعوای فوق را مطالعه خواهید کرد.

دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها-ابطال اجراییه- تخلیه و ختم عملیات اجرایی-انتشارات چراغ
کتاب دعوای ابطال اجراییه

178,000 تومان