تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای آثار شرط قرارداد در رویه دادگاه‌ها

در این کتاب می آموزید که آثار شرط در قرارداد چیست؟ شرایط صحت شرط و قوانین و مقررات در این باب را خواهید آموخت.

 

علاوه براین آراء دادگاه ها و آراء دیوان در ارتباط با موضوع شرط در قرارداد نیز در این کتاب آمده است و می تواند به شما در تنظیم قرارداد و نحوه تنظیم شروط و آثار شرط در قرارداد را خواهید دانست.

69,300 تومان

مقایسه

اولین مزیت این کتاب این است که شما با نحوه درج شرط در قرارداد آشنا خواهید شد و دعاوی مرتبط با شرط در قرارداد را خواهید دید و با مطالعه آن به مسایل مربوط به آثار شرط در قرارداد مسلط خواهید شد.

موضوعات شرط چیست، عدم تعیین مدت در خیار شرط، بیع شرط، تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط، تحلیل ماده ۴۰۱ قانون مدنی، فسخ عملی قرارداد، شرایط فسخ قرارداد و قرارداد بدون تاریخ در این کتاب ذکر شده است. به علاوه نمونه آراء دیوان عالی کشور، آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخهای مرتبط با موضوع شرط در قرارداد را مطالعه خواهید کرد.

انواع شروط صحیح

قانون مدنی در ماده ۲۳۴ شروط ضمن عقد را در سه قسم « شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل.» معرفی کرده که مجالی است هریک را به‌طور جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم تا آثار و ضمانت اجرایی آن‌ها روشن شود.

شرط صفت

شرط صفت شرطی است که مربوط به صفات مورد معامله می‌باشد؛ بنابراین اگر در یک معامله معلوم شود که مبیع فاقد وصف موردنظر بوده است مشروط له خواهد توانست معامله را به استناد خیار تخلف از شرط صفت فسخ کند.

بند اول- نکات شرط صفت: درخصوص شرط صفت ذکر دو نکته ضروری است:

  1.  شرط صفت ممکن است مربوط به کیفیت و یا کمیت مورد معامله باشد که در ذیل هریک را توضیح می‌دهیم.
  2.  شرط کیفیت: شرطی است که مربوط به وضعیت مورد معامله از قبیل جنس، بافت، رنگ، شکل و نقشه می‌باشد.
  3.  شرط کمیت: شرطی است که مربوط به مقدار و کمیت مورد معامله می‌باشد.

تعیین کمیت معمولاً نقش اساسی در صحت معامله دارد. چنان چه عدم تعیین مقدار کمیت عرفاً سبب مبهم شدن مورد معامله گردد، موجب بطلان معامله خواهد شد؛ اما در مواردی که کمیت نقش اساسی در معلوم شدن و رفع ابهام از مورد معامله نداشته باشد و فقط به صورت شرط فسخ معامله درج گردد، سبب بطلان معامله نخواهد شد و مشروط‌له فقط حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵ ق.م. در این مورد بیان می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‎تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.»

۲٫ شرط صفت در مورد معامله با «عین خارجی و کلی در معین» تحقق می‌یابد در صورتی که مورد معامله «کلی فی‌الذمه» باشد، شرط صفت درج شده در آن حکم شرط نتیجه است و آثار شرط صفت را نخواهد داشت.

مثلاً اگر شخصی ۵ تن برنج به دیگری بفروشد، به شرط اینکه این ۵ تن برنج محصول مزرعه معین باشد. چنانچه فروشنده از مزرعه دیگری ۵ تن برنج را تسلیم خریدار نماید، خریدار حق فسخ معامله را نخواهد داشت؛

زیرا در چنین حالتی فسخ معامله تنها راه خلاف وصف درآمدن مبیع نیست بلکه خریدار می‌تواند برنج‌ها را برگرداند و فروشنده را الزام به تسلیم نمودن مورد معامله با وصف تعیین شده بنماید.

بند دوم- تفاوت شرط صفت با تعلیق به صفت: شرط صفت راجع به کمیت یا کیفیت مورد معامله می‌باشد؛ بنابراین، «شرط صفت» متصل کردن وصفی از اوصاف به مورد معامله است درحالی که «تعلیق به صفت» معلق کردن تحقق عقد به وجود صفتی در مورد معامله می‌باشد.

بند سوم- ضمانت اجرای فقدان شرط صفت: ماده ۲۳۵ ق.م. در مقام بیان ضمانت اجرای فقدان شرط صفت مقرر می‌دارد: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»

شرط نتیجه

اگر در ضمن عقد، نتیجه یا اثر یک عقد یا ایقاع دیگر شرط شود آن را شرط نتیجه گویند که به تشریح هریک می‌پردازیم.

بند اول- اگر در ضمن عقد، نتیجۀ یک عقد دیگر شرط شود: ممکن است متعاقدین نتیجۀ به وجود آمدن و محقق شدن یک عقد دیگر را در زمان تنظیم قرارداد اصلی مانند مبایعه‌نامه شرط کنند. به فرض مثال آقای (الف) و (ب) ضمن تنظیم عقد بیع شرط می‌کنند که آقای (ب) وکالت انجام کارهای آقای (الف) را برعهده بگیرد در این حالت هم زمان با ایجاد عقد بیع، عقد وکالت نیز محقق می‌شود.

بند دوم- در ضمن عقد، نتیجۀ یک ایقاع شرط شود: همانند بند اول اطراف قرارداد ضمن عقد اصلی محقق شدن یک عمل حقوقی به صورت ایقاع را شرط می کنند.

به محض انعقاد عقد اصلی قالب حقوقی ایقاع نیز ایجاد می‌شود مانند اینکه شخص الف با ب قرارداد فروش تنظیم می کند و ضمن این قرارداد شرط می شود که دیون ب ابراء گردد. در این صورت به محض انعقاد عقد فروش، ب بریء خواهد شد.

شرط نتیجه نباید تشریفاتی باشد و اگر تشریفاتی باشد باطل است چون شرط نتیجه باید فوری بیاید تا عقد منعقد شود (ماده ۲۳۶ قانون مدنی) اگر تشریفاتی باشد شرط باطل و عقد صحیح است؛

بنابراین، این شرط در صورتی که حصول آن موقوف به سبب خاص نباشد به نفس اشتراط حاصل می‌شود مانند اینکه در ضمن عقد آپارتمان به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال فروشنده شرط کند که ماشین خریدار، ملک فروشنده شود، در اینجا انتقال مالکیت ماشین به فروشنده، ضمن معامله آپارتمان شرط شده است و به نفس درج شرط مزبور در صورتی که مانع قانونی وجود نداشته باشد، نتیجه حاصل خواهد شد.

ماده ۲۳۶ ق.م. مقرر می‌دارد: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود» در صورتی که حصول نتیجه موقوف به سبب خاصی باشد، نمی‌توان به صرف اشتراط، نتیجه موردنظر محقق شود مانند آنکه وقوع طلاق ضمن معاملۀ خاصی شرط شود در این مورد به صرف درج شرط، نتیجه محقق نخواهد شد چون وقوع طلاق مطابق ماده ۱۱۳۴ ق.م. نیاز به تشریفات خاص دارد.

بند سوم- ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه: در صورت تخلف از شرط نتیجه مشروط‌له حق فسخ معامله را دارد از جمله مصادیق شرط نتیجه در قانون مدنی می‌توان به مواد ۴۴۸، ۶۷۹ و ۷۷۹ ق.م. اشاره کرد.

نمونه دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعالزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی…………/ ………….بخش…………… و نیز تحویل مبیع مقوم به ……..ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱- قرارداد مورخ ………… ۲- پایان کار ۳- گواهی دفترخانه، ۴- دلیل پرداخت ثمن، ۴- استعلام ثبتی ۵- صورت‌مجلس تفکیکی عندالوجود، ۶- استعلام ثبتی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……………… دانگ ………باب خانه جزء پلاک ثبتی………… بخش……………. را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده است. علی‌رغم ایفاء تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قراردادی خود امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک مذکور استدعا می‌شود. ثانیاً با عنایت به‌مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

صفحه

312

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

نوبت چاپ

سوم

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی ونمونه دادخواست دعوای آثار شرط ۱۱

آثار شرط در قرارداد ۱۳

مبحث اول: انواع شروط صحیح ۱۳

مبحث دوم: آثار اسقاط و انحلال عقد بر شروط ضمن آن ۲۱

مبحث سوم: شروط باطل ۲۴

آثار شرط در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول :آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۴

آثار شرط در آرای دادگاه‌ها ۱۰۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۷

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۷۹

آثار شرط در نشست‌های قضائی ۱۸۵

آثار شرط در نظریه‌های مشورتی ۲۲۵

آثار شرط در قوانین و مقررات قانونی ۲۴۱

از قانون مدنی ۲۴۳

منابع و مآخذ ۲۶۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی ونمونه دادخواست دعوای آثار شرط ۱۱

آثار شرط در قرارداد ۱۳

مبحث اول: انواع شروط صحیح ۱۳

گفتار دوم: شرط نتیجه ۱۵

گفتار سوم: شرط فعل ۱۷

مبحث دوم: آثار اسقاط و انحلال عقد بر شروط ضمن آن ۲۱

گفتار سوم: اثر انحلال معامله بر شروط ۲۳

مبحث سوم: شروط باطل ۲۴

نمونه دادخواست الزام به انجام شرط فعل به همراه مطالبه خسارت ۲۷

نمونه دادخواست الزام به انجام شرط فعل (تنظیم سند) ۲۸

نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره به جهت تخلف از شرط ۲۹

نمونه دادخواست تقاضای ابطال قرارداد به جهت شرط باطل و مبطل عقد ۳۰

نمونه دادخواست ابطال شرط باطل نه مبطل عقد ۳۱

آثار شرط در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول :آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۵

۱- عدم امکان اعمال وکالت زوجه از زوج در طلاق به دلیل ازدواج زوج در صورت عدم تمکین زوجه ۳۵

۲- درج شرط در قرارداد اجاره و درخواست صدور اجراییه از دفترخانه ۳۹

۳- شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج ۴۲

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۳

۱- لزوم تحقق شرط مذکور در قرارداد ۵۳

۲- شرط خلاف مقتضای عقد ۵۶

۳- درج شرط الزام به تأدیه دو برابر بیعانه در صورت انجام تخلف در قول‌نامه ۶۷

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۴

۱- شرط کردن تعمیرات بر عهده موجر و انجام آن توسط مستأجر ۸۴

۲- عدم لزوم درج شرط استحقاق مستأجر به مال‌الاجاره در صورت عدم تحویل مورد اجاره ۸۴

۳- تأثیر شرط تأدیه اجرت‌المثل به میزان مال‌الاجاره ۸۴

۴- درج شرط تحصیل اجازه از شوهر برای بیرون رفتن از خانه ضمن عقد ۸۵

۵- تعهدات موجل و مشروط ۸۵

۶- استحقاق بایع شرطی در مطالبه عواید مال مورد مطالبه ۸۶

۷- درج شرط اختیار خانۀ معین در نکاح‌نامه ۸۷

۸- خسارت تأخیر تأدیه در معاملات بیع شرطی ۸۷

۹- الزام بر انجام تعهد متخلف از شرط ۸۷

۱۰- شروط اجبار زوج به طلاق ۸۸

۱۱- مبدأ مرور زمان در مطالبه ثمن معامله شرطی ۸۸

۱۲- مرور زمان دعوای خواهان به‌عنوان مالکیت نسبت به ملک بیع شرطی ۸۹

۱۳- شرط قبض در صحت حبس ۸۹

۱۴- عدم پرداخت اجرت‌المثل و نحله در فرض وجود شرط تنصیف ۸۹

۱۵- دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی ۹۴

۱۶- شرط تنصیف اموال حاصله در مدت ازدواج ۹۸

۱۷- تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانونی راجع به اجرت‌المثل یا نحله ۱۰۱

آثار شرط در آرای دادگاه‌ها ۱۰۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۷

۱- اجاره به شرط تملیک ۱۰۷

۲- اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد ۱۰۸

۳- عدم مرتفع شدن شرط داوری در صورت انقضای مدت اصل قرارداد ۱۱۰

۴- اعتبار تعیین میزان خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع به‌وسیله شرط ۱۱۱

۵- اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی به‌عنوان عیب یا تخلف وصف ۱۱۲

۶- تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به‌عنوان تبدیل تعهد ۱۱۴

۷- شرط مطالبه ارش‌البکاره ۱۱۷

۸- پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمون عنه ۱۱۸

۹- شرط مطالبه اجرت توسط دلال ۱۱۹

۱۰- بطلان شرط واگذاری حق طلاق به زوجه ۱۲۱

۱۱- صحت شرط اعطای وکالت در طلاق به زوجه به‌عنوان شرط نتیجه ۱۲۳

۱۲- شروط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد ۱۲۵

۱۳- صرف استطاعت مالی زوج شرط تجویز ازدواج مجدد ۱۲۷

۱۴- شرط احراز نشوز زوجه ۱۲۸

۱۵- تمکین با شرط تهیه مسکن و اثاث‌البیت متناسب ۱۲۹

۱۶- شرط تمکین، امنیت روانی زوجه ۱۳۱

۱۷- فسخ مبایعه‌نامه به علت تحقق شرط فاسخ ۱۳۲

۱۸- رأی داوری به بطلان عقدی که مبنای داوری بوده است ۱۳۴

۱۹- قلمرو شرط داوری ۱۳۷

۲۰- داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی ۱۳۸

۲۱- عدم تسری شرط داوری به خسارات خارج از قرارداد ۱۴۰

۲۲- فسخ قرارداد به دلیل ممتنع شدن شرط ضمن عقد ۱۴۲

۲۳- اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوا بر دعوا ناظر بر اجرای عقد صلح متضمن این شرط ۱۴۶

۲۴- تقصیر سنگین شرط مسئولیت ۱۴۹

۲۵- شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه ۱۵۲

۲۶- پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح و لغو ممنوع‌الخروجی زوجه ۱۵۴

۲۷- شرط محقق بودن دین برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۵۵

۲۸- مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه ۱۶۱

۲۹- شرایط پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات ۱۶۳

۳۰- عدم تعلق اجرت‌المثل در صورت وجود شرط تنصیف دارایی ۱۶۶

۳۱- تهیه مسکن مناسب شرط الزام به تمکین ۱۶۸

۳۲- تقاضای تخلیه ملک به دلیل تخلف از شرایط قراردادی ۱۷۰

۳۳- تخلف مستأجر از شرط اجاره ۱۷۱

۳۴- انحصار موارد فسخ و تخلیه در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶– ۱۷۳

۳۵- شرط عدم انتقال ملک موقوفه در قرارداد اجاره ۱۷۴

۳۶- تغییر شغل، تخلف از شرط قرارداد اجاره ۱۷۵

۳۷- غیر قانونی بودن شروط بر خلاف قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶– ۱۷۷

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۷۹

۱- تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف از شرط مندرج ۱۷۹

۲- تغییر شغل بر خلاف شرط مندرج در اجاره‌نامه ۱۷۹

۳- عدم جواز درج شروط خلاف قانون در قراردادهای خصوصی ۱۸۰

۴- بیع شرط بر اساس سند رسمی ۱۸۱

۵- استرداد ادعای جعل وصیت‌نامه مشروط به انجام و تحقق امری دیگر ۱۸۲

۶- تخلف مستأجر از شرط اجاره راجع به واگذاری مورد اجاره به غیر بدون اذن موجر ۱۸۴

آثار شرط در نشست‌های قضائی ۱۸۵

۱- درج شرط فسخ معامله در صورت بلا محل بودن چک‌های تسلیمی ۱۸۷

۲- تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مَهر پس از انصراف زوج از طلاق زوجه ۱۸۸

۳- وکالت افراد عادی در تعقیب دعاوی ۱۸۹

۴- جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق دادن خود ۱۹۱

۵- ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری ۱۹۲

۶- شرط ضمن عقد اجاره اراضی موقوفه ۱۹۳

۷- شرط کسر مبلغ قرارداد به ازای تأخیر و ادعای فورس‌ماژور ۱۹۴

۸- حساب‌های قرض‌الحسنه و تأدیه اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه ۱۹۵

۹- آثار قرارداد فروش اقساطی و عدول از انجام تعهد ۱۹۷

۱۰- اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۱۹۸

۱۱- تبعات عدم حضور خریدار در موعد مقرر در دفترخانه ۲۰۰

۱۲- شرایط اسقاط حق افراز خریدار ملک مشاعی در عقد بیع ۲۰۱

۱۳- استفاده از حق فسخ برای مالک به‌منزله ممانعت از حق نیست ۲۰۳

۱۴- وضعیت معامله در صورت موکول کردن پرداخت بخشی از ثمن به آینده ۲۰۵

۱۵- واگذاری یک قطعه زمین به فرزند به شرط نگهداری از وی ۲۰۶

۱۶- مال الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده ۲۰۹

۱۷- وثیقه قرار دادن مازاد وثیقه در قبال وثیقه مجدد ۲۱۱

۱۸- تعیین سهمیه وراث در بیمه عمر توسط بیمه‌گذار ۲۱۲

۱۹- اثبات وقایع حقوقی و ثبت آن‌ها ۲۱۲

۲۰- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت ثمن معامله ۲۱۴

۲۱- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۲۱۵

۲۲- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی ۲۱۶

۲۳- شرط حق فسخ معامله در صورت عدم تأدیه ثمن موجل در موعد مقرر ۲۱۸

۲۴- صلح مهریه در مقابل حق حضانت فرزندان ۲۱۹

۲۵- شرط عقد دائم در پایان مدت متعه ۲۲۰

۲۶- شرط تحقق حق دلالی ۲۲۱

۲۷- انتقال مورد اجاره خود از طرف یکی از مستأجرین ۲۲۱

۲۸- اسقاط حق کسب و پیشه از خود به موجب شرط ۲۲۲

۲۹- شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی ۲۲۲

آثار شرط در نظریه‌های مشورتی ۲۲۵

۱- شرط ضمن العقد واگذاری حق سکنی به زوجه ۲۲۷

۲- شرط ضمن عقد نکاح ۲۲۷

۳- مرجع اعطای معافیت از شرط سن ازدواج ۲۲۸

۴- اثر شرط افزایش اجاره‌بها در صورت عدم تخلیه ملک ۲۲۸

۵- اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه ۲۲۹

۶- تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد ۲۲۹

۷- شرط بلاعزل بودن وکیل ۲۳۰

۸- شرط سازمان زمین شهری مبنی بر قابل انتقال بودن ملک تنها به شریک ۲۳۱

۹- استفاده زوجه از وکالت، در صورت تحقق شرط وکالت ۲۳۱

۱۰- شرط تنصیف دارایی زوج در صورت درخواست طلاق از جانب زوج ۲۳۲

۱۱- شرط تنصیف دارایی به صورت شرط ضمن عقد ۲۳۲

۱۲- تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد نیست ۲۳۳

۱۳- عدم امکان ارجاع به داوری در طلاق در خصوص غایب بودن زوجه ۲۳۳

۱۴- شرط حق انتخاب زوجه ۲۳۴

۱۵- شرط بکارت درهنگام عقد ۲۳۵

۱۶- جواز درج هر شرطی ضمن عقد ازدواج در صورت خلاف مقتضای عقد نبودن ۲۳۶

۱۷- شرط در خصوص امور مالی ضمن عقد ازدواج ۲۳۶

۱۸- وجود خیار فسخ در مدت عمر فروشنده در عقد بیع مدت‌دار ۲۳۷

۱۹- شرط رجوع به داوری در قرارداد مربوط به اموال عمومی ۲۳۷

۲۰- شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین باشگاه‌های ورزشی دولتی ۲۳۸

۲۱- انتفاء شروط قرارداد به سبب فسخ یا اقاله ۲۳۹

۲۲- تکلیف دادگاه در درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده ۲۳۹

آثار شرط در قوانین و مقررات قانونی ۲۴۱

از قانون مدنی ۲۴۳

منابع و مآخذ ۲۶۵

 

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای آثار شرط قرارداد در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.