10 % تخفیف
درخواست اعاده دادرسی
درخواست اعاده دادرسی,چراغ دانشدرخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی در رویه دادگاه‌ها

33,000 تومان 29,700 تومان

عنوان کتاب: درخواست اعاده دادرسی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۶۳

توضیحات

مشتمل بر :

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به درخواست اعاده دارسی از جمله دادخواست اعاده دارسی،درخواست اعاده دادرسی طاری،درخواست اعاده دادرسی حقوقی،درخواست اعاده دادرسی مدنی و درخواست اعاده دادرسی مجدد را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی و نمونه دادخواست ۱۵

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۱۷

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۱۷

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۱۹

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۴

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۴

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۵

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۲۶

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۲۶

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۲۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۲۹

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۲۹

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۲۹

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۳۱

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۳۱

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۳۲

درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۷

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۰

درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی ۱۳۱

درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۷

درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقررات ۱۹۱

از قانون آیین داد رسی مدنی ۱۹۳

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی و نمونه دادخواست ۱۵

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۱۷

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۱۷

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۱۹

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۴

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۴

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۵

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۲۶

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۲۶

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۲۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۲۹

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۲۹

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۲۹

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۳۱

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۳۱

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۳۲

درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۳۹

۲- قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی ۴۳

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۷

۱- ابتدای مهلت اعاده دادرسی ۴۷

۲- جهت و مبدأ مهلت اعاده دادرسی در احکام مغایر ۵۰

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

۱- خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع ۵۳

۲- عدم صلاحیت دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ۵۶

۳- کتمان سند جهت تجویز اعاده دادرسی ۵۹

۴- درخواست اعاده دادرسی با استناد به پرونده بدوی ۵۹

۵- اعاده دادرسی مجدد ۶۰

۶- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۶۰

۷- اعاده دادرسی و رد دعوای خلع‌ید ۶۱

درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

۱- اعاده دادرسی به علت عدم صدور حکم در ماهیت امر ۶۹

۲- عدم پذیرش اعاده دادرسی به استناد استشهادیه مکتوب ۷۰

۳- قطعیت رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی ۷۳

۴- عدم امکان تجدیدنظرخواهی آراء قطعی ۷۴

۵- عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی ۷۷

۶- قطعیت رأی دادگاه عمومی در رد اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف ۷۹

۷- اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم ۸۱

۸- عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا ۸۳

۹- عدم ارائه صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی ۸۵

۱۰- تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف ۸۶

۱۱- تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی ۸۸

۱۲- عدم استناد به سند موجود در مرجع رسمی در دادخواست اعاده دادرسی ۹۱

۱۳- اعاده دادرسی نسبت به رأی داور ۹۳

۱۴- اعاده دادرسی به علت تقلب در دعوای اجرت‌المثل ۹۵

۱۵- مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی ۹۸

۱۶- ارائه سند مکتوم جهت اعاده دادرسی ۱۰۱

۱۷- مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی ۱۰۳

۱۸- اعاده دادرسی در دعوای تخلیه و انتزاع ید ۱۰۶

۱۹- درخواست اعاده دادرسی با ارائه قرارداد اجاره ۱۰۹

۲۰- تجویز اعاده دادرسی مبنی بر حکم صدور حکم تخلیه ۱۱۱

۲۱- اعاده دادرسی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل ۱۱۲

۲۲- شهادت شهود جهت تجویز اعاده دادرسی در دعوای تخلیه ۱۱۳

۲۳- اعاده دادرسی نسبت به یک فقره چک بابت ثمن قرارداد ۱۱۵

۲۴- درخواست اعاده دادرسی در دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۱۷

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۰

۱- تجویز اعاده دادرسی بدون رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۰

۲- رد دادخواست اعاده دادرسی با توسل به عدم صلاحیت دادگاه ۱۲۰

۳- رسیدگی مجدد به دعوای مختومه ۱۲۱

۴- تقاضای اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست ۱۲۱

۵- درخواست اعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۲۳

۶- اعاده دادرسی مبنی بر محکومیت بازپرس ۱۲۴

۷- اعاده دادرسی در دعوای خلع‌ید و تحویل مبیع ۱۲۵

۸- غیر قابل اعاده دادرسی بودن رد تقاضای پروانه وکالت ۱۲۷

۹- اعاده داوری از تخفیف مجازات ۱۲۷

درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی ۱۳۱

۱- حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه ۱۳۳

۲- مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از رأی پژوهشی و قطعی ۱۳۴

۳- اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تأیید رأی با صدور ۱۳۴

۴- تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید و اعاده دادرسی ۱۳۶

۵- اعاده دادرسی در مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۳۸

۶- معیار کتمان سند برای اعاده دادرسی ۱۳۸

۷- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی در مورد حکم بدوی تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر ۱۳۹

۸- نحوه اعاده دادرسی نسبت به آرای ابرام شده در دیوان‌عالی کشور ۱۴۰

۹- مرجع صالح برای اعاده دادرسی پرونده‌ای که دادخواست تجدیدنظر ۱۴۲

۱۰- نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی ۱۴۳

۱۱- قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار رد اعاده دادرسی ۱۴۴

۱۲- تقاضای اعاده دادرسی با عنایت به اظهارنظر هیئت کارشناسان ۱۴۵

۱۳- عدم جواز رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی ۱۴۷

۱۴- اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۸

۱۵- جهات و مهلت اعاده دادرسی طبق مواد ۴۲۶ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۰

۱۶- کشف مدرکی دال بر جعلی بودن سند ارائه شده از سوی محکوم‌له ۱۵۱

۱۷- اعاده دادرسی با ارائه دلیل جدید در دعوای تصرف عدوانی ۱۵۲

۱۸- اعاده دادرسی پس از اثبات جعلیت سند ۱۵۳

۱۹- تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت به حبس در تصادف رانندگی ۱۵۴

۲۰- تخفیف مجازات پس از اعاده دادرسی ۱۵۶

۲۱- اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی با استناد به رأی نقض شده ۱۵۶

۲۲- اعاده دادرسی در پرونده قتل عمدی ۱۵۷

۲۳- تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز یا اعاده دادرسی ۱۵۸

۲۴- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۱۵۸

۲۵- تکلیف احکام معارض در اجرای احکام ۱۵۹

۲۶- ردّ درخواست اعاده دادرسی ۱۶۰

۲۷- قابلیت اعاده دادرسی حکم قطعی ۱۶۱

۲۸- مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی ۱۶۱

۲۹- کتمان سند در اعاده دادرسی ۱۶۲

۳۰- مرجع اعاده دادرسی در صورت قطعیت حکم تجدیدنظر ۱۶۳

درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۷

۱- هزینه دادرسی مرحله پژوهشی و فرجامی و خسارات دادرسی ۱۶۹

۲- اعاده دادرسی و اخراج مستخدم ۱۷۰

۳- اعاده دادرسی از رأی دادسرا ۱۷۰

۴- اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه مدنی خاص ۱۷۱

۵- مرجع رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی ۱۷۱

۶- تقاضای همزمان اعاده دارسی و نقض حکم ۱۷۲

۷- عدم اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۱۷۳

۸- اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر ۱۷۳

۹- صرف پذیرش اعاده دادرسی کافی برای رسیدگی نیست ۱۷۴

۱۰- جهات تجدیدنظرخواهی به‌منظور استفاده در اعاده دادرسی ۱۷۵

۱۱- میزان هزینه دادرسی در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ۱۷۶

۱۲- دادگاه صالح رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی برخلاف شرع ۱۷۶

۱۳- اعاده عملیات اجرایی حکم اجرا شده ۱۷۷

۱۴- اعاده دادرسی در دعوای جعل ۱۷۷

۱۵- اعاده دادرسی از رأی دادگاه عمومی ۱۷۸

۱۶- اعاده دادرسی از ابطال گزارش مأمور ابلاغ ۱۷۹

۱۷- اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف ۱۸۰

۱۸- اعاده دادرسی در انتقال ملک فروخته شده ۱۸۰

۱۹- اعاده دادرسی به خواسته ابطال سازش‌نامه و انتقال ملک مشاعی ۱۸۱

۲۰- اعاده دادرسی به علت اشتباه در نظریه کارشناس ۱۸۱

۲۱- عدم تلقی شهادت شهود از جهات اعاده دادرسی ۱۸۲

۲۲- اعاده دادرسی نسبت به جهات دیگر رأی برخلاف شرع ۱۸۲

۲۳- ارائه دادخواست تقابل ابطال سند در دعوای اعاده دادرسی ۱۸۳

۲۴- شرط صدور قرار قبولی جهت رسیدگی به ماهیت دعوای اعاده دادرسی ۱۸۳

۲۵- مرجع صالح برای پذیرش دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۴

۲۶- اعاده دادرسی در اتهام به جعل مأمور ابلاغ ۱۸۴

۲۷- اعاده دادرسی از رأی ابرام شده ۱۸۵

۲۸- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به جعلی بودن سند عادی ۱۸۵

۲۹- عدم ذکر جهت موجه درخواست اعاده دادرسی ۱۸۶

۳۰- قید شماره حکم دادگاه بدوی در دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۷

۳۱- عدم نسخ ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجویز اعاده دادرسی ۱۸۷

۳۲- رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم بدوی ۱۸۸

۳۳- مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۸

۳۴- منظور از دادگاه صادرکننده حکم ۱۸۹

درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقرررات ۱۹۱

از قانون آیین داد رسی مدنی ۱۹۳

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۱۹۳

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۱۹۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۳

Additional

وزن0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی از اعاده دادرسی تعریفی به عمل نیاورده و صرفاً به بیان موارد آن بسنده نموده است. اساتید آیین دادرسی در این مورد نوشته‌اند: «اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و یک طریقه عدولی است. راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأیی که آن دادگاه سابقاً داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه (سهو یا خطا) باشد.»
بنابراین اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء قطعی می‌باشد که فقط ویژه احکام بوده و شامل اعتراض به قرار نمی‌باشد. در اصل اعاده دادرسی، رسیدگی ماهیتی دوباره به دعوا، به درخواست محکوم‌علیه است که نزد مرجع صادرکنندۀ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مطرح می‌گردد و نوعی از شکایت عدولی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مانند واخواهی و تجدیدنظر مفتوح باشد، مجالی برای طرح اعاده دادرسی نیست (رأی وحدت رویه 638- 11/8/78). لذا حکم غیابی که هنوز قطعی نشده است را نمی‌توان اعاده دادرسی نمود.
گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی
آراء قابل اعاده دادرسی در ماده 426 ق.آ.د.م. بیان گردیده است. این موارد، عبارتند از:
الف) تمامی احکام قطعی: مطابق صدر ماده 426 ق.آ.د.م. نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است درخواست اعاده دادرسی گردد؛ بنابراین تمام احکام قطعی، اعم از اینکه نسبت به آن درخواست تجدیدنظر شده یا نشده باشد و سپس قطعی شده باشد، درخواست اعاده دادرسی امکان‌پذیر می‌باشد. قابل ذکر است؛ این پیش‌بینی نقض آراء قطعی، در خصوص آراء قطعی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و این امر مورد انتقاد اساتید آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است.
ب) رأی داوری: در خصوص رأی داور نیز اعاده دادرسی امکان‌پذیر است، البته این مسئله در مقررات داوری ایران، پیش‌بینی نشده و در قانون داوری تجاری بین‌المللی پیش‌بینی شده است که اگر مجعولیت سند مستند حکم و یا کتمان سند مشخص شود از موارد درخواست ابطال رأی داور می‌باشد.
ج) احکامی که به علت فرجام‌خواهی در حال رسیدگی در دیوان‌عالی کشور هستند.
1. اگر پرونده‌ای که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و در این میان دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر کند، رسیدگی در دیوان تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.
2. در خصوص احکامی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، می‌بایستی درخواست اعاده دادرسی به دیوان‌عالی تقدیم شود تا مرجع مزبور درخواست را برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع نماید. در واقع دیوان‌عالی کشور با ارجاع پرونده به مرجع پایین‌تر (دادگاه صادرکننده رأی) جواز فسخ رأیی را که ابرام نموده، صادر می‌نماید.
اولاً: از احکام قطعی همزمان می‌توان اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی نمود البته در صورت حصول شرایط فرجام‌خواهی برای رأی.
ثانیاً: احکام دیوان‌عالی کشور قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد.

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی
نسبت به احکامی که قطعیت یافته به هفت جهت امکان درخواست اعاده دادرسی وجود دارد و خارج از جهاتی که اشاره می‌شود، دادگاه قرار قبولی دادخواست فوق را صادر نمی‌نماید و دادخواست اعاده دادرسی رد می‌شود، جهات مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
1. صدور حکم در موضوعی که مورد ادعای خواهان نبوده است: منظور از موضوع مورد ادعای خواهان، همان خواسته است که در دادخواست اصلی یا اضافی مطرح می‌شود و یا تا پایان جلسه اول رسیدگی، مطرح شده باشد؛ لذا اگر خواهان خارج از موعد مقرر و بعد از پایان جلسه اول خواسته را اضافه نموده باشد و دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده باشد، چون مطالبه این خواسته قابلیت اعتنا را نداشته، لذا حکم صادره نسبت به آن قابل اعاده دادرسی است. قابل ذکر است جهت تشخیص این مورد باید خواسته دعوا با لحاظ توضیحات فوق با مفاد یا منطوق حکم انطباق داده شود.
2. حکم به بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد: اگر محکوم‌به، بیش از میزانی باشد که در دادخواست نوشته شده، این جهت اعاده دادرسی محقق می‌گردد. البته باید توجه داشت که خواهان می‌تواند خواسته خود را در تمام طول دادرسی کاهش و تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش یا تغییر دهد. در این ‌صورت خواسته تغییریافته ملاک تشخیص تحقق این جهت می‌باشد. قابل ذکر است اگر حکم به میزان کمتر از خواسته صادر شده باشد از جهات اعاده دادرسی نیست.
3. تضاد در مفاد حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد: صدور احکام متضاد بدین شرح که:
1. صدور دو حکم مخالف (نه قرار و حکم مخالف)، بنابراین لازم است هر دو، حکم باشند.
2. هر دو حکم، متضاد قطعی باشند.
3. دو حکم، مخالف هم باشند.
4. دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد و نه تنها اصحاب دو دعوا بلکه موضوع دو دعوا و سبب هر دو یکی باشد.
5. هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد.
4. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. قابل ذکر است مطابق رأی اصراری شماره 3885- 22/12/41: «شعب مختلف از حوزه قضائی واحد، دادگاه واحد شمرده می‌شود.»
قابل توجه است از آنجایی که تضاد میان دو حکم از موجبات فرجام‌خواهی نیز می‌باشد، محکوم‌علیه در صورت قابل فرجام‌خواهی بودن رأی، اختیار دارد، بین فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی یکی یا هر دو را انتخاب کند.
5. طرف مقابل درخواست‌کنندۀ اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است:
اولاً: حیله و تقلب مصادیق گوناگونی داشته و تشخیص اینکه عملی حیله و تقلب شمرده شود با عرف است؛
ثانیاً: این حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه مؤثر بوده حتی جزئاً و بایستی حیله و تقلب صورت گرفته علت تامه صدور حکم باشد؛
ثالثاً: در برخی موارد بسته به نوع حیله، ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و بعد از صدور حکم مبنی بر مجرمیت، مستند درخواست اعاده دادرسی فراهم می‌گردد؛ ولیکن در مواردی، حیله و تقلب صورت گرفته از نظر قانون کیفری جرم تلقی نمی‌گردد و یا به جهاتی مثل مرور زمان یا فوت متقلب، تعقیب کیفری غیرممکن است؛ لذا در صورتی ‌که اقدام کیفری ممکن نباشد، راه طرح دعوای حقوقی مبنی بر صدور حکم اعلام حیله و تقلب طرف مقابل باز است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درخواست اعاده دادرسی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *