کتاب تجویز تغییر شغل

124,000 تومان

یکی از دعاوی مهم در حوزه املاک دعوای تخلیه و مسایل مربوط به آن است برای تجویز تغییر شغل شما نیاز به مطالعه این کتاب و نمونه دادخواست نمونه آراء آن خواهید داشت. این کتاب بهترین راهنما برای شما در دعوای تجویز تغییر شغل خواهد بود.

تجویز تغییر شغل
کتاب تجویز تغییر شغل

124,000 تومان