کتاب الزام به تنظیم سند رسمی

216,000 تومان

با مطالعه این کتاب دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، زمان طرح دعوا، طریقه تنظیم دادخواست و نحوه دفاع در این دعوا را خواهید دانست.

 

در واقع با مطالعه کتاب فوق و مشاهده نمونه دادخواست می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را خودتان بنویسید و باتوجه به نمونه آراء موجود در کتاب نتیجه دعوای خود را مشاهده کنید. علاوه بر این ها تمامی قوانین و مقررات موجود درباب دعوای فوق را مطالعه خواهید کرد.

الزام به تنظیم سند رسمی-دعوای الزام به تنظیم سند رسمی - فروشگاه اینترنتی چراغ دانش
کتاب الزام به تنظیم سند رسمی

216,000 تومان