تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه‌ها

شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعواست، در این کتاب شما با این دلیل اثباتی و شرایط صحت آن آشنا شده و نمونه آراء دیوان عالی کشور و آراء دادگاه ها در این مورد را مطالعه خواهید نمود.

 

موارد جرح  شهود و شرایط شهادت قابل استناد به وسیله دادگاه ها را در این کتاب خواهید خواند. تسلط به مباحث شهادت و ادله اثبات دعوا می تواند تضمینی برای برنده شدن شما در دعوا باشد.

202,000 تومان

مقایسه

کتاب اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه‌ها دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی بوده و علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز کارا خواهد بود و مواردی مانند:

  • شهادت شهود در دادگاه حقوقی
  • اعتراض به شهادت شهود
  • شهادت شهود فامیل در دادگاه
  • نمونه متن شهادت شهود
  • شهادت شهود در مقابل سند رسمی
  • نمونه درخواست استماع شهادت شهود
  • فرم شهادت شهود و شهادت شهود در طلاق در کتاب آمده است.

آنچه شاهد بر زبان می‌آورد اعلام و اظهار خود از رخدادی است که در عالم خارج اتفاق افتاده و شاهد با یکی از حس‌های خود از آن مطلع گشته است. شهادت برخلاف اقرار به نفع یا ضرر خود شاهد نیست بلکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعواست حال آنکه اقرار اخبار به حقی است به ضرر خود و به نفع دیگری مع‌الوصف شهادت باید به نفع احدی از طرفین دعوا باشد و از طرف فردی خارج از دعوا اظهار شود؛ بنابراین شهادتی که یکی از طرفین دعوا اظهار نماید ادعا محسوب می‌شود. برابر قانون هر اعلام و اظهاری از سوی شخص ثالث اعتبار اثباتی ندارد؛ بنابراین شاهد و شهادت بایستی شرایط مقرر در قانون را دارا باشند.

 انواع شهادت

شهادت به جهات گوناگون تقسیم بندی‌های مختلفی دارد؛ اما ما در این مجال بر آنیم شهادت را در دو تقسیم‌بندی شهادت کتبی یا شفاهی و مستقیم یا غیر مستقیم مورد بررسی قرار دهیم.

 شهادت کتبی یا شفاهی : اگرچه ماهیت شهادت در اعتبار آن تأثیری ندارد؛ اما از یک دیدگاه، شهادت را به شهادت کتبی و شفاهی تقسیم نموده‌اند.

شهادت کتبی: شهادتی است که اظهار و اعلام شاهد در نوشته‌ای تحریر و به امضا وی برسد که مرسوم است به چنین شهادت‌نامه‌ای استشهادیه عنوان می‌شود و معمولاً در مواردی که دلیل ادعا، شهادت شهود است جزء پیوست‌های دادخواست به دادگاه تقدیم می‌شود؛ اگر چه برابر ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی شهادت کتبی سند محسوب نمی‌شود؛ اما اعتبار شهادت را دارد. به طور کلی شهادت کتبی معمولاً مقدمه شهادت شفاهی است که در محضر دادگاه انجام می‌شود

 شهادت شفاهی: شهادتی است که شاهد در آن گواهی و اظهار خود را در محضر دادگاه اعلام می‌نماید مرسوم است بعد از جلسه اول دادرسی در دعاوی که شهادت جزء ادله اثباتی می‌باشد دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و شهود برای اظهار شهادت شفاهی در دادگاه حاضر می‌شوند.

 شهادت مستقیم یا غیرمستقیم : معمولاً شهادت بایستی اظهارات ادراکیه شخص شاهد باشد؛ به عبارتی دیگر شاهد بایستی شخصاً مورد شهادت را با یکی از حس‌های شش‌گانه درک کرده باشد به این نوع شهادت، شهادت مستقیم گفته می‌شود؛

برابر ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی قانون‌گذار در شرایطی خاص به شاهد اجازه داده است که دیده یا شنیدۀ دیگران را نیز بیان نماید که به چنین شهادتی شهادت غیرمستقیم نیز گفته می‌شود؛ اما شهادت غیرمستقیم همیشه قابل قبول نیست؛ بنابراین قانون‌گذار در ماده یاد شده از آن تحت عنوان «شهادت بر شهادت» یاد می‌کند و چنین شهادتی را مشروط کرده است بر اینکه شاهد اصلی فوت کرده باشد یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره امکان حضور در محضر دادگاه را نداشته باشد؛ بنابراین در موارد مذکور در قانون، شهادت غیرمستقیم نیز مشروط به احراز سایر شرایط، معتبر و مسموع است.

 

 

برچسب:
وزن0.65 kg
شابک

978-600-7654-94-1

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی اعتبار شهادت شهود ۱۱

مبحث اول : مفهوم شهادت و انواع آن ۱۳

گفتار اول: انواع شهادت ۱۳

مبحث دوم- شرایط شهادت و شاهد ۱۵

گفتار اول : شرایط شهادت ۱۵

گفتار دوم : شرایط شاهد ۱۶

مبحث سوم: نصاب شهادت ۱۹

گفتار اول: نصاب شهادت در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹

گفتار دوم: نصاب شهادت در قانون مجازات اسلامی ۱۹

مبحث چهارم‌:ارزش و اعتبار شهادت ۲۱

مبحث پنجم: شهادت در امور کیفری ۲۲

گفتار اول: شرایط شهادت در قانون مجازات اسلامی ۲۲

گفتار دوم: شرایط شاهد در قانون مجازات اسلامی ۲۲

گفتار سوم: اثر رابطه خویشاوندی در شاهد ۲۴

گفتارچهارم: مقایسه شهادت در امور مدنی و در امور کیفری ۲۴

مبحث ششم: ضمانت اجرای شهادت دروغ و رجوع از شهادت ۲۵

گفتار اول: شهادت دروغ در امور مدنی و کیفری ۲۵

گفتار دوم: رجوع از شهادت در امور مدنی و کیفری ۲۵

مبحث هفتم: جرح و تعدیل شاهد ۲۷

گفتاراول: جرح گواه ۲۷

گفتاردوم: تعدیل شاهد ۲۷

گفتار سوم: تکلیف دادگاه در مرحله شهادت ۲۸

اعتبار شهادت شهود در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۸

اعتبار شهادت شهود در آرای دادگاه‌ها ۱۳۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۴۱

مبحث دوم: آرای دادگاه های انتظامی قضات ۱۸۹

اعتبار شهادت شهود در نشست‌های قضایی ۲۰۳

شهادت شهود در نظریه‌های مشورتی ۲۳۳

شهادت شهود در قوانین و مقررات ۲۵۳

ازقانون مدنی ۲۴۷

از قانون حمایت خانواده ۲۵۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵۲

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۹

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۶۵

از آیین نامه استماع شهدات شهود ۲۷۰

منابع و مآخذ ۲۷۵

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی اعتبار شهادت ۱۱

گفتار اول: انواع شهادت ۱۳

گفتار اول : شرایط شهادت ۱۵

گفتار دوم:  شرایط شاهد ۱۶

گفتار اول: نصاب شهادت در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹

گفتار دوم: نصاب شهادت در قانون مجازات اسلامی ۱۹

گفتار اول: شرایط شهادت در قانون مجازات اسلامی ۲۲

گفتار دوم: شرایط شاهد در قانون مجازات اسلامی ۲۲

گفتار سوم: اثر رابطه خویشاوندی در شاهد ۲۴

گفتارچهارم: مقایسه شهادت در امور مدنی و در امور کیفری ۲۴

گفتار اول: شهادت دروغ در امور مدنی و کیفری ۲۵

گفتار دوم: رجوع از شهادت در امور مدنی و کیفری ۲۵

گفتاراول: جرح گواه ۲۷

گفتاردوم: تعدیل شاهد ۲۷

گفتار سوم: تکلیف دادگاه در مرحله شهادت ۲۸

اعتبار شهادت شهود در آرای دیوان‌عالی کشور  ۲۹

۱- ادعای صوری بودن معامله با استناد به شهادت شهود ۳۱

۲- اثبات مالکیت با شهادت شهود ۴۱

۳- وقفیت ملک با استناد به شهادت شهود ۵۰

۴- اثبات انجام کار به‌وسیلۀ شهادت شهود ۵۷

۵- شهادت به وقفیت و اثبات آن ۶۴

۶- تغییر مندرجات شناسنامه با شهادت شهود ۷۲

۷- شهادت شهود جهت تغییر سن در شناسنامه ۸۴

۱- ادعای رفع مزاحمت با توسل به شهادت شهود ۸۸

۲- الزام به تنظیم سند با استماع شهادت شهود ۸۸

۳- تحویل و ابطال اسناد مغایر وقف با معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت ۹۱

۴- شهادت شهود به عدم تمایل زندگی زوج با زوجه ۹۳

۵- شهادت شهود مبنی بر تغییر نام ۹۵

۶- اصلاح شناسنامه با توجه به شهادت شهود ۹۶

۷- ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید با استناد به شهادت شهود ۹۷

۸- تحقیق از شهود برای صدور حکم حجر ۹۸

۹- شهادت بر استمرار رابطه زوجیت ۱۰۱

۱۰- اثبات رابطه زوجیت با شهادت شهود ۱۰۷

۱۱- اثبات صحت سند نکاحیه با توسل بر شهادت شهود ۱۱۱

۱۲- استماع شهادت شهود برای اثبات زوجیت ۱۱۵

۱۳- استماع شهادت شهود برای اثبات رابطه زوجیت دایمی ۱۱۷

۱۴- اثبات عسر و حرج با شهادت شهود ۱۲۴

۱۵- صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت طلب خواهان با استناد به شهادت شهود ۱۲۷

۱۶- مطالبه طلب به استناد برگه‌‌های فروش و حواله و شهادت شهود ۱۲۸

۱۷- استماع شهادت معتمدین در دعوای خلع‌‍ید ۱۳۱

۱۸- استماع شهادت شهود در دعوای متقابل الزام به انتقال ملک ۱۳۳

۱۹- بی اعتبار بودن دادنامه به علت عدم تحقیق از مطلعین و شهود ۱۳۴

۲۰- شهادت شهود مدعی اعسار ۱۳۵

۲۱- تصدیق مالکیت انتقال‌گیرنده با شهادت انتقال‌دهنده ۱۳۵

۲۲- شهادت مطلعین بر امر وجودی ۱۳۶

۲۳- شهادت شهود بر تقدیم دادخواست در دفتر دادگاه ۱۳۶

۲۴- استدلال دادگاه بدوی مبنی بر عدم اثبات مورد به شهادت شهود ۱۳۶

۲۵- عدم ترتیب اثر دادن به شهادت شهود مخالف مدلول سند رسمی ۱۳۷

۲۶- گواهی گواهان مبنی بر مالکیت و تصرفات مالکانه معترض به ثبت ۱۳۷

۲۷- شهادت شهود مبنی بر اثبات تاریخ وقوع طلاق و رجوع ۱۳۸

۲۸- اثبات انجام تعهد به وسیله شهادت شهود ۱۳۸

اعتبار شهادت شهود در آرای دادگاه‌ها ۱۳۹

۱- حکم به اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی با استناد به استشهادیه ۱۴۱

۲- رد اثبات دعوا با سوگند در دعوی غیابی ۱۴۲

۳- عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی ۱۴۳

۴- تمسک به شهادت شهود جهت اثبات امانی بودن اسناد ۱۴۶

۵- عدم پیوست شهادت‌نامه به دادخواست اعسار ۱۵۰

۶- شهادت شهود به عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی ۱۵۱

۷- طرح دعوای واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با شهادت شهود ۱۵۳

۸- عدم رعایت شرایط شهادت‌نامه در دعوای اعسار ۱۵۴

۹- عدم اثبات دعوای ترک انفاق با شهادت دو زن ۱۵۶

۱۰- غیر قابل استماع بودن شهادت شهود در برابر اسناد تجاری معتبر ۱۵۷

۱۱- اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی ۱۵۹

۱۲- عدم نیاز به حضور و احضار شهود در دعوای اعسار ۱۶۲

۱۳- شرایط شهادت‌نامه در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۱۶۴

۱۴- ارائه شهادت‌نامه فاقد شرایط قانونی ۱۶۵

۱۵- تغییر نام با استناد به شهادت شهود ۱۶۶

۱۶- عدم امکان ابطال شناسنامه به صرف شهادت شهود ۱۶۸

۱۷- شهادت شهود مبنی بر عدم پرداخت نفقه ۱۶۹

۱۸- شهادت شهود در خواسته ابطال شناسنامه ۱۷۱

۱۹- استناد به شهادت شهود برای اثبات اعسار ۱۷۶

۲۰- شهادت شهود برای تأیید ید استیجاری ۱۷۹

۲۱- شهادت به مالکیت شش دانگ سرقفلی ۱۸۰

۲۲- شهادت شهود بر وجود مغازه و وجود سرقفلی ۱۸۳

۲۳- تغییر شغل در زمان مالکیت به استناد شهادت شهود ۱۸۴

۲۴- شهادت در دعوای تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل ۱۸۶

۲۵- شهادت شهود در اجازه مالک به تغییر شغل ۱۸۶

۱- تخلف انتظامی به جهت عدم استماع شهادت شهود خواهان ۱۸۹

۲- احراز نیاز به سکونت در مورد اجاره با شهادت شهود ۱۸۹

۳- رسیدگی به شهادت شهود که جزء مستندات دعوا نبوده ۱۹۰

۴- شرایط شهادت شهود ۱۹۰

۵- اصلاح شناسنامه به استناد شهادت شهود و گواهی پزشکی ۱۹۱

۶- اصلاح شناسنامه با شهادت شهود ۱۹۲

۷- عدم تعیین وقت رسیدگی به‌منظور استماع شهادت شهود ۱۹۲

۸- بی اعتبار کردن اسناد رسمی با شهادت شهود ۱۹۳

۹- استماع شهادت شهود و انجام تحقیقات به وسیله دفتر دادگاه ۱۹۴

۱۰- اعتبار شهادت شهود ۱۹۵

۱۱- استماع شهادت شهود بدون استناد خواهان ۱۹۶

۱۲- شهادت بر تصرف ۱۹۷

۱۳- تخلف به علت عدم توجه به دلایل ۱۹۷

۱۴- شهادت شهود خواهان معترض به تحدید حدود ۱۹۸

۱۵- استماع شهادت شهود برای رسیدگی به اصالت و صحت سفته ۲۰۰

۱۶- رعایت تمام شرایط شرعیه برای ادای شهادت ۲۰۰

۱۷- شهادت به غیبت ۲۰۱

اعتبار شهادت شهود در نشست‌های قضایی   ۲۰۳

۱- اثبات نسب با شهادت شهود ۲۰۵

۲- ترتیب اثر دلایل مورد استناد ۲۰۶

۳- شرایط ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای شهود در جرائم تعزیری ۲۰۶

۴- ادای شهادت کذب در حضور قاضی دادسرا ۲۰۷

۵- عدم وجود شرایط ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در شهادت‌نامه مستند اعسار ۲۰۷

۶- تفاوت شهادت شرعی با شهادت قانونی ۲۰۸

۷- رجوع شاهد از شهادت خود در مرحله تجدیدنظر ۲۰۹

۸- تشریفات استماع شهادت ۲۰۹

۹- پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده ۲۱۰

۱۰- شهادت فاقد موارد مقرر در ماده ۵۰۶ آدم ۲۱۲

۱۱- میزان اعتبار امر مختوم در دعاوی که دلیل آن منحصراً شهادت شهود است ۲۱۴

۱۲- اقرار وکیل علیه موکل ۲۱۶

۱۳- تأثیر شهادت شهود در اثبات اصالت سند عادی انکار شده ۲۱۶

۱۴- تأثیر استماع شهادت شهود در رسیدگی به ماهیت دعوا ۲۱۷

۱۵- استماع گواهی گواه توسط قاضی تحقیق ۲۱۸

۱۶- نقض رأی به لحاظ تلقینی و بی‌ارزش بودن شهادت شهود ۲۱۹

۱۷- احراز رابطه وراثت به‌وسیله استشهادیه محلی به جای گواهی حصر وراثت ۲۲۰

۱۸- مراد مقنن از واژه بینه در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۲۱

۱۹- عدم وجود قرابت نسبی یا سببی شاهد با طرفین پرونده ۲۲۲

۲۰- شهادت پدر و مادر یا برادر و خواهر مدعی یا مدعی‌علیه ۲۲۳

۲۱- ارزش گواهی گواهان در رأی دادگاه ۲۲۴

۲۲- صدور قرار استماع شهادت شهود در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استماع در مرحله بدوی ۲۲۵

۲۳- لزوم سوگند خواهان در دعوای بر میت ۲۲۶

۲۴- ضرورت سوگند استظهاری در دعوایی که مستند به سند رسمی ۲۲۶

۲۵- الزام دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مستند به قول‌نامه ۲۲۸

۲۶- ابطال شناسنامه بر مبنای شهادت شهود ۲۲۹

۲۷- اعتبار سوگند خواهان ۲۳۰

۲۸- معرفی شهود به همراه توسل به قسم ۲۳۱

اعتبار شهادت شهود در نظریه‌های مشورتی   ۲۳۳

۱- اثبات مالکیت با شهادت شهود ۲۳۵

۲- اتیان سوگند از طرف گواهان و مسجلین ۲۳۵

۳- اجرای قرار تحقیق و معاینه محل در خارج از حوزه قضائی ۲۳۶

۴- اثبات وراثت با شهادت‌نامه ۲۳۹

۵- دعوای مخالف صدور شناسنامه به استناد کارشناس و شهادت شهود ۲۴۰

۶- کفایت برگه استشهادیه برای اثبات نسب و وراثت ۲۴۱

۷- صدور رأی بر اعسار بدون استماع شهادت شهود ۲۴۱

۸- بلا اشکال بودن صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی ۲۴۲

۹- استناد به شهادت شهود برای ابطال اقرارنامه رسمی ۲۴۲

۱۰- استناد به شهادت شهود جدید به تقاضای متقاضی ۲۴۳

اعتبار شهادت شهود در قوانین و مقررات ۲۵۳

ازقانون مدنی ۲۴۷

از قانون حمایت خانواده ۲۵۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵۲

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۹

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۶۵

از آیین نامه استماع شهدات شهود ۲۷۰

منابع و مآخذ ۲۷۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها